Gminy mszczonóW


III.ANALIZA SWOT DLA GMINY MSZCZONÓWPobieranie 1.19 Mb.
Strona8/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

III.ANALIZA SWOT DLA GMINY MSZCZONÓW


Wybór właściwej drogi rozwoju przestrzennego musi opierać się na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników na rozwój gminy w aktualnej sytuacji jak i w okresie przyszłym.

Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny wyników wzrostu jak i regresu przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT. Przy zastosowaniu tej metody poniżej ukazane zostały mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które pozwolą zarysować ważne kierunki rozwoju gminy Mszczonów, a tym samym wyznaczyć przyszłe kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy.
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia
Rolnictwo

 • dobra przestrzeń rolnicza z przewagą gleb klasy IV i lokalnie III w południowej części gminy

 • dobrze rozwijająca się specjalizacja w zakresie sadownictwa i plantacji wieloletnich – porzeczka

 • wzrost (ale powolny) liczby gospodarstw powyżej 10 ha

 • zaawansowany proces wykorzystania gleb o niskiej jakości poprzez organizowanie plantacji świerków stanowiących w przyszłości uzupełnienie dochodów rolników oraz zalesianie

 • istnienie warunków naturalnych sprzyjających podjęciu produkcji zdrowej żywności, ekologicznego rolnictwa.

 • zła struktura obszarowa gospodarstw, duża liczba gospodarstw o małej powierzchni – do 5 ha i ta liczba stale wzrasta

 • nie uregulowane sprawy formalno-własnościowe rolników

 • niskie klasy bonitacyjne gruntów w centralnej i północno – wschodniej części gminy

 • brak zorganizowanego rynku zbytu produktów rolnych

 • brak form zorganizowania rolników indywidualnych

 • brak alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich

 • niski poziom wyposażenia w infrastrukturę terenów wiejskich

 • brak przetwórstwa produktów rolnych

 • możliwość wspierania obszarów wiejskich i korzystania z rolników ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 • coraz większe zainteresowanie tworzeniem gospodarstw agroturystycznych, zwłaszcza w rejonie południowo-wschodnim gminy (rozwój agroturystyki)

 • rozwój zalesiania gminy

 • coraz większe potrzeby w przetwórstwie jabłek

 • dalsza specjalizacja produkcji rolniczej

 • tworzenie grup producenckich i grup marketingowych

 • rozwój alternatywnego rolnictwa jak np. rolnictwo ekologiczne podlegającego dotacji

 • ograniczenie tworzenia małych areałowo gospodarstw rolnych

 • zainteresowanie inwestorów zewnętrznych produkcją zdrowej żywności
 • niska opłacalność rolnictwa – niska dochodowość pracy w rolnictwie

 • zmniejszenie się skupu zbóż, ziemniaków oraz mleka

 • wysoka konkurencyjność produktów rolniczych

 • migracja ludności wiejskiej do miast


Mieszkalnictwo

 • istnienie rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe

 • stały, choć powolny wzrost ludności

 • duża gęstość zaludnienia w mieście Mszczonowie i wsiach przy jego południowej granicy w porównaniu z reszta gminy

 • przewaga gruntów niskiej klasy bonitacyjnej w północno – centralnej części gminy

 • korzystne warunki gruntowo-wodne dla budownictwa na przeważającym obszarze gminy

 • bliskość i łatwość dojazdu do Warszawy i Żyrardowa, dostęp do miejsc pracy i infrastruktury społecznej tych miast

 • dobry stan środowiska naturalnego i duże walory krajobrazowe, zwłaszcza w pobliżu lasów w centralnej i południowo-wschodniej części gminy

 • wzrost w ostatnich latach przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań

 • wzrost standardu wyposażenia mieszkań w związku rozwijającą się infrastrukturą, itp.

 • wysoka jakość i ponadlokalny zasięg świadczonych usług komunalnych przez gminę

 • niezaspokojone w pełni potrzeby mieszkaniowe mieszkańców miasta i gminy

 • niższy standard mieszkań na terenach wiejskich

 • brak większych kompleksów terenów będących własnością gminy dla potrzeb potencjalnych inwestorów

 • niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe w odniesieniu do budownictwa komunalnego

 • niski stopień wyposażenia w infrastrukturę mieszkań komunalnych i zły stan techniczny obiektów komunalnych

 • niski stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną mieszkań z wyłączeniem miasta

 • skłonność dużych inwestorów do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników

 • migracje ludności z Warszawy i aglomeracji warszawskiej na obrzeża – blisko położone tereny podmiejskie i wiejskie

 • promocja walorów mieszkaniowych gminy w regionie

 • rozwój budownictwa letniskowego ze względu na walor przyrodniczy części gminy

 • wzrost cen w budownictwie i obniżenie tempa rozwoju

 • trudności w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych dla ludzi o niskich dochodach

Infrastruktura społeczna

 • dobry stan szkół, większość z nich jest wyremontowana i ocieplona

 • zapewniony dostęp do infrastruktury zdrowotnej

 • występowanie placówek zapewniających opiekę dzieci w wieku przedszkolnym

 • występowanie placówek oświatowych pełniących funkcje ponadlokalne

 • aktywność mieszkańców w organizacji i uczestnictwie w imprezach kulturalnych

 • posiadanie osiągnięć krajowych i międzynarodowych przez lokalne zespoły

 • posiadanie kontaktów międzynarodowych w sferze kultury

 • posiadanie nowoczesnego budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

 • brak lekarzy specjalistów

 • niezaspokojone potrzeby w zakresie pomocy społecznej

 • brak żłobków

 • zainteresowanie sponsorów wspieraniem imprez kulturalnych oraz dofinansowaniem oświaty

 • wzmożenie aktywności w wymianie kulturalnej z partnerskim miastem Erding

 • możliwość dofinansowywania projektów z Europejskich Funduszy Strukturalnych

 • brak stabilnego zabezpieczenia w środki finansowe na oświatę

 • wzrost przestępczości na terenie miasta i gminy

 • wzrastająca ilość osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku kierowanych do pomocy społecznej
Ochrona dóbr kultury i zabytków

 • zabytkowe parki i pałace na terenie gminy z parkami podworskimi i parkami wiejskimi- Badowo-Dańki, Badowo-Kłody, Badowo-Mściska, Osuchów, Piekary, Ciemno-Gnojna

 • liczne, lecz niewielkie stanowiska archeologiczne
 • zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Osuchów,

 • uaktywnienie terenu do usług turystycznych i rekreacyjnych parku pałacowo-rekreacyjnego należącego do ZUS w Osuchowie

 • możliwość pozyskania środków z funduszy UE na rozwój Osuchowa i innych centrów wsi z atrakcyjnymi obiektami kultury
Rekreacja i turystyka

 • Dobry stan środowiska naturalnego o dużych walorach krajobrazowych w południowej i wschodniej części gminy

 • Występowanie obszaru krajobrazu chronionego we wschodniej części gminy

 • Obecność zbiornika Św. Anka w Zbiroży, stanowiącego miejsce letniego wypoczynku i rekreacji

 • mikroklimat i zabytki Osuchowa oraz występowanie atrakcyjnych obiektów dziedzictwa kulturowego

 • zaplecze sportowe w mieście i budowa dalszych obiektów sportowo-rekreacyjnych także na terenie gminy

 • coraz większe zainteresowanie tworzeniem gospodarstw agroturystycznych, zwłaszcza w rejonie południowo-wschodnim gminy

 • Uporządkowana gospodarka odpadami i utylizacji ścieków

 • Występowanie obszaru krajobrazu chronionego

 • Posiadanie zakładu geotermalnego (z rezerwami mocy cieplnych)

 • Posiadanie kompleksu basenowego opartego o wody geotermalne wraz z lodowiskiem (Mszczonowskie Termy)


 • niedogodne warunki dla turystyki,

 • mała baza turystyczno-noclegowa

 • brak hoteli w mieście

 • brak zaplecza rekreacyjnego

 • brak zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki

 • niski stopień zalesienia gminy • bliskość Warszawy (możliwość przejęcia ruchu turystycznego przy założeniu rozwoju bazy turystyczno-hotelowej)

 • nadwyżka wód geotermalnych możliwa do wykorzystania do celów rekreacyjnych

 • planowany park rozrywki z zapleczem hotelowym gastronomicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją

 • rozwój bazy – hotelowo-turystyczno- gastronomicznej w mieście i w bliskiej odległości, ze względy na napływ inwestorów

 • przyszłościowe zamierzenia gminy- budowa centrum rekreacji i wypoczynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Św.Anki (dziś jeszcze są to tereny prywatnych właścicieli

 • w pełni zagospodarowane ścieżki rowerowe na terenach obszaru krajobrazu chronionego

 • Wykorzystanie terenów leśnych i zabytkowych do podniesienia atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej zachodniej części gminy, zwłaszcza Osuchowa, Lutkówki, Zbiroży,

 • Realizacja planu Rozwoju Miejscowości Osuchów

 • Natężenie ruchu kołowego na trasach krajowych i międzynarodowych przebiegających przez obszar gminy


Ochrona środowiska przyrodniczego

 • rzeki przepływające przez gminę mają swoje źródliska w gminie i należy objąć je ochroną

 • wody podziemne klasy II – wysokiej klasy

 • gmina leży w zasięgu strategicznych zasobów wód oligoceńskich

 • obecność cennych obszarów przyrodniczych objętych prawną formą ochrony – obszar Chr Kr.-wsch. część gminy, rezerwat Ciemno-Gnojna i rezerwat Dęby Osuchowskie

 • Dobry stan środowiska naturalnego

 • Uporządkowana gospodarka odpadami i utylizacji ścieków

 • Oddanie do użytku miejskiej obwodnicy

 • niski procent zalesienia gminy

 • pogarszający się stan wód powierzchniowych

 • zły stan techniczny istniejącej oczyszczalni w Osuchowie

 • niedostateczna świadomość społeczna w sferze gospodarki odpadami


 • program zalesiania gminy i wzrastające zainteresowanie rolników zalesieniami

 • możliwość wspierania obszarów ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 • wrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców
 • Natężenie ruchu kołowego na trasach krajowych i międzynarodowych przebiegających przez obszar gminy
Rozwój komunikacji i infrastruktury

 • Wysoki stopień gazyfikacji miasta dla potrzeb mieszkalnych oraz posiadanie zatwierdzonych Koncepcji gazyfikacji obszarów gminy

 • Występowanie rezerwy wody dobrej jakości

 • Występowanie rezerwy energetycznej dla potrzeb rozwoju gospodarczego

 • Występowanie na terenie miasta urządzeń telekomunikacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

 • Występowanie złóż wód geotermalnych wykorzystywanych dla celów ciepłowniczych

 • Uporządkowana gospodarka w zakresie utylizacji odpadów i ścieków

 • Rezerwa możliwości przerobowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyszłego rozwoju

 • Realizacja obwodnicy miasta

 • Brak zgazyfikowania i uzbrojenia w kanalizację terenów wiejskich

 • Brak odpowiedniej ilości sieci gazowniczych o parametrach umożliwiających obsługę podmiotów gospodarczych

 • Występowanie na terenach wiejskich obszarów o niskim poziomie telefonizacji

 • Niewystarczająca ilość utwardzonych dróg lokalnych

 • Rozdrobnienie zabudowy na znacznej części obszarów wiejskich utrudniających proces uzbrojenia w infrastrukturę tych terenów

 • Możliwość dofinansowania projektów z Europejskich Funduszy Strukturalnych

 • Planowana budowa parku rozrywki wymuszająca rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji

 • Budowa węzła na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Adamowice

 • Możliwość budowy stacji kolejowej w miejscowości Szeligi na CMK oraz stacji kolejowej na linii kolejowej Skierniewice – Łuków.

 • Pogarszający się stan dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych

 • Brak wystarczających środków z budżetu Gminy i Państwa na realizację zadań z zakresu rozwoju infrastruktury

 • Brak środków w indywidualnych gospodarstwach na modernizacje i rozwój gospodarstw
Rozwój gospodarczy, przemysł i usługi

 • Mszczonów to prężnie działający ośrodek logistyczno -przemysłowy położony w centrum Polski

 • Dobre skomunikowanie z aglomeracją warszawską

 • Dużo firm z kapitałem zagranicznym lokalizowanych w tzw. „wschodniej dzielnicy przemysłowej”

 • Zasoby geotermalne

 • Wysoki udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek gospodarczych

 • Istnienie kapitału lokalnego oraz kapitału zagranicznego

 • Wysoka dynamika tworzenia podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym

 • Występowanie klimatu przedsiębiorczości

 • Posiadanie terenów dla lokalizacji terenochłonnych jednostek gospodarczych będących gestii jednego właściciela

 • Posiadanie dobrych warunków dla tworzenia się firm logistycznych ze względu na położenie i dostępność trasy komunikacyjnej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym

 • Występowanie lokalnych zasobów naturalnych dla produkcji materiałów budowlanych

 • Występowanie tradycji produkcyjnych w zakresie rzemiosła

 • Dobra dostępność do usług na obszarze miasta i gminy

 • Pogarszający się stan finansowy przedsiębiorstw, mieszkańców i gospodarstw rolnych

 • Niska siła nabywcza ludności i związana z tym ograniczona chłonność rynku lokalnego

 • Wysoki udział ludności utrzymującej się z pracy w rolnictwie

 • Występujące zainteresowanie inwestorów zagranicznych w lokalizowaniu się na terenie miasta

 • Występowanie w bezpośredniej bliskości wyspecjalizowanych instytucji otoczenia rynkowego

 • obszar centralnej i zachodnio-południowej części gminy w strefie koncentracji potencjału cywilizacyjno-ekonomiczego –daje to szanse na rozwój różnego rodzaju działalności gospodarczych, rozwoju centrum logistycznego i przyciągnięcia inwestorów,

 • Możliwość dofinansowania projektów z Europejskich Funduszy Strukturalnych

 • Planowany park rozrywki z zapleczem hotelowym gastronomicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją napędzający dalszy rozwój gospodarczy gminy i innych okolicznych terenów.

 • Niestabilna polityka podatkowa

 • Malejący udział środków z budżetu Państwa dla realizacji celów lokalnych

 • Obciążenie gmin dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia finansowego

 • Zmniejszające się środki ze strony gmin na inwestycje

Podsumowując, gmina Mszczonów to gmina o dużym potencjale gospodarczo-przemysłowym, ale i równie istotnej funkcji mieszkaniowej dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej jak i samej gminy. Ważnymi atutami gminy jest jej położenie w obszarze największych wpływów Aglomeracji Warszawskiej, dobre skomunikowanie z Warszawą i innymi ważnymi ośrodkami przez drogi krajowe nr 8 i nr 50, lokalne zasoby naturalne dla produkcji materiałów budowlanych, a także wysoka dynamika tworzenia się podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, z dużym udziałem kapitału zagranicznego.

Strategicznym miejscem dla przyszłego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza z zakresu logistyki, przemysłu, produkcji, składów jest skrzyżowanie dwóch tras kolejowych łączących wschód z zachodem linią towarową CE20 oraz południową część Polski z północną poprzez Warszawę – linią CMK. Obszar ten jest w bliskim sąsiedztwie Mszczonowa i drogi GP8.

Ważnym uwarunkowaniem gminy jest również dobry stan jej środowiska przyrodniczego i duże walory krajobrazowe szczególnie południowo-wschodniej jej części, oraz obecność obszarów cennych przyrodniczo, co dowodzi objęcie ich prawną formą ochrony przyrody. Walory umacnia występowanie zabytkowych dworów i pałaców z parkami podworskimi i wiejskimi i wyróżniający się wśród nich mikroklimat i zabytki Osuchowa oraz sprzyjający rekreacji i wypoczynkowi zbiornik Św. Anka, jak i tereny go otaczające. Południową część gminy i jej wschodnio-południowe tereny charakteryzuje dobra przestrzeń rolnicza z występującymi tu zwartymi kompleksami gleb klasy III i IV i rozwijającą się w tych warunkach specjalizacją w zakresie sadownictwa.Szansą rozwoju nie tylko dla gminy Mszczonów ale dla całego regionu jest planowana budowa w północno –zachodniej części gminy dużego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego obejmującego park rozrywki, rekreacji, wypoczynku, park edukacyjno – tematyczny, naukowo – technologiczny oraz centrum kongresowo – konferencyjne z zapleczem hotelowym, gastronomicznym. Ponadto planuje się również w tym rejonie lokalizację obiektów wystawienniczych i widowiskowych W południowo zachodniej części gminy planowana jest lokalizacja dużego centrum handlowo- usługowego w sąsiedztwie planowanej do uruchomienia stacji kolejowej w miejscowości Szeligi. Rozwój funkcji usługowych wygeneruje duży rozwój terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Słabą stroną jest wciąż niskie wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w brakującą na tych terenach kanalizację sanitarną. Gminę cechuje również mała lesistość, a niskie klasy bonitacyjne gleb występujące na przeważającym obszarze gminy przy niekorzystnej strukturze gospodarstw oraz odłogowane, stanowią niekorzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa, lub jego dalszej intensyfikacji.Na podstawie analizy istniejących uwarunkowań można wyróżnić:


 1. obszary predysponowane do pełnienia funkcji rolniczych – to tereny charakteryzujące się występowaniem zwartych obszarów rolnych podlegających ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze, o korzystnych warunkach glebowych- gleby klas IV i III. Predestynowane w kierunku dalszej specjalizacji, zwłaszcza w zakresie sadownictwa i plantacji wieloletnich.

 2. obszary predysponowane do pełnienia funkcji osadniczych – to obszary nie podlegające ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze. Posiadają one korzystne warunki do zabudowy, dobre położenie względem układu komunikacyjnego gminy oraz stanowią w miarę zwarte tereny, z korzystnymi warunkami do pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

 3. obszary predysponowane do pełnienia funkcji przemysłowo-składowo-usługowych – to tereny przede wszystkim położone wzdłuż drogi krajowej nr 8, częściowo tereny wsi Adamowice oraz obszary położone pomiędzy południowo – wschodnią granicą miasta a drogą nr 50. Droga nr 50 stanowi „naturalną” granicę do której funkcje gospodarczo-przemysłowe gminy mogą się rozwijać, nie wpływając negatywnie na znajdujący się po drugiej stronie tej bariery obszar chronionego krajobrazu. Wyznaczone obszary są dobrze skomunikowane z miastem Mszczonów oraz mają bezpośredni dostęp do głównych dróg w gminie. Takie położenie zapewnia im również pełne uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną. W znacznej mierze są to obszary związane z rozwojem funkcji logistycznych na terenie gminy.

 4. obszary predysponowane, przy założeniu lokalizacji nowego przystanku kolejowego w Szeligach na CMK, do pełnienia funkcji handlowo- usługowych

 5. obszary zalesień oraz obszary rolnicze z możliwością zalesień – to obszary mniej korzystne dla zabudowy jak również ze względu na niską klasę gleb – nie korzystne dla rolnictwa. Są to także obszary o znacznych spadkach powierzchni terenu oraz płytkim występowaniu wód gruntowych. Główny kompleks obszarów rolniczych z możliwością zalesień występuje w centralnej części gminy i ciągnie się pasmem w kierunku wschodnim. Stanowić może bardzo dobry bufor dla rolnictwa, oddzielając go od negatywnego oddziaływania „uprzemysławianej” północnej części gminy. Pełnić będzie również funkcje korytarza ekologicznego oraz połączy rozproszone małe kompleksy leśne w tej części gminy, nadając im sprzyjający utrzymaniu walorów przyrodniczych kształt.

 6. obszary predysponowane do pełnienia funkcji turystycznych, rekreacyjnych, i agroturystycznych – to głównie rejon wschodniej i południowej części gminy, gdzie walory krajobrazowe splecione są z rolniczym, w większości, użytkowaniem czystego środowiska przyrodniczego oraz rozrzuconymi w tym krajobrazie małymi kompleksami leśnymi. Przewidywane zalesienia oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego Św. Anka w Zbiroży podniesie atrakcyjność tych terenów.

 7. obszary leśne – to obszary podlegające ochronie przed zmiana użytkowania. Wskazane są dolesienia przy niekorzystnym zarysie granic obszarów leśnych.

 8. obszary predysponowane do innych form zagospodarowania – to doliny i obniżenia bezodpływowe wskazane do wykorzystania jako użytki zielone, doliny rzeczne winny pełnić funkcje korytarzy ekologicznych; -obszary wydmowe wskazane do zalesienia; -

 9. tereny poeksploatacyjne wskazane do rekultywacji w kierunku wodnym, w Zbiroży i Wręczy.
 1. w części północno – zachodniej tereny predysponowane do wielofunkcyjnego rozwoju działalności gospodarczej w kierunku usług rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, a także działalności konferencyjno – szkoleniowej, edukacyjnej i naukowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obsługą techniczną i gospodarczą terenu oraz komunikacją.Prognoza makroekonomiczna
W objętym prognozą czasie (15 lat) rozwój gospodarczy miasta i gminy będzie odbywać się w warunkach członkostwa z Unią Europejską i postępującej globalizacji gospodarki, przejawiającej się w swobodnym przepływie kapitału na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz regionalnym, jak również swobodnym przepływem wartości niematerialnych, w szczególności swobodnym przepływem informacji i swobodnym do niej dostępem (rozwój technologii teleinformatycznych).

Wymogi globalizacji skonfrontowane z głównymi celami polityki gospodarczej UE, jakimi są: 1. − trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy

 2. − podniesienie standardu życia obywateli

 3. − zapewnienie wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej obszaru UE

stawiają przed samorządami lokalnymi oraz władzami państwowymi jako odpowiedzialnymi, za tworzenie i realizację strategii rozwoju gospodarczego i przestrzennego obszarów - nowe uwarunkowania i wyzwania, którym muszą sprostać w interesie przyszłości. Jednym z nowych zasobów przestrzeni miasta i gminy jest umiejętność i możliwości osiągania korzyści z globalizacji gospodarki, która stabilizuje rozwój w warunkach konkurowania o te korzyści ze strony innych obszarów. Dynamicznie rozwijający się i posiadający bardzo duży udział inwestycji z kapitałem zagranicznym Mszczonów już teraz w tej rzeczywistości doskonale sobie radzi.


Konkurencyjność obszaru jest weryfikowana poprzez atrakcyjność dla zewnętrznego kapitału, mierzoną ilością i jakością inwestycji. Czynnikami przestrzennymi sprzyjającymi wzrostowi konkurencyjności, a następnie społecznej i gospodarczej spójności z Unią Europejska są:

 1. − elastyczność struktur przestrzennych w zakresie podatności na przemiany i dostosowanie się do sytuacji rynkowej, zachowując jednak walory i zasoby środowiska, krajobrazu i kultury,

 2. − ochrona tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego terenu, jako ważnych składników tworzących środowisko życia zwłaszcza w małych miastach,

 3. − dostępność infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej (zwłaszcza w zakresie informacji i szkoleń) na poziomie standardów europejskich (odpowiadających europejskim normom i przepisom),

 4. − wykorzystanie efektów mnożnikowych rozwoju, jakie daje komplementarny układ miasto – tereny wiejskie tworząc całość przestrzenną o zróżnicowanych relacjach i uwarunkowaniach oraz połączenie różnych środków transportu, tworzenie struktur osadniczych ograniczających ruch samochodowy oraz redukujących intensywność użytkowania terenów otwartych.

Konkurencyjność w obecnej sytuacji globalnej gospodarki w odniesieniu do miast takich jak Mszczonów zależy od skuteczności polityki różnicowania podstaw lokalnej gospodarki i preferowaniu wielofunkcyjnego rozwoju, jak również umiejętności wykorzystania szans rozwojowych stworzonych przez doskonałe położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, pomiędzy dwiema aglomeracjami, w bliskiej odległości od Warszawy.

Głównymi stałymi czynnikami określającymi lokalizację inwestycji są: infrastruktura, dostępność komunikacyjna, ceny gruntów oraz potencjał społeczny. W prognozowanym okresie wzrastać będzie rola takich czynników decydujących o wyborze konkretnego terenu jak: jakość środowiska, infrastruktura społeczna, ekologiczne warunki środowiska zamieszkania i poziom usług bytowych, przychylność władz i lokalnej społeczności dla inwestorów oraz walory krajobrazowe.
W perspektywie 10-15 lat jeszcze bardziej zwiększy się dostęp do rynków europejskich, nastąpi stabilizacja polityki gospodarczej oraz zmiany unormowań prawnych, które muszą być zgodne z kodyfikacjami europejskimi (zwłaszcza w zakresie działania wolnego rynku, ochrony środowiska). Rozwiązania te ograniczą interwencję państwa na rzecz gry mechanizmów rynkowych. Organizatorska i promocyjna rola samorządów ustalających lokalne strategie, regulujących lokalną gospodarkę i przestrzeń będzie więc w tej grze bardzo duża, może bowiem pozwolić na pozyskanie, jako wsparcia finansowego strategicznych zadań rozwoju lokalnego (do wysokości 50 % - 75 % kosztów), środków Unii Europejskiej, w szczególności absorpcji Funduszy Spójności UE (służących osiągnięciu ekonomicznej, społecznej i przestrzennej spójności obszaru UE).

W zakresie procesów gospodarczych w okresie najbliższych 15 lat wzrastać będzie rozwój sfery usług, w szczególności usług związanych z produkcją w większym stopniu niż usług konsumpcyjnych. Narastać będzie zjawisko decentralizacji rozwoju w ramach obszarów metropolitarnych, a w tym przypadku obszaru metropolitalnego Warszawy, przy czym za siłę tej decentralizacji oraz "lokomotywy" rozwoju lokalnego uznawać się będzie samorządy lokalne oraz małe firmy, elastycznie reagujące na zmiany popytu zwłaszcza w warunkach spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W celu zdobycia nowych rynków pojawi się zjawisko łączenia się tych firm z partnerami zagranicznymi.


Warunkiem rozwoju i restrukturyzacji obszarów gminy będzie podjęcie działań realizacji lokalnej infrastruktury technicznej chroniącej środowisko i budującej warunki życia na poziomie europejskim – wobec rozbudowanej sieci wodociągowej, będzie to głównie rozwój sieci kanalizacji sanitarnej oraz energooszczędność.

Rozwój Mszczonowa, który posiada już zasób usług, bazę materialną, zasoby lokalnej siły roboczej, bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, stanowiąc atrakcyjne miejsce dla kapitału polskiego i zagranicznego, powinien mieć również na celu zatrzymanie na miejscu ludności i zahamowanie jej odpływu do dużych miast poprzez wielofunkcyjny rozwój wsi. Jednocześnie wspierać się powinno napływ na teren gminy osób w wieku produkcyjnym mobilnym (do 44 lat) poprzez tworzenie im doskonałych warunków mieszkaniowych, w sąsiedztwie czystego i wartościowego krajobrazowo środowiska przyrodniczego, z dobrym skomunikowaniem z aglomeracją i Warszawą.

Przewiduje się, wobec słabej koniunktury w rolnictwie utrzymanie tendencji do podejmowania przez użytkowników drobnych gospodarstw rolnych lub członków ich rodzin dodatkowego zatrudnienia poza rolnictwem.

Specjalizacji produkcji rolnej, produkcja zdrowej żywności głównie w zakresie sadownictwa (rolnictwo specjalistyczne, integrowane i ekologiczne), wymagająca większej pracochłonności jest jednym z przyszłych, konkurencyjnych kierunków produkcji rolnej, przy docelowej restrukturyzacji rolnictwa i występować będzie przede wszystkim w południowej części gminy.

W zakresie poszanowania energii przewiduje się zastępowanie węgla innymi źródłami energii, w tym przede wszystkim gazu ziemnego, a w przypadku samego miasta Mszczonowa – wód geotermalnych.
Na kształtowanie się przyszłych trendów rozwojowych będzie miał wpływ również stan gospodarki oraz stan prawny dotyczący:


 • poziomu PKB (Produktu Krajowego Brutto) na mieszkańca, skorelowanego z poziomem bezrobocia (dającego obraz chłonności lokalnego rynku) i kondycją demograficzną społeczeństwa (liczebnością roczników osób w wieku produkcyjnym),

 • systemu podatkowego, a w szczególności poziomy i struktury podatku dochodowego oraz ulg podatkowych

 • poziomu VAT,

 • tendencji zmian w zakresie stóp podatkowych i oprocentowania oraz dostępności kredytów na działalność gospodarczą małych firm,

 • zmian kompetencyjnych między administracją rządową i samorządami różnego szczebla,

 • reform sfery usług społecznych, zwłaszcza oświaty i ochrony zdrowia.


Prognoza demograficzna
Wariant 1. Stały wzrost ludności na poziomie do 7 % w ciągu 15 lat.

Prognoza demograficzna dla tego przedziału czasowego została przeprowadzona w oparciu o analizę liczby ludności na terenie gminy Mszczonów w latach 1980-2004.


Źródło: „Strategia Rozwoju Mszczonowa”– nowelizacja 2002 r. oraz dane z Ewidencji

Ludności Urzędu Miejskiego w Mszczonowie do roku 2004.
Wzrost liczby ludności, choć w ostatnich latach bardzo niewielki, a nawet spadek w roku 2003 i 2004 wg danych z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Mszczonów, pozwala założyć że przyrost ludności do roku 2020 wg analiz powinien wynieść od 4% do 7 %. Wg tej prognozy na terenie gminy osiedli się od 440 do 770 osób. Skutkiem tego będzie zwiększone zapotrzebowanie na tereny budowlane, które przy założeniu, że przeciętna działka ma powierzchnię 2000 m2, wyniesie od 0,8 do 2 km2. Należy przy tym uwzględnić dodatkowo wzrost powierzchni pod zabudowę usługową i przemysłową oraz stworzyć możliwość wyboru lokalizacji przyszłych posesji, domów jednorodzinnych i inwestycji.
Wzrost liczby ludności oraz terenów zabudowanych spowoduje wzrost zapotrzebowania na wodę, jak również ilość odprowadzanych ścieków. Zwiększy się również zapotrzebowanie na energię i wzrośnie liczba odpadów, śmieci odprowadzanych na wysypisko śmieci. Zasoby wody są wystarczające na terenie gminy. Zwiększona powinna zostać długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – aby zaopatrzyć nowo powstałe i obecnie występujące, a nie posiadające tej infrastruktury domostwa.
Ważnym czynnikiem przy określaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a w związku z tym możliwość większego pozyskiwania środków finansowych na działalność rolniczą, zwłaszcza w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, jakie w północno – zachodniej i centralnej części gminy się znajdują oraz zalesianie gruntów na słabych glebach, które z kolei licznie występują w centralnej części gminy i coraz większe zainteresowanie jest tą formą użytkowania gruntów ze strony rolników.
Wariant 2. „Park rozrywki i nauki”
Zakładana lokalizacja funkcji usługowych związanych z lokalizacją „Parku rozrywki i nauki”, centrum kongresowo-konferencyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi tj. hotelami, gastronomią, obiektami sportowymi, handlowymi, w tym handlem wielkopowierzchniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją, spowoduje dynamiczny wzrost liczby miejsc pracy, a tym samym nowych mieszkańców gminy, wzrost potrzeb mieszkaniowych i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zarówno jednorodzinną jak i wielorodzinną wraz z usługami.
Prognoza zmian środowiskowych.
Wobec prognozowanego wzrostu liczby ludności gminy oraz rozwoju gospodarczego należy pamiętać, że wiąże się to również ze wzrostem terenów zabudowanych, procesami w różnym stopniu zmieniającymi i przekształcającymi środowisko przyrodnicze, możliwym wzrostem emisji zanieczyszczeń, degradacją gleb, zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnych i wprowadzaniem do wartościowego krajobrazu, zwłaszcza wschodniej i północno – zachodniej części gminy elementów nie zawsze mu sprzyjających.

Z drugiej strony, w celu realizacji polityki ochrony środowiska na wszystkich szczeblach władzy należy liczyć się z koniecznością dostosowania lokalnej polityki ekologicznej do wymogów Unii Europejskiej, w tym dopasowanie cywilizacji do przyrody i jej uwarunkowań, które stwarza możliwość trwałej koegzystencji. Prowadzi to do stosowania następujących zasad: • ponoszenia przez zanieczyszczającego kosztów emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska,

 • zapobiegania zanieczyszczeniom u ich źródła, w szczególności wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu i utylizacji odpadów stałych,

 • efektywności ekonomicznej ochrony środowiska, tj. wdrożenia rozwoju ekologicznie bezpiecznego i satysfakcjonującego ekonomicznie,

 • zachowania zasobów przyrody i zdolności przyrody do odtwarzania tych zasobów.


Wykaz uwarunkowań przedstawionych w formie graficznej: (rysunki opracowano na materiałach zgromadzonych w Państwowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie (w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym) na mapach numerycznych ewidencji gruntów i budynków): 1. Uwarunkowania gruntowo – wodne
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Obszary gruntów chronionych
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenu
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Uwarunkowania rolno-leśne
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Inwentaryzacja zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne
  (skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)
 1. Komunikacja - stan istniejący

(skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)


 1. Infrastruktura techniczna - stan istniejący

(skala 1:25 000 – mapa ewidencyjna)1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna