Gminy mszczonóWPobieranie 1.19 Mb.
Strona18/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Strefy Funkcjonalne:

Dla realizacji strategicznych celów rozwoju gminy, uwzględniając zawarte w diagnozie stanu istniejącego uwarunkowania oraz zasady wynikające z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, a także zachowując ciągłość polityki przestrzennej gminy i kontynuując dotychczasowe zagospodarowanie i istniejące uzbrojenie terenu, dla obszaru gminy Mszczonów zostały wyznaczone strefy funkcjonalne.G - strefa aktywności gospodarczej
Strefa obejmuje tereny położone we wsi Wymysłów, Gurba, Adamowice, Powązki, Szeligi - wzdłuż drogi krajowej nr 8 i linii kolejowej CMK oraz obszary wokół Mszczonowa jak Grabce Józefpolskie, Czekaj, Pogorzałki, Badowo Mściska, a także Badowo Dańki. Obecnie w obszarze tym znajdują się tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłu, składów i magazynów oraz tereny usług.

Ta lokalizacja związana jest z jednej strony z atrakcyjnym położeniem wzdłuż ważnych tras komunikacyjnych zapewniających dobre skomunikowanie z ośrodkami regionalnymi, Warszawą i jej aglomeracją i ważnymi ośrodkami kraju. Podstawą rozwoju jest możliwość wykorzystania transportu zarówno kołowego jak i kolejowego, a sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, zwłaszcza bliskość samej Warszawy stwarza szanse powiązań kapitałowych i funkcjonalnych z głównym ośrodkiem administracyjno-inwestycyjnym kraju. Z drugiej strony negatywne oddziaływanie dróg krajowych powoduje wiele uciążliwości dla terenów zurbanizowanych, zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej – jak hałas, zanieczyszczenie spalinami i zapylenie związane z ruchem kołowym, zmniejszone bezpieczeństwo pieszych i niewskazane jest lokalizowanie na tych terenach funkcji mieszkaniowych.

Dlatego wzdłuż drogi krajowej przewiduje się głównie podstrefę G2 – bez możliwości wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej. W podstrefie G1 oprócz zabudowy produkcyjno-usługowej dopuszczona jest budowa nowych budynków mieszkalnych w ramach przebudowy, rozbudowy istniejących siedlisk. Strefa G3 położona jest w obszarze chronionego krajobrazu, natomiast strefa G4 - w południowo – zachodniej części gminy przy CMK. W strefie G4 przewiduje się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego tj. o powierzchni sprzedaży powyżej 5000m2 oraz centrum biznesowo – konferencyjnego i innych usług.

Obecnie w obszarze tym znajdują się tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłu, składów i magazynów oraz tereny usług.

Tereny preferowane są pod nieuciążliwe inwestycje związane z działalnością produkcyjną, usługową, składami, magazynami, jak również handlem i budynkami użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Nie przewiduje się lokalizacji marketów powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży, z wyjątkiem strefy G4. Na terenach przyległych do komunikacji, zwłaszcza w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8, proponuje się zlokalizowanie bazy noclegowej, hoteli oraz miejsc parkingowych obsługujących ruch tranzytowy i turystyczny regionu centralnego oraz obiektów handlu.

Wszelki rozwój w strefie powinien odbywać się zgodnie z ideą ładu przestrzennego, ochroną środowiska przyrodniczego oraz dbałością o odpowiedni standard i poziom życia mieszkańców. Ewentualne uciążliwości powodowane przez składy, magazyny oraz obiekty usługowe powinny zamykać się w granicach obszaru, preferuje się wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień wzdłuż ogrodzeń w celu poprawy estetyki miejsc oraz ochrony środowiska i krajobrazu przyrodniczego, głównie przewidując pasy gruntu pod zielone ekrany w zewnętrznej części działki. Dbałość o harmonię krajobrazu powinna realizowana być przez intensyfikowanie zabudowy w obszarach już zurbanizowanych, poprzez określenie parametrów urbanistycznych dla inwestowanych terenów zgodnych z już istniejącą, sąsiednią zabudową i krajobrazem kulturowym, a które uszczegóławiane winny być na etapie planów miejscowych.UT - strefa obszarów rozwoju gospodarczegoStrefa obejmuje tereny położone we wsi Wręcza, Olszówka i Lublinów. Obecnie w obszarze tym znajdują się tereny rolnicze i lasy. W strefie UT przewiduje się lokalizacje różnego rozwoju aktywności gospodarczej związanej z planowana lokalizacją parku rozrywki, parku wodnego, parku edukacyjno – tematycznego, parku naukowo – technologicznego oraz centrum kongresowo – konferencyjnego.

W strefie UT zakłada się także rozwój usług z zakresu rozrywki, handlu, gastronomii, hoteli oraz innych obiektów związanych z bazą noclegową, biur, obiektów wystawienniczo – targowych, obiektów widowiskowych, terenów sportowych, lokalizację centrów biznesowych i innych usług, a także lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą techniczną terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz lokalizację miejsc parkingowych (w tym wielopoziomowych).

Rozwój obszarów powinien uwzględniać istniejące zagospodarowanie do czasu przekształcenia obszaru w jednorodną strefę wielofunkcyjnego rozwoju.

Z uwagi na zakładany długi czas w którym nastąpi jednolite docelowe zagospodarowanie strefy na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w części pozostawienie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium docelowo nierolniczego kierunku rozwoju. W strefie UT dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, uwzględniając w zagospodarowaniu poszczególnych działek istniejące cenne zadrzewienia i zieleń niską. Ponadto w strefie UT dopuszcza się przekształcenie, a także zachowanie istniejących sztucznych zbiorników wodnych i wkomponowanie w nowe przeznaczenie.
Wszelki rozwój w strefie powinien odbywać się zgodnie z ideą ładu przestrzennego, ochroną środowiska przyrodniczego oraz dbałością o odpowiedni standard i poziom życia mieszkańców. Preferuje się wprowadzanie zbiorników wodnych, zadrzewień i zakrzewień w celu poprawy estetyki miejsc oraz ochrony środowiska i krajobrazu przyrodniczego. Zaleca się zieleń tłumiącą hałas oraz poprawiającą warunki mikroklimatyczne.

P - strefa przedsięwzięć uciążliwych
Obszar położony jest w północnej części miasta w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 i nr 50. Obszar obejmuje tereny istniejącego zakładu wyrobów kruszyw lekkich i materiałów budowlanych „KERAMZYT”, tereny eksploatacji kopalin oraz tereny sąsiednie od skrzyżowania dróg do granic miasta. W obszarze tym planuje się wielofunkcyjny rozwój aktywności gospodarczej nie wyłączając usług (przedsięwzięć) znacząco oddziaływujących na środowisko. W strefie planuje się usługi produkcyjne, przemysł, usługi magazynowe i składowe, transportowe oraz usługi związane z utylizacją oraz przerobem odpadów, których możliwość lokalizacji powinna nastąpić po uprzednim wyeksploatowaniu i rozliczeniu zasobów złoża.

Na obszarze dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w myśl obowiązujących przepisów odrębnych. Oddziaływanie prowadzonej działalności nie może przekraczać granicy terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny. Postuluje się aby realizacja niezbędnych elementów infrastruktury technicznej lub urządzeń ochrony środowiska następowała równocześnie bądź wyprzedzająco w stosunku do realizacji inwestycji.PE – obszary rolne i leśne z możliwością powierzchniowej eksploatacji kopalin
Obszar tej strefy obejmuje tereny eksploatacji kopalin, na których prowadzone jest lub planowane będzie wydobycie zasobów złóż kopalin. Strefa ta obejmuje tereny, na których eksploatacja została już zakończona i trwa ich rekultywacja oraz tereny występowania surowców mineralnych jeszcze nie eksploatowanych. Obszar strefy PE obejmuje tereny we wsiach Adamowice, Dębiny Osuchowskie, Pieńki, Zimna Woda, Zbiroży, Pieńkach Strzyżach, Olszówce oraz we Wręczy i Wręczy A i innych, tworząc obszary przeznaczone do wydobycia zasobów kopalin mineralnych, na terenie których ustalone zostały również tereny górnicze z późniejszą poeksploatacyjną rekultywacją w kierunku rolnym często ze zbiornikami wodnymi, ewentualnie leśnym. Przyjęcie i egzekwowanie programów rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych stanowi podstawowy warunek ochrony środowiska przyrodniczego obszaru oraz możliwości jego późniejszego wykorzystania w kierunku rekreacyjno – retencyjnym.
UM - strefa intensywnej zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej
Obecnie obszary tej strefy obejmują istniejące tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. Zlokalizowane są w północno – zachodniej części gminy tj. w miejscowości Grabce Towarzystwo, Świnice, Marków Świnice, Długowizna, Lublinów, Szeligi, Czekaj, Wręcza.

W strefie UM studium zakłada rozwój usług z zakresu rozrywki, handlu, gastronomii, hoteli oraz innych obiektów związanych z bazą noclegową, biur, obiektów wystawienniczo – targowych, obiektów widowiskowych, terenów sportowych, lokalizację centrów biznesowych, konferencyjno – szkoleniowych, terenów rekreacyjnych i sportowych, usług użyteczności publicznej, usług rzemieślniczych realizowanych w formie mikro i małych przedsiębiorstw i innych usług. W strefie tej planuje się również rozwój zabudowy mieszkaniowej zarówno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Zakłada się, że strefa ta docelowo będzie tworzyła zespół zabudowy miejskiej o charakterze dzielnicy usługowo- mieszkaniowej z dużą ilością zieleni. W strefie tej winny zostać wyznaczone tereny do obsługi technicznej i komunikacji, w tym parkingi m.in. wielopoziomowe.

Z uwagi na zakładany długi czas w którym nastąpi jednolite docelowe zagospodarowanie strefy na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w części pozostawienie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium docelowo nierolniczego kierunku rozwoju. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, uwzględniając w zagospodarowaniu poszczególnych działek istniejące cenne zadrzewienia i zieleń niską.

Planuje się, że strefa ta zostanie zabudowana w poszczególnych częściach tylko zabudową usługową i w innych rejonach zabudową mieszkaniową. Planuje się, że część strefy będzie stanowiła zabudowę usługowo- mieszkaniową.

MU - strefa mieszkaniowo – usługowa

Obszar tej strefy obejmuje tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usługowe. Zlokalizowany jest on przede wszystkim w centralnej części gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Mszczonowa, tworząc tym samym możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych miasta w kierunku południowym i kierunku zachodnim. Obszary mieszkaniowo-usługowe położone są również wzdłuż drogi krajowej nr 50, w centrum ośrodków wiejskich: Bobrowce, Osuchów, Chudolipie odgrywając w nich rolę centrów usługowo-rozwojowych dla okolicznych wsi, a także w zachodniej części gminy tj. w miejscowości Olszówka, Wręcza, Wręcza A, Długowizna, Grabce Towarzystwo, Grabce Węckie, Świnice, Lublinów, Marków Towarzystwo, Adamowice oraz Powązki.

W strefie MU studium zakłada rozwój intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług, usług drobnej wytwórczości oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów sportu i rekreacji. W strefie tej planuje także się usługi z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, rozrywki, gastronomii, handlu, obsługi ruchu turystycznego i komunikacyjnego, usługi komercyjne, obiekty widowiskowe, wystawienniczo – targowe, kongresowo - konferencyjne, obiekty biurowe, administracyjne i inne obiekty usługowe. W obszarze strefy MU należy przewidzieć realizację obiektów i urządzeń do obsługi technicznej, komunikacji oraz ochrony środowiska.

Wyznaczone podstrefy różnicuje położenie w granicach (podstrefa MU2) lub poza granicami obszaru chronionego krajobrazu (podstrefa MU1), a także w pobliżu projektowanego „Parku rozrywki i nauki” (podstrefa MU3). Podstrefa MU2 ze względu na swe położenie w obszarze prawnie chronionym, wartości krajobrazowe i przyrodnicze charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną powierzchnią biologicznie czynną. Podstrefa MU3 z uwagi na lokalizację w pobliżu planowanych inwestycji związanych z nauką, zabawą, wypoczynkiem i rekreacją, a także centrum kongresowo – konferencyjnym, centrum biznesowym, usług z zakresu handlu i innych, charakteryzuje się wyższą wysokością zabudowy oraz większą powierzchnią zabudowaną i utwardzoną. W ramach strefy MU3 dopuszczono zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Realizacja większości inwestycji z zakresu mieszkalnictwa uzależniona jest od uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną i podstawową obsługę komunikacyjną oraz od popytu na te tereny.

W celu dbałości o ład przestrzenny studium zaleca intensyfikowanie zabudowy, tak aby tworzyć spójne jednostki przestrzenne, dla których łatwiejsze jest stworzenie wymaganej o odpowiednich standardach infrastruktury technicznej, jak kanalizacja. Ochrona środowiska a także zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia powinna opierać się na zachowywaniu odpowiednich norm i standardów przy budowie nowych obiektów usługowych, a występowanie ewentualnych uciążliwości powinno ograniczać się do granic własności danego terenu. Zaleca się wprowadzanie pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także wzdłuż granic obiektów usługowych – mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, przestrzeni życia mieszkańców i kształtowanie krajobrazu. Zaleca się również wprowadzanie układów zieleni miejskiej i osiedlowej wpływającej pozytywnie na wartość krajobrazu obszarów zurbanizowanych.


MN - strefa mieszkaniowa
Strefa obejmuje tereny położone w większości w części wiejskiej gminy, przede wszystkim wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których istnieje zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa lub jej wprowadzenie jest wskazane, a także wzdłuż których istnieją ciągi sieci wodociągowej.

W podstrefie MN1i MN2 zakłada się wprowadzenie zabudowy z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz podstawowych usług obsługujących obszar. Natomiast w podstrefie MN3 - zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej. Studium wyznacza także podstrefę MN 4 – dotychczasowego użytkowania rolniczego z możliwością w przyszłości zagospodarowania w kierunku zabudowy mieszkaniowej i/lub zalesienia.

Dopuszcza się pozostawienie istniejących funkcji rolniczych. Zachowuje się istniejące lasy.

Na obszarach atrakcyjnych krajobrazowo, przyrodniczo i turystycznie, o atrakcyjnych warunkach dla zabudowy mieszkaniowej proponowane jest wprowadzenie strefy MN3. Są to obszary wsi Dwórzno, Osuchów, Lutkówka Druga położone w obszarze chronionego krajobrazu oraz Lindów. Strefa ta charakteryzuje się większą powierzchnią nowo wydzielanych działek oraz zabudową o parametrach ekologicznych.

Dbałość o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego sprawia, że preferowane jest w tej strefie intensyfikowanie zabudowy oraz tworzenie nowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, tworzenie architektonicznie przemyślanej zabudowy, zgodnej z architekturą regionu opartej na wytycznych urbanistycznych określanych szczegółowo na etapie planów miejscowych. Wskazane jest lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach istniejącego już uzbrojenia terenu, i szybki rozwój sieci kanalizacyjnej ze względu na ochronę środowiska. Zaleca się również wysadzanie dróg osiedlowych i dojazdowych szpalerami drzew, co pozwoli na uzyskanie efektu zielonych alei i podniesie walory dobrego miejsca zamieszkania.
RE - strefa rekreacji, turystyki i sportu
Strefa obejmuje obszary położone głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części Gminy, zwłaszcza w okolicach zbiornika Św. Anka w Zbiroży, w okolicach miejscowości Osuchów, w obszarze chronionego krajobrazu, przeznaczone do zagospodarowania rekreacyjnego, turystycznego i usług sportu z możliwością zalesień i z dopuszczeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie tych terenów wynika z możliwości wykorzystania obszarów leśnych i zabytkowych do podniesienia atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej tych miejsc, w większości położonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu z doliną środkowej Rawki, w rejonie Osuchowa, Zbiroży, Lutkówki, przez które przebiegają szlaki rowerowe. W Osuchowie i przy zbiorniku Św. Anka planowane jest stworzenie miejsc piknikowych.

Zaleca się prowadzenie ekstensywnych form gospodarki rolnej i proekologiczne zasady gospodarowania zasobami istniejącymi.


R - strefa produkcji rolnej
Obszar tej strefy obejmuje tereny o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej – gleby klasy III i IV położone głównie w południowej części gminy oraz tereny rolnicze we wschodniej części.

Na w/w obszarach przewiduje się zwiększenie areału istniejących gospodarstw rolnych. Ze względu na wysoką przestrzeń produkcyjną południowo – wschodniej części gminy wyznaczona została strefa R1. Przewiduje się w niej intensyfikację produkcji rolnej w kierunku specjalizacji w zakresie sadownictwa i plantacji wieloletnich. W ramach istniejących siedlisk rolniczych możliwe jest prowadzenie nieuciążliwych usług uzupełniających funkcję podstawową celem dywersyfikacji rolnictwa i stworzenia możliwości pozarolniczej działalności gospodarczej dla mieszkańców, w tym usług agroturystycznych.

W części strefy położonej w obszarze oddziaływania obwodnicy Mszczonowa w północno-wschodniej części gminy, należy zmierzać do wykonywania dodatkowych ekranów zieleni izolacyjnej w celu zmniejszenia tego negatywnego oddziaływania oraz ograniczania produkcji żywności w pasie oddziaływania obwodnicy. Na pozostałych terenach zaleca się zakładanie pasów niskiej i wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń komunikacyjnych na tereny upraw rolnych.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa powinna być lokalizowane w wyznaczonych dla tej funkcji strefach, wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych, co ma na celu zapobieganie nadmiernemu rozpraszaniu zabudowy, a tym samym chaosowi zagospodarowania przestrzeni i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.R/L - strefa produkcji rolnej i zalesień
Obszar obejmuje rolnicze tereny gminy o glebach słabszych (głównie V i VI klasy bonitacyjnej) położone w większości w jej centralnej części. Są to tereny rolne, które ze względów ekologicznych oraz ze względu na przewidywane w najbliższych latach dalsze zwiększenie aktywności gospodarczej terenów północnej części gminy, położonych w sąsiedztwie Mszczonowa oraz wzdłuż dróg krajowych (nr 8 i nr 50), mogą stanowić naturalną strefę ochronną dla terenów o wysokiej rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz obszaru chronionego krajobrazu, tworząc barierę przestrzenną dla możliwych uciążliwości związanych z obszarami strefy aktywności gospodarczej. Przewidywana w strefie możliwość zalesiania gruntów rolnych o słabych glebach stwarza szansę dodatkowych dochodów dla rolników, a dopuszczona w strefie lokalizacja zabudowy mieszkaniowej stanowi rezerwę obszarów mieszkaniowych dla przyszłych pokoleń.

Przyjmując za cel dbałość o ład przestrzenny oraz zachowanie krajobrazu przyrodniczego w strefie produkcji rolnej i zalesień z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej zaleca się lokalizację nowej zabudowy wzdłuż dróg i istniejącej infrastruktury technicznej. W planach miejscowych wraz z lokalizacją nowej zabudowy należy przewidzieć możliwość szybkiego uzbrojenia urbanizowanych terenów w infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w sieć kanalizacyjną. Za priorytetowe należy uznać zalesienia na granicy obszaru chronionego krajobrazu oraz w obszarze strefy ochronnej ujęć wód oraz w obszarze źródliskowym rzek.

W strefie R/L dopuszcza się lokalizowanie stawów hodowlanych, rekreacyjnych oraz prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej w tym agroturystyki.


L - strefa produkcji leśnej
Obszar tej strefy obejmuje duży kompleks leśny położony w południowej części gminy oraz tereny lasów o mniejszych powierzchniach na całym obszarze gminy. Ze względu na wysokie walory lasów i ich znaczenie w zachowaniu naturalnej równowagi w przyrodzie regionu, postuluje się nie uszczuplenie powierzchni leśnej. Postuluje się uzupełnienie kompleksów leśnych przez zalesianie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa. Wyznaczając tereny predysponowane do zalesienia przyjęto generalną zasadę ciągłości przestrzennej kompleksów leśnych.

W strefie L zakłada się zagospodarowanie leśne w oparciu o operaty urządzeniowe lasu.


E - strefa ekologiczna
Strefa obejmuje obszary korytarzy ekologicznych i użytków zielonych, stanowiących głównie zbiorowiska roślinności trawiastej i turzycowej wykorzystywane gospodarczo jako łąki i pastwiska, a także tereny zadrzewień w granicach administracyjnych Gminy i tereny zieleni ogólnodostępnej z roślinnością niską i wysoką na obszarze miasta Mszczonowa. W większości są to tereny, które przylegają lub zajmują dna dolin rzecznych i obniżeń bezodpływowych (szczególne wzdłuż rzeki Pisi - Gągoliny, Jeziorki, Okrzeszy i Korabiewki), na których dominują grunty nie nadające się do bezpośredniego posadowienia z uwagi na bardzo słabe warunki geotechniczne oraz wysoki poziom wód gruntowych (poniżej 1 m ppt). Są to też często tereny zalewowe wymienionych rzek. Obszary strefy E pełnią funkcję regulacyjno-ochronną środowiska przyrodniczego w Gminie. Zapewniają łączność terenów o dużej aktywności biologicznej, umożliwiają migrację zwierząt i roślin. Mają zagwarantować różnorodność biologiczną i zachowanie cennych gatunków flory i fauny. Tereny zieleni w mieście dodatkowo służą celom wypoczynkowym, rekreacyjnym i zdrowotnym i pełnią ważną funkcje estetyczną dla miasta.
L/U - strefa ekologiczna z dopuszczeniem drobnych usług
Strefa obejmuje istniejące lasy głównie w północno - zachodniej części Gminy, do zagospodarowania rekreacyjnego, turystycznego i usług sportu. Ustala się że obszary lasów obejmujących strefę L/U zostaną przekształcone w zieleń urządzoną (parkową) z możliwością lokalizacji zbiorników wodnych, obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, ścieżek pieszych i rowerowych oraz małych budynków usługowo – handlowych m.in. pawilony z lodami, napojami itp. W strefie tej dopuszcza się lokalizacje terenów sportowych tj. ścieżki zdrowia.

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako leśnego zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nieleśnego kierunku rozwoju.

W strefie tej preferuje się lokalizację usług związanych z turystyką ekologiczną.
W - strefa zbiorników wodnych
Obszar tej strefy obejmuje tereny wód, istniejących stawów oraz zbiorników retencyjnych.


P RACOWNIA URBANISTYCZNO-PROJEKTOWA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „Mazowsze Zachodnie”

W Mszczonowie z siedzibą w Wiskitkach Plac Wolności 3596-315 Wiskitki tel./fax. (0-46)856-93-94


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna