Gminy mszczonóW


B. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY



Pobieranie 1.19 Mb.
Strona9/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

B. POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY



I. Strategiczny cel rozwoju gminy Mszczonów

Nadrzędnym celem rozwoju gminy zapisanym w Strategii rozwoju miasta i gminy Mszczonów jest:


Zdobycie i utrzymanie konkurencyjnych pozycji w stosunku do gmin ościennych poprzez stwarzanie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego.
Zadaniem studium jest dostosowanie struktury przestrzennej do celów założonych w Strategii rozwoju Gminy. Jako główny cel polityki przestrzennej Gminy studium zakłada:
stworzenie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego zaspokajającego stale rosnące materialne i kulturowe potrzeby społeczności gminy, poprzez efektywne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych, społeczno – ekonomicznych i kulturowo – historycznych.
Powyższy cel będzie realizowany przez następujące działania:

 • stworzenie dogodnych warunków do rozwoju wielokierunkowej przedsiębiorczości zarówno w Mszczonowie jak i wiejskiej części Gminy,

 • restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa i leśnictwa,

 • tworzenie dalszych warunków dla systematycznego rozwoju sieci drogowej, infrastruktury technicznej oraz osadnictwa,

 • poprawa warunków życia społeczności i zaspokajanie ich potrzeb społecznych,

 • wykorzystanie położenia Gminy w obszarze metropolitalnym Warszawy.


II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Gminy. Ustalenia zawarte w tej części niniejszego dokumentu wyrażają kierunki zagospodarowania przestrzennego, określają lokalne zasady zagospodarowania na terenie gminy, nie są jednak ścisłym przesądzeniem o granicach zainwestowania i użytkowania terenu co powinno być dokładniej określane na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium zostały określone kierunki zagospodarowania poszczególnych obszarów, zostały ustalone generalne zasady przeznaczenia i zagospodarowania terenów, które muszą być spójne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Studium zawiera również postulaty tj. zalecenia warte wprowadzenia, których przestrzeganie pomoże właściwie realizować ustalone zasady polityki przestrzennej gminy z korzyścią dla ładu przestrzennego oraz zachowania wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego.




 1. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Gmina Mszczonów położona jest częściowo w obszarze metropolitalnym Warszawy w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, której silne oddziaływanie w dużej mierze decyduje o kierunku rozwoju Gminy. Gmina Mszczonów, a przede wszystkim miasto Mszczonów i tereny położone wzdłuż dróg krajowych, posiada funkcję przemysłowo – usługową. Pozostała część gminy Mszczonów ma charakter gminy rolniczo – usługowej. Ustala się utrzymanie funkcji miasta Mszczonowa w strukturze sieci osadniczej jako lokalnego ośrodka administracyjno - usługowego i regionalnego ośrodka usługowo – przemysłowego.




Rozwój przestrzenny Gminy powinien zostać oparty o następujące, podstawowe elementy:

 • przebieg przez obszar gminy drogi krajowej nr 8 (Warszawa- Katowice) stanowiącej część trasy północ - południe i drogi krajowej nr 50 (trasy TIR-owskiej wschód – zachód) i związane z nimi węzły komunikacyjne oraz skrzyżowanie dwóch ważnych tras kolejowych – Centralnej Magistrali Kolejowej i trasy kolei towarowej wschód – zachód CE 20 (Słubice – Terespol). Lokalizację stref aktywizacji gospodarczej wzdłuż tych ważnych ciągów komunikacyjnych jak również w otoczeniu węzłów komunikacyjnych i samego Mszczonowa (Wschodnia Dzielnica Przemysłowa na terenie miasta oraz powstająca pod miastem południowa dzielnica przemysłowa), zainwestowanie terenów przyległych do obwodnicy miasta– po jej zachodniej stronie.

 • tworzenie warunków do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej i mieszkaniowej. Wyeksponowanie wartości obszaru chronionego krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki, wraz ze zlokalizowanymi na jego terenie: Zbirożą – jako miejscowością o potencjale rekreacyjno-turystycznym, Chudolipiem i Osuchowem - jako miejscowościami o potencjale mieszkaniowym, a w przypadku tej ostatniej również turystycznym,

 • intensyfikacja rolnictwa w południowej części gminy z ośrodkiem obsługi rolnictwa w Osuchowie i Bobrowcach.

 • Rozwój Mszczonowa jako ośrodka intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usług, głównie w części centralnej i zachodniej miasta, a we wschodniej jego części i w jego sąsiedztwie - dzielnic przemysłowych: wschodniej przeznaczonej dla firm logistycznych i firm zajmujących się nieuciążliwą produkcją, południowej przeznaczonej dla przedsiębiorstw, których działalność jest uciążliwa dla mieszkańców.

 • Rozwój północno – zachodniej części gminy w kierunku funkcji usługowych związanych z lokalizacją „Parku rozrywki i nauki”, centrum kongresowo-konferencyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi tj. hotelami, gastronomią, obiektami sportowymi, handlowymi m.in. handlem wielkopowierzchniowym.








 1. ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY

Studium tworzone jest w celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.




  1. Polityka ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Jednym z celów wyznaczonych do realizacji jest poprawa i ochrona warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego poprzez:



 • ustalenie ochrony walorów przyrodniczych, prowadzących do utrzymania i przywracania do stanu właściwego oraz wzbogacenia różnorodności biologicznej terenów,

 • poprawę standardów środowiska oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na środowisko przyrodnicze,

 • objęcie systemem kanalizacji sanitarnej obszarów zabudowanych (zurbanizowanych) Gminy,

 • przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg i linii kolejowych.

 • ochronę obszarów źródliskowych rzek.


Przy zmianach przeznaczenia terenów zaleca się podejmowanie działań zmierzających do:

 • ochrony terenów bagiennych i podmokłych,

 • zachowania istniejących cennych zbiorowisk roślinnych o dużym stopniu naturalności,

 • zachowania w terenach rolniczych zadrzewień wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych.

 • ochrony naturalnych zbiorników wodnych przed ich zniszczeniem oraz budowę zbiorników małej retencji na obszarach wskazanych niniejszym studium pod zabudowę.




   1. Obszary chronione

Ustala się zachowanie istniejących obszarów chronionych.

Tereny związane z Bolimowsko-Radziejowickim Obszarem Chronionego Krajobrazu należy zagospodarować z dbałością zarówno o sposób kształtowania zabudowy jak i krajobrazu w dostosowaniu do lokalnych warunków fizjograficznych. Należy dążyć do grupowania zabudowy mieszkaniowej, w pierwszym rzędzie zagęszczając istniejącą już strukturę osiedleńczą (zabudowę mieszkaniową). Postuluje się tu szczególnie zabudowę nawiązującą w swym układzie, skali i formach do lokalnych tradycji i otaczającego krajobrazu. Obszar ten podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsze studium wyznacza podstawowe warunki ochrony na terenie obszarów chronionych, których należy przestrzegać:


 • ochrona poszczególnych komponentów środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego oraz gleb, przed zanieczyszczeniem,

 • zakaz prowadzenia działalności mogącej pogorszyć stan środowiska naturalnego,




   1. Korytarze ekologiczne

System powiązań przyrodniczych tworzony przez część dolin rzecznych i cieków wodnych, przylegające do nich tereny istniejących zadrzewień, zalesień, pastwisk, łąk oraz istniejących śródpolnych siedlisk przyrodniczych tworzy korytarze ekologiczne i podlega ochronie ze względu na pełnione funkcje hydrologiczne, klimatyczno-higieniczne, ekologiczne, biologiczne oraz estetyczno-krajobrazowe.


Głównymi korytarzami ekologicznymi są korytarze dolin rzecznych rzek: Jeziorki, Pisi, Korabiewki, Okrzeszy. Ich zasięg obszarowy uwarunkowany jest w szczególności występowaniem terenów zalewowych, które stanowią naturalne rozlewiska rzek oraz ostoje lokalnej fauny. Tereny wokół rzek należy zagospodarować ze szczególną starannością, uwzględniając obudowę biologiczną oraz warunki krajobrazowe.

Na etapie konstruowania planów miejscowych zaleca się ochronę korytarzy ekologicznych z naturalnymi terenami zielonymi poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów dot. m.in. odsunięcia nowej zabudowy oraz ogrodzeń od cieków wodnych, nakazu pozostawienia terenu w dotychczasowym użytkowaniu, ochronę zieleni itp.



   1. Lasy i zadrzewienia

Gospodarka leśna na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzona jest według planów urządzenia lasów zgodnie z zasadami proekologicznej gospodarki leśnej.

Postuluje się wprowadzenie zalesień na terenach niezurbanizowanych, na gruntach niskich klas, mniej przydatnych pod względem rolniczym lub w sąsiedztwie istniejących lasów jako uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych.

Wskazane jest zachowanie w maksymalnym stopniu istniejących cennych zbiorowisk roślinnych o dużym stopniu naturalności. Cenne zbiorowiska łęgowe i grądowe położone w północno - zachodniej części gminy przy zmianie zagospodarowania związanej z wprowadzeniem nowych funkcji powinny zostać w maksymalnie możliwym stopniu zachowane i wkomponowanie w nowe przeznaczenie.

Zalecane jest dążenie do ograniczenia ingerencji w strefach ekotonowych na styku las – tereny otwarte.

Studium zaleca ochronę zadrzewień alejowych wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i otoczeniu zbiorników wodnych. Zaleca się ponadto zachowanie, ochronę i bieżącą konserwację zieleni urządzonej w postaci istniejących parków, zieleńców i skwerów. Zaleca się także wprowadzanie nowej zieleni izolacyjnej w obszarach istniejącej i planowanej zabudowy przemysłowo – składowej i usługowej, a także formowanie nowych zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych.




   1. Warunki aerosanitarne

Przewiduje się zapobieganie oraz ograniczanie wprowadzania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska, związanych głównie z ogrzewaniem, poprzez wprowadzanie i rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie energii geotermalnej, energii z biomasy, energii wiatru, energii słońca) lub ekologicznych czynników grzewczych takich jak gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna.

W przypadku emisji zanieczyszczeń powodowanych przez prowadzoną działalność gospodarczą zakłada się modernizację zakładów w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów i norm, a przede wszystkim egzekwowanie przestrzegania obowiązującego prawa.

Ponadto, studium postuluje wzmocnienie działań w celu wymiany i modernizacji istniejących instalacji, które wprowadzają lub w przypadku awarii mogą wprowadzić związki niebezpieczne do powietrza.




   1. Gleby

Postuluje się racjonalne gospodarowanie zasobami gleb, zachowanie ich wartości przyrodniczych i zapewnienie możliwości ich produkcyjnego wykorzystania. Możliwe jest zalesianie terenów gruntów rolnych klas V i VI występujących w Gminie Mszczonów.

Zakłada się dotychczasowe rolnicze wykorzystanie terenów do czasu zmiany użytkowania terenu. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu jako rolniczego zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu, mimo określenia w niniejszym studium nierolniczego kierunku rozwoju.

Z analizy uwarunkowań wykonanych na potrzeby niniejszego studium oraz na podstawie wyznaczenia w obszarze gminy strefy I ONW ustalono, że przeważająca część Gminy charakteryzuje się niesprzyjającymi warunkami produkcji rolnej, w której może dojść do częściowego zaprzestania rolniczego użytkowania ziemi. W granicach Gminy na terenach o niskich klasach bonitacyjnych gleb zaleca się wprowadzania zalesień (zwłaszcza w części środkowej Gminy) oraz wprowadzanie usług, preferuje się usługi o charakterze turystycznym.. Zakłada się dla terenów rolnych możliwość wprowadzania w istniejącą zabudowę gospodarstw rolnych, innych pozarolniczych dziedzin gospodarki tj. szeroko rozumianych usług. Pozarolnicza aktywność gospodarcza stanowić może alternatywne źródło utrzymania dla rolników.





   1. Gospodarka wodna

Większość zurbanizowanych terenów gminy posiada wodociąg. Zakłada się poprawę jakości zasobów wód gruntowych i powierzchniowych w obszarze gminy poprzez:



 • modernizację i rozbudowę gminnych oczyszczalni ścieków oraz budowę i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej obejmującej teren dużej części gminy,

 • ochronę istniejących terenów bagiennych i podmokłych położonych w sąsiedztwie cieków wodnych stanowiących naturalne pasy ochronne i oczyszczające wody powierzchniowe.

 • wykorzystanie istniejących możliwości maksymalnego zwiększenia naturalnej retencji w zależności od potrzeb i uwarunkowań lokalnych.


Tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego należy pozostawić jako tereny bez prawa zabudowy. Wszelkie działania w obszarze terenów zalewowych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi powinny być prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Wodnego.

Przy projektowaniu i realizacji nowych sposobów zagospodarowania związanych z planowanymi kierunkami rozwoju powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę zagospodarowania terenu uwzględniając obecny system prawa. W przypadku lokalizacji obiektów o dużych powierzchniach szczelnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwych stosunków gruntowo – wodnych na terenach sąsiednich i odprowadzenia wód opadowych z zachowaniem lokalnej retencji w obrębie własności terenu. W przypadku dopuszczenia lokalizowania dużych powierzchni szczelnych, które mogą być zanieczyszczone, jak również lokalizowania innych inwestycji na terenach wysokiego zagrożenia wód podziemnych należy stosować urządzenia zabezpieczające przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

Zabudowania powinny być lokalizowane w odpowiedniej odległości od rowów i rzek określonych we właściwych wytycznych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Naturalne cieki wodne tj. istniejące rzeki: Pisia, Jeziorka, Okrzesza i Korabiewka powinny być chronione przed przebudową i regulacją, a także powinna być zachowana ich obudowa biologiczna. Wzdłuż dolin cieków należy ustalić strefę buforową o szerokości min. 10 m. W przypadku rowów melioracyjnych uzasadnionym wydaje się dopuszczenie możliwości ich przebudowy w celu dostosowania do nowego układu funkcjonalno – komunikacyjnego.



Na etapie opracowywania planów miejscowych powinno się uwzględnić zapewnienie możliwie dużej powierzchni infiltracyjnej dla wód opadowych i roztopowych. Istotne jest zachowanie jak największej retencji powierzchniowej. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych wody te, po oczyszczeniu powinny być odprowadzone do tej samej zlewni z zapewnieniem odpowiedniej retencji, w celu zachowania właściwych stosunków gruntowo - wodnych. Dotyczy to terenów, gdzie może być dopuszczona lokalizacja obiektów o dużych powierzchniach szczelnych.

Należy prowadzić racjonalną gospodarkę wodną pozwalającą na ograniczenie zużycia wody. Zakłada się działania zapobiegające ponadnormatywnym poborom wód.

Zakazuje się wprowadzania ścieków do wód, które mogłyby wywołać w wodach zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

Ustala się zasadę odprowadzania ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków, za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W rejonach, które nie są wyposażone w sieć kanalizacyjną, do czasu jej powstania dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym ich wywozem na zlewnię przy najbliższej oczyszczalni.



Jako zasadę dla dużych terenów inwestycyjnych oddalonych od istniejącej oczyszczalni gminnej przyjmuję się możliwość budowy lokalnych systemów oczyszczania ścieków lub możliwość odprowadzania i oczyszczania przez oczyszczalnie w Żyrardowie w szczególności dotyczy to stref : G4, UT a także strefy UM.


   1. Gospodarka odpadami

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła” odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.


W gminie Mszczonów projektuje się stworzenie zorganizowanego systemu gospodarki odpadami w następujących podsystemach:

1. podsystem gospodarki odpadami komunalnymi opakowaniowymi, zużytym sprzętem

elektrycznym i elektronicznym;

- objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- zintensyfikowanie selektywnej zbiórki odpadów

- stworzenie międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,

- stworzeniu systemu zbiórki i transportu odpadów wielkogabarytowych i

niebezpiecznych,

- wyselekcjonowanie odpadów, które podlegają odzyskowi lub recyklingowi,

2. podsystem gospodarki odpadami budowlanymi,

- zorganizowanie punktu skupu surowców wtórnych

- rozwój systemu zbiórki i odzysku odpadów budowlanych,

- wybudowanie składowisk odpadów budowlanych,

3. podsystem gospodarki odpadami azbestu

4. podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami,

5. Podsystem gospodarki zwłokami zwierzęcymi oraz odpadami medycznymi.

Jako priorytetowe zadania przyjęto:


 • Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ,

 • Organizacja gminnego punktu zbierania surowców wtórnych i międzygminnego odpadów niebezpiecznych,

 • W rejonie Keramzytu, w północnej części miasta Mszczonowa, została wyznaczona strefa P1, stwarzająca możliwość organizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

 • Organizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,

 • Zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych,

Podstawowe działania powinny również polegać na likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów stałych.



Zaleca się zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odzysk i recykling.

W obrębie wyznaczonych nowych stref aktywności gospodarczej należy wyznaczyć miejsca, gdzie będzie odbywać się segregacja i magazynowanie odpadów przed wywozem, w celu ich przetworzenia i utylizacji. Wyznaczone miejsca winny być lokalizowane w obrębie poszczególnych działek lub zbiorcze w obszarze całego terenu.


   1. Surowce naturalne

Gmina Mszczonów posiada udokumentowane złoża surowców mineralnych, które obejmują głównie kopaliny pospolite, kruszywa naturalne i surowce ilaste. Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych złóż kopalin jest możliwe wyłącznie na podstawie ważnej koncesji wydanej przez upoważniony organ, która powinna zawierać w szczególności dopuszczalną wielkość eksploatacji złoża oraz warunki rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.


W rejonach wyznaczonych w studium w strefie PE, oraz w strefie P znajdują się tereny górnicze: Wręcza – Olszówka, Wręcza – Olszówka II, Budy Mszczonowskie, Zbiroża II, Zbiroża IV/A, Zbiroża IV/B, Zbiroża V, Zbiroża VII, Zbiroża VIII, Pieńki, Pieńki Strzyże III, Dębiny Osuchowskie 4, Adamowice, Adamowice I, Zimna Woda, Zimna Woda II, Zimna Woda III.

Na terenach górniczych zlokalizowanych w strefie PE studium dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych, urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin. Rekultywacja terenów górniczych w kierunku leśnym lub rolnym, często ze zbiornikami wodnymi.

Natomiast na terenie górniczym zlokalizowanym w strefie P studium dopuszcza realizację budynków i obiektów związanych z produkcją, przemysłem, usługami magazynowymi, składowymi, transportowymi, usługami związanymi z utylizacją i przerobem odpadów, których lokalizacja winna nastąpić po uprzednim wyeksploatowaniu i rozliczeniu złoża.

W planach miejscowych należy ustalić pasy ochronne wg norm polskich dla terenów sąsiednich nie objętych eksploatacją.


  1. Zasady ochrony wartości kulturowych

Studium zakłada kształtowanie harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem uwarunkowań i tradycji historycznych oraz regionalnych, a na obszarach krajobrazu zdegradowanego rewaloryzację tych terenów.

Ustala się ochronę istniejących zabytków na terenie gminy Mszczonów. Ochroną objęte są:

- znaleziska archeologiczne,



Istnieje również potrzeba ustalenia ochrony historycznego układ urbanistycznego centrum miasta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Dla zabytków archeologicznych w planach miejscowych należy przewidzieć strefy ochrony konserwatorskiej, w obszarze których należy ustalać działania zapobiegające zniszczeniu bądź uniemożliwieniu zbadania znaleziska archeologicznego.
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy zadbać o użytkowanie ich wyłącznie w sposób odpowiadający ich wartości zabytkowej i zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami. A także o należyte wyeksponowanie zabytku, poprzez wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej i ustalenie w niej zasad ochrony ekspozycji zabytków, tj. przy lokalizacji nowych budynków, należy ustalić ich wysokość i kolorystykę elewacji oraz dachów, a także postuluje się ustalenie nieprzekraczalnej linii nowej zabudowy od granic parków zabytkowych, z pozostawieniem co najmniej jednej ze stron parku nieobudowanej, a określenie tej odległości w każdym przypadku powinno być przedmiotem szczegółowych ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Wszelka działalność inwestycyjna powinna uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i funkcjonalne. Należy ustalić lokalizację możliwych nasadzeń roślinności oraz ich rodzaj. W obiektach zabytkowych dopuszcza się prowadzenie prac rekonstrukcyjnych, konserwatorskich oraz ich rozbudowę na podstawie ustaleń mpzp.

Postuluje się wprowadzenie zasady, że dokonywanie zmian zagospodarowania przestrzennego w strefach ochrony krajobrazowej parków było możliwe jedynie na podstawie planów miejscowych.


Dla obiektów będących w ewidencji konserwatorskiej będących w dobrym stanie technicznym należy w planach ustalić zasady ewentualnych remontów zastosowaniem tego samego rodzaju materiałów, a także lokalizowania nowych obiektów w sąsiedztwie zabytków i formę architektoniczną nowych budynków (kolorystyka, gabaryty, w tym wysokość, poziom parteru) oraz określić zasady modernizacji, remontów.
Dla terenów o cennych wartościach kulturowych poza ochroną obiektów zabytkowych należy również chronić krajobraz, głównie tereny upraw zwane rozłogiem (obejmujące użytki rolne, do których zalicza się obszary pól, łąk, pastwisk i lasów wraz z siecią wód powierzchniowych oraz układem dróg polnych) w celu ekspozycji zabytkowych oraz szczególnie wartościowych niezabudowanych układów przestrzennych.

Ponadto, należy zachować ciągłość oraz naturalny charakter korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek. W sąsiedztwie korytarza ekologicznego wzdłuż rzek należy zachować ekstensywne użytkowanie terenów sąsiednich.

.


  1. Polityka społeczna gminy




   1. Osadnictwo

Na terenie gminy głównym ośrodkiem osadniczym jest miasto Mszczonów. Zakłada się rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Mszczonowie oraz na terenach sąsiednich otaczających miasto.

Rozwój zabudowy mieszkaniowej obejmować będzie głównie tereny położone po zachodniej i południowej stronie miasta z uwagi na istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną oraz dogodne pod względem środowiskowym warunki dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

Ważnym elementem struktury przestrzenno-osadniczej gminy są istniejące i kształtujące się ośrodki subgminne w Osuchowie, Bobrowcach, Piekarach, Lutkówce, Badowo- Dańkach i Adamowicach. W w/w wsiach planuje się wydzielenie obszarów centrów wsi o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości życia i pełniących funkcje społeczne, usługowe, gospodarcze i kulturowe ze względu na swe położenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne. Funkcje i granice centrum miejscowości uszczegółowione powinny zostać na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kształtowanie centrów wsi powinno odbywać się między innymi poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego. Szybszy rozwój tych obszarów wiejskich będzie możliwy przy udziale środków unijnych.

Zabudowa pozostałych obszarów oprócz ośrodków centrotwórczych (subgminnych) powinna lokalizowana być głównie wzdłuż dróg, tak aby utrzymać ład przestrzenny i nie powodować nadmiernego rozproszenia zabudowy.

Nowo wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane poza miastem Mszczonów, w terenach wiejskich będą obszarami zabudowy o dużym komforcie przestrzennym. Zakłada się porządkowanie i sanację istniejącej zabudowy dążąc jednocześnie do ograniczenia rozpraszania zabudowy poprzez przyjęcie zasady dogęszczania istniejących jednostek osadniczych. Na terenach wiejskich i obszarach o znaczeniu kulturowym preferuje się zabudowę nawiązującą do lokalnych tradycji i otaczającego krajobrazu. Nowo wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej obejmują obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną lub obszary, na których planowana jest budowa infrastruktury technicznej.



W zachodniej części gminy Mszczonów, na zachód od Centralnej Magistrali Kolejowej zostały wyznaczone duże obszarowo tereny rozwoju gospodarczego UT i G4. W obszarze tym planowana jest lokalizacja inwestycji z zakresu usług rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, działalności konferencyjno – szkoleniowej, biznesowej, edukacyjnej i naukowej i handlowej.

Wyznaczenie strefy obszarów rozwoju gospodarczego (UT) spowoduje wzrost zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe zarówno zabudowy jedno- jak i wielorodzinnej, a także rozwój drobnych usług, hoteli, moteli, handlu, gastronomii i innych usług związanych zarówno z obsługą sąsiednich terenów jak i obsługą zabudowy mieszkaniowej. Dlatego w północno - zachodniej części gminy wyznacza się obszary intensywnej oraz mniej intensywnej zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej tj. strefy UM i MU3.

Wyznaczenie nowych obszarów rozwoju gospodarczego oraz wprowadzenie nowego układu komunikacyjnego obejmującego zarówno układ komunikacji kołowej jak i planowany przystanek kolejowy we wsi Szeligi spowoduje rozwój terenów usługowo- mieszkaniowych we wsi Wręcza, Wręcza A, Świnice, Marków Świnice, Grabce Towarzystwo, Powązki i Szeligi, Długowizna, Grabce Wręckie i Marków Towarzystwo, Lublinów, Czekaj.

Zaleca się, aby nowo wyznaczone tereny wrażliwe na hałas były położone możliwie daleko od ruchliwych linii komunikacyjnych lub w miarę możliwości oddzielone od nich pasem terenów usługowych lub szerokim pasem zieleni.

Ponadto zaleca się integrację terenów strefy UT z sąsiednimi miejscowościami. Dotyczy to integracji sieci komunikacyjnej, zapewnienia swobodnego ruchu (przejść i przejazdów) między poszczególnymi strefami zamieszkania, a także możliwości wykorzystania nowej infrastruktury przez mieszkańców terenów przyległych.



   1. Infrastruktura społeczna

Przewiduje się adaptacje i utrzymanie obiektów infrastruktury społecznej (szkoły, dom kultury, przychodnia zdrowia, tereny sportu i rekreacji) oraz możliwość ich rozbudowy.

Zakłada się, w miarę potrzeb, możliwość lokalizowania obiektów infrastruktury społecznej w subgminnych ośrodkach osadniczych, a zwłaszcza w centrach wsi.


2.4 Polityka gospodarcza gminy
W Gminie zostały wyznaczone obszary położone w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 i 50, jako obszary wzmożonej działalności gospodarczej z możliwością lokalizacji obiektów produkcyjnych i usługowych, składów i magazynów, obiektów przemysłowych, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego. Należą do nich również tereny przyległe do obwodnicy Mszczonowa.

W obrębie miasta Mszczonów, na terenach z dobrym dostępem do korytarzy transportowych (kolejowych i kołowych) planuje się utrzymanie i rozbudowę istniejącego centrum logistycznego o znaczeniu krajowym w obszarze już istniejących baz magazynowych. Strefy aktywizacji gospodarczej zlokalizowane są przede wszystkim we wschodniej części miasta tzw. Wschodnia Dzielnica Przemysłowa (przeznaczona dla firm logistycznych i firm zajmujących się nieuciążliwą produkcją) oraz poza miastem, a w jego sąsiedztwie – południowa dzielnica przemysłowa (przeznaczona dla przedsiębiorstw, których działalność jest uciążliwa dla mieszkańców).



W studium wyznaczone zostały w zachodniej części gminy Mszczonów strefy rozwoju gospodarczego UT i G4, a także intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej UM. Wyznaczone strefy wskazane zostały na zachód od CMK i rozciągają się od granicy z gminą Kowiesy (G4) do granicy z gminą Radziejowice (UT), w której terenach przyległych do gminy Mszczonów znajduje ona kontynuacje aż do węzła komunikacyjnego ”Słabomierz” na obwodnicy Żyrardowa. W strefie UT zakłada się rozwój działalności gospodarczej w kierunku usług turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku, działalności biznesowej, konferencyjno – szkoleniowej, edukacyjnej, kulturowej tj. „Parku rozrywki i nauki” oraz handlu. Zakłada się że realizacja w/w usług zaktywizuje rozwój aktywności w miejscowościach Wręcza, Wręcza A, Olszówka, Świnice, Marków Świnice, Czekaj, Lublinów, Grabce Towarzystwo i Długowizna Szeligi, Gurba i Powązki. Realizacja usług jest szansą na rozwój ekonomiczny gminy Mszczonów i gmin położonych w sąsiedztwie. Stanowić będzie w przyszłości nowe wielofunkcyjne centrum usługowo – rekreacyjne, aktywizujące zachodnią część Gminy oraz okolice. W tym rejonie powinna nastąpić koncentracja działalności gospodarczej, związanej ze specyfiką wyznaczonego kierunku rozwoju. Na terenach przylegających do planowanego obszaru rozwoju gospodarczego, w którym projektuje się „Park rozrywki i nauki” zakłada rozwój terenów intensywnej oraz mniej intensywnej zabudowy usługowo – mieszkaniowej stanowiących zaplecze dla projektowanej inwestycji.

W studium ustala się lokalizację nowego przystanku kolejowego w miejscowości Szeligi, który będzie stanowił główną obsługę komunikacyjną wyznaczonego terenu rozwoju gospodarczego. W związku z lokalizacją przystanku kolejowego planuje się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego tj. centrum handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 5000m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacją w miejscowości Powązki.

Teren gminy Mszczonów obejmuje grunty o średnich klasach bonitacyjnych. W południowej części gminy planuje się rozwój i specjalizację produkcji rolnej. W studium wyznacza się obszary produkcji rolnej obejmujące kompleksy gleb III i IV klasy bonitacyjnej, jako obszary służące produkcji rolnej.

Ponadto zakłada się rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. W znacznej części Gminy wyznacza się w poszczególnych strefach poza terenami zabudowy mieszkaniowej wielofunkcyjny rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej o bardzo szerokim wachlarzu usług, do określenia na etapie sporządzania m.p.z.p. W obszarach tych przewiduje się możliwość lokalizowania mikro bądź małych przedsiębiorstw oraz zakładów usługowych różnych branż.



  1. Polityka rozwoju turystyki

Zakłada się rozwój turystyki i rekreacji związanej z walorami krajobrazowymi i kulturowymi gminy w oparciu o znaczne tereny leśne oraz istniejące zbiorniki wodne, interesujące zbiorowiska roślinne, interesujące widokowo obszary rolno – leśne oraz tradycyjne formy zabudowy wiejskiej i liczne zabytki znajdujące się na obszarze gminy.

Dotyczy to głównie wschodniej i południowo-wschodniej części gminy, w obszarze chronionego krajobrazu, a zwłaszcza w miejscowości Osuchów, Lutkówka, Wygnanka, Zbiroża – w sąsiedztwie zbiornika Św. Anka. Rozwój turystyki uwzględnia przebieg planowanych szlaków rowerowych, a także istniejące obszary eksploatacji kruszyw, których przyszła rekultywacja w kierunku wodno-leśnym może stworzyć nowe atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Mszczonowa oraz bliższych i dalszych okolic.

Ponadto atrakcją Gminy Mszczonów będzie projektowany „Park rozrywki i nauki”, w którym zlokalizowany będzie: park rozrywki, aqua park, park edukacyjno – tematyczny, park naukowo – technologiczny oraz centrum kongresowo – konferencyjne. W obszarze tym zakłada się budowę obiektów m.in. handlowych, gastronomicznych oraz hoteli.

Tereny o funkcjach usługowych, które mogą generować znaczny ruch turystyczny należy lokalizować w miejscach o dobrych warunkach komunikacyjnych, tak aby zapewniona była możliwość korzystania z transportu indywidualnego i zbiorowego.


  1. Polityka rozwoju komunikacji





1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna