Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona15/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Strefa ECharakterystyka i położenie strefy:
Strefa obejmuje obszary korytarzy ekologicznych i użytków zielonych, stanowiących głównie zbiorowiska roślinności trawiastej i turzycowej wykorzystywane gospodarczo jako łąki i pastwiska, a także tereny zadrzewień w granicach administracyjnych Gminy i tereny zieleni ogólnodostępnej z roślinnością niską i wysoką na obszarze miasta Mszczonowa. W większości są to tereny, które przylegają lub zajmują dna dolin rzecznych i obniżeń bezodpływowych (szczególne wzdłuż rzeki Pisi - Gągoliny, Jeziorki, Okrzeszy i Korabiewki), na których dominują grunty nie nadające się do bezpośredniego posadowienia z uwagi na bardzo słabe warunki geotechniczne oraz wysoki poziom wód gruntowych (poniżej 1 m ppt). Są to też często tereny zalewowe wymienionych rzek. Obszary strefy E pełnią funkcję regulacyjno-ochronną środowiska przyrodniczego w Gminie. Zapewniają łączność terenów o dużej aktywności biologicznej, umożliwiają migrację zwierząt i roślin. Mają zagwarantować różnorodność biologiczną i zachowanie cennych gatunków flory i fauny. Tereny zieleni w mieście dodatkowo służą celom wypoczynkowym, rekreacyjnym i zdrowotnym i pełnią ważną funkcję estetyczną dla miasta.

Zakłada się pozostawienie obszarów w dotychczasowym użytkowaniu.


Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów:


 • na terenach zieleni w mieście postuluje się zakaz zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji małych form architektonicznych oraz obiektów związanych z właściwym funkcjonowaniem terenu. Postuluje się na terenie zieleni w sąsiedztwie kościoła odtworzenie dawnego parku.

 • na pozostałych terenach nie przewiduje się zabudowy innej niż związanej z gospodarką wodną i obsługą cieków wodnych oraz należy zapobiegać zmianie stosunków wodnych oraz zanieczyszczaniu i zasypywaniu rowów i cieków. Zalecenia te powinny być brane pod uwagę zwłaszcza dla terenów położonych w Bolimowsko-Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu.Strefa L/U
Charakterystyka i położenie strefy:

Strefa obejmuje istniejące lasy głównie w północno - zachodniej części Gminy, do zagospodarowania rekreacyjnego, turystycznego i usług sportu. Ustala się że obszary lasów obejmujących strefę L/U zostaną przekształcone w zieleń urządzoną (parkową) z możliwością lokalizacji zbiorników wodnych, obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, ścieżek pieszych i rowerowych oraz małych budynków usługowo – handlowych m.in. pawilony z lodami, napojami itp. W strefie tej dopuszcza się lokalizacje terenów sportowych tj. ścieżki zdrowia.
Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako leśnego zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nieleśnego kierunku rozwoju.
Aby polityka przestrzenna gminy na wyznaczonym obszarze była właściwie prowadzona, zgodnie z wymogami wynikającymi z proekologicznego kierunku zagospodarowania strefy , postuluje się:


 • maksymalną powierzchnię zabudowaną i utwardzoną – 30 % powierzchni działki lub terenu,

 • powierzchnię biologicznie czynną – min 70 % powierzchni działki lub terenu,


a także:

 • rozwijanie systemów i urządzeń dla retencji czynnej,

 • wyposażenie w niezbędne systemy i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ścieżki rowerowe i piesze,


W strefie tej preferuje się lokalizację obiektów związanych z turystyką ekologiczną.

Strefa WCharakterystyka i położenie strefy:

Obszar tej strefy obejmuje tereny wód, stawów hodowlanych i zbiorników retencyjnych na terenie gminy.Wytyczne do planów miejscowych, ustalenia dotyczące kierunków wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów dla poszczególnych obszarów (wskazanie obszarów planów miejscowych, warunków urbanistycznych – z zastrzeżeniem możliwości ich uszczegółowienia i korygowania granic obszarów objętych planem na etapie przystąpienia do wykonania planu miejscowego).

 • zakaz zabudowy poza obiektami służącymi gospodarce wodnej. W sąsiedztwie zbiornika Św. Anka, przewiduje się dopuszczenie zabudowy oraz urządzeń związanych z usługami rekreacji i sportu, których celem będzie odpowiednie dostosowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika do wypoczynku niedzielnego, rekreacji weekendowej i letniej.

Materiały wyjściowe:
W toku prac nad studium oparto się na istniejącej wiedzy o gminie wykorzystując następujące materiały:

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów (Uchwała Nr XIV/138/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 1999 roku) – część tekstowa i załączniki graficzne,

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonów Uchwała Nr XIV/137/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 1999 roku) – część tekstowa i załączniki graficzne,

 • Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów (Uchwała Nr III/12/94 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 1994 roku) i obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów,

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów (Uchwała Nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004 roku

 • Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów przyjęta Uchwałą NrIV/24/98 Rady Miejskiej w Mszczonowie.

 • Nowelizacja Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów, Mszczonów kwiecień-lipiec 2002 r.,

 • Ocena fizjograficzna obszaru gminy Mszczonów opracowana w 1996 roku,

 • Dokumentacja dot. inwentaryzacji i weryfikacji pomników przyrody gminy Mszczonów wykonana przez Zakład Projektowania i Urządzania Zieleni oraz Prac Geologicznych „Dendro-Geo-Service”, wrzesień 1997r.,

 • Materiały dot. terenów i obszarów górniczych gminy Mszczonów, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.,

 • Plan ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Wytyczne do planów gmin. Gmina Mszczonów. TUP Zarząd Główny, Warszawa 1999r.,

 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych dotyczących gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów: Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku oraz Powszechny Spis Rolny z 2002r, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2003,

 • Wieloletni Plan Inwestycyjny w Gminie Mszczonów na lata 2005 – 2008. Uchwała nr XX/158/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2004 r.,

 • Materiały do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne w Skierniewicach, 1997 r.,

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r.).

 • Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Mszczonów na lata 2004 - 2012,

 • Plan rozwoju miejscowości Osuchów Gmina Mszczonów, Osuchów XII-III 2005 r.,

 • Plan rozwoju miejscowości Wręcza Gmina Mszczonów, Wręcza III 2005 r.,

 • Informacja z rejestru gruntów o klasach użytków dla poszczególnych obrębów gminy Mszczonów,

 • Jan Józeficki „Mszczonów. Dzieje miasta 1245-1989”,

 • Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, ATKINS, maj 2011r.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały graficzne:

 • Mapy topograficzne obejmujące obszar Gminy Mszczonów w skali 1:25 000

 • Mapa topograficzna obszaru gminy Mszczonów w skali 1:10 000 – zeskanowana w wersji czarno-białej (Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie,

 • Mapa numeryczna ewidencji gruntów obszaru gminy Mszczonów (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny),

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej gm. Mszczonów

 • Trzy komplety map w skali 1:10000: Hipsometra, Gleby, Geologia – warunki gruntowo-wodne,

 • Mapy glebowo-rolnicze wsi gminy Mszczonów w skali 1:5000,

 • Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Mszczonów, wraz z załącznikiem graficznym w postaci mapy 1:25 000,

 • Mapa gminy z urządzeniami melioracyjnymi. Inspektorat Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Maz., 2004 r.,

 • Mapa topograficzna gminy Mszczonów w skali 1:10 000 – obszary zagrożenia powodziowego rzek: Jeziorki i Pisi. Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. XI 2004 r.,

 • Mapa tras rowerowych i pieszych,

 • Uproszczona mapa fitosocjologiczna zbiorowisk roślinnych w skali 1:10.000 – załącznik graficzny do opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, ATKINS, maj 2011r.


Wykaz rysunków:
rysunki opracowano na materiałach zgromadzonych w Państwowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie

w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym tj. na mapach numerycznych ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie topograficznej uzyskanej z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.
 1. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Kierunki rozwoju komunikacji
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów. Kierunki rozwoju
  (skala 1:10. 000 – mapa topograficzna)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna