Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona10/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

W związku z nowowyznaczonymi strefami obszarów rozwoju gospodarczego tj. UT i G4, a także intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej UM w zachodniej części gminy Mszczonów, zakłada się powstanie nowego układu komunikacyjnego. Nowy układ komunikacyjny polega na wyznaczeniu dwóch dróg okalających strefy UT, UM i MU3. Pierwsza droga zaprojektowana od strony wschodniej połączy dwa węzły komunikacyjne tj. „Słabomierz” na obwodnicy Żyrardowa, na drodze krajowej nr 50 oraz „Adamowice” na drodze krajowej nr 8. Połączenie komunikacyjne wyznaczone zostaje w sąsiedztwie CMK uwzględniając lokalizację oraz obsługę komunikacyjną nowej stacji kolejowej w miejscowości Szeligi.

Druga droga zaprojektowana po stronie zachodniej połączy miejscowość Korytów w gminie Radziejowice z miejscowością Szeligi.

Dla kierunków rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej części gminy Mszczonów nadrzędne znaczenie posiadać będzie zakładana lokalizacja nowego przystanku kolejowego w miejscowości Szeligi na Centralnej Magistrali Kolejowej. Ponadto roważana jest lokalizacja przystanku kolejowego przy linii kolejowej Skierniewice – Łuków.
   1. Transport drogowy


Drogi krajowe

Przez Gminę Mszczonów przebiega europejski korytarz transportowy KVI- Gdynia/Gdańsk- Warszawa- Katowice- Ostrava- Breclav, którego wypełnienie stanowi między innymi droga nr 8 na odcinku południowo – zachodnim od Warszawy.

Dla drogi krajowej nr 8 zgodnie z Koncepcją ustala się przebudowę istniejącej drogi w celu przystosowania jej do parametrów drogi ekspresowej, poprzez przebudowę nawierzchni oraz zmniejszenie ilości skrzyżowań i wyznaczenie dróg serwisowych, odciążających tę drogę od ruchu lokalnego, w układzie równoległym do drogi, po obu jej stronach na terenach położonych na granicy strefy przemysłowo – usługowej oraz wzmożonej działalności gospodarczej (G1 i G2).

Droga krajowa nr 50 w ostatnich latach została zmodernizowana, w tym nawierzchnia dostosowana 115 kg/oś. Droga stanowi obejście Warszawy dla ruchu tranzytowego - ciężkich samochodów ciężarowych. Została zrealizowana obwodnica Mszczonowa. Obwodnica pozwala na przeniesienie całego ruchu tranzytowego poza teren miasta oraz na wygospodarowanie na obrzeżach Mszczonowa nowych terenów inwestycyjnych.

Konieczne jest podjęcie działań na rzecz ograniczenia hałasu poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej, a tam gdzie to konieczne, ekranów akustycznych, a także odsunięcie nowej zabudowy głównie mieszkaniowej od dróg o dużym natężeniu ruchu oraz linii kolejowej.
Drogi powiatowe

Zakłada się utrzymanie i modernizację istniejących dróg powiatowych z dostosowaniem ich do parametrów dróg w poszczególnych klasach, a także częściową zmianę ich przebiegu. Zakłada się modernizację dróg powiatowych polegającą na budowie nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych oraz dostosowanie dróg powiatowych do szerokości w liniach rozgraniczających przewidzianych przepisami odrębnymi.


Drogi gminne

Dla usprawnienia układu komunikacyjnego gminy, ustala się konieczność wprowadzenia nowych dróg gminnych. Lokalizacja tych dróg została przedstawiona na załączniku graficznym do Studium pt. Kierunki rozwoju komunikacji.

Dla pozostałych obszarów wyznaczenie dróg lokalnych powinno następować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zakłada się modernizację dróg gminnych polegającą na budowie nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych oraz dostosowanie dróg gminnych do szerokości w liniach rozgraniczających przewidzianych przepisami odrębnymi.

W opracowywanych planach miejscowych należy wyznaczyć wewnętrzne systemy komunikacji oraz tereny parkingów. Zaleca się parkingi wielopoziomowe co pozwoli to na ograniczenie wielkości terenu.

Planowane jest utwardzenie nawierzchni kilku ulic we Mszczonowie oraz budowa bądź przebudowa chodników (miasto Mszczonów). Planowane jest również wielopoziomowe skrzyżowanie w Mszczonowie z drogą w kierunku Puszczy Mariańskiej.
 • komunikacja zbiorowa

Zakłada się utrzymanie i realizację nowych połączeń w zakresie komunikacji zbiorowej, w szczególności w zakresie dojazdów do szkół i dynamicznie rozwijających się zakładów pracy.
   1. Transport kolejowy

Przez Gminę Mszczonów przebiega istniejąca linia kolejowa CE 20 Łowicz –Łuków, która stanowić ma obejście stolicy w ruchu towarowym.

Ponadto przez teren gminy przebiega Centralna Magistrala Kolejowa. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wskazano, że prowadzone są prace studialne w zakresie celowości i możliwości realizacji linii kolejowych dużych prędkości, dotyczących przedłużenia CMK od Korytowa w kierunku Gdyni / Gdańska.

Studium zakłada utrzymanie i modernizację istniejących urządzeń, szlaków i obiektów kolejowych w pasie terenów kolejowych i poza nimi, jeśli jest to niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ponadto studium zakłada budowę stacji kolejowych przy linii kolejowej Skierniewice – Łuków oraz Centralnej Magistrali Kolejowej.

Należałoby wzmóc działania mające na celu ograniczenie uciążliwości kolei w terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej (wykonanie ekranowania). Dla wszystkich linii należy zachować odległości planowanych inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ze względu na małą ilość przejazdów nad trasą kolejową, co utrudnia prawidłowe i racjonalne funkcjonowanie miasta, należy rozważyć możliwość zlokalizowania i budowy nowego przejazdu, który pozwalałby lepiej skomunikować tereny nowourbanizowane, przewidziane do rozwoju w kierunku mieszkaniowo-usługowym. Proponuje się wprowadzenie bezkolizyjnych skrzyżowań układu drogowego (ulice, ciągi piesze) z układami kolejowymi jako wielopoziomowe, co ma służyć przede wszystkim dobremu skomunikowaniu miasta Mszczonowa z Sosnowicą, tzn. części północnej gminy z południową.

Projektuje się linię kolejową – tramwajową wzdłuż Trasy Katowickiej relacji Warszawa Okęcie – Mszczonów. Realizacja linii powinna być prowadzona równolegle z przystosowaniem drogi krajowej do pełnienia funkcji drogi ekspresowej.

Zakłada się, że rola kolejki – tramwaju w dojazdach do Warszawy i sąsiadujących gmin będzie wzrastać oraz będzie realizacją nowego, sprawnego środka komunikacji publicznej, odciążającego drogę ekspresową S8.   1. Ścieżki rowerowe

W gminie Mszczonów trasy rowerowe powinny zostać wytyczone głównie w obszarach aktywności rekreacyjno-turystycznej – walory krajobrazowe zwłaszcza obszaru chronionego krajobrazu we wschodniej części gminy zachęcają do uprawiania tej formy wypoczynku.

Rower na obszarach wiejskich jest również tanim i wygodnym środkiem transportu. W ciągach komunikacyjnych powinny zostać uwzględnione ścieżki rowerowe, umożliwiające dojazd do szkół, ośrodków zdrowia, sklepów i innych usług. Takie połączenie powinno być stworzone zwłaszcza pomiędzy powstającymi nowymi skupiskami zabudowy – osiedlami na południe od Mszczonowa a miastem.

Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych sprzyja wyznaczeniu nowych ścieżek rowerowych, które należy przewidzieć jako uzupełnienie przy budowie nowych układów komunikacyjnych lub jako niezależne szlaki rowerowe.  1. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej.

Przedstawione na załączniku graficznym studium propozycje przebiegu infrastruktury technicznej należy traktować jako orientacyjny przebieg infrastruktury, który może ulegać zmianie, a jego uszczegółowienie powinno nastąpić na etapie sporządzania planów miejscowych.
   1. Systemy energetyczne


Energetyka

Gmina Mszczonów zasilana jest w energię elektryczną z sieci 110 kV za pośrednictwem dwutransformatorowej stacji 110/15 kV „Mszczonów”, która zasilana jest systemem energetycznym Mszczonów- Huta Zawadzka- Tarczyn, oraz Mszczonów – Żyrardów.

Istniejący system zasilania Mszczonowa zaspokaja obecne potrzeby rozwoju gminy. W związku z planowanymi inwestycjami związanymi ze strefą UT, G4 i UM planuje się rozbudowę istniejących linii 110kV oraz budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) w południowo – zachodniej części gminy, których lokalizacja zostanie uszczegółowiona na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zakłada się rozbudowę istniejących oraz budowę nowych linii średniego napięcia 15kV. Przy planowaniu nowych linii energetycznych średniego napięcia postuluje się preferowanie linii kablowych.

Dopuszcza się inne działania dotyczące systemu elektroenergetycznego.

Przewiduje się modernizację istniejących linii energetycznych z zachowaniem istniejących tras lub zbliżonych. Modernizacja obejmie wymianę słupów i przewodów ze zwiększeniem ilości przewodów napowietrznych linie dwutorowe. Zakłada się uruchomienie działań mających na celu wyznaczenie obszarów ograniczonego użytkowania od linii 110 kV.

Zakłada się adaptację istniejących sieci elektroenergetycznych 15 kV i stacji transformatorowych- rozdzielczych 15/04kV.

W planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego należy ustalić zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, bilans potrzeb energetycznych dla poszczególnych obszarów oraz wskazać lokalizację nowych stacji transformatorowych.

Dla terenów nowej zabudowy, usług, przemysłu lub zwiększenia intensywności istniejącego zagospodarowania należy przewidzieć budowę nowej lub rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.

Przy sporządzaniu zapotrzebowania na moc poszczególnych obiektów należy przyjmować jako wytyczne następujące wskaźniki:

- dla zabudowy siedliskowej rolniczej 15-20 kW,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 10- 12 kW,


 • dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 7-10 kW na mieszkanie,

 • dla zabudowy produkcyjno-usługowej i magazynowej - wg indywidualnego
  zapotrzebowania uzależnionego od technologii i funkcji.

Ustalenia studium określają jedynie funkcje terenów przemysłu, usług i handlu oraz ogólne zasady ich zagospodarowania. Na etapie studium zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe ustalenie konkretnych rodzajów inwestycji i co za tym idzie określonego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dokładnej lokalizacji przyszłych stacji transformatorowych.Dopuszcza się budowę urządzeń wytwarzających energię elektryczną i cieplną pochodzącą ze spalania gazu ziemnego lub w oparciu o źródła odnawialne w szczególności o istniejące zasoby wód geotermalnych.
Gazownictwo
Miasto Mszczonów jest w 90 % zgazyfikowany (zasilanie z gazociągu średniego ciśnienia). W związku z planowanym rozwojem gminy należy przewidzieć budowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na pozostałych terenach, zwłaszcza w sąsiedztwie miasta. Zakłada się w I etapie gazyfikację terenów urbanizujących się. W późniejszych etapach zakłada się budowę gazociągu dla całego obszaru gminy.

   1. Systemy wodociągowo - kanalizacyjne


Wodociągi

Miasto Mszczonów jest w całości zwodociągowane, a na terenie gminy istnieje główna sieć wodociągowa, która pozwala na rozwój sieci na nowe urbanizujące się tereny.

Zakłada się rozbudowę istniejących wodociągów komunalnych przy uwzględnieniu potrzeb zaopatrzenia p. poż oraz zwiększenie zwodociągowania gminy.

Zakładając zwiększenie obszarów zurbanizowanych na terenie gminy należy przewidzieć rozwój infrastruktury wodociągowej, przyjmując następujące wskaźnikowe wielkości: • w przeliczeniu dla mieszkańców – 200dm3/1Mk/db

 • w przeliczeniu na inwentarz żywy: 80 -30 dm3/1 sztukę inwentarza/db,

 • w przeliczeniu dla obszarów aktywizacji gospodarczej (tereny stref G i Mu) – 30 m3/ha/db dla działalności gospodarczej nie wodochłonnej.

Projektowane inwestycje zlokalizowane na terenie strefy UT i UM, a także strefa wielofunkcyjnego rozwoju w miejscowości Powązki i Szeligi (G4) mogą być zaopatrywane w wodę z własnych ujęć wód podziemnych lub z wodociągów gminnych. Natomiast zaopatrzenie pozostałych obszarów w wodę następować będzie w oparciu o istniejącą lub projektowaną sieć wodociągową, a do czasu jej realizacji z własnych ujęć.

Kanalizacja sanitarna

Studium przewiduje budowę, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich. Zakłada się sukcesywną realizację kanalizacji sanitarnej we wszystkich wsiach zwodociągowanych. Wprowadzenie kanalizacji sanitarnej zakłada się w pierwszej kolejności we wsiach w sąsiedztwie Mszczonowa, w których istnieją i planowane jest dalsze zwiększenie terenów zurbanizowanych, zwłaszcza przez zwiększenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej czy stworzenie osiedli mieszkaniowych, (są to miejscowości Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Władysławów, Badów Górny, Kamionka oraz Grabce Józefpolskie). Ze względu na wyznaczenie strefy G wzdłuż drogi nr 8 i nr 50, a w związku z tym urbanizacje terenów przyległych i w bliskim sąsiedztwie o predyspozycjach do powstania osiedli mieszkaniowych, rozwój infrastruktury kanalizacyjnej powinien również objąć wsie: Adamowice, Powązki, Gąba, Wymysłów, Lublinów, Czekaj, Grabce Towarzystwo, Zbiroża, Dwórzno, Chudolipie, Nosy Poniatki.

W dłuższej perspektywie czasu, przewidywany rozwój obszarów zabudowy mieszkaniowej w Piekarach oraz Osuchowie i Lutkówce wymagał będzie również uzbrojenia tych terenów w sieć kanalizacyjną. Celowym będzie zatem rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Osuchowie, która mogłaby tworzyć punkt zbiorczy dla kanalizacji sanitarnej planowanej w Piekarach, Strzyżach, Lutkówce, Chudolipiu oraz w samym Osuchowie. Ponadto planowany rozwój zabudowy mieszkaniowo - usługowej w miejscowości Świnice, Długowizna, Wręcza, Wręcza A, Grabce Tow., Grabce Węckie, Czekaj i Lublinów również wymagać będzie uzbrojenie terenów w kanalizacje sanitarną.

Sukcesywna realizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej powinna następować we wszystkich wsiach objętych wodociągiem. Realizacja kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej i usługowej powinna następować w miarę możliwości równolegle do wprowadzanej zabudowy.

W obszarach zabudowy zagrodowej i zabudowy położonej w dużej odległości od oczyszczalni ścieków, po dokonaniu analizy techniczno - ekonomicznej, dopuszcza się realizacje przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

Na terenach planowanych inwestycji związanych ze strefą UT, w strefie wielofunkcyjnego rozwoju G4 w miejscowości Powązki i Szeligi, a także częściowo w strefie UM odprowadzenie i oczyszczanie ścieków bytowych następować będzie w lokalnych systemach oczyszczalnia ścieków. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone do odbiorników powierzchniowych lub istniejących cieków wodnych, w uzgodnieniu z zarządcą cieków. Zakłada się również, iż ścieki bytowe z w/w stref mogą być odprowadzane i oczyszczane przez oczyszczalnie w Żyrardowie. Wody opadowe i roztopowe, po ich niezbędnym oczyszczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, odprowadzane będą za pośrednictwem zbiorników retencyjnych (infiltracyjno – ewaporacyjnych) do odbiorników powierzchniowych. Zbiorniki te mogą zostać wykorzystane również do innych celów m.in. rekreacyjnych oraz zasilania cieków powierzchniowych.   1. Telekomunikacja

W zakresie telekomunikacji Studium przewiduje dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie.

W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów.
 1. STREFY FUNKCJONALNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Dla realizacji strategicznych celów rozwoju gminy wyodrębniono strefy funkcjonalno- przestrzenne, o zróżnicowanym przeznaczeniu i warunkach przyszłego zagospodarowania, uwzględniające uwarunkowania zawarte w powyższym studium oraz zasady wynikające z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uchwalonego w dniu 7 czerwca 2004r. uchwałą sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 65/2004. Polityka przestrzenna gminy zawarta w studium jest wynikiem zdiagnozowanych uwarunkowań i obejmuje działania zmierzające do przekształcenia struktury funkcjonalno – przestrzennej zgodnie ze „Strategią rozwoju Gminy Mszczonów” i Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

W poszczególnych strefach wyznaczono obszary o zróżnicowanych sposobach zagospodarowania oraz preferowanych wiodących funkcjach i przyporządkowanym im określonych kierunkach zagospodarowania. W obszarach zostały określone tereny, w jakich należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zostały ustalone wytyczne dla ustalenia tych planów. Granice obszarów wskazanych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą ulegać korektom przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podstawą wyznaczenia granic jednostek strukturalnych jest analiza istniejących, wyodrębniających określone tereny uwarunkowań fizjograficznych, przyrodniczych i funkcjonalnych.

  1. Strefy funkcjonalne:


G strefa aktywności gospodarczej
G1 - Obszary wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej (w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz budowy nowej.

G2 - Obszary wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej (w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny), handel, usługi użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obsługi komunikacji, gastronomii, utylizacja odpadów.

G3 - Obszary wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej (w tym pod obiekty

produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz budowy nowej w obszarze chronionego krajobrazu.G4 - Obszary wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej (w tym pod

obiekty usługowe, składy, magazyny, handel wielkopowierzchniowy tj. o

powierzchni sprzedaży powyżej 5000m2, centra konferencyjno – biznesowe,

usługi użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego) z możliwością

zachowania i rozbudowy zabudowy mieszkaniowej, lokalizowania

zabudowy zagrodowej oraz pozostawienia terenów rolnych w dotychczasowym

użytkowaniu.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna