Gminy mszczonóW


UT – strefa obszarów rozwoju gospodarczegoPobieranie 1.19 Mb.
Strona11/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

UT – strefa obszarów rozwoju gospodarczegoUT - obszary rozwoju gospodarczego w kierunku usług turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku, działalności biznesowej, konferencyjno – szkoleniowej, edukacyjnej i naukowo – technologicznej i kulturowej, a także zamieszkania zbiorowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obsługą techniczną, gospodarczą i komunikacyjną terenu, a także z możliwością lokalizowania zabudowy zagrodowej oraz pozostawienia terenów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu.
P strefa inwestycji uciążliwych
P - Obszar planowanego zakładu utylizacji odpadów w granicach miasta Mszczonów, tereny przemysłu i składów.
PE obszary(strefa) możliwej eksploatacji kopalin
PE - Obszary możliwości wydobycia kopalin położone w sąsiedztwie już funkcjonujących terenów eksploatacji w rejonie Zbiroży, Pieńki Strzyże oraz we Wręczy, Wręczy A i Olszówce i innych, w tym również niezbadanych ale prawdopodobnie istniejących złóż kopalin pospolitych, wskazane do użytkowania zasobów mineralnych z poeksploatacyjną rekultywacją w kierunku wodnym bądź leśnym, a w przyszłości z możliwością wprowadzenia strefy rekreacyjnej i turystycznej.
UM – strefa intensywnej zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej
UM - Obszary rozwoju działalności usługowej z możliwością lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy zagrodowej, a także pozostawienia terenów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu.

MU Strefa zabudowy mieszkaniowo - usługowej
MU1 - Obszary rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiekty sportu i rekreacji, z możliwością zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej.

MU2 - Obszary rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiekty sportu i rekreacji, z możliwością zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej w obszarze chronionego krajobrazu.

MU3 - Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usług, drobnej wytwórczości, zamieszkania zbiorowego, obszary sportu i rekreacji, z możliwością zachowania i budowy zabudowy zagrodowej, a także z możliwością zmiany przeznaczenia gruntu leśnego.

MN strefa mieszkaniowaMN1- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością realizacji podstawowych usług obsługujących obszar.

MN2- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością realizacji podstawowych usług obsługujących obszar w obszarze chronionego krajobrazu.

MN3- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

MN4- Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz możliwością zalesień.

E strefa ekologiczna
E - Obszary korytarzy ekologicznych i trwałych użytków zielonych wzdłuż cieków wodnych do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu jako tereny pastwisk, zadrzewień i łąk.
L/U strefa ekologiczna z dopuszczeniem drobnych usług
L/U- Obszary lasów, których dopuszcza się przekształcenie w zieleń urządzoną z możliwością budowy obiektów małej architektury, drobnych usług, obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacji pieszej i rowerowej.

R strefa produkcji rolnej
R - Obszary gleb klasy IV (położone w centralnej i zachodniej części gminy) przeznaczone do użytkowania rolniczego w kierunku zwiększania areału istniejących gospodarstw rolnych.

R1 - Obszary rolne położone w kompleksach żyznych gleb klasy III i IV w południowej i wschodniej części gminy, przeznaczone do użytkowania rolniczego w kierunku intensyfikacji produkcji rolnej i specjalizacji w zakresie sadownictwa i plantacji wieloletnich oraz zwiększenia areału istniejących gospodarstw rolnych.

R/L strefa rolna z możliwością zalesień.
R/L - Obszary rolne z możliwością zalesień.


L strefa produkcji leśnejL - Obszary lasów wskazane do zagospodarowania leśnego w oparciu o operaty urządzeniowe lasu.

RE strefa rekreacji, turystyki i sportu.RE - Obszary położone głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części Gminy, w obszarze chronionego krajobrazu, przeznaczone do zagospodarowania rekreacyjnego turystycznego i usług sportu.

W strefa zbiorników wodnych
W - Obszary zbiorników wodnych

  1. Ustalenia studium względem stref funkcjonalnych w Gminie
   Mszczonów
Strefa GCharakterystyka i położenie strefy:

Strefa obejmuje tereny położone we wsi Wymysłów, Gurba, Adamowice, Powązki, Szeligi - wzdłuż drogi krajowej nr 8 i linii kolejowej CMK oraz obszary wokół Mszczonowa jak Grabce Józefpolskie, Czekaj, Pogorzałki, Badowo Mściska, a także Badowo Dańki. Obecnie w obszarze tym znajdują się tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłu, składów i magazynów oraz tereny usług.

W obszarze strefy G1 położonej w centralnej części gminy w rejonie wsi Badowo Mściska, Badowo- Dańki i Badowie Górnym ogranicza się wielofunkcyjny rozwój działalności gospodarczej do działalności, która nie będzie generować dużego ruchu samochodowego oraz uciążliwości dla środowiska w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.

Studium przewiduje na w/w obszarach wielofunkcyjny rozwój działalności gospodarczej, w oparciu o istniejące i planowane węzły na drodze krajowej nr 8, przebieg trasy kolejowej CE 20 i jej skrzyżowanie CMK a przede wszystkim ośrodek miejski – Mszczonów. Podstawą rozwoju tych funkcji zwłaszcza w otoczeniu dróg krajowych i skrzyżowania kolei jest wykorzystanie możliwości transportu zarówno kołowego jak i kolejowego, a sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, zwłaszcza bliskość samej Warszawy stwarza szanse powiązań kapitałowych i funkcjonalnych z głównym ośrodkiem administracyjno-inwestycyjnym kraju.

W strefie tej przewiduje się lokalizacje obiektów przeznaczonych pod produkcje, składy, magazyny, jak również usługi, handel i budynki użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży, z wyjątkiem obszarów położonych w strefie G4. Na terenach przyległych do komunikacji, zwłaszcza w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8, proponuje się zlokalizowanie bazy noclegowej, hoteli oraz miejsc parkingowych obsługujących ruch tranzytowy i turystyczny regionu centralnego oraz obiektów handlu.

W strefie G4 przewiduje się lokalizację obiektów usługowych m.in. zakresu rozrywki, obiektów wystawienniczo – targowych, obiektów widowiskowych, terenów sportowych i innych usług, składów, magazynów, handlu wielkopowierzchniowego rozumianego jako obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 5000m2, centrum konferencyjno – biznesowego, budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacją, w tym parkingi wielopoziomowe.

Zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej przewiduje możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Rozwój obszarów powinien uwzględniać istniejące zagospodarowanie do czasu przekształcenia obszaru w jednorodną strefę aktywności gospodarczej. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nierolniczego kierunku rozwoju.

W terenach, dla których studium ustala rozwój działalności usługowej i produkcyjnej wielkość i granice działek budowlanych winny być dostosowane do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności (w tym zamknięcia się uciążliwości w granicach lokalizacji inwestycji), przy zachowaniu dostępności wydzielonych działek do drogi publicznej.
Wyznaczamy w tej strefie cztery podstrefy G1, G2, G3, G4. W podstrefie G1 oprócz zabudowy produkcyjno – usługowej dopuszczona jest budowa nowych budynków mieszkalnych w ramach przebudowy, rozbudowy istniejących siedlisk. Natomiast podstrefa G2 to strefa przede wszystkim usług produkcyjnych, składowania itp., strefa G3 położona jest w obszarze chronionego krajobrazu, w strefie G4 przewiduje się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego tj. o powierzchni sprzedaży powyżej 5000m2 oraz centrum biznesowo – konferencyjnego i innych usług.
Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).
Aby właściwie realizować politykę przestrzenną gminy w zgodzie z ładem przestrzennym i zrównoważonym rozwojem Studium postuluje w strefie G1, G2 i G3:


 • minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki przeznaczonej pod:

- przemysł, składy i magazyny – min 2000m2

- zabudowę usługową, mieszkaniowo – usługową i mieszkaniową – min 1000m2. • wysokość budynków do 15m,

 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną - 75% powierzchni działki,

 • powierzchnię biologicznie czynną – min 25%, przy czym powierzchnia biologicznie czynna winna znajdować się przede wszystkim przy granicy z sąsiadem, zalecane jest tu zagospodarowanie działki, szczególnie wysoką zielenią izolacyjną, tworzącą czynną ochronę przed uciążliwościami dla otoczenia

 • egzekwowanie estetycznych, nowoczesnych form zabudowy zespołów przemysłowo-usługowych w gminie

 • zapewnienie miejsc postojowych dla personelu i klientów na danej działce oraz odpowiedniego dojazdu dla samochodów dostawczych i możliwości rozładowania towarów.


W strefie G4 studium postuluje:


 • minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki min 2000m2,

 • wysokość budynków do 60m,

 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną - 85% powierzchni działki lub terenu,

 • powierzchnię biologicznie czynną – min 15% powierzchni działki lub terenu, przy czym powierzchnia biologicznie czynna winna znajdować się przede wszystkim przy granicy z sąsiadem, zalecane jest tu zagospodarowanie działki, szczególnie wysoką zielenią izolacyjną, tworzącą czynną ochronę przed uciążliwościami dla otoczenia

 • egzekwowanie estetycznych, nowoczesnych form zabudowy zespołów przemysłowo-usługowo - handlowych w gminie

 • zapewnienie miejsc postojowych dla personelu i klientów na danej działce oraz odpowiedniego dojazdu dla samochodów dostawczych i możliwości rozładowania towarów.

Wszelki rozwój w strefie powinien odbywać się zgodnie z ideą ładu przestrzennego, ochroną środowiska przyrodniczego oraz dbałością o odpowiedni standard i poziom życia mieszkańców. Ewentualne uciążliwości powodowane przez składy, magazyny oraz obiekty usługowe i handlowe powinny zamykać się w granicach obszaru. Preferuje się wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień na terenach przemysłowych, składów, magazynów czy innych terenów w celu poprawy estetyki miejsc oraz ochrony środowiska i krajobrazu przyrodniczego, głównie przewidując pasy gruntu pod zielone ekrany w zewnętrznej części działki. Zaleca się zieleń tłumiącą hałas oraz poprawiającą warunki mikroklimatyczne. Dbałość o harmonię krajobrazu powinna być realizowana przez intensyfikowanie zabudowy w obszarach już zurbanizowanych, poprzez określenie parametrów urbanistycznych dla inwestowanych terenów zgodnych z otaczającą je istniejącą zabudową i krajobrazem kulturowym, uszczegóławianych na etapie planów miejscowych.Zachowuje się istniejące lasy, z wyjątkiem strefy G4.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna