Gobalizacja ekonomicznaPobieranie 80.01 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar80.01 Kb.
Gobalizacja ekonomiczna jest to proces w którym rynki finansowe, towarowe oraz szeroko rozumiana produkcja stają się od siebie coraz bardziej zależne.(Kuba,Korea Półn., Białoruś nie podlegaja globalizacji).

Globalizacja ekonomiczna objawia się:

-rosnąca zależność gospodarek narodowych do handlu zagranicznego

-transformacja korporacji międzynarodowych ogólnoświatowych

-rosnące inwestycje bezpośrednie(inwestycje rzeczowe) i portfelowe dokonywane poza granicami własnego kraju

Z głobalizację ekon. Związany jest proces mcdonaldyzacji- proces ten polega na ujednolicaniu się gustów, potrzeb,preferencji w zkresie przezde wszystkim produktów i towarów jak i usług, w tym przede wszystkim usług finansowych.

Narzędzia otwierania gospodarki.

Najważniejsze narzędzia otwierania gospodarki poddawania jej konkurencji międzynarodowej to:

-liberalizacja dewizowa

-wymienialność waluty.Koncepcja gospodarki otwartej

zakłada, że powiązanie ze światem zewnętrznym mają charakter rynkowy. Elementem łączącym transakcje krajowe i zagraniczne jest kurs walutowy.Charakter liberalizacji transakcji:

-rzezczowe- odnoszące się do przepływu towaru i usług

-finansowe- wywołują przepływ kapitału (transakcje inwestycyjne, portfelowe)

Rezydentami są: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;rezydentami sa również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Nierezydentami są: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;nierezydentami sa również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Waluta –to znaki pieniężne (banknoty i monety) będące środkiem płatniczym a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie. Na terenie danenego kraju

Dewizy to papiery wartosciowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawiane w walutach obcych. Dewizy występuja w postaci:

-weksli, czeków, akredytw, przekazów bankowych, pocztowych itp.

-mogą mieć postać dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych.

-dewizy umozliwiają regulowanie należności bez konieczności transferu złota i walut. Transakcje dewizowe dokonywane są przez banki między sobą lub bezpośrednio klientami.Liberalizacja dokonuje się na 2 płaszczyznach:

-dokonowywanie płatności z tytułu transakcji bieżących i kapitałowych między rezydentami a nierezydentami

-prowadzenie przez nierezydentów w jakimś kraju działalności bankowej, ubezpiecznieowej a także innej niebankowej działalności oraz prowadzenie przez rezydentów analogicznej działalnosci za granicą.

Współczesna praktyka międzynarodowa wyróżnia 3 podst standarty wymienialności walut:

- wymienialność zewnętrzna

-w. Wg.wymagań art.8 Statutu Międzynarodowego Fundszu Walutowego

-w.całkowita

Wymienialność zewnętrzna:

-zapewnienie nierezydentom, przez władze monetarne kraju waluty zewnętrznie wymienialnej, swobody w płatnościach z tytułu transakcji bieżacych z rezdentami tego kraju

-nie stosują ograniczeń dewizowych wobec należności nierezydentów z tytułu eksportu towarów i usług do kraju waluty zewnętrznie wymienialnej.

Wymienianośc zewnętrzna- reklamentacji podlegają:

-bieżące transakcje rezydentów

-transakcje kapitałowe rezydentów i nierezydentów

Wymienianośc wg wymagań MFW oznacza zobowiązanie się do:

-niestosowania ograniczeń dewizowych w zakresie transakcji bieżących z zagranicą wobec rezydetów i niere.

-nie uczestnicznia w dyskryminujących inne kraje porozuminiach walutowych

-stosowanie polityki jednolitego kursu walutowego

-wykupu własnej waluty przedstawionej przez władze monetarne innego kraju członkowskiego MFW przy zalożeniu że pochodzi ona z transakcji bieżących

-niedopuszcza stosowanie ograniczeń dewizowych w transakcjach bieżących

-dopuszcza do posługiwania się ograniczniami handlowymi: ogranicznia ilościowe w eksporcie, imporcie, podatki importowe, cła które wpływają na wielkość płatności bieżących.

Standard wymienialności wg MFW ma 3 warianty:

-najbardziej libelarny (chrakteryzuje się:brakiem obowiązku odsprzedaży dewiz państwu przez rezydentów; brakiem obowiązku sprowadzania przez rezydentów dewiz do kraju)

-mniej libelarny (polega na nie stosowaniu obowiazkowej odsprzedazy dewiz przy jednoczesnym utrzymaniu obowiazku sprowadznia ich do kraju)

-najbardziej restrykcyjny

(utrzymanie obowiązku: odsprzedazy dewiz oraz sprowadzania ich do kraju)

Wymienialnośc całkowita:

-ma znacznie szerszy zakres wobec wymienialności MFW

-kraj mający walute całkowicie wymienialną praktycznie nie stosuje żadnych ograniczeń dewizowych, bez względu na to kto dokonuje zamiany oraz bez względu na to jakiej transakcji

Zestaw korzyści wynikających z wymienialności:

-zwiększenie wydajności i efektywności gospodarki

-poszerzenie dostępu do importowanych składników produkcji

-poszerzanie zagranicznych technologii

-poprawienie i wzmocnienie działania mechanizmu rynkowego w gospodarce narodowej

Rynek dzieli się zasadniczo na rynek dóbr i usług, rynek czynników produkcji oraz rynek finansowy.

Wg. Kryterium podmiotowego wyróżniamy 4 segmenty rynku finansowego:

-rynek pieniężny ( obejmuje krótkoterminowe instrumenty finansowe o terminie ważności do 1roku)

-rynek kapitałowy (obejmuje średnio i długo terminowe instrumenty fin. o terminie ważności dłuższym niż 1 rok; rynek ten tworzą transakcje instrumentami finansowymi o charakterze wierzycielskim bądź własnościowym.)

-rynek instrumentów pochodnych (obejmuje instrumenty pochodne których zadaniem jest zabezpieczenie ryzyka instrumentu podstawowego- nie występują one samodzielnie ale z jakimś instrumentem bazowym.)Akcja jest papierem wart. Stwierdzającym bezwarunkowe uczestnictwo jej posiadacza w kapitale spółki akcyjnej, uprawniajacym do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. Dewidendy oraz do majątku spółki- w przypadku jej likwidacji.

Ceny akcji:

-nominalna (określana jest w prospekcje emisyjnym i zapisana na tzw. Płaszczu akcji; wynika z podzielenia kap. Akcyjnego spółki przez licz. Wemitowanych akcji;nie może być nizsza niż 1zł.

-emisyjna (jest to cena akcji wg. której są one sprzedawane na rynku pierwotnym; może być równa, niższa lub wyższa od c. Nominalnej;jeżeli cena nominalna jest nizsza od ceny emisyjnej to akcje sprzedawane są z tzw. Premią w sytuacji odwrotnej z tzw. Dyskontem

-rynkowa (cena ustalona na rynku wtórnym poprzez grę popytu i podazy-kurs akcji.)Rodzaje akcji:

-imienne(jest przypisana konkretnej osobie;powinna zawierac imię i nazwisko własciciela bądź osoby prawnej bedącej posiadaczem akcji; jest na ogół trudniej zbywalna niż akcja na okaziciela; prawie zawsze jest uprzywilejowana)

-na okaziciela-bezimienna( nie zawiera dany osobowych akcjonariusza; jej zbywalność nie może zostać ograniczona; sprzedaż tego rodzaju akcji nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy; w Polsce tylko akcje na okaziciela są dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na GPW w Wa-wie oraz Centralnej Tabeli Ofert)

-gotówkowe (jest nabywana przez akcjonariusza za wkłady pieniężne)

-aportowe( jest nabywana poprzez wniesienie do spółki wkładu rzeczowego czyli tzw aportu)

-zwykłe( typowe, nie dają zadnych szczególnych praw oprócz prawa do 1 głosu na walnym zgrom. Akcjonariuszy; ich właściciele są uprawnieni do udziału w zyskach spółki w formie dywidendy)-uprzywilejowane( dają sprcjalne dodatkowe uprawnienia w stosunku do akcji zwykłych.wyróżniamy uprzywilejowanie w:

*głosowaniu(polega na tym że na 1 akcję przypada więcej niż 1 głos na walnym zgrom.akcjonariuszy; wg. KSH w Polsce mogą to być 2 głosy)

*dywidendzie (oznacza ze na 1 akcje przypada większa dywidenda niż na akcję zwykłą; na akcję uprzywilejowaną w dywidendzie nie może przypadać więcej niż 150%dywidendy na akcje zwykłą)

*majątku(akcje uprzwilejowane dają pierwszeństwo do masy upadłościowej likwidowanej społki przed posiadaczami akcji zwykłych)

*inne (prawo pierwokupu przy nowej emisji akcji-prawo poboru nowej emisji akcji; zbieg uprzywilejowań polega na tym ze akcja może być uprzywilejowana w głosowaniu i dywidendzie jednocześnie).

Obligacja jest pap.wart.potwierdzającym wierzytelnośc czyli zobowiązanie dłużne remitenta wobec jej właściciela na okresloną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach.

Rodzaje obligacji:

-na okaziciela( obecnie przeważają na rynku i nie ma ograniczeń w ich zbyciu)

-imienne( emitent może wprowadzć pewne ogranicznia lub zakaz zbywalności obligacji)

Typy cen obligacji

-cena emisyjna (cena sprzedazy na rynku pierwotnym)-cena nominalna (jednakowa kwota przypisana każdej pojedynczej obligacji)

-cena rynkowa (cena sprzedaży na rynku wtórnym)Termin wykupu obligacji- oznacza okres od daty emisji do momentu wykupu jej wartosci nominalnej czylu zwrotu zaciągniętej przez emitenta pożyczki.

Odsetki-to wypłacane obligatariuszowi wyznaczonych terminach systematyczne płatności naliczane w stosunku do wartosci nominalnej obligacji wg.określonej stopy oprocętowania.

Forma obligacji:

-zmaterializowana (obligacja składa się z: własciwego zapisu dłużnego (płaszcza) oraz arkusza kuponowego. Płaszcz zawiera: serje i numer papieru,jego nazwe, kwote zobowiązania( wartośc nominalna),nazwe emitenta, stope oprocentowania, termin wykupu, inne szczegóły określające cechy pożyczki. Arkusz kuponowy składa się z kuponów (odcinków)służących do inkasowania odsetek.

-zdematerializowana (obligacja występuje tylko jako zapis księgowy w pamięci komputera)

Podział obligacji ze wzg. na rodzaj emitenta:

-obligacje skabowe(pożyczkobiorcą jest skarb państwa)

-obligacje komunalne(pożyczkobiorcą są władze samorządowe np.gminy)

-obligacje przedsiębiorstw (pożyczkobiorcą jest prywatna firma)

Podział obligacji ze wzg. Na rodzaj oprocentowania:

-o. O stałym oprocentowaniu(ich oprocentowanie jest znane i nie zmienia się przez cały czas do terminu wykupu)-o. O zmiennym oprocentowaniu(ich oprocentowanie nie zmienia się w okresach odpowiadających płatnościom odsetek)

-o. Zerokuponowe ( od których nie są płacone odsetki, ale cena sprzedaży obligacja jest zawsze niższa niż wartość nominalna)

Podział obligacji ze względu na zabezpieczenie:

-o. Zabezpieczone(zabezpieczenia mogą mieć charakter majątkowy lub zobowiązań osobistych)

-o. Niezabezpieczone(obligatariusz nie jest w żaden sposób chroniony przed niewykonaniem świadczenia).

Podział obligacji ze względu na charakter obrotu:

-o. O obrocie publicznym(oferta skierowana jest do 300 lub więcej adresatów)

-o. O obrocie niepublicznym(oferta skierowana jest do określonego adresata lub do mniej niż 300 osób)

Podział obligacji ze względu na sposób wykupu:

-obligacje wykupywane jednorazowo(w terminie zapadalności)

-obligacje wykupowane przed terminem (określonym przez emitenta lub obligatariusza

-obligacje wykupywane ratami, drogą losowania pewnych partii

-renty (czas wykupu jest nieokreślony, emitent jest zobowiązany do płacenia odsetek.

Wartość obligacji na rynku

-kształtuje się w wyniku popytu i podaży które z kolei zależą od różnych czynników. Najważniejszym czynnikiem kształtującym wartość obligacji jest poziom stóp procentowych. Inwestorzy często dokonują wyceny obligacji.

Wycena obligacji polega na określeniu tzw sprawiedliwej ceny obligacji która powinna odzwierciedlać wartośc obligacji. Najczęściej stosowaną metodą przy wycenie obligacji jest metoda dochodowa inaczej metoda zdyskontowanych przypływów pieniężnych.

Wycena obligacji

Polega na określeniu tzw sprawiedliwej ceny obligacji która powinna odzwierciedlac wart obligacji Najczęściej stosowaną metodą przy wycenie obligacji jest metoda dochodowa inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnychWartość obligacji

Jest suma dochodów które inwestor otrzyma w czasie posiadania obligacji przy czym dochody te są zdyskontowane czyli przeliczone na moment dokonania wycenyWymagana stopa dochodu

Określona jest przez inwestora na podst stóp dochodu obligacji pobranego typu jak wyceniona obligacjaWart obligacji a cena obligacji

-niedowartościowanie- wart wyceniona jest wyższa od ceny rynkowej

-przewartościowanie- wart wyceniona jest niższa od ceny rynkowej

-jest warta dokładnie tyle ile kosztuje na rynku- wart wyceniona jest równa cenie rynkowejNa rynku instrumentów pochodnych mamy doczynienia z 3 instrumntami podstawowymi i są to :

1-kontakty terminowe

2-opcje

3-kontrakty typu swapKontakt terminowy-jest to suma dotycząca dostarczenia w określonym czasie i po określonej cenie pewnej ilości instrumentu finansowego; jest zobowiązaniem 2 stron do zawarcia w określonym terminie w przyszłości tranzakcji kupna-sprzedazy ustalonej ilości instrumentu podstawowego po ustalonej cenie.

Wyróżniamy dwa rodzaje kontraktów terminowych:

1-forward- dotyczą umów niestandardowych, związane są z rzeczywistą dostawą towaru będącego przedmiotem kontraktu, stąd też określane są mianem kontraktów terminowych dostawnych. Charakteryzują się wyższym ryzykiem, a str dochodzą roszczeń na drodze sądowej. Kontrakty te odbywają się poza giełdą- nie są zabezpieczone depozytami ani regulacjami giełdowymi- stąd też ich wyższe ryzoko. Rozlicznie kontraktem forward następuje w momencie dostawy.

2-futures- są kontraktami w ramach których 2 podmioty zobowiązują się do sprzedazy lub kupna określonego towaru w określonym momencie, po cenie ustalonej w dniu zawarcia kontraktu; dotyczą standardowych umów i instrumentów, odbywają się na giełdzie, a wiec są przez nią zabezpieczone. Uczestnicy mają obowiązek wniesienia depozytu zabezpieczającego który jest ważnym elementem zmniejszającym ryzyko.

W kontrakcie terminowym wystempuja 2 strony:

-strona przyjmująca pozycje krótkączyli strona zobowiązująca się dostarczyć w przyszłości ustaloną ilość instrumenty podst.inaczej sprzedawca kontraktu terminowego).- strona przyjmująca pozycje długą czyli strona zobowiązująca się za dostarczoną ilośc instrumentu podst. wg. ceny określonej w dniu zawarcia kontraktu, inaczej nabywca kontraktu terminowego.

Opcja-jest to przywilej dla jednej str podczas gdy kontrakt terminowy zob dla stron kontraktu. Ten przywilej dotyczy warunków kupna lub sprzedazy instrumentów finansowych. Opcja jest przywilejem z którego str może skorzystać lub nie w zaleznosci od opłacalności transakcji (kontrakt term jest zob od którego nie można odstąpic)

Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji:

-opcja kupna- upoważniają do zakupu instrumentu finansowego w określonym czasie i po określonej cenie

-opcja sprzedazy – upoważniją do sprzedazy instrumentu finansowego w okreslonym czasie i po określonej cenie.

Są 3 stany dotyczące opcji:

1)opcja kupna „jest w cenie”-opcja sprzedaży „nie jest w cenie” gdy cena rozliczeń jest niższa od kursu giełdowego

2)opcja „jest po cenie”,gdy cena rynokowa i cena rozlicznia są takie same

3)opcja kupna „nie jest w cenie”(opcja sprzedazy „jest w cenie”) gdy cena rynkowa jest nizsza od ceny rozlicznia.

Kontrakty typu swap-są to kontrakty które dotyczą zamiany przyszłych płatności pomiedzy str.;zamiany płatności mogą dotyczyć: zamiany płatności krótkoterminowych na długo terminowe; zamiany płatności w róznych walutach.

Rodzaje kontraktów typu swap:

1)swap procentowy- jest tranzakcją zamiany stopy procentowej pomiędzy 2 str., dotyczące spłacenia kredytu lub otrzymania płatności z tyt posiadani papieru wartościowego przyczym umowy te nie obejmuja wymiany kapitału lecz tylko wymiane strumieni płatności z tyt odsetek. Wymina płatnności dokonuje się w dniach w których należy dokonywac spłaty kapitału i odsetek.

2)swap walutowy- polega na wzajemej zamianie płatności w jednej walucie na płatności w innej walucie.

Uczestnikami rynku finansowego są:

-emitenci- to grupa osób które wypuszczją papiery wart; reprezentuja popyt na pieniadz,emitują w celu uzyskania kapitału

-inwestorzy- oferują kapitał; swój nadmiar kapitału chcą ulokować najbardziej korzystnie możemy ich podzielić na czynnych i biernych.

1)Inwestor bierny to taki który przyjmuje strategię inwestycyjną typową dla inwestycji prowadzonych w długim okresie czasu. Inwestor ten nie dokonuje częstych zmian (sprzedaży) posiadanych papierów wart., liczy na zysk z tyt. Dywidend, premii, odstek. Innymi słowy oczekuje na dochody i korzyści wynikające z długoterminowego inwestowania.

2)Inwestor czynny(spekulant giełdowy)- to taki który przyjmuje strategię inwestycyjna typowa dla inwestycji prowadzonych w krótkim okresie czasu. Bardzo często upłynnia zakupione papiery wart.; liczy na zysk wynikający z różnic kursowych.

Rynek pierwotny- to rynek na którym papiery komercyjne są nabywane przez inwestorów bezpośrednio od emitentów.

Rynek wtórny papierów wart. tworzą agenci emisji w odniesieniu do których emisje organizowali.

Emisja papierów wart.:

-opcja kreacji papierów wart. nazywa się emisją

-jej skutkiem są zwiększone zasoby kapitałowe podmiotów gospod. dokonujących emisji.

Wyróżnia się emisję:

-publiczną papierów wart.- musi być dokonywana przez środki masowego przekazu albo indywidualnie do grupy powyżej 300 podmiotów.-niepubliczną pap. wart.- skierowaną indywidualnie do drupy poniżej 300 podmiotów.

Etapy emisji papierów wartościowych:

1)przygotowanie procesu emisji

2)ustalenie ceny emisyjnej papieru wart.

3)dystrybucja papieru wart.

Wybór techniki emisyjnej:

-emisja własna- emitent sam przeprowadza emisję (sprzedaż), posiada wyspecjalizowaną kadrę, która zajmuje się sprzedaż.

-emisja obca- sprzedaż zleca się pośrednikowi (banki,biura maklerskie)

Emisja obca może przyjąć jedną z 3 form:

1)umowa komisu- polega na tym, że emitent przekazuje papiery wart. w komis pośrednikowi płacąc marżę. Za papiery wart. cały czas odpowiada emitent. Pośrednik wyłącznie dokonuje sprzedaży, a papiery wart. których nie sprzeda, oddaje emitentowi.

2)umowa z gwarantem-polega na tym,że gwarant zobowiązuje się do zakupu tych papierów wart., które nie znajdą nabywcy. Gwarantem może być bank lub biuro maklerskie.

3)całościowa sprzedaż papierów wart. pośrednikowi-polega na tym,że pośrednik wykupuje całą emisję papierów wart., za całą sprzedaz odpowiada pośrednik.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW

W warszawie jest sp akcyjną Akcjonariuszami są

-Skarb Państwa 98,8% udziałów w kap zakładowym

-banki domy maklerskie oraz emitenci pap wart 1,2% udziałów w kap zakładowymORGANY GIEŁDY

-najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy giełdy Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy Dokompetencji Zgr należą min dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków rady giełdy

-12 osobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy Decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy Rada składa się z 2 przedstawicieli bankó domów maklerskich instytucji finans: izb gosp i emitentów

-Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością giełdy Dopuszcza do obrotu giełdowego pap wart określa zasady wprowadzania pap wart do obrotu Nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członkó giełdy w zakresie obrotu giełdowego Zarząd giełdy skł się z 4 osób Pracami Zarządu kieruje prezes wybierany prze Walne Zgromadzenie.Korzyści wynikające z wymienialności:

-zwiększenie wydajności i efektywności gospodarki

-poszerzenie dostępu do importowanych skł. Produkcji

-poszerzenie zagranicznych technologii

-poprawienie i wzmacnianie

Waluta wewnętrzna wymienialna

W świetle kryteriów międzynarodowych jest uznawana za walutę wymienialną. Decyduje kryteriów tym całkowity wewnętrzny charakter oraz zastosowanie waluty wew. wymienialnej.Waluta wew. wymienialna obejmowała min.

-Zakaz fakturowania w polskiej walucie

-Obowiązek odprzedaży walut obcych przez nie finansowe podm. gosp.

-Transakcje kapitałowe podlegały daleko idącym ograniczeniom dewizowym gł. w obszarze eksportu z kraju

-Rezydenci musieli odsprzedawać państwu całość wpływów eksportowych oraz nie mogli posiadać rachunków w walutach obcych w kraju i zagranicą

-Nie stosowano ograniczeń dewizowych wobec większości a następnie wszystkich transakcji bieżących nie rezydentów z polskimi podmiotami.Do wprowadzenia ustawy z 18.12.1998 Złoty stał się zewnętrznie wymienialny, co oznaczało przyjęcie formalno-prawnej równorzędności złotego z walutami obcymi. Transakcje bieżące i kapitałowe mogą być rozliczane zarówno w walucie krajowej jak i zagranicznej.

Wartość pieniądza podlega w praktyce określonym zmianom i warunkom, które obejmują następujące procesy:

-inflacyjne

-deflacyjne

-zmiany kursów walutProcesy inflacyjne powodują zmniejszenie wartości pieniądza, czyli, jego deprecjację oznaczającą zmniejszenie siły nabywczej pieniądza

Procesy deflacyjne powodują wzrost siły nabywczej pieniądza, czyli jego aprecjację stanowiącą wzrost wartości pieniądza.

Kurs walutowy to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jednostek waluty obcej ogłoszona przez Bank Centralny.

Rodzaje kursu walut ze względu na elastyczność kursów:

-płynne- ustalane pod wpływem popytu podaży

-sztywne- ustalane przez władze państwowe

Zmiany kursów walutowych odbywają się przez:

Dewaluacje, rewaluacje: wys. przy kursie sztywnymDewaluacja: oficjalne obniżenie waluty krajowej wobec walut obcych. Jest następstwem deprecjacji. Dewaluacja sprzyja eksportowi a ogranicza import

Rewaluacja: oficjalne podwyższenie kursu waluty krajowej wobec walut obcych. Jest następstwem aprecjację. Eksport staje się nieopłacalny i droższy, natomiast import tańszy i łatwiejszy.

Systemy kursowe krajów MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

-System izby walutowej

-System kursu stałego

-Jednostronne powiązanie z euro

-System kursu płynnego kierowanego

-System niezależnego kursu płynnegoSystem izby walutowej istnieje obowiązek wymiany przez władze monetarne waluty krajowej na określoną walutę obcą po ustalonym sztywnym kursie

System kursu stałego implikuje powiązane waluty danego kraju z jedną z głównych walut lub koszyka walutowego. Jako koszyk walut traktuje się także SDR.

Jednostronne powiązanie z euro: przypuszczając dopuszczalny przedział wahań swych walut wobec euro w granicach+/- 15% do biletarnego kursu walutowego.

Kraj ubiegający się o wejście do sfery euro musi spełnić dwa zasadnicze kryteria monetarne i fiskalne.

Kraj ubiegający się o członkostwo musi uczestniczyć w europejskim mechaniźmie kursowym (przez 2 lata).

System kursu płynnego kierowanego (Rumunia, Słowenia) władze monetarne wpływają na kształtowanie się kursu walutowego poprzez aktywne inwestycje na rynku walutowym.

System niezależnego kursu to system, w którym poziom kursu walutowego kształtuje się na rynku.

Bilans płatniczy to bilans obrotów płatniczych z zagranicą. Zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju (rezydentów) związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie.

Na bilans płatniczy składają się:

-bilans obrotów bieżących

-bilans obrotów kapitałowych

-bilans obrotów wyrównawczychBilans obrotów bieżących: wszelkie płatności związane z międzynarodową wymianą towarów i usług oraz koszty obsługi kapitału zagranicznego

Bilans obrotów bieżących składa się z:

-saldo bilansu handlowego z tytułu eksportu i importu towaru i usług

-saldo odsetek wypłaconych od kredytów otrzymywanych i odsetek uzyskanych od kredytów udzielonych innym krajom.Giełda papierów wartościowych w Polsce

-Warszawa 12.05.1817- Rozpoczęcie funkcjonowania pierwszej giełdy pap. wart. w Polsce

-przedmiot handlu- Akcje i obligacje (handel akcjami rozwinął się na szersza skale w drugiej połowie Xix.)

-lata między I a II wojną światową, oprócz giełdy warszawskiej istniały też g. p. wart. w: Katowicach, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Wilanowie.

-podstawowe znaczenie miała giełda w Wa-wie- obejmowała 90% obrotów

-II wojna św.- Zamknięcie giełdy w Wa-wie

-1989- Program zmiany ustroju i odbudowy gosp. rynk.- rozwój rynku kapitałowego

-16.04.1991- Pierwsza sesja giełdowa, na której notowano 5 spółekKurs papierów wartościowych

-to taka cena pap. wart .,która satysfakcjonuje obie strony transakcji.

-określenie kursu pap. wart. to ustalenie takiej jego ceny po jakiej jak najczęściej sprzedających decyduje się sprzedać np. akcje a kupujący dokonać zakupu.

System notowań pap. wart.

-system kursu jednolitego

-sys. notowań ciągłych

System kursu jednolitego

Notowania w nim opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczania ceny pap. wart. na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowańFixing

To system notowań giełdowych oparty na tzw. kursie dnia w czasie, którego zostają ustalone ceny instrumentów finansowych.

1.Pierwszą fazą sesji jest faza zwana przed otwarciem, w czasie, którego do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, jednak nie są zawierane żadne transakcje. Jest jednak wyliczany i publikowany teoretyczny kurs otwarcia pap. wart.(TKO).

2.W fazie interwencji wyznaczany jest kurs jednolity, po którym zawierane są transakcje giełdowe. Kursem tym jest ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia z fazy przed otwarciem.

3.W fazie rozgrywki wszyscy mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży po wyznaczonym na fixingu kursie.

System kursu jednolitego z dwoma określeniami kursu

W przypadku notowań jednolitych z dwoma fixingami, fixingami właściwie w tym systemie odbywa się notowanie części spółek na giełdzie. Giełdzie walnej procedurze wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia.

Po fazie dogrywki rozpoczyna się znowu faza przed otwarciem. Wyznaczony jest o określonej godzinie drugi w ciągu dnia kurs transakcyjny dla pap. normalnych w systemie kursu jednolitego. Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się podobnie jak wcześniej faza dogrywki.

System notowań ciągłych

W czasie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie umożliwiających zawarcie transakcji.

Stosuje się tu również procedurę fixingu, która odbywa się na rozpoczęciu i zakończeniu sesji.

Notowania ciągłe rozpoczynają się ogłoszeniem kursu otwarcia, a kończą ogłoszeniem kursu zamknięcia.

Z chwilą ogłoszenia kursu otwarcia staje się on ceną, po której zostają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu. Analogicznie jest w przypadku kursu zamknięcia.

Na podstawie zleceń złożonych w fazie przed zamknięciem określa się kurs zamknięcia, po którym zawierane są transakcje na zamknięcie sesji giełdowej.Podział pap. wart. wg sys. notowań

-Notowanie z dwukrotnym fixingiem- Pap. społ. o niższej płynności (intensywność zawieranych transakcji) i niższej kapitalizacji (wart. rynkowa sp.)

-Notowanie ciągłe- pap sp o dużej kapitalizacji i wysokiej płynności

Indeksy giełdowe

To wskaźniki opisujący stan koniunktury giełdowej, czyli wielkość zysków osiąganych przez przeciętnego inwestora giełdowego w wybranym horyzoncie giełdowym. Odzwierciedla zmiany cen akcji na danej sesji.WIG(Warszawski Indeks Giełdowy)-najbardziej znany indeks w warszawskiej giełdy, określany na podstawie cen akcji sp. notowanych na rynku podst. za wyjątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Indeks typu dochodowego, obejmuje akcje, których wartość rynkowa wynosi 99% wartości rynku podst. Liczony od 16.04.1991. wart. rynkowa 17.01.2007- 173.884.297.700PZL

WIG20- w jego skład wchodzi 20 największych spółek notowanych na giełdzie o najwyższej płynności (intensywność zawierania transakcji). Obejmuje akcje 20 spółek rynku podst. o największej kap. i najwyższych obrotach giełdowych liczony od 16.04.1994. wartość rynkowa- 1.240.855 PZL

MIDWIG- to indeks, który odwzorowuje zachowanie 40 akcji średnich spółek. Jest indeksem cenowym i przy obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie kursy jego uczestników.

WIRR

WIF

TechWIG

Subindeksy sektorowe

SYSTEMY KURSOWE KRAJÓW MFW

-Syst izby walutowej

-syst kursu stałego

-jednostronne powiązanie z euro

-syst kursu płynnego kierowanego

-syst niezależnego kursu płynnego (polska)TRANSAKCJE EKONOM

Wszelkie formy wymiany wartości Najczęściej transakcje te rozumiane są jako wzajemna wymiana dóbr usł środków pieniężnych lub innych aktywówTRANSAKCJE EKON MOGĄ MIEĆ CHARAKTER

-autonomiczny

-wytwórczy

TRANSAKCJE AUTONOMICZNE

Stanowią istotę bilansu płatniczego Ich cechą jest niezależność od stanu bilansu płatniczego Stanowią je wszystkie transakcje importowe i eksportowe dóbr i usł transfery wielostronne oraz większość ruchów kap długo i krótkookresowych nastawionych na zyskTRANSAKCJE WYRÓWNAWCZE

Stanowią sprzedaż złota lub walut przez Bank Centralny W celu wypełnienia luki między dochodami a płatnościami zagranicznymiBILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH

Saldo transferów bieżących sektora rządowego z tytułu obrotów i pomocy bezzwrotnej podatków i opłat na rzecz polskiego sektora rządowego i transferów pozostałych sektorów w tym prywatnych: przekazy zarobków spadki renty emerytury podatki i opłaty na rzecz obcych rządówBILANS OBROTÓW KAP I FINANS

Przepływy kap wszystkich formacji obejmujących kap inwestycyjny oraz portfolioBilans obrotów kapitałowych

-Transfery kapitałowe obejmują dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych, umorzenie długu oraz nabywanie lub zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych.

Bilans obrotów finansowych

-Zawiera aktywa i pasywa finansowe obejmujące inwestycje bezpośrednie, portfelowe oraz pozostałe inwestycje.

Inwestycje bezpośrednie

-Udziały przedsiębiorstw rezydentów jednej gospodarki w przedsiębiorstwach rezydentach innej gospodarki

-Transakcje zawierane między takimi przedsiębiorstwami

Inwestycje portfelowe

-Transakcje udziałowymi i dłużnymi papierami wartościowymi

Pozostałe inwestycje

-Polskie należności za granicą (aktywa) oraz polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) z tytułu transakcji finansowych niewłączonych do inwestycji bezpośrednich.

Polskie należności za granicą (aktywa)

-Kredyty finansowe i transakcyjne udzielone nierezydentom przez sektor rządowy, pozarządowy, bankowy i pozabankowy oraz inne należności obejmujące gotówkę w kasach banków, rachunki w bankach za granicą

Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa)

-Kredyty finansowe i transakcyjne otrzymane on nierezydentów i inne zobowiązania w tym rachunki bieżące i depozyty w polskich bankach i pozostałe zobowiązania zagraniczne.

Bilans płatniczy

Saldo bilansu płatniczego= Wpływy - Wydatki

Dodatni bilans płatniczy Wpływy > Wydatki

Nadwyżka bilansu płatniczego

-Oznacza nadwyżkę popytu na walutę krajową i presję na jego rewaluację

Ujemny bilans płatniczy Wpływy < Wydatki

Deficyt bilansu płatniczego

-Oznacza nadwyżkę podaży waluty krajowej i nacisk na jej dewaluację

Równowaga gospodarki= równowaga bilansu Wpływy = Wydatki

Saldo bilansu obrotów wyrównawczych

-W sytuacji stałego kursu walutowego państwo jest zobowiązane do obrony kursu waluty własnej, interweniując na rynku walutowym likwiduje nierównowagę bilansu. Wówczas pojawia się saldo transakcji wyrównawczych.Saldo bilansu obrotów wyrównawczych

-Bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych jest przez tą pozycję równoważony.

Ujemny bilans handlowy

-Mechanizm ekonomiczny działa w kierunku zmniejszenia popytu na produkcję krajową i ujemnie wpływa na tempo wzrostu narodowego.GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE

-Warszawa 12 maja 1817 rok – rozpoczęcie funkcjonowania pierwszej giełdy papierów wartościowych w Polsce;

-Przedmiot handlu: weksle i obligacje (handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX wieku);

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE

-Lata między I a II wojną światową – oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie;

-Podstawowe znaczenie miała giełda
w Warszawie (90% obrotów);

-II wojna światowa- zamknięcie giełdy


w Warszawie;

-1989 rok – program zmiany ustroju i odbudowa gospodarki rynkowej, rozwój rynku kapitałowego;

-16 kwiecień 1991 rok – pierwsza sesja giełdowa, na której notowano 5 spółek.

Kurs papieru wartościowego

Kurs papieru wartościowego jest taką ceną papieru wartościowego, która satysfakcjonuje obie strony transakcji.

Kurs papieru wartościowego

Określenie kursu papieru wartościowego jest ustaleniem takiej jego ceny, po jakiej jak najwięcej sprzedających decyduje się sprzedać, np. akcje, a kupujących dokonać ich zakupu.Systemy notowań papierów wartościowych:

-System kursu jednolitego

-System notowań ciągłych

System kursu jednolitego

Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań.Fixing to system notowań giełdowych, oparty na tak zwanym kursie dnia. W czasie fixingu zostają ustalone ceny instrumentów finansowych.
System kursu jednolitego

Pierwszą fazą sesji jest faza zwana przed otwarciem, w czasie której do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, jednak nie są zawierane żadne transakcje. Jest natomiast wyliczany i publikowany teoretyczny kurs otwarcia papieru wartościowego (TKO).System kursu jednolitego

W fazie interwencji wyznaczany jest kurs jednolity, po którym zawierane są transakcje giełdowe. Kursem tym jest ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia z fazy przed otwarciem.

W fazie dogrywki wszyscy mogą składać zlecenia kupna sprzedaży po wyznaczonym na fixingu kursie. Transakcje zawierane są na bieżąco, ale po jednakowej cenie.

System kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu

W przypadku notowań jednolitych z dwoma fixingami, a właśnie w tym systemie odbywa się notowanie części spółek na Giełdzie w Warszawie, procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia.


System kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu

Po fazie dogrywki rozpoczyna się ponownie faza przed otwarciem, wyznaczany jest


o określonej godzinie drugi w ciągu dnia kurs transakcyjny dla papierów notowanych
w systemie kursu jednolitego. Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się podobnie jak wcześniej faza dogrywki.
System notowań ciągłych

W czasie notowań ciągłych kupujący


i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco lub trafiają do arkusza zleceń
i oczekują ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umożliwiających zawarcie transakcji.

Stosuje się tu również procedurę fixingu, który odbywa się na rozpoczęciu i zakończeniu sesji.System notowań ciągłych

Notowania ciągłe rozpoczynają się ogłoszeniem kursu otwarcia, a kończą ogłoszeniem kursu zamknięcia.System notowań ciągłych

Z chwilą ogłoszenia kursu otwarcia staje się on ceną, po której zostają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu. Analogicznie jest w przypadku kursu zamknięcia - na podstawie zleceń złożonych w fazie przed zamknięciem określa się kurs zamknięcia, po którym zawierane są transakcje na zamknięcie sesji giełdowej.


Podział papierów wartościowych według systemów notowań:

Notowania z dwukrotnym fixingiem

-Papiery spółek o niższej płynności (intensywność zawieranych transakcji) i niższej kapitalizacji (wartość rynkowa spółki).


Notowania ciągłe

-Papiery spółek o dużej kapitalizacji


i wysokiej płynności.

Indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe – wskaźniki opisujące stan koniunktury giełdowej, czyli wielkość zysków osiąganych przez przeciętnego inwestora giełdowego w wybranym horyzoncie czasowym.

Indeks giełdowy odzwierciedla zmiany cen akcji na danej sesji.

Indeksy giełdowe

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

WIG-20

MIDWIG


WIRR

NIF


TechWIG

SUBINDEKSY SEKTOROWEWIG

Najbardziej znany indeks warszawskiej giełdy, określany na podstawie cen akcji spółek notowanych na rynku podstawowym za wyjątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Warszawski Indeks Giełdowy,

-indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek których łączna wartość rynkowa wynosi 99% wartości rynku podstawowego, jest liczony od 16.04.1991.

-Wartość rynkowa (17.01.07): 173 884 297 700 PLZWIG 20

W jego skład wchodzi 20 największych spółek notowanych na giełdzie
o najwyższej płynności.


WIG 20

-Indeks typu cenowego, obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994

Indeks typu cenowego

-co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji.

-W indeksie WIG20 nie mogą uczestniczyć fundusze inwestycyjne oraz więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.

WIG 20

PKO BP, PEKAO, TP SA, KGHM, PKN ORLEN, BANK BPH, PGNIG, BZWBK, TVN, LOTOS, GTC, BRE, PRO KOMBIOTON, NETIA, CEZ, AGORA, POLIMEXMS, KETY, MOLWIG 20

-Wartość rynkowa: 1 240 855 PLZMIDWIG

Jest indeksem odwzorowującym zachowanie 40 akcji średnich spółek.

Wartość rynkowa (17.01.07):

847 589 PLZ

-MIDWIG jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie

kursy jego uczestników.WIRR

Indeks rynku równoległego obliczany na podstawie cen notowanych tam spółek.

-Indeks najmniejszych spółek giełdowych. Indeks typu dochodowego, co oznacza że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Obejmuje akcje, których łączna wartość rynkowa wynosi 1% wartości rynku podstawowego, liczony od 31.12.1994.WIRR

Wartość rynkowa (17.01.07) 83 spółki: 3 425 695 710 PLZNIF

Giełdowy indeks cenowy, który odpowiadał wartości rynkowej akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) otrzymanych przez wymianę jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego.

12.06.97 – rozpoczęcie publikacji indeksu NIF 31.12.05 – zaprzestanie publikacji indeksu NIFTechWIG

Opisuje tzw. Segment Innowacyjnych Technologii (SiTech) czyli zachowanie akcji spółek zaliczanych do sektorów:

-medialnego,

-informatycznego,

-telekomunikacyjnego.

TechWIG

Wartość rynkowa (17.01.07) 43 spółki: 103 387 PLZIndeks WIG-PL

-W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek giełdowych notowanych na rynku podstawowym. Wartości historyczne oraz zasady indeksu są tożsame z indeksem WIG.

-Obowiązuje od 22 grudnia 2003 roku

WIG-PL

-Wartość rynkowa (17.01.07) 166 spółek:167 984 847 720 PLZSubindeksy sektorowe

Obrazują zmiany cen akcji spółek z różnych segmentów gospodarki. Aktualnie obliczane są wartości otwarcia i zamknięcia następujących indeksów:

-WIG-banki,

-WIG-budownictwo,

-WIG-informatyka,

-WIG-spożywczy,

-WIG-telekomunikacja,

Subindeksy sektorowe

-WIG-media,

-WIG-paliwa.

-WIG-paliwa

-opierający się na metodologii indeksu WIG i uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Wprowadzony 2 stycznia 2006.

Skład WIG-PALIWA

PKN ORLEN, PGNIG, MOL, LOTOS

Wartość rynkowa (17.01.07): 21 870 295 200 PLZWIG-media

TVN, AGORA, CCIINT, WSIP, RMF FM, ATM GRUPA, INTERIA PL

Wartość rynkowa (17.01.07): 6 318 493 670 PLZ

WIG Banki

PKOBP, PEKAO, BANK BPH, BZWBK, GETIN, MILLENNIUM, BRE, ING BSK, HANDLOWY, KREDYT Bank, BACA, BOS

Wartość rynkowa (17.01.07): 52 882 234 900 PLZ

WIG-telekomunikacja

TPSA, NETIA, MMP

Wartość rynkowa (17.01.07): 19 939 166 800 PLZ

WIG - spożywczy

Wartość rynkowa pakietu16 spółek (17.01.2007r): 2 790 404 160 PLZWIG-budownictwo

Wartość rynkowa pakietu 16 spółek (17.01.07): 16 433 187 360 PLZWIG-Informatyka

Wartość rynkowa pakietu 14 spółek (17.01.07): 6 220 296 310 PLZKapitalizacja (w mln zł)

SPÓŁKI KRAJOWE

2006 - 437 719

2005 - 308 418

2004 - 214 313

SPÓŁKI ZAGRANICZNE

2006 - 198 190

2005 - 116 4822004 - 77 385
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna