Gminy mszczonóW


Uwarunkowania o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003rPobieranie 1.19 Mb.
Strona17/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Uwarunkowania o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.Na terenie miasta i gminy Mszczonów zamieszkują 11284 osoby, w tym w mieście 6310 osób (dane na dzień 01.01.2005r.).

Gęstość zaludnienia obecnie wynosi 74 osób/km2 i jest niższa niż przeciętna w kraju (122) oraz w woj. mazowieckim (144). Występuje znaczna polaryzacja wielkości i gęstości zaludnienia poszczególnych wsi. Miasto i sąsiadujące z nim wsie (wg danych ze stycznia 2004 roku) skupiały ponad 65 % wszystkich mieszkańców gminy, a dokładnie 7311 osób. Tam też jest najwyższa gęstość zaludnienia, a dla miasta Mszczonów wynosi ona aż 755 osób/km2. Tak duża gęstość zaludnienia jest charakterystyczna dla pasma rozwoju położonego wzdłuż wychodzących z Warszawy linii kolejowych i dróg, w którym również znajduje się Mszczonów. Wysoką gęstość w porównaniu z resztą obszaru gminy wykazują również wsie położone w bezpośredniej bliskości miasta tj. Badowo Dańki, Sosnowica, Kamionka, Grabce Józefpolskie, Bronisławów Mszczonowski. Dużą gęstością zaludnienia odznacza się również Osuchów i Bobrowce.

W ciągu 14 lat nastąpił wzrost ludności o 1120 osoby, jednakże wzrasta liczba mieszkańców na terenie miasta przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców na terenach wiejskich (755 – wzrost ludności dla Mszczonowa, 365 – wzrost ludności miasta). W ostatnich latach ten przyrost ludności uległ dużemu osłabieniu, jednak wg prognoz GUS dla województwa mazowieckiego do roku 2020 nastąpi wzrost liczby ludności głównie w powiatach otaczających Warszawę i położonych w paśmie Warszawa – Łódź, czyli także w gminie Mszczonów. Wzrost liczby ludności, choć w ostatnich latach bardzo niewielki, a nawet spadek w roku 2003 i 2004 wg danych z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Mszczonów, pozwala założyć że przyrost ludności do roku 2020 wg analiz powinien wynieść od 4% do 7 %.
Struktura ludności kształtuje się korzystnie dla dalszego rozwoju gminy. Wg podziału ludności na ekonomiczne grupy wieku ok. 62 % ludności gminy jest w wieku produkcyjnym, natomiast ok. 25% w wieku przedprodukcyjnym.

Zaznacza się silna tendencja szukania zatrudnienia w obrębie aglomeracji Warszawskiej i samej stolicy, czemu sprzyja dobre skomunikowanie ze stolicą, głównie przez linię kolejową Łódź – Warszawa ze stacją w Żyrardowie. Ważnym rynkiem pracy dla mieszkańców gminy oprócz prężnie rozwijającego się miasta Mszczonowa są również pobliskie ośrodki miejskie jak Żyrardów, Grodzisk, Pruszków, Skierniewice.Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe

Ważnym uwarunkowaniem gminy jest dobry stan jej środowiska przyrodniczego i duże walory krajobrazowe szczególnie południowo-wschodniej jej części, oraz obecność obszarów cennych przyrodniczo, co dowodzi objęcie ich prawną formą ochrony przyrody. Walory umacnia występowanie zabytkowych dworów i pałaców z parkami podworskimi i wiejskimi i wyróżniający się wśród nich mikroklimat i zabytki Osuchowa oraz sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi zbiornik Św. Anka, jak i tereny go otaczające. Położony w najwyższym punkcie Niziny Mazowieckiej Osuchów nazywany „dachem Mazowsza” albo małymi Sudetami pomiędzy Łodzią a Warszawą, odznacza się charakterystycznym klimat zbliżony do Sudeckiego oraz występowaniem roślinności typowej dla Sudetów. Południową część gminy i jej wschodnio-południowe tereny charakteryzuje dobra przestrzeń rolnicza z występującymi tu zwartymi kompleksami gleb klasy III i IV. Takie uwarunkowania determinują rozwój przestrzenny południowej części gminy w kierunku intensyfikacji rolnictwa ze specjalizacją w zakresie sadownictwa, obszary atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo w kierunku rozwoju turystyki – wschodnia część, a centralną i północną część gminy o słabych glebach w kierunku rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjno - usługowych zwłaszcza przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz ewentualnych zalesień. Z uwagi na zakładaną lokalizację nowego przystanku kolejowego w miejscowości Szeligi na CMK - w części południowo – zachodniej wyznacza się obszary predysponowane do pełnienia funkcji handlowo – usługowych. Natomiast w części północno – zachodniej studium wyznacza tereny predysponowane do wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej w kierunku usług rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, a także działalności konferencyjno – szkoleniowej, edukacyjnej i naukowej.Dodatkowo duża liczba drobnych gospodarstw rolnych predysponują obszar w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki ekologicznej i agroturystyki.
Na uwagę zasługują dwa większe powierzchniowo obszary występowania zasobów mineralnych. Przewidywana ich rekultywacja w kierunku wodnym i leśnym oraz atrakcyjne położenie wśród lasów i w bliskiej odległości od obiektów zabytkowych predysponują je do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

Uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego uchwalonego w dniu 7 czerwca 2004 roku Uchwalą nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego:


 • na podstawie analizy cech społeczno-gospodarczych i zróżnicowanych możliwości rozwoju, województwo mazowieckie podzielono na obszary polityki przestrzennej. Gmina Mszczonów zgodnie z tym podziałem znajduje się w obszarze największych wpływów Aglomeracji Warszawskiej z przewagą funkcji pozarolniczych i łatwą dostępnością komunikacyjną Warszawy.

 • zgodnie z główną Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Województwa rolniczy obszar gminy (ze względu na jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne) jest predestynowany do rozwoju towarowego rolnictwa wielokierunkowego, ze specjalizacją produkcji rolnej w zakresie sadownictwa. Natomiast polityka przestrzenna województwa na obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej ma polegać na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju -czyli dalszego rozwoju sadownictwa.

 • w zakresie infrastruktury Plan województwa wyznacza do adaptacji linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV i do modernizacji GPZ 110/15 kV. Przebiegający przez teren gminy gazociąg wysokiego ciśnienia o znaczeniu regionalnym Plan wyznacza do adaptacji, podobnie jak gazociąg wysokiego ciśnienia o znaczeniu lokalnym. Wskazana została także adaptacja stacji gazowej I stopnia położonej w zachodniej części gminy przy drodze GP8 oraz planowana jest budowa nowej stacji gazowej w pobliżu miasta Mszczonów. W zakresie telekomunikacji do adaptacji wskazana została centrala międzymiastowa położona we Mszczonowie

 • w zakresie komunikacji planowana jest modernizacja linii kolejowych CE20 i E65 przechodzących przez teren gminy, objętych międzynarodowymi umowami AGC i AGTC, a umożliwiająca osiągnięcie m.in. prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych. Przez obszar gminy przebiegać będzie postulowany europejski korytarz transportowy, wokół którego ma być tworzone pasmo przyśpieszonego rozwoju, a droga krajowa nr 8 ma zostać przebudowana do drogi ekspresowej. Planowana jest również przebudowa (lub rozbudowa) drogi głównej nr 50 ruchu przyspieszonego GP, która przechodzi przez północno-zachodni obszar gminy i ma tworzyć „Dużą Obwodnicę Warszawy”. Na odcinku drogi GP50 przechodzącym przez miasto Mszczonów postulowana jest zmiana rangi tej drogi.

 • w związku z postulowanym europejskim korytarzem transportowym, we Mszczonowie przy drodze GP8 (przyszłej ekspresowej) Plan wskazuje na utworzenie tu centrum logistycznego o znaczeniu strategicznym (planowany), a przy drodze GP50 (w sąsiedztwie obwodnicy Mszczonowa) – adaptację centrum logistycznego o znaczeniu lokalnym (istniejący).

 • w zakresie ochrony walorów środowiska przyrodniczego polityka samorządu województwa mazowieckiego przewiduje zwiększenie powierzchni prawnie chronionych obszarów przyrodniczych a wśród nich powiększenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – co wiązało by się z rozszerzeniem zasięgu Parku na zachodnio – północne tereny gminy. Projektowane jest również przekształcenie części Bolimowsko – Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w park krajobrazowy. Z kolei Krajowy Program Zwiększania Lesistości przyjmuje że zalesienie w województwie mazowieckim do 2020 roku obejmie ok. 75 tys. ha gruntów rolnych, w tym 71 tys. na stanowiących własność prywatną. Obszary objęte zalesieniami występują także w powiecie żyrardowskim, w którym położona jest gmina.

 • w zakresie rozwoju usług turystyki i rekreacji południowo – wschodnia część gminy położona jest w rejonie turystycznym o znaczeniu lokalnym.

 • w kierunkach rozwoju dla aglomeracji warszawskiej Mszczonów został włączony do strefy funkcjonalnej – rozwoju przemysłowo-gospodarczego związanej z Żyrardowem.

 • Mszczonów znajduje się w pasie powiązań aglomeracji warszawskiej z aglomeracją łódzkąWpływ istniejących uwarunkowań na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
W gminie Mszczonów czynnikami wskazującymi na możliwości realizacji celów rozwoju są następujące czynniki stanowiące główne uwarunkowania:

 • Położenie w obszarze największych wpływów Aglomeracji Warszawskiej oraz w pasie powiązań aglomeracji warszawskiej z aglomeracją łódzką,

 • Dobre skomunikowanie z Warszawą i innymi ważnymi ośrodkami przed drogi krajowe nr 8 i nr 50 oraz dwie trasy kolejowe: CMK i kolej towarową,

 • Lokalne zasoby naturalne dla produkcji materiałów budowlanych

 • Wysoka dynamika tworzenia się podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, z dużym udziałem kapitału zagranicznego,

 • Dobry stan środowiska przyrodniczego i duże walory krajobrazowe szczególnie południowo-wschodniej części Gminy położonej w Bolimowsko-Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu z doliną Środkowej Rawki,

 • Występowanie atrakcyjnych obiektów zabytkowych – dworów i parków podworskich i wiejskich i wyróżniający się wśród nich mikroklimat i zabytki Osuchowa,

 • Sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi zbiornik Św. Anka i tereny go otaczające,

 • Dobra przestrzeń rolnicza z glebami klas III i IV i specjalizacją w kierunku sadownictwa w południowej części Gminy


Szanse związane z rozwojem Gminy Mszczonów:

 • Możliwość i dobre warunki lokalizacji i rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, a w tym różnego rodzaju działalności gospodarczych, rozwoju centrum logistycznego, jak również składów, magazynów, nieuciążliwego przemysłu, usług, obiektów zamieszkania zbiorowego itp., w strefie koncentracji potencjału cywilizacyjno-ekonomicznego, wzdłuż drogi krajowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 50,

 • Możliwość zwiększenia konkurencyjności rolnictwa poprzez dalszą specjalizację rolnictwa w kierunku sadownictwa i plantacji wieloletnich, restrukturyzację w kierunku ekologicznym i zintegrowanym oraz wprowadzenie pozarolniczej działalności w istniejących siedliskach rolniczych,

 • Możliwość rozwoju turystyki, agroturystyki, rekreacji i wypoczynku oraz stworzenia obiektów sportowych na bazie miejsc atrakcyjnych turystycznie, kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo, ścieżek rowerowych, miejsc piknikowych – w oparciu o Osuchów, Zbiornik Św. Anka (budowa centrum rekreacji i wypoczynku), Lutówkę i pozostałą wschodnią i centralną część Gminy oraz tereny obecnej i przyszłej eksploatacji kruszyw a przewidziane do rekultywacji w kierunku wodnym i leśnym (Zbiroża, Wręcza). Możliwość wykorzystania nadwyżki wód geotermalnych do celów rekreacyjnych w Mszczonowie,

 • Migracje ludności z Warszawy i aglomeracji warszawskiej na obrzeża – co spowoduje wzrost liczby ludności m.in. w gminie Mszczonów,

 • Stworzenie i realizacja planów rozwoju miejscowości Osuchów, Piekary, Lutówka, Adamowice, tworzenie centrów wsi – możliwość wspierania tych obszarów ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych.

 • Planowana budowa w północno –zachodniej części gminy dużego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego obejmującego park rozrywki, rekreacji, wypoczynku, park edukacyjno – tematyczny, naukowo – technologiczny oraz centrum kongresowo – konferencyjne z zapleczem hotelowym, gastronomicznym i innymi obiektami towarzyszącymi.

 • W południowo - zachodniej części gminy planowana lokalizacja dużego centrum handlowo - usługowego w sąsiedztwie planowanej do uruchomienia stacji kolejowej w miejscowości Szeligi. Rozwój funkcji usługowych wygeneruje duży rozwój terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej.


Zagrożenia związane z rozwojem Gminy Mszczonów:

 • odcięcie miasta Mszczonowa od reszty gminy ze względu na przebiegającą linię kolejową CE 20,

 • ograniczenie dostępności do pozostałych terenów gminy w związków z przebiegiem drogi krajowej nr 8 i obwodnicy Mszczonowa.

 • Rozproszenie zabudowy na tereny rolne.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna