Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona13/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Strefa MUCharakterystyka i położenie strefy:

Obszar tej strefy obejmuje tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usługowe. Zlokalizowany jest on przede wszystkim w centralnej części gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Mszczonowa, tworząc tym samym możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych miasta w kierunku południowym i kierunku zachodnim. Obszary mieszkaniowo-usługowe położone są również wzdłuż drogi krajowej nr 50, w centrum ośrodków wiejskich: Bobrowce, Osuchów, Chudolipie odgrywając w nich rolę centrów usługowo-rozwojowych dla okolicznych wsi, a także w zachodniej części gminy tj. w miejscowości Olszówka, Wręcza, Wręcza A, Długowizna, Grabce Towarzystwo, Grabce Węckie, Świnice, Lublinów, Marków Towarzystwo, Szeligi, Adamowice oraz Powązki.

Realizacja większości inwestycji z zakresu mieszkalnictwa uzależniona jest od uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną, podstawową obsługę komunikacyjną.

W strefie MU studium zakłada rozwój intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług, usług drobnej wytwórczości oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów sportu i rekreacji. W strefie tej planuje także się usługi z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, rozrywki, gastronomii, handlu, obsługi ruchu turystycznego i komunikacyjnego, usługi komercyjne, obiekty widowiskowe, wystawienniczo – targowe, kongresowo - konferencyjne, obiekty biurowe, administracyjne i inne obiekty usługowe. W obszarze strefy MU należy przewidzieć realizację obiektów i urządzeń do obsługi technicznej, komunikacji oraz ochrony środowiska.

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium docelowo nierolniczego kierunku rozwoju.

Zachowuje się istniejące lasy, za wyjątkiem strefy o symbolu MU3, gdzie dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.


Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).

Studium postuluje dla MU1: • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek:

 • usługowych i mieszkaniowo – usługowych – 1000m2,

 • mieszkaniowych – 800m2,

 • przy czym minimalną szerokość frontu działki - 20m,

 • max powierzchnię zabudowaną i utwardzoną – 60% powierzchni działki,

 • min powierzchnię biologicznie czynną – 40% powierzchni działki,

 • wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej do 12m (w wyjątkowych przypadkach studium przewiduje możliwość budowy wyższych budynków usługowych lub sakralnych), natomiast max wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 15 m,

 • porządkowanie i estetyzacje terenów publicznych.

Część tej strefy, MU2, związana z rozwojem terenów wzdłuż drogi krajowej nr 50 oraz w Bobrowcach, położona jest w obszarze chronionego krajobrazu i w związku z tym na tych terenach w celu ochrony wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych postuluje się: • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek:

 • usługowych i mieszkaniowo – usługowych – 1000m2,

 • mieszkaniowych – 1000m2,

 • przy czym minimalną szerokość frontu działki - 20m,

 • max powierzchnię zabudowaną i utwardzoną – 50% powierzchni działki,

 • min powierzchnię biologicznie czynną – 50% powierzchni działki,

 • wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej do 12m (w wyjątkowych przypadkach studium przewiduje możliwość budowy wyższych budynków usługowych lub sakralnych),

 • forma architektoniczno-przestrzenna powinna być dostosowana do charakteru wsi,

 • preferuje się w pierwszej kolejności uzupełnianie zabudowy na wolnych działkach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy,

 • porządkowanie i estetyzację terenów publicznych


Studium postuluje dla MU3:

 • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek – 1000m2,

 • max powierzchnię zabudowaną i utwardzoną – 60% powierzchni działki lub terenu,

 • min powierzchnię biologicznie czynną – 40% powierzchni działki lub terenu,

 • max wysokość zabudowy - 25 m,

Na etapie planów miejscowych dla wyznaczonych obiektów usługowych należy przewidzieć dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników i obsługi oraz dla samochodów dostawczych wraz z zapewnieniem możliwości rozładunku towarów.

W celu dbałości o ład przestrzenny studium zaleca intensyfikowanie zabudowy, tak aby tworzyła ona spójne jednostki przestrzenne, dla których łatwiejsze jest stworzenie wymaganej, o odpowiednich standardach infrastruktury technicznej jak kanalizacja. Ochrona środowiska, a także zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia powinna opierać się na zachowywaniu przez nie odpowiednich norm i standardów przy budowie nowych obiektów usługowych, a występowanie ewentualnych uciążliwości powinno ograniczać się do granic własności danego terenu. Zaleca się wprowadzanie pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także wzdłuż granic obiektów usługowych – mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, przestrzeni życia mieszkańców i kształtowanie krajobrazu. Zaleca się również wprowadzanie układów zieleni miejskiej i osiedlowej wpływającej pozytywnie na wartość krajobrazu obszarów zurbanizowanych.

Dopuszcza się korekty granic obszaru strefy na etapie wykonywania planów miejscowych. Dopuszcza się w planach miejscowych adaptację istniejących podziałów i powierzchni działek nie spełniających gabarytów określonych w Studium.


Postuluje się by sukcesywnie sporządzać miejscowe plany w obrębie strefy, wg przyjętego harmonogramu lub występujących potrzeb. Dopuszcza się korekty granic obszaru strefy na etapie wykonywania planów miejscowych.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna