Gminy mszczonóW


UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓWPobieranie 1.19 Mb.
Strona2/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW.I. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA

KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zatwierdzonego w 2004 roku.

Mapa nr 1. Gmina Mszczonów na tle Województwa Mazowieckiego.
Polityka przestrzenna dotycząca gminy i miasta Mszczonów wyrażona w Studium uwzględnia kontekst krajowy jak i wojewódzki określony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Z Planu tego wynikają następujące uwarunkowania dla gminy i miasta Mszczonów:

 • na podstawie analizy cech społeczno-gospodarczych i zróżnicowanych możliwości rozwoju, województwo mazowieckie podzielono na obszary polityki przestrzennej. Gmina Mszczonów zgodnie z tym podziałem znajduje się w obszarze największych wpływów Aglomeracji Warszawskiej z przewagą funkcji pozarolniczych i łatwą dostępnością komunikacyjną Warszawy.
 • zgodnie z główną Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Województwa rolniczy obszar gminy (ze względu na jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne) jest predestynowany do rozwoju towarowego rolnictwa wielokierunkowego, ze specjalizacją produkcji rolnej w zakresie sadownictwa. Natomiast polityka przestrzenna województwa na obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej ma polegać na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju -czyli dalszego rozwoju sadownictwa.

 • w zakresie infrastruktury Plan Województwa wyznacza do adaptacji linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV i do modernizacji GPZ 110/15 kV. Przebiegający przez teren gminy gazociąg wysokiego ciśnienia o znaczeniu regionalnym Plan wyznacza do adaptacji, podobnie jak gazociąg wysokiego ciśnienia o znaczeniu lokalnym. Wskazana została także adaptacja stacji gazowej I-stopnia położona w zachodniej części gminy przy drodze GP8 oraz planowana jest budowa nowej stacji gazowej w pobliżu miasta Mszczonów. W zakresie telekomunikacji do adaptacji wskazana została centrala międzymiastowa położona we Mszczonowie.

 • w zakresie komunikacji planowana jest modernizacja linii kolejowych CE20 i E65 przechodzących przez teren gminy, objętych międzynarodowymi umowami AGC i AGTC. Umożliwia ona osiągnięcie m.in. prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych. Przez obszar gminy przebiegać będzie postulowany europejski korytarz transportowy, wokół którego ma być tworzone pasmo przyśpieszonego rozwoju, a droga krajowa nr 8 ma zostać przebudowana do drogi ekspresowej. Planowana jest również przebudowa (lub rozbudowa) drogi głównej nr 50 ruchu przyspieszonego GP, która przechodzi przez północno-zachodni obszar gminy i ma tworzyć „Dużą Obwodnicę Warszawy”. Na odcinku drogi GP50 przechodzącym przez miasto Mszczonów postulowana jest zmiana rangi tej drogi.

 • w związku z postulowanym europejskim korytarzem transportowym, we Mszczonowie przy drodze GP8 (przyszłej ekspresowej) Plan wskazuje na utworzenie centrum logistycznego o znaczeniu strategicznym (planowany), a przy drodze GP50 (w sąsiedztwie obwodnicy Mszczonowa) – adaptację centrum logistycznego o znaczeniu lokalnym (istniejący).

 • w zakresie ochrony walorów środowiska przyrodniczego polityka samorządu województwa mazowieckiego przewiduje zwiększenie powierzchni prawnie chronionych obszarów przyrodniczych, a wśród nich powiększenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – co wiązało by się z rozszerzeniem zasięgu Parku na zachodnio – północne tereny gminy. Projektowane jest również przekształcenie części Bolimowsko – Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w park krajobrazowy. Z kolei Krajowy Program Zwiększania Lesistości przyjmuje, że zalesienie w województwie mazowieckim do 2020 roku obejmie ok. 75 tys. ha gruntów rolnych, w tym 71 tys. stanowiących własność prywatną. Obszary objęte zalesieniami występują także w powiecie żyrardowskim, w którym położona jest gmina.

 • w zakresie rozwoju usług turystyki i rekreacji, południowo – wschodnia część gminy położona jest w rejonie turystycznym o znaczeniu lokalnym.

 • w kierunkach rozwoju dla aglomeracji warszawskiej Mszczonów został włączony do strefy funkcjonalnej: rozwoju przemysłowo-gospodarczego, związanej z Żyrardowem.

 • Mszczonów znajduje się w pasie powiązań aglomeracji warszawskiej z aglomeracją łódzkąPROGRAMY RZĄDOWE – TRANSPORT:
Program dostosowania sieci drogowej TINA do 2015 roku:

 • Wzmocnienie nawierzchni drogi GP 8

 • Wzmocnienie nawierzchni drogi GP50

 • Budowa węzła drogowego w gm. Mszczonów

Infrastruktura – klucz do rozwoju:

 • Modernizacja linii kolejowej pasażerskiej E65 - CMK

 • Wzmocnienie nawierzchni drogi GP 8

 • Prace związane z drogą dwujezdniową – postulowana droga ekspresowa S8

 • Budowa obwodnicy Mszczonowa

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015:

 • Przebudowa drogi S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Warszawa.


II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA

KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY
Gmina Mszczonów, z ośrodkiem gminnym w Mszczonowie położona jest około 70 km na południowy wschód od geograficznego środka Polski, na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych i w obrębie tzw. DUO – POLIS, czyli w sercu aglomeracji warszawsko – łódzkiej, 50 km na południowy zachód od Warszawy i 90 km od Łodzi. Administracyjnie należy do powiatu żyrardowskiego i województwa mazowieckiego, leżąc przy jego zachodnio-południowych granicach.

Sąsiaduje z gminami: Radziejowice, Żabia Wola, Pniewy, Błędów i Puszcza Mariańska należącymi do województwa mazowieckiego oraz gminami Biała Rawska i Kowiesy należącymi do województwa łódzkiego.

Gmina Mszczonów zajmuje powierzchnię 151,90 km2 (w tym powierzchnia miasta wynosi 8,56 km2), obejmując 66 wsi skupionych w 33 sołectwach. (W 2005 roku do gminy Mszczonów zostały dołączone 3 wsie będące wcześniej w granicach administracyjnych gminy Radziejowice, są to wsie: Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza).

Podstawowe wielkości charakteryzujące gminę (dane na dzień 01.01.2005r.): • Powierzchnia gminy - 151,90 km2

 • Liczba ludności - 11 284 osoby

 • Średnia gęstość zaludnienia - 74 osoby / km2

 • Procent ludności w wieku produkcyjnym - 61,50 %

 • Procent ludności z wykształceniem wyższym - 7,08 %

 • Lasy - 18,10 % pow. gminy

 • Użytki rolne - 76,20 % pow. gminyWykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Mszczonów bez miasta Mszczonów według stanu na dzień 01.01.2005r (źródło: Dane z Ewidencji Ludności Gminy Mszczonów).

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: • drogowe: Warszawa – Katowice, drogowa krajowa nr 8, stanowiąca część trasy północ – południe oraz droga krajowa nr 50, szlak TIR-owski wschód-zachód (rasa międzynarodowa),

 • kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa stanowiąca część trasy północ – południe oraz trasa kolei towarowej wschód – zachód CE 20 (Słubice – Terespol).

Geograficznie teren miasta i gminy leży na Nizinie Mazowieckiej w Kotlinie Warszawskiej. Na obszarze gminy biorą swój początek następujące rzeczki: Okrzesza, Pisia, Jeziorka, Korabiewka.
II.1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO I ANTROPOGENICZNEGO


   1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, WARUNKI NATURALNE I RZEŹBA TERENU


Rzeźba terenu
Pod względem geograficznym gmina Mszczonów leży w podprowincji Nizin Środkowomazowieckich w makroregionie Nizina Środkowomazowiecka z mezoregionem Równina Łowicko – Błońska oraz w makroregionie Wzniesienia Południowomazowieckie. Granica pomiędzy mezoregionami przebiega po krawędzi wysoczyzny, na linii: Olszówka - Wręcza - Krzyżówka. Na terenie zachodniego Mazowsza Wzniesienia Południowomazowieckie dzielą się na kilka mezoregionów. W północnej części dolina Rawki rozdziela leżące na zachód Wzniesienia Łódzkie, od leżącej na wschód Wysoczyzny Rawskiej, na której znajduje się Mszczonów.

Wysoczyzna Rawska leżąca na północ od Pilicy i na wschód od rzeki Rawki obejmuje obszar 1700 km2, zbudowana jest z glin morenowych i żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Na północ od Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Rawskiej leży Równina Łowicko-Błońska obejmująca obszar 3036 km2 ciągnąca się szerokim pasem na południe od Bzury. Jest to płaski poziom denudacyjny przecięty przez szereg drobnych dopływów Bzury.

W krajobrazie Gminy dominuje falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny Rawskiej. Terenem najwyżej położonym jest rejon Piekar (210,6 m n.p.m. i jest to najwyżej położony punkt w powiecie żyrardowskim), najniżej położone są rejony Wólki Wręckiej (151,9 m n.p.m.).

Północne i zachodnie fragmenty obszaru Gminy są rozcięte dolinami rzecznymi Okrzeszy i Pisi – Gągoliny, a południowo-wschodnie –doliną górnej Jeziorki.


Warunki geologiczno-gruntowe

Podłoże geologiczne Mszczonowa i gminy Mszczonów tworzą skały ery mezozoicznej przykryte utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Teren miasta i Gminy Mszczonów położony jest w szczytowych partiach rozległego płata morenowego, który tworzy falistą wysoczyznę polodowcową, zwaną Wysoczyzną Rawską. Północny obszar wysoczyzny, na którym przede wszystkim leży gmina, nacechowany jest rzeźbą fluwiogalcialno-denudacyjną oraz zaburzeniami glacitektonicznymi czwartorzędu i podłoża podczwartorzędowego.

Na powierzchni terenu występują trzy serie utworów plejstoceńskich. Najmłodsze utwory reprezentowane przez piaski fluwioglacjalne występują na dużych jednorodnych powierzchniach w centrum i północnej części gminy. Na pozostałej powierzchni występują gliny zwałowe o znacznej, niekiedy kilkunastometrowej miąższości. W południowo-wschodniej części gminy nad starszą serią piasków fluwioglacjalnych zalegają gliny zwałowe (głównie na zboczach doliny Jeziorki). Na północ od wsi Lutkówka na młodszych piaskach fluwioglacjalnych widoczne są wyraźne formy utworów eolicznych (wydmy).

Wszystkie utwory plejstoceńskie (sypkie i spoiste) oprócz utworów eolitycznych są gruntami nośnymi i stanowią nośne podłoże budowlane. Natomiast holoceńskie wypełnienia dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych ze względu na swą słabą konsolidację, niski stopień zagęszczenia i znaczną zmienność są grupą gruntów słabonośnych niewskazanych do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

Występują również grunty nasypowe na większych powierzchniach w obrębie terenów poeksploatacyjnych kruszyw. Są one niekorzystnym podłożem budowlanym.

Obszar gminy położony od drogi krajowej nr 8 w kierunku gminy Puszcza Mariańska i gminy Radziejowice zbudowany jest z osadów kredy górnej – głownie margli, na których spoczywają utwory trzeciorzędu (oligocenu, miocenu i pliocenu). Pod względem litologicznym są to iły, piaski i węgiel brunatny. Natomiast utwory czwartorzędu są reprezentowane przez osady zlodowaceń południowo- i środkowopolskich, których łączna miąższość w okolicach Mszczonowa jest zmienna i dochodzi maksymalnie do około 100 m. Osady czwartorzędowe, jako wynik cyklicznych procesów erozji i sedymentacji w okresie plejstocenu, stanowią wielopoziomowy system warstw glin zwałowych, odpowiadający akumulacji lodowcowej oraz warstw piaszczysto-żwirowych, związanych z akumulacją wodnolodowcową i rzeczną. Lokalnie występują tutaj osady zbiorników zastoiskowych: mułki i iły zastoiskowe. Ze względu na lokalizację północno – zachodniego obszaru gminy w rejonie silnej oscylacji lodowca, stropowa część osadów trzeciorzędowych oraz osady czwartorzędu są silnie zaburzone glacitektonicznie, W obrębie osadów czwartorzędowych licznie występują kry lodowcowe, zbudowane z iłów trzeciorzędowych lub osadów formacji buroweglowej. Budowa geologiczna stropowej części osadów czwartorzędowych, stanowiących bezpośrednie podłoże budowlane, jest bardzo zróżnicowana w pionie i poziomie. Są to głównie gliny zwałowe, piaski gliniaste oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne, silnie przekształcone przez procesy geologiczne, eluwia charakterystyczne dla klimatu peryglacjalnego, panującego w późnym plejstocenie.Osady holocenu występują głównie w dolinach cieków holocenu są to piaski i namuły organiczne tarasów zalewowych o miąższości kilku metrów, a lokalnie także torfy i namuły torfiaste, jako wynik akumulacji zastoiskowej. Na powierzchniach wysoczyzny holocen reprezentują osady spływowe – deluwia. Piaski fluwioglacjalne (wodnolodowcowe) na powierzchni terenu dominują w rejonie wsi Wręcza i Olszówka. Gliny zwałowe stanowią utwory powierzchniowe we wsi Szeligi, Gurba, Adamowice, Grabce Towarzystwo i Grabce Węckie.
Surowce mineralne

Gmina Mszczonów na tle sąsiednich gmin jest zasobna w surowce mineralne.

Złoża surowców mineralnych występujące na terenie gminy są oparte głównie o zasoby utworów czwartorzędowych, ale również po ostatnim okresie trzeciorzędu - pliocenie, pozostały warstwy pstrych iłów zwanych poznańskimi. Część z nich, występującą na skraju wsi Budy Mszczonowskie zaczęto wydobywać już w roku 1976 r., tworząc obszar górniczy. Osady trzeciorzędowe w okolicach Mszczonowa, wg wyników dokonanych wierceń geologicznych, mają grubość dochodzącą do 147 m a miejscami 188 m.

Podstawowe znaczenie dla zasobów surowców mineralnych na obszarze gminy miał przede wszystkim okres czwartorzędu, w którym w epoce plejstocenu kilkakrotne nasunięcia lądolodu pozostawiły po sobie pokrywę utworów gliniastych i piaszczysto – żwirowych o grubości 30-70 m przeciętnie i 100-150 m lokalnie. Dla Mszczonowa grubość ta została określona w otworze geologicznym IG-1 na 47 m. Z kolei po zlodowaceniu środkowopolskim na całym obszarze zachodniego Mazowsza, czyli również gminy Mszczonów, pozostały pokłady gliny zwałowej o charakterystycznej zielonej barwie, które w późniejszym interglacjale i kolejnych zlodowaceniach ulegały modyfikacjom i przemieszczaniu.

Na obszarze Gminy występują przede wszystkim: gliny zwałowe, eluwia glin zwałowych, piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski, żwiry i głazy moren czołowych, piaski i mułki rzeczne oraz sporadycznie piaski eoliczne.
Na terenie gminy Mszczonów występują następujące tereny górnicze: Wręcza – Olszówka, Wręcza – Olszówka II, Budy Mszczonowskie, Zbiroża II, Zbiroża IV/A, Zbiroża IV/B, Zbiroża V, Zbiroża VII, Zbiroża VIII, Pieńki, Pieńki Strzyże III, Dębiny Osuchowskie 4, Adamowice, Adamowice I, Zimna Woda, Zimna Woda II, Zimna Woda III.
Największe złoża surowców mineralnych w gminie to:

- „Budy Mszczonowskie” - złoże surowców ilastych d/p kruszyw lekkich;

- „Wręcza-Olszówka”, Zbiroża”, - złoża kruszywa naturalnego.
W mieście Mszczonowie zlokalizowane jest jedno złoże kruszywa lekkiego o nazwie Budy Mszczonowskie. Są to surowce ilaste d/p kruszywa lekkiego.

Kruszywa naturalne (piaski i żwiry) z eksploatowanych złóż mineralnych oraz surowce ilaste występujące na terenie gminy Mszczonów są pozyskiwane głównie na cele budownictwa, drogownictwa i kolejnictwa, do produkcji kruszyw lekkich (keramzytu) oraz do produkcji ceramiki budowlanej.


Wody geotermalne stanowią potencjalne źródło energii cieplnej związane z utworami mezozoiku (trias-kreda). W obrębie tych utworów na terenie całego województwa mazowieckiego objętość subartezyjskich i artezyjskich wód geotermalnych oszacowano na poziomie 2 766 km3, a zasoby energii cieplnej możliwej do odzyskania na 9 835 mln ton paliwa umownego.

W rejonie gminy Mszczonów występują duże zasoby wód geotermalnych. Jest to jedyne miejsce w Polsce, a drugie w Europie, gdzie kredowe wody geotermalne, po wydobyciu i odebraniu naturalnego ciepła (do celów grzewczych), są następnie tłoczone (po uzdatnieniu na stacji SUW) do miejskiej sieci wodociągowej i wykorzystywane bezpośrednio do celów pitnych. „Geotermia Mazowiecka” S.A. posiada koncesję nr 2/2003 z 25.03.2003 r. na wydobywanie wód termalnych ze złoża „Mszczonów” ważną na okres 5 lat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna