Gminy mszczonóW


II.5 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY GOSPODARKIPobieranie 1.19 Mb.
Strona7/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

II.5 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY GOSPODARKI

GRUNTAMI

Struktura gruntów na terenie miasta i gminy

Według danych z dn. 31.01.2003 r. pochodzących z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w mieście Mszczonów przeważają użytki rolne (71,73 % wszystkich gruntów), a wśród nich grunty orne. Na drugim miejscu są grunty zabudowane i zurbanizowane (26,4 %). Pozostałe tereny stanowią około 2% (zajmują łącznie powierzchnię ok. 16 ha). (tab. 11).Wykres 14. Struktura gruntów na terenie miasta.

Źródło: Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 2003 r.
Na terenie gminy również przeważają użytki rolne (78,41 %), a wśród nich grunty rolne. Na drugim miejscu są tereny leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (17.99 %). Udział procentowy terenów zabudowanych i zurbanizowanych jest niewielki, bo zaledwie 2,87 %. (tab. 12).

Wykres 15. Struktura gruntów na terenie gminy.Źródło: Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 2003r.

Stan własności gruntów
Na terenie miasta i gminy większość gruntów należy do osób fizycznych. Po nich jest Skarb Państwa. Niewiele mniej jest gruntów komunalnych (tab. 13).
Tabela 12. Stan własności gruntów na trenie miasta i gminy.

Właściciel

Miasto

Gmina
Powierzchnia [ha]

%

Powierzchnia [ha]

%

Skarb Państwa

109

12,73

1720

12,62

Gmina i związki międzygminne

95

11,1

203

1,49

Osoby fizyczne

525

61,33

11279

82,73

Spółdzielnie

5

0,58

135

0,99

Kościoły i związki wyznaniowe

9

1,05

32

0,23

Wspólnoty gruntowe

0

0

7

0,05

Powiaty

1

0,13

35

0,26

Pozostałe

112

13,08

223

1,63

Razem

856

100

13634

100

Źródło: Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
Na terenie miasta 470 ha (76,55%) użytków rolnych należy do osób fizycznych. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią głównie własność Skarbu Państwa – 59 ha, osób fizycznych - 48 ha oraz gmin i związków międzygminnych – 44 ha. Grunty zabudowane i zurbanizowane należące do Skarbu Państwa to tereny pod drogami i kolejowe, osób fizycznych – tereny mieszkaniowe i niezabudowane, natomiast należące do gmin i związków międzygminnych to głównie tereny pod drogami. Tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione należą tylko do osób fizycznych i pozostałych. Natomiast grunty pod wodami stanowią własność Skarbu Państwa.

Źródło: Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.


Na terenie gminy ponad 94% użytków rolnych czyli 10060 ha należy do osób fizycznych. Tereny komunikacyjne stanowią własność gmin i związków międzygminnych oraz Skarbu Państwa. Tereny leśne oraz zadrzewione i zakrzewione należą głównie do osób fizycznych i Skarbu Państwa.Zasoby komunalne
Wg danych z dnia 31.10.2003 r. gmina posiadała w swoim zasobie grunty o ogólnej pow. 121,4 ha z czego:


 • 11,8 ha -będących w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych ( z tego 10,40 ha

w użytkowaniu wieczystym Mszczonowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej) • 4,4 ha -wolnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - z

czego na osiedlu w Badowo Dańkach 3,1 ha i na terenie miasta 1,3 ha

 • 0,8 ha - przeznaczonych pod powierzchnię eksploatacji żwiru

 • 0,5 ha - leżących w obszarze górniczym

 • 11,6 ha - przeznaczonych pod inwestycje (m. in. zakład utylizacji )

 • 91,8 ha - przeznaczonych pod infrastrukturę (są to ulice i drogi oraz tereny

osiedli mieszkaniowych i tereny zielone )
Należy stwierdzić, iż gmina nie posiada w swym zasobie terenów skupionych w większych kompleksach mogących stanowić ofertę dla inwestorów. Ponadto w jej władaniu pozostaje ok. 75 ha gruntów stanowiących drogi i ulice. Tereny te nie posiadają uregulowanego stanu prawnego. W 2003 r. gmina uzyskała postanowienie sądowe stwierdzające, iż Skarb Państwa nabył poprzez zasiedzenie 38,8 ha gruntów stanowiących drogi. Po założeniu dla przedmiotowych nieruchomości ksiąg wieczystych Urząd wystąpi do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej, iż nieruchomości te stanowią jego własność.
W zasobie gminy znajdują się także budynki i budowle.
W ostatnim 10-leciu wzrost sprzedaży gruntów komunalnych nastąpił w 1998 r. w wyniku sprzedaży terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne (ok. 20 ha), w roku 2001 sprzedaż ok. 8 ha gruntów była wynikiem przekazania terenów pod budowę obwodnicy miasta Mszczonowa, podobnie było w roku 2002 – sprzedano ok. 18 ha). W 2003 r. niewielką ilość gruntów komunalnych sprzedano pod urządzenie boisk szkolnych i drogi oraz na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury.
Tereny inwestycyjne gminy
Na terenie gminy zgodnie z danymi zawartymi w Strategii rozwoju Mszczonowa
z 2002 r., zlokalizowane są tereny pod dalsze zainwestowanie. Są to tereny przeznaczone pod budownictwo, usługi, przemysł oraz składy, a całkowita ich powierzchnia w roku 2002 wynosiła 300 ha. Tereny te występują w kompleksach od 10 do 20 ha w miejscowościach: Adamowice, Badowo Dańki, Badów Górny i Zbiroża, posiadających dobre połączenie drogowe z miastem, rezerwą wody i dobrym dostępem do sieci energetycznej.

Na terenie miasta Mszczonów, użytkowanym przez Mszczonowską Spółdzielnię Mieszkaniową istnieją rezerwy terenu pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (ok. 40 ha).

Gmina posiada też nie w pełni zagospodarowane, pięknie położone tereny rekreacyjne związane ze zbiornikiem wodnym w Zbiroży (o pow. 12 ha).

II.6 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY UKŁADU

TRANSPORTOWEGO


   1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY


UKŁAD DROGOWY

Na terenie miasta i gminy znajduje się 354,1 km dróg o łącznej powierzchni jezdni 1877,2 tys. m2, w tym na terenie miasta Mszczonów – 40,2 km o łącznej powierzchni jezdni 285,00 tys. m2 (stan ba rok 2004). W ogólnej długości dróg 22% stanowią drogi o nawierzchni ulepszonej, w tym na terenie miasta – 64 %.


Drogi krajowe

Mszczonów położony jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Leży przy trasie Warszawa – Katowice, drodze krajowej nr 8, stanowiącej część trasy północ – południe, a przebiegającej przez zachodnią część gminy oraz na szlaku TIR-owskim wschód-zachód, który stanowi droga krajowa nr 50, (trasa międzynarodowa) położona w północno-wschodniej części gminy.

W stosunku do lat poprzednich pogorszył się stan dróg krajowych. Dzieje się to w wyniku przejazdu pojazdów o dużym tonażu co powoduje powstanie kolein. Do dróg o bardzo dobrym stanie technicznym zalicza się odcinek drogi nr 50 stanowiący nowowybudowaną obwodnicę miasta Mszczonowa. W 2004 roku zakończono budowę pierwszej części obwodnicy Mszczonowa (etap I), którą stanowił przejazd bezkolizyjny i zjazd z trasy Katowickiej – dwupoziomowe skrzyżowanie nad trasą nr 8, o długości 3 km od Słabomierza do ul. Warszawskiej (budowa rozpoczęta została w 2002 r.), która w chwili obecnej znacznie odciążyła centrum miasta, pozostawiając tylko ruch lokalny. Natomiast realizacja II - ego etapu obwodnicy, o długości 6 km od ul. Warszawskiej do wsi Zbiroża została zakończona w 2010r.

Drogi wojewódzkie

Przez teren miasta przebiega jedna droga wojewódzka. Jest to ul. Dworcowa, o długości 950 m. Na granicy gminy z gminą Żabia Wola we wsi Tłumy i Chudolipie przebiega droga wojewódzka nr 876 relacji Tarczyn – Many – Piotrkowice - Chudolipie.Drogi powiatowe

Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.Lp

Nazwa ulicy

odcinek

dł. drogi [km]

dł. drogi [km]

1.

Fabryczna

w ciągu drogi powiatowej Nr 4715W

0,259

0,259

2.

Piekarska

w ciągu drogi powiatowej Nr 4725W

0,815

0,815

3.

Rawska

w ciągu drogi powiatowej Nr 4724W

1,262

1,262

4.

Warszawska

w ciągu drogi powiatowej Nr 4724W

1,031

1,031

5.

Skierniewicka

w ciągu drogi powiatowej Nr 4719W

0,553

0,553

6.

Krakowska

w ciągu drogi powiatowej Nr 2861W

3,195

3,195

7.

Kościuszki

w ciągu drogi powiatowej Nr 4714W

0,139

0,139

8.

Młynarska

w ciągu drogi powiatowej Nr 4714W

0,061

0,061

9.

Poniatowskiego

w ciągu drogi powiatowej Nr 4714W

1,618

1,618

Łączna długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa wynosi 8,933 km.Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Mszczonów.


nr drogi powiatowej i jej przebieg

klasa drogiNr 4710W Chudolipie – Osuchów

Z

Nr 2861W Piotrkowice - Grzegorzewice – Mszczonów

G

Nr 4714W Grabce Józefpolskie – Budy Mszczonowskie

L

Nr 4715W Olszówka – Mszczonów

L

Nr 4716W Korytów - Olszówka

L

Nr 4717W Waleriany - Olszówka

L

Nr 4719W Puszcza Mar. - Mszczonów

Z

Nr 4722W Wola Polska - Karnice – Mszczonów

L

Nr 4724W przejście przez Mszczonów

G

Nr 4725W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce - Cychry

L

Nr 4726W Mszczonów – Strzyże - Bobrowce

L

Nr 4727W Huta Zawadzka – Piekarowo

L

Nr 4728W Piekarowo – Grzymkowice – Dańków – Biała Rawska

L

Stan techniczny dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta znacznie się poprawił. Udział dróg dobrych wzrósł z 2,5 % w 1990 r. do 37,5 % w 1996 r. jednocześnie zmniejszył się udział dróg „złych” z 60,2 % do 38,5 % w okresie 1990 – 1996 r. Niemniej jednak stan dróg powiatowych globalnie na terenie całej gminy pogorszył się. W 1990 r. 49,1% z nich posiadało zły stan nawierzchni. W 1996 r. zwiększył się on do 55,2 % (w tym poprawił się stan dróg na terenie miasta, natomiast na terenie wiejskim stan pogorszył się).


Wskazana jest modernizacja i rozbudowa sieci dróg. Dalsza poprawa stanu dróg wpłynie korzystnie na rozwój usług, turystyki, handlu, produkcji co ułatwia życie mieszkańców.
Drogi gminne

Wykaz dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/03 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych).


Lp

Nazwa ulicy

dł. drogi [km]

1.

Armii Krajowej

0,280

2.

Bagno

0,747

3.

Boczna

0,141

4.

Brzoskwiniowa

0,076

5.

Cmentarna

0,137

6.

Dojazd

0,031

7.

Grójecka

0,717

8.

Grunwaldu

0,246

9.

Władysława Jagiełły

0,228

10.

Jaśminowa

0,274

11.

Józefpolska

0,294

12.

Konwaliowa

0,190

13.

Krzywa

0,143

14.

Ks. Józefa Werzejskiego

0,293

15.

Księcia Ziemowita

0,473

16.

Królowej Jadwigi

0,225

17.

Kwiatowa

0,275

18.

Kazimierza Wielkiego

0,280

19.

Ługowa

1,865

20.

3-go Maja

0,139

21.

Logistyki

0,706

22.

Narutowicza Gabriela

0,144

23.

Niesiołowskiego Jerzego

0,137

24.

Opłotki

0,216

25.

Olchowa

0,288

26.

Północna

0,225

27.

Rolnicza

0,542

18.

Spokojna

0,224

29.

Sportowa

0,389

30.

Storczyków

0,227

31.

Różana

0,147

32.

Tańskiego Aleksandra

0,376

33.

Tysiąclecia

0,243

34.

Targowa

0,589

34

Wschodnia

1,525

35.

Wierzejskiego

0,311

36.

Wiejska

0,943

37.

Wrzosowa

0,262

38.

Zapieckowa

0,528

39.

Zarachowicza Stanisława

0,195Suma 15,271

Łączna długość dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa wynosi 15,271 km.Wykaz dróg gminnych

Lp

Przebieg

Długość drogi [km]

1.

Lublinów-Czekaj

0,735

2.

Piekary -Strzyże

1,815

3.

Lutkówka Druga

2,215

4.

Dwórzno – Zimna Woda

2,200

5.

Piekary

1,950

6.

Lublinów

0,625

7.

Strzyże

0,740

8.

Osuchów

2,575

9.

Osuchów

0,580

10.

CiemnoGnojna

1,535

11.

Zbiroża

1,690

12.

Zbiroża

2,330

13.

Chudolipie

1,200

14.

Badowo Dańki

1,670

15.

BronisławówMszczonowski

0,805

16.

Bobrowce

2,510

17.

Bobrowce

0,770

18.

Bobrowce

1,590

19.

Adamowice - Gąba

1,010

20

Powązki -Adamowice

1,170

21.

Powązki

0,705

22.

Adamówek

1,055

23.

Adamowice

0,710

24.

Marianka – Władysławów

2,260

25.

Badowo Dańki – Bronisławów - Marianka

2,610

26.

Lutkówka – Dębiny Osuchowskie - Osuchów

4,000

27.

Michalin – Podlinowo – Huta Piekarska

3,720

28.

Strzyże – Pieńki Osuchowskie – Osuchów – Lutkówka Kolonia – Lutkówka

4,340

29.

Szeligi – Gurba – Lutkówka

1,860

30.

Ciemno Gnojna - Zbiroża

1,825

31.

Kowiesowo - Kowiesy

3,185

32.

Marków Towarzystwo-Wymysłów

1,810

33.

Marków Towarzystwo-Wymysłów

0,650

34.

Marków Towarzystwo-Wymysłów

0,920

35.

Marków Towarzystwo

1,770

36.

Czekaj – Marków Towarzystwo

1,190

37.

Marków Świnice – Grabce Józefpolskie

1,315

38.

Marków Świnice - Czekaj

1,075

39.

Świnice – Marków Świnice

0,765

40.

Wólka Wręcka- Grabce Towarzystwo

0,910

41.

Grabce Towarzystwo - Długowizna

0,785

42.

Grabce Towarzystwo - Świnice

2,075

43.

Świnice -Długowizna

1,810

44.

Grabce Wręckie - Długowizna

0,670

45.

Grabce Wręckie - Zdzieszyn

0,510

46.

Zdzieszyn - Szeligi

1,625

47.

Gąba – Badów Górny

2,250

48.

Gurba

1,335

49.

Gurba

0,800

50.

Gurba – Adamowice - Gąba

0,615

51.

Wymysłów - Gąba

2,170

52.

Gąba

0,700

53.

Sosnowica - Kamionka

2,065

54.

Sosnowica

1,090

55.

Tłumy

1,655

56.

Wygnanka – Bronisławów Osuchowski

1,620

57.

Nosy Poniatki – Bronisławów Osuchowski

2,290

58.

Kowiesy

0,990

59.

Zimnice

3,120

60.

Nosy Poniatki

0,565

61.

Lutkówka –Nosy Poniatki

1,335

62.

Nosy Poniatki

2,740

63.

Małachowszczyzna – Janówek – Nowe Poręby

1,670

64.

Janówek

2,020

65.

Pawłowice

0,900

66.

Olszewek- Janówek

1,735

67.

Wygnanka - Edwardowo

1,965

68.

Edwardowo

0,800

69.

Osuchów – Suszeniec- Wygnanka

1,895

70.

Kowiesowo

1,615

71.

Grabce Józefpolskie

0,525

72.

Gąba - Piekary

3,220

73.

/Żuków/ - Gr. Gm. Puszcza Mariańska – stacja PKP Grabce –Gr. Gm. Puszcza Mariańska /Górki/

0,900

74.

/Olszówka/ Gr. Gm. Radziejowice – Grabce Wręckie

1,600

75.

/Zboiska/Gr. Gm. Radziejowice- Pogorzałki - Postrzygałki

0,800

76.

Ciemno Gnojna-Kaczków

2,900

77.

Badowo Mościska – Ciemno Gnojna

2,000

78.

/Popiele/ Gr. Gm. Żabia Wola – Zimna Woda

1,500

79.

/Borszyce/ Gr. Gm. Kowiesy- Powązki-Adamowice

2,500

80.

Adamowice – Gąba – Badóow Górny

3,400

81.

Badów Górny – Badowo Mościska

2,600

82.

Marianka – Nowiny Zbirskie - Budy Strzyże

3,200

83.

Piekary - Strzyże

2,900

84.

Piekarowo – Lindów – Gr. Gm. Kowiesy- /Budy Chojnackie/

3,700

85.

Osuchów – Gr. Gm. Biała Rawska- /Grzymkowice/

1,500

86.

Lutkówka - Wygnanka

3,600

87.

Wygnanka – Edwardowo - Bobrowce

3,500

88.

Bobrowce – Gr. Gm. Biała Rawska /Uciąchy/

1,900

89.

Bobrowce – Małachowszczyzna

1,800Suma 154,25

Stan dróg gminnych na terenie miasta i gminy nie jest dobry. Ponad 80 % dróg to drogi gruntowe. 8,7 % to drogi o średnim stanie technicznym, ulepszone leszem, destruktem i żwirem. Natomiast drogi dobre czyli utwardzone stanowią ok. 6 % czyli 16,8 km (w 1990 r. było 3,4%).


Komunikacja zbiorowa

Mszczonów nie posiada własnej komunikacji publicznej, ale ma dobre połączenie z komunikacją publiczną z okolicznymi miejscowościami i regionalnymi ośrodkami czyli Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim, Piotrkowem Trybunalskim, Wieluniem, Opocznem, Rawą Mazowiecką, Radomiem, Bydgoszczą, Skierniewicami. Trasy autobusowe z ww. miejscowościami obsługują PKS Grodzisk Maz. i Grójec. Trasy dalekobieżne przelotowe obsługują PKS Tomaszów Mazowiecki i Rawa Mazowiecka, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Radom.

Dodatkowo na trasie Żyrardów – Mszczonów, poza PKS-em działają również dwie prywatne linie typu Mini Bus, które uzupełniają usługi PKS-u.

W większości przypadków połączenia autobusowe służą dojazdowi do miejsc pracy i szkół w Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie oraz miejscowościach położonych na trasie z Mszczonowa do Warszawy.

Potrzeby mieszkańców są zaspokajane przez oferowaną dotychczas komunikację zbiorową.

Ścieżki rowerowe
Na terenie gminy powstały cztery trasy rowerowe:


 1. Mszczonów (wzdłuż ul. Tarczyńskiej) – Zbiroża – Zimna Woda – Lutkówka – Osuchów – trasa przebiega wzdłuż stawów tzw. Św. Anka, które zagospodarowano pod kątem rekreacji,

 2. Mszczonów (wzdłuż ul. Tarczyńskiej) – Grzegorzewice – prowadzi do stawów rybnych w miejscowości Grzegorzewice oraz pałacu tj. Domu Pracy Twórczej Adwokatury,

 3. Mszczonów (wzdłuż ul. Tarczyńskiej) – Ciemno Gnojna - Radziejowice – Żyrardów – trasa przebiega niedaleko rezerwatu „Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich” w miejscowości Ciemno Gnojna,

 4. Mszczonów (wzdłuż ul. Tarczyńskiej) – Korabiewice – Olszanka – Puszcza Mariańska.


UKŁAD KOLEJOWY
Przez teren gminy odbywa się przejazd pociągów towarowych na kierunku wschód – zachód. Jest to odgałęzienie linii E20 od Łowicza przez Skierniewice, przez obszar gminy przebiega linia Skierniewice – Łuków (CE–20).

Przez teren gminy, w jej zachodniej części, przebiega również Centralna Magistrala Kolejowa łącząca Warszawę ze Śląskiem, która jest częścią trasy kolejowej północ – południe.


Zgodnie z podpisanymi umowami międzynarodowymi AGC i AGTC, w celu integracji z systemem europejskim i dla uzyskiwania wyższych prędkości (160 km/h dla ruchu pasażerskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego i nośności nawierzchni 225 kN/oś), polityka transportowa państwa zakłada modernizacje linii magistralnych.

II.7 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA


Wodociągi

Na obszarze gminy woda pobierana jest głównie z ujęć głębinowych. Miasto posiada zatwierdzone zasoby wodne w ilości Q=135 m3/h. Na terenach wiejskich ujęcia wody występują we wsiach: Piekary, Badowo Dańki, Osuchów, Marków Towarzystwo, Małachowszczyzna, Edwardowo, Lindów i Bronisławów Mszczonowski. Na terenie miasta wykorzystywana jest woda geotermalna (po odebraniu ciepła), co możliwe się stało po modernizacji sieci wodociągowej i dostosowaniu jej do współpracy z Zakładem Geotermalnym.


W gminie Mszczonów z wodociągu korzysta 8432 osób, a długość sieci wodociągowej wynosi 112,9 km (wg danych na koniec 2004 roku). Stopień zwodociągowania gminy wynosi 76 %.

Wykres 16. Ilość odbiorców wody w gminie Mszczonów w latach 1998-2004.

Źródło: ZGKiM w Mszczonowie, 2004.
Miasto zwodociągowane jest w 90 %, (długość sieci wodociągowej to 87,3 km), a stan techniczny sieci jest zadowalający. Miasto posiada własne ujęcie wody z możliwą do zagospodarowania nadwyżką. Na terenach wiejskich w ostatnich latach ilość sieci wodociągowej znacznie wzrosła i obecnie stopień zwodociągowania wynosi tutaj 40%. Budowa dalszej sieci wodociągowej oparta jest na bazie ujęć w Piekarach, Badowo Dańkach, Osuchowie, Markowie Towarzystwo. Rozbiór wody przez mieszkańców gminy (bez miasta) kształtuje się średnio na poziomie 30 m3/h. Ujęcia w Edwardowie, Małachowszczyznie i Bronisławowie Mszczonowskim stanowią punkty czerpalne wody dla okolicznych gospodarstw rolnych.

Wykres 17. Ilość sprzedanej wody w gminie Mszczonów w latach 1998-2004.

Źródło: ZGKiM w Mszczonowie, 2004.

Ujęcia wody: • Piekary – Q max dob.= 492,0 m3/dobę

 • Marków Towarzystwo – Q max dob.= 250,0 m3/dobę

 • Osuchów – Q max dob.= 459,0 m3/dobę

 • Badowo – Dańki – Q max dob.= 447,0 m3/dobę

 • Mszczonów, ul. 1000-lecia – Q max dob.= 1100,0 m3/dobę

 • Badowo – Mściska (Pogorzałki) – Q max dob.= 2200,0 m3/dobę

Pobierana woda w większości ujęć nie jest poddawana uzdatnianiu i tłoczona jest do sieci w stanie surowym. Odżelazianiu, odmanganianiu w ujęciach w Mszczonowie i Badowo-Mściskach, a dodatkowo utlenianiu w Markowie Towarzystwo.W wyniku wprowadzenia właściwego opomiarowania zmniejszyła się ilość sprzedawanej wody socjalnej, choć zwiększyła się liczba jej odbiorców. Wzrosła natomiast ilość wody zużywanej na potrzeby zakładów przemysłowych. Ogółem w ciągu ostatnich 6-ciu lat nastąpił prawie 30-krotny wzrost liczby odbiorców. Wzrosła tym samym sprzedaż wody o ok. 50 %, w tym o 22 % wzrosło zużycie wody socjalnej i 70-krotnie wzrosło zużycie wody przemysłowej. Na terenie miasta wzrost sprzedaży wody był mniejszy niż na terenach wiejskich, gdzie ilość wody socjalnej wzrosła o 33 %, a wody przemysłowej prawie 10-krotnie. Dla miasta te wielkości to odpowiednio: 17,7 % oraz 5-krotny wzrost zużycia wody przez przemysł i usługi.

Kanalizacja
Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe z miasta Mszczonowa odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna zlokalizowana w miejscowości Grabce Józefpolskie, w odległości ok. 1,5 km na północny-zachód od centrum Mszczonowa. Ścieki bytowe z obiektów mieszkalnych i usługowych oraz ścieki technologiczne ze wszystkich zakładów zlokalizowanych w mieście kierowane są na oczyszczalnię ścieków, a po ich oczyszczeniu do Okrzeszy w 7,0 km jej biegu. Udział ścieków przemysłowych wynosi około 10% ogółu odprowadzanych ścieków z miasta. Oczyszczalnia została zaprojektowana na maksymalną przepustowość 1635 m3/dobę (średnia dobowa przepustowość wynosi 1220 m3/dobę), w 2003 roku przyjęła tylko 782 m3/dobę. Projektowane obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców RLM wynosi 11000. Obiekt obsługuje 5698 mieszkańców. W mieście istnieje układ kanalizacji typu rozdzielczego. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Mszczonowie wynosi 20 km. Miasto ma rozbudowaną sieć kanalizacyjna, skanalizowane jest w 80 %. Natomiast stopień skanalizowania całej gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 51,7 % (wg danych z ZGKiM w Mszczonowie).
Wg danych z ZGKiM ścieki odprowadzane do oczyszczalni pochodzą od 470 dostawców indywidualnych (mieszkańców domów jednorodzinnych) oraz od ponad 3000 osób zamieszkujących w 23 blokach wielorodzinnych jak również z zakładów i jednostek administracyjnych. Ścieki przemysłowe są dostarczane z 9 firm. Sieć kanalizacyjna na obszarze gminy poza miastem nie występuje, z wyjątkiem wsi Osuchów, gdzie zlokalizowana jest lokalna oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna RSP Osuchów. Oczyszczalnia ścieków w Osuchowie przewidziana jest do modernizacji. We Wręczy istnieje przydomowa oczyszczalnia ścieków przy szkole podstawowej. Ścieki bytowe z miejscowości gminnych kierowane są do zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone są do oczyszczalni ścieków w Mszczonowie w ilości 9200 m3/rok (łącznie ze ściekami z szamb z terenu miasta).

Wykres 18. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni w latach 1999-2004.

Źródło: ZGKiM w Mszczonowie, 2004.

Co roku przybywa dostawców, a ilość ścieków jest prawie taka sama. Zwiększa się procent ścieków przemysłowych z 11 % na ok. 17 %. Ścieki przemysłowe są ściekami posiadającymi dwukrotnie wyższe stężenie zanieczyszczeń niż ścieki socjalne, a ścieki socjalne obecnie są o wiele bardziej stężone niż zakładano to 10 lat temu. Ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i ogólny rozwój miasta oraz zwiększenie liczby zakładów przemysłowych konieczna jest modernizacja oczyszczali ścieków i zwiększenie jej przepustowości.


Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa na terenie gminy istnieje w niewielkiej ilości i funkcjonuje tylko przy drogach krajowych i powiatowych, rzadziej gminnych. Wody opadowe doprowadzone są do naturalnych cieków – do wód rzeki Okrzeszy i do rowów odwadniających.


   1. ENERGETYKA

Miasto Mszczonów zasilane jest z sieci 110 kV za pośrednictwem dwutransformatorowej stacji 110/15kV „Mszczonów”. Stacja połączona jest z systemem elektroenergetycznym 110 kV napowietrznymi liniami 110 kV: „Mszczonów – Huta Zawadzka – Tarczyn” oraz „Mszczonów – Żyrardów”. Obecny system zasilania Miasta Mszczonów zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne rozwoju Miasta, przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Na terenie miasta i Gminy Mszczonów zlokalizowane są 173 stacje elektroenergetyczne i jeden główny punkt zasilania (GPZ). W ostatnich latach zmodernizowana została miejska sieć energetyczna. Przewidywana jest modernizacja pozostałych linii z zachowaniem obecnych tras. Modernizacja obejmie wymianę słupów i przewodów ze zwiększeniem ilości przewodów napowietrznych tzw. linie dwutorowe.
Na terenie miasta dominują linie napowietrzne SN i NN, zmiana tych linii na kablowe wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, rozłożenia realizacji na lata oraz przeprowadzenia długiego procesu formalno-prawnego ze względu na przebieg istniejących linii przez grunty prywatne rolników.

W głównym punkcie zasilania (GPZ Mszczonów) oraz w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych występują rezerwy mocy pozwalające na przyłączenie odbiorców zarówno prywatnych jak i przyłączenie nowych firm produkcyjnych i usługowych.


Strefę ochronną napowietrznych linii 110 kV, w której występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, stanowi pas o szerokości 36 m. Natomiast wokół stacji 110/15 kV należy przewidzieć strefę ochrony akustycznej 150 m.

   1. GAZYFIKACJA

Siecią gazową aktualnie objęte jest tylko miasto Mszczonów. Sieci gazociągów niskiego ciśnienia zasilane są ze stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej o wydajności:

I~ - Q = 1500 m3/godzinę

II~ - Q = 600 m3/godzinę


Stopień zgazyfikowania miasta oceniany jest na 90 %, natomiast na terenie gminy brakuje sieci gazowej.

Wykres 19. Rozwój sieci gazowej w gminie Mszczonów w latach 1996-2001.

Dla obszaru miasta i gminy opracowana została Koncepcja gazyfikacji miasta i gminy, która wyznacza kierunki rozwoju sieci gazowej na terenach wiejskich oraz wskazuje kierunki zwiększenia sieci na terenie miasta zwłaszcza jeżeli chodzi o lokalizacje nowych odbiorców uprzemysłowionych.   1. GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami stałymi realizowana jest w oparciu o zorganizowany system pojemnikowy i workowy zbierania odpadów, którym objęci są mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów. Wprowadzony jest system segregacji odpadów „u źródeł”. Jednak część odpadów komunalnych trafia w stanie zmieszanym na składowisko odpadów.Gmina Mszczonów posiadała własne wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Marków Świnice, które funkcjonowało od 1 lipca 1996r do 31 grudnia 2009 roku. W kwietniu 2011r. Gmina Mszczonów wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie decyzji na zamkniecie i rekultywację składowiska. Planowana rekultywacja przewidziana jest w 2012 i 2013 roku. Od stycznia 2010r. śmieci z terenu gminy wywożone są na wysypiska zewnętrzne.

W 2003 r. w Mszczonowie została wybudowana modelowa Zbiornica Sanitarna Zwierząt Padłych, która obecnie obsługuje 9 gmin (docelowo 30). Znajduje się ona na działkach o nr ew. 98/1 i 98/2 położonych w Mszczonowie oddalonych od zabudowań. Rozwiązuje problem zbiórki i utylizacji padłych zwierząt przede wszystkim od rolników, zabezpieczając środowisko i zdrowie ludzi. Jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce.

W perspektywie przewiduje się utworzenie nowoczesnego wysypiska w dołach poeksploatacyjnych w pobliżu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Lekkich. Będzie to zakład utylizacji odpadów metodą łuku plazmowego, zlokalizowany w północnej części miasta przy granicy z gminą Radziejowice.

Wg danych WIOŚ Warszawa Delegatura w Płocku, przytoczonych w Programie Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mszczonów, w 2003 roku na terenie gminy wytworzono ogółem 7,613 tys. Mg odpadów przemysłowych (które w 98 % są odzyskiwane – zgodnie polityką ekologiczną Państwa), w tym 24,337 Mg odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, wytworzonych przez mieszkańców gminy w tym roku wyniosła 3626,6 Mg, (w tym w samym mieście było to 3583,8 Mg/rok).


Ilość odpadów budowlanych – 612,16 Mg/rok.
Część odpadów komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenu oraz w inne miejsca do tego celu nie przeznaczone, co wynika m.in. z niedostatecznego wykształcenia świadomości ekologicznej u mieszkańców gminy. Powoduje to tworzenie „dzikich składowisk”, które obniżają walory krajobrazowe oraz zanieczyszczają środowisko. Należałoby powrócić w gminie do podatku śmieciowego, ze zróżnicowaniem jednak jego stawki dla osób segregujących śmieci i nie segregujących ich. Podatek śmieciowy daje szansę na utrzymanie czystości w gminie, na nie wyrzucanie śmieci do lasów, na większą ekologię życia.
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Mszczonów zakłada objęcie zorganizowanym systemem zbiórki wszystkich gospodarstw domowych oraz działów produkcyjnych i nieprodukcyjnych gospodarki miasta i gminy, zintensyfikowanie selektywnej zbiorki odpadów „w sąsiedztwie” oraz „u źródła”. Planowane jest również stworzenie międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz stworzenie systemu zbiórki i transportu odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. W Mszczonowie planuje się również zorganizować gminny punkt gromadzenia odpadów.   1. TELEKOMUNIKACJA

Na terenie miasta i gminy Mszczonów łączna długość sieci telefonicznej to


241 km. Na 100 mieszkańców w gminie przypada 45 abonentów (dane z marca 2004 r.).

Miasto Mszczonów posiada dobre połączenie z innymi miejscowościami z całego kraju oraz z zagranicą. Obecnie prowadzone są prace w związku z budową sieci telekomunikacyjnej na terenach wiejskich.

Na terenie Mszczonowa zlokalizowanych jest 6 stacji bazowych telefonii komórkowych, budowane w ostatnich latach w celu uzyskania sprawniejszych połączeń sieciowych. Instalacje te są źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego do środowiska, a częstotliwość emisji waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz. Pola elektromagnetyczne są jednak wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.


II.8 UWARUNKOWANIA INNE


   1. ŻRÓDŁA NIEKORZYSTNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Na terenie gminy występują obiekty i funkcje niosące uciążliwości dla środowiska przyrodniczego. Należą do nich m.in.:
  1. Obiekty uciążliwe i mogące pogorszyć stan środowiska

   1. Komunalna oczyszczalnia ścieków

   2. dzikie wysypiska śmieci

   3. punkty zrzutu ścieków do cieków wodnych

   4. stacje paliw

   5. stacje bazowe telefonii komórkowych

   6. Zakład spirytusowy w Osuchowie

   7. emisja zanieczyszczeń do atmosfery (głównie z systemów grzewczych domów jednorodzinnych)

   8. eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych
  1. Liniowe obiekty

   1. Drogi: nr 8 (Warszawa – Wrocław) i nr 50 ( Sochaczew – Grójec).

Należy rozpoznać niezidentyfikowane uciążliwości i dążyć do neutralizacji wszystkich negatywnych oddziaływań.
   1. ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE

Do tej kategorii zagrożeń można zaliczyć katastrofy drogowe i kolejowe, z udziałem cystern, zbiorników gazów niebezpiecznych, chemikalia. Ryzyko tych katastrof rośnie wraz z natężeniem ruchu i powinno być uwzględnione w opracowaniach dotyczących zagrożeń i uciążliwości związanych z ruchem kolejowym i drogowym.


Poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców gminy jest odcinek drogi nr 8 w Mszczonowie – należący do najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych.


   1. OBSZARY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

Obszary zagrożenia powodziowego to głównie tereny wzdłuż rzeki Pisi i Jeziorki. Na rysunku Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, będącym załącznikiem graficznym do „Studium przedstawiono graficznie obszary zalewowe zgodnie z danymi ze studium bezpośredniego zagrożenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych” opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom powodzi są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz warunkują one rozwój funkcji osadniczych. Wyznaczone wzdłuż rzek ciągi ekologiczne z ograniczeniami w zagospodarowaniu oraz z całkowitym zakazem zabudowy te funkcje ochronną mają również pełnić.   1. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH


Na terenie gminy Mszczonów występują następujące tereny górnicze: Wręcza – Olszówka, Wręcza – Olszówka II, Budy Mszczonowskie, Zbiroża II, Zbiroża IV/A, Zbiroża IV/B, Zbiroża V, Zbiroża VII, Zbiroża VIII, Pieńki, Pieńki Strzyże III, Dębiny Osuchowskie 4, Adamowice, Adamowice I, Zimna Woda, Zimna Woda II, Zimna Woda III.

Największe złoża surowców mineralnych w gminie to:

- „Budy Mszczonowskie” - złoże surowców ilastych d/p kruszyw lekkich;

- „Wręcza-Olszówka”, Zbiroża”, - złoża kruszywa naturalnego.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna