Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona14/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Strefa MNCharakterystyka i położenie strefy:

Strefa obejmuje tereny położone w większości w części wiejskiej gminy, przede wszystkim wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których istnieje zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa lub jej wprowadzenie jest wskazane.

W podstrefie MN1 i MN2 zakłada się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz podstawowych usług obsługujących obszar. Natomiast w podstrefie MN3 - zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej. Studium wyznacza także podstrefę MN 4 – dotychczasowego użytkowania rolniczego z możliwością w przyszłości zagospodarowania w kierunku zabudowy mieszkaniowej i/lub zalesienia.

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nierolniczego kierunku rozwoju. Zachowuje się istniejące funkcje leśne.


Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).
Studium postuluje:

MN1:


 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek – 800m2,

 • wysokość zabudowy do 10m,

 • maksymalna powierzchnia zabudowana i utwardzona 50% powierzchni działki,

 • powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić co najmniej 50% powierzchni działki,

MN3:

 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek –2000m2,

 • minimalna szerokość działki od strony drogi 30m,

 • wysokość zabudowy do 10m,

 • maksymalna powierzchnia zabudowana i utwardzona – 30 % powierzchni działki,

 • powierzchnia biologicznie czynna – min 70 % powierzchni działki,

 • wysadzanie dróg osiedlowych i dojazdowych szpalerami drzew w celu uzyskania efektu zielonych alei,

MN4:

 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek – 1000m2,

 • wysokość zabudowy do 10m,

 • maksymalna powierzchnia zabudowana i utwardzona 50% powierzchni działki,

 • powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić co najmniej 50% powierzchni działki,

Dopuszcza się w planach miejscowych adaptację istniejących podziałów i powierzchni działek nie spełniających gabarytów określonych w Studium.
Dla obszarów strefy MN3 wskazane jest sporządzenie planów miejscowych oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej. Zaleca się również egzekwowanie od inwestorów nasadzeń zieleni ozdobnej i urządzania przestrzeni ekoaktywnej w obrębie działek budowlanych. W celu za chowania wartości kulturowych i przyrodniczych, a również stworzenia dobrego miejsca zamieszkania, zaleca się wysadzanie dróg osiedlowych
i dojazdowych szpalerami drzew w celu uzyskania efektu zielonych alei oraz egzekwowanie od inwestorów projektowania i realizacji ciekawych, dopracowanych architektonicznie projektów budowlanych
Część strefy MN2 położona jest w obszarze chronionego krajobrazu i w związku z tym na tych terenach w celu ochrony wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych zaleca się:

MN2:


 • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek – 800m2,

 • maksymalną wysokość zabudowy do 8m,

 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną 40% powierzchni działki,

 • powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić co najmniej 60% powierzchni działki,

 • forma architektoniczno-przestrzenna powinna być dostosowana do charakteru wsi

 • preferuje się w pierwszej kolejności uzupełnianie zabudowy na wolnych działkach i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy

 • wysadzanie dróg osiedlowych i dojazdowych szpalerami drzew w celu uzyskania efektu zielonych alei,

 • odległość zabudowy od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych - sprecyzowana powinna zostać na etapie sporządzania miejscowych planów, i powinna uwzględniać przebieg korytarzy ekologicznych oraz występujące tereny zalewowe.

Polityka przestrzenna gminy powinna zmierzać do sporządzania planów miejscowych dla terenów predysponowanych pod zabudowę rezydencjonalną i położonych w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Dbałość o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego sprawia, że preferowane jest w tej strefie intensyfikowanie zabudowy oraz tworzenie nowej głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, tworzenie architektonicznie przemyślanej zabudowy, zgodnej z architekturą regionu opartej na wytycznych urbanistycznych określanych szczegółowo na etapie planów miejscowych. Wskazane jest lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach istniejącego już uzbrojenia terenu i tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, zwłaszcza szybki rozwój sieci kanalizacyjnej ze względu na ochronę środowiska. Zaleca się również wysadzanie dróg osiedlowych i dojazdowych szpalerami drzew, co pozwoli na uzyskanie efektu zielonych alei i podniesie walory dobrego miejsca zamieszkania.

Niezbędne będą również różnorodne działania związane z promocją walorów Gminy sprzyjających osiedlaniu się na jej terenie.
Dopuszcza się korekty granic obszaru strefy na etapie sporządzania planów miejscowych


Strefa RECharakterystyka i położenie strefy:

Strefa obejmuje obszary położone głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części Gminy, zwłaszcza w okolicach zbiornika Św. Anka w Zbiroży, Osuchowie i jego okolicach, w obszarze chronionego krajobrazu, wskazane do zagospodarowania rekreacyjnego, turystycznego i usług sportu (w pobliżu zbiornika Św. Anka i w Osuchowie planowane jest stworzenie miejsc piknikowych) z możliwością zalesień i z dopuszczeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zwłaszcza w sąsiedztwie lasów oraz zbiorników wodnych o dużych walorach krajobrazowo – wypoczynkowych proponuje się lokalizację usług rekreacji i sportu. Zaleca się prowadzenie ekstensywnych form gospodarki rolnej i proekologiczne zasady gospodarowania zasobami istniejącymi.


Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nierolniczego kierunku rozwoju. Zachowuje się istniejące funkcje leśne.

Aby polityka przestrzenna gminy na wyznaczonym obszarze była właściwie prowadzona, zgodnie z wymogami wynikającymi z położenia strefy w Bolimowsko-Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, postuluje się: • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek –1500m2,

 • minimalną szerokość działki od strony drogi 20m,

 • wysokość zabudowy do 8m (w wyjątkowych przypadkach studium przewiduje możliwość budowy wyższych budynków usług sportowych – max. 10 m),

 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną – 30 % powierzchni działki,

 • powierzchnię biologicznie czynną – min 70 % powierzchni działki,

a także:


 • rozwijanie systemów i urządzeń dla retencji czynnej,

 • doposażenie w niezbędne systemy i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ścieżki rowerowe i piesze,

W strefie tej preferuje się lokalizację usług związanych z agroturystyką, turystyką ekologiczną.

Dopuszcza się w planach miejscowych adaptację istniejących podziałów i powierzchni działek nie spełniających gabarytów określonych w Studium.


Strefa RCharakterystyka i położenie strefy:

Obszar tej strefy obejmuje tereny o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej, przede wszystkim – gleby klasy III i IV położone głównie w południowej części gminy oraz tereny rolnicze we wschodniej i centralnej części. W podstrefie R zawierają się także tereny ogródków działkowych istniejących w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.

Na w/w obszarach przewiduje się zwiększenie areału istniejących gospodarstw rolnych. W podstrefie R1 przewiduje się intensyfikację produkcji rolnej w kierunku specjalizacji w zakresie sadownictwa i plantacji wieloletnich. Możliwe jest w ramach istniejących siedlisk rolniczych prowadzenie nieuciążliwych usług uzupełniających funkcję podstawową, celem stworzenia możliwości pozarolniczej działalności gospodarczej dla mieszkańców, w tym m.in. usług agroturystycznych. Przewiduje się utrzymanie istniejących terenów ogródków działkowych oraz realizację nowych w ramach wyznaczonej strefy.Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).
Dla obszaru postuluje się:

 • utrzymanie istniejących upraw polowych i sadowniczych z ograniczonym prawem do ich zabudowy, wyłącznie dla lokalizacji siedlisk i obiektów, urządzeń służących gospodarce rolnej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu,

 • lokalizowanie zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych możliwe jest w sąsiedztwie istniejących dróg, na terenach nie wyznaczonych w Studium pod zabudowę,

 • na terenach ogródków działkowych możliwa jest nowa zabudowa w formie altan, lokalizacja małych form architektonicznych oraz obiektów i urządzeń związanych z właściwym funkcjonowaniem terenu. Postuluje się zieleń towarzyszącą.

Dla podstrefy R1 postuluje się: • egzekwowanie określonych zasad dla zabudowy niezbędnej na terenach rolnych,

 • dążenie do ochrony kompleksów glebowych przez:

 • ograniczenie podziałów geodezyjnych,

 • lokalizowania nowych form zabudowy związanych z rolnictwem głównie w pasach wzdłuż dróg publicznych

 • wpływanie na koncentrację nowej zabudowy poza kompleksami rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębie wykształconej zabudowy wsi,

 • nasadzenia wysokiej i niskiej roślinności wzdłuż dróg celem zmniejszenia szkodliwych oddziaływań związanych z eksploatacja dróg dla upraw polowych,

 • preferowanie zadrzewień wzdłuż cieków wodnych,

 • dążenie do likwidacji opuszczonych siedlisk rozproszonych i rekultywacji terenu lub wykorzystywanie ich dla lokalizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych,

W strefie tej, na terenach oddziaływania obwodnicy Mszczonowa, w północno-wschodniej części gminy, należy zmierzać do wykonywania dodatkowych ekranów zieleni izolacyjnej w celu zmniejszenia tego negatywnego oddziaływania oraz ograniczania produkcji żywności w pasie oddziaływania obwodnicy, a na pozostałych terenach pożądane jest zakładanie pasów niskiej i wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń komunikacyjnych na tereny upraw rolnych.
Strefa R/LCharakterystyka i położenie strefy:

Obszar tej strefy obejmuje grunty centralnej części gminy o glebach słabszych, głównie V i VI klasy bonitacyjnej. Są to tereny rolne, na których, ze względów ekologicznych oraz ze względu na przewidywane w najbliższych latach dalsze zwiększenie aktywności gospodarczej terenów północnej części gminy, położonych w sąsiedztwie Mszczonowa oraz wzdłuż dróg krajowych (nr 8 i nr 50), przewidywane jest zwiększenie obszarów leśnych, poprzez możliwość zalesiania gruntów. Wprowadzona możliwość zalesień słabych gleb oprócz korzyści dodatkowych dochodów dla rolników docelowo mogłaby stworzyć strefę ochronną dla terenów o wysokiej rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz obszaru chronionego krajobrazu, tworząc barierę przestrzenną dla możliwych uciążliwości związanych z obszarami strefy aktywności gospodarczej.

W strefie R/L przewiduje się dotychczasowe użytkowanie terenu z możliwością zalesień, jak również możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ciągów dróg i istniejącej infrastruktury technicznej. W strefie R/L dopuszcza się lokalizowanie stawów hodowlanych, rekreacyjnych oraz prowadzenie drobnej działalności gospodarczej w tym agroturystyki.

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nierolniczego kierunku rozwoju.


Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).

Dla obszaru R/L zaleca się: • minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek – 1500m2,

 • wysokość zabudowy do 10 m,

 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną - 40% powierzchni działki,

 • powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić co najmniej 60% powierzchni działki,

Dopuszcza się w planach miejscowych adaptację istniejących podziałów i powierzchni działek nie spełniających gabarytów określonych w Studium.


Przyjmując za cel dbałość o ład przestrzenny oraz zachowanie krajobrazu przyrodniczego w strefie produkcji rolnej i zalesień z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej zaleca się lokalizację nowej zabudowy wzdłuż dróg i istniejącej infrastruktury technicznej. W planach miejscowych wraz z lokalizacją nowej zabudowy należy przewidzieć możliwość szybkiego uzbrojenia urbanizowanych terenów w infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w sieć kanalizacyjną. Za priorytetowe należy uznać zalesienia na granicy obszaru chronionego krajobrazu oraz w obszarze strefy ochronnej ujęć wód i w obszarze źródliskowym rzek.

Strefa LCharakterystyka i położenie strefy:

Obszar tej strefy obejmuje duży kompleks leśny położony w południowej części gminy oraz tereny lasów o mniejszych powierzchniach na całym obszarze gminy. Ze względu na wysokie walory lasów i ich znaczenie w zachowaniu naturalnej równowagi w przyrodzie regionu, postuluje się nie uszczuplanie powierzchni leśnej. Postuluje się uzupełnianie kompleksów leśnych przez zalesianie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa. Wyznaczając tereny predysponowane do zalesienia przyjęto generalną zasadę ciągłości przestrzennej kompleksów leśnych.

W strefie L zakłada się zagospodarowanie leśne w oparciu o operaty urządzeniowe lasu.

W miejscowości Wręcza na działce o nr ew. 314 znajdują się pozostałości dworu murowano – drewnianego z 1840r. będącego w rejestrze zabytków (decyzja nr 1164 z 22.05.1975r.). Dopuszcza się rekonstrukcję dawnego dworu oraz budowę innych budynków towarzyszących o funkcji uzupełniającej, harmonizujących architekturą z dawnym dworem. Lokalizacja budynków towarzyszących winna uwzględniać ekspozycję dawnego dworu. W/w budynkach dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowych oraz usług użyteczności publicznej takich jak: usługi z zakresu obsługi bankowej, ochrony zdrowia, handlu, gastronomii, kultury oraz biur. Studium zakłada również lokalizację funkcji zamieszkania zbiorowego tj. hoteli, moteli, pensjonatów, a także funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego, administracji, odnowy biologicznej i innych usług o podobnym charakterze.

Na etapie sporządzania planu miejscowego należy zastanowić się nad wprowadzeniem strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej otoczenie dworu.
Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).

Studium postuluje dla obszaru L:1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna