Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona1/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MSZCZONÓWWiskitki
PAŹDZIERNIK 2011r.

PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE 4

CEL OPRACOWANIA STUDIUM 4
 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW 6

 1. Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej gminy 6

 2. Uwarunkowania wewnętrzne wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej gminy 9

II.1 Uwarunkowania wynikające z diagnozy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 11

   1. Położenie geograficzne, warunki naturalne i rzeźba terenu 11

1.1.A. Rzeźba terenu 11

1.1.B. Warunki geologiczno-gruntowe 11

1.1.C. Surowce mineralne 12

1.1.D. Gleby 13


1.1.E. Warunki wodne 14

1.1.F. Klimat 19

1.1.G. Lasy 20

1.1.H. Fauna i flora 21

1.2. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 24

1.3. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 25   1. Ochrona środowiska i przyrody 26

II.2 Uwarunkowania wynikające z diagnozy wartości kulturowych 27

   1. Krajobraz kulturowy 28

   2. Stan dziedzictwa kulturowego 30

II.3 Uwarunkowania wynikające z diagnozy demograficznej i społecznej 35

3.1. Demografia 35

3.2. Warunki mieszkaniowe 38

3.3. Rynek pracy 41

3.4. Infrastruktura społeczna 43

II.4 Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu zagospodarowania gminy 46   1. Rolnictwo 46

   2. Działalność gospodarcza 49

   3. Turystyka 51

II.5 Uwarunkowania wynikające z diagnozy gospodarki gruntami 54

II.6 Uwarunkowania wynikające z diagnozy układu transportowego 58

6.1 Układ komunikacyjny 58

A. Układ drogowy 58

B. Układ kolejowy 63

II.7 Uwarunkowania wynikające z diagnozy infrastruktury technicznej 64   1. Gospodarka wodno-ściekowa 64

   2. Energetyka 67

   3. Gazyfikacja 68

   4. Gospodarka odpadami 68

   5. Telekomunikacja 69

II.8 Uwarunkowania inne 70

8.1 Źródła niekorzystnych oddziaływań na środowisko 70   1. Zagrożenia nadzwyczajne 70

   2. Obszary zagrożenia powodziowego 70

   3. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych . 71

 1. Analiza SWOT 72

Wykaz uwarunkowań przedstawionych w formie graficznej 85


 1. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY 86
 1. Strategiczny cel rozwoju gminy Mszczonów 86

 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 86


II.1 Struktura przestrzenna 87

II.2 Zasady rozwoju przestrzennego gminy 88

2.1 Polityka ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych 88

2.2 Zasady ochrony wartości kulturowych 93

2.3 Polityka społeczna gminy 94

2.4 Polityka gospodarcza gminy 96

2.5 Polityka rozwoju turystyki 97

2.6 Polityka rozwoju komunikacji 97

2.7 Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej 100

II.3 Strefy funkcjonalne polityki przestrzennej 104

3.1 Strefy funkcjonalne 104

3.2 Ustalenia studium względem stref funkcjonalnych w Gminie Mszczonów 107

Materiały wejściowe 124

Wykaz rysunków 126
 1. UZASADNIENIE WRAZ Z SYNTEZĄ USTALEŃ STUDIUM 127

  1. Podstawy formalno-prawne opracowania Studium 127

  2. Cel opracowania Studium 127

  3. Metoda opracowania 128

  4. Opis zawartości opracowania 129


PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów zostało opracowane na podstawie:

 • art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),

 • art.9 i art.27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717),

 • Uchwały Rady Gminy Mszczonów Nr VII/50/11 z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.


Studium jest zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego dla Gminy Mszczonów zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006 roku.


CEL OPRACOWANIA STUDIUM


Określenie polityki przestrzennej gminy, polega na ustaleniu lokalnych zasad organizacji struktury przestrzennej Gminy w zakresie:

  • podstawowych elementów sieci osadniczej,

  • rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej,

  • wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

przyjmując ład przestrzenny i rozwój zrównoważony za podstawę tych działań.
Politykę przestrzenną wyrażoną w niniejszym Studium należy rozumieć jako świadomą działalność władz gminy Mszczonów, zmierzającą do wykorzystania zróżnicowanych cech przestrzeni gminy w sposób zapewniający osiąganie strategicznych celów rozwoju i polegającą na kształtowaniu odpowiednich do tych celów struktur zagospodarowania przestrzennego.

Generalną zasadą kształtowania i zagospodarowania obszaru jest rozwój zrównoważony będący priorytetem gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako zintegrowany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy, harmonizujący z zasobami i walorami naturalnymi, przede wszystkim przyrodniczymi.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z instrumentów planowania przestrzennego wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego w gminie i ramy do późniejszego przeznaczenia terenów do pełnienia określonych funkcji.

Głównym celem zmiany studium jest rozszerzenie warunków przestrzennych do podniesienia atrakcyjności terenów gminnych oraz aktywizacji obszarów wiejskich.

Niezmiernie ważne jest efektywne wykorzystanie przestrzeni w ten sposób, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać jej terytorialnie zróżnicowanie i potencjał, przy zachowaniu walorów środowiskowych.

Wzrost atrakcyjności terenów ma dotyczyć zarówno aspektów gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych. Zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego, z równoczesnym uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego pozwala utworzyć ramy dla długofalowego rozwoju zrównoważonego.

W celu stworzenia ram przestrzennych dla zrównoważonego rozwoju niezwykle istotne jest wdrożenie prośrodowiskowych reguł. Zastosowanie się do tych reguł pozwoli uniknąć lub w istotny sposób ograniczyć potencjalne niekorzystne oddziaływania z punktu widzenia środowiskowego. Odpowiednie zastosowanie prośrodowiskowych zasad może także prowadzić do wzmocnienia istniejących struktur przyrodniczych i polepszenia jakości środowiska w perspektywie długofalowej.

Docelowa poprawa dostępności mieszkańców do usług i dóbr publicznych oraz podnoszenie ich jakości spowoduje poprawę jakość życia na obszarach, gdzie usług tych nie było lub ich poziom był niski.

Umiejętne wprowadzenie ram dla rozwoju funkcji, zwłaszcza turystycznych i rekreacyjnych pozwoli na umocnienie atrakcyjności obszaru całej gminy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym i ponadregionalnym. Mogą się do tego przyczynić funkcje usługowe, w ramach których można zaplanować lokalizację obiektów atrakcyjnych typu centra kongresowe, wystawiennicze, handlowe, które podniosą rangę obszaru w skali regionu. To z kolei może wpłynąć pozytywnie na dobra materialne, przede wszystkim poprzez wzrost cen nieruchomości na terenach wiejskich i poprawę sytuacji materialnej ich właścicieli. Aktywizacja terenów w kierunku turystycznym i rekreacyjnym z odpowiednim zaplanowaniem usług towarzyszących może w znaczny sposób podnieść jakość życia i sytuację materialną mieszkańców gminy poprzez aktywizację zawodową.

Właściwe rozplanowanie rozwoju zagospodarowania przestrzennego w gminie, powinno wpłynąć korzystnie na sferę przyrodniczą. Przy planowaniu odpowiednich funkcji i ich lokalizacji należy wziąć pod uwagę docelową poprawę skuteczności ochrony przyrody ożywionej i krajobrazu oraz kształtowanie elementów zwiększających równowagę ekologiczną m.in. poprzez wprowadzenie odpowiednich stref buforowych wolnych od zabudowy w rejonach dolin rzecznych, kształtowanie zadrzewień śródpolnych, czy ochronę strefy na granicy rolno-leśnej. Dostosowywanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, pozwoli na zmniejszenie antropopresji na poszczególne komponenty środowiska.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mszczonów spełnia ponadto funkcję poznawczą, realizowaną poprzez dostarczenie wiedzy na temat przestrzennych uwarunkowań i lokalnych szans rozwoju gminy. Funkcję promocyjną - w zakresie propagowania walorów i możliwości miasta wobec potencjalnych inwestycji i inicjatyw gospodarczych, oraz operacyjną w zakresie koordynacji działań gospodarczych i społecznych oddziaływujących na przestrzeń gminy i powiązania zewnętrzne.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna