Gminy golina urząd miejski w golinie ul. Nowa 1Pobieranie 0.59 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

RAPORT O STANIE


GMINY GOLINA


URZĄD MIEJSKI W GOLINIE

UL. NOWA 1

62-590 GOLINA

e-mail: golina@golina.pl
RAPORT POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH


SIERPIEŃ 2002


SPIS TREŚCI


WSTĘP 5

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 7

1.1. Historia Gminy 7

1.2. Golina dzisiaj 7

1.3. Władze lokalne 82. ŚRODOWISKO NATURALNE 10

2.1. Położenie i ukształtowanie powierzchni 10

2.2. Warunki glebowe 12

2.3. Surowce mineralne 12

2.4. Warunki wodne 12

2.5. Klimat 13

2.6. Ochrona środowiska 13

3. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE 14

3.1. Liczba i struktura ludności 14

3.2. Bezrobocie 15

4. BUDŻET GMINY 19

4.1. Bilans dochodów i wydatków budżetowych 19

4.2. Dochody 20

4.3. Wydatki z budżetu gminy 255. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 29

5.1. Podmioty gospodarcze 29

5.2. Perspektywy rozwoju gospodarczego gminy 30

5.3. Rolnictwo 326. MIENIE KOMUNALNE 35

7. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 37

7.1. Sytuacja mieszkaniowa 37

7.2. Wodociągi 38

7.3. Kanalizacja 39

7.4. Gospodarka odpadami stałymi 39

7.5. Gazyfikacja 40

7.6. Energetyka 40

7.7. Telefonizacja 40

7.8. Drogownictwo i komunikacja 41

7.9. Motoryzacja 42

7.10. Usługi dla ludności 43

8. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY 44

8.1. Pomoc społeczna 44

8.2. Przestępczość 47

8.3. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Golina 489. SŁUŻBA ZDROWIA 50

10. OŚWIATA, KULTURA I SPORT 52

10.1. Przedszkole 52

10.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 52

10.3. Biblioteki 55

10.4. Pozostała działalność kulturalna 56

10.5. Sport 5711. TURYSTYKA I ZABYTKI 59

12. SPIS TABEL 61

13. SPIS WYKRESÓW 62

14. SPIS RYSUNKÓW 63


WSTĘP


Proces opracowania kompleksowego, strategicznego programu rozwoju gminy obejmuje dwa etapy. Pierwszym z nich jest przygotowanie Raportu o Stanie Gminy, a drugim – dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.


Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Golina. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień opracowania Raportu, jak również za kilka lat wstecz. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy historycznej, czyli wszechstronnego porównania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:

 • środowisko naturalne

 • demografia i rynek pracy

 • finanse Gminy (szczegółowa analiza budżetu gminy w ostatnich 5 latach).

 • działalność gospodarcza (w tym rolnictwo)

 • warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami)

 • pomoc społeczna

 • bezpieczeństwo publiczne

 • ochrona zdrowia

 • oświata

 • kultura i sport

 • turystyka i zabytki.

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak i pewnych braków i problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy.


Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.:

 • Urząd Miejski w Golinie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 • Instytucje oświatowe z terenu Gminy

 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

 • Społeczeństwo Gminy Golina

 • Rewir Dzielnicowych w Golinie

 • Ochotniczą Straż Pożarną.

Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się rozmowy przeprowadzone z pracownikami Urzędu Miejskiego w Golinie i jednostek podległych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, raporty z wykonania budżetu Gminy, czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych.


Bardzo przydatne okazały się także informacje o Gminie, zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Poznaniu.

----------------------------


Prace nad niniejszym Raportem były realizowane na podstawie umowy zawartej między Urzędem Miejskim w Golinie a Stowarzyszeniem Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS w Poznaniu.
Z ramienia Urzędu Miejskiego koordynatorem prac był Sekretarz Miasta – Henryk Bąk.
Koordynatorami całości projektu byli konsultanci WOKiSS – Radosław Szarleja, Bartłomiej Kustoń i Małgorzata Ornoch-Tabędzka.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna