Gmk zp. 271. 10. 2015 wykonawcy ubiegajacy się o udzielenie zamówieniaPobieranie 19.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.09 Kb.Burmistrz Miasta

Hrubieszowa


22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1

tel/fax 084 696 23 80, 084 696 25 04

e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl
e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

Hrubieszów 27.05.2015 r.
GMK.ZP.271.10.2015
WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY ZAMOJSKIEJ W HRUBIESZOWIEINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów – zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Pzp ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY ZAMOJSKIEJ W HRUBIESZOWIE, jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 3 ZAKŁADU AZART ul. Kolejowa 1c, 22-100 Chełm. Wykonawca złożył najtańszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wymaganiom zawartym SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą liczbę 96,00 pkt. z tego: w kryterium Cena 95% - 95,00 pkt., Termin wykonania 5% - 1,00 pkt.
Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów w złożonych ofertach:

Nr ofertyWykonawcaLiczba punktów

w kryterium Cena 95 %Liczba punktów

w kryterium termin wykonania 5 %
Suma punktów


1


ELIN s.c. Poświatowski Bogusław, Koczułap Jan

ul. Tarninowa 5, 22-500 Zamość


85,50

0,0085,50

2

TELEKTRIM S.A. ul. Chemiczna 15, 22-100 Chełm

87,40

0,00

87,40


3

PRZEDSIĘBIOSTWO WIELOBRANŻOWE

EKOEL MICHAŁ STUDNICKI Stanisławów 108, 23-460 Józefów

80,75

5,0085,75

4

ZAKŁAD AZART ul. Kolejowa 1c, 22-100 Chełm

95,00

1,00

96,00

Zgodnie z Art.180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie, gdyż nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców.

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 w związku z art.94 ust. 2 pkt.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art.94 ust.2. ustawy Pzp

BURMISTRZ MIASTA(-) Tomasz Zając


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna