Godzin kontaktowych (plus dwie godziny pracy własnej studenta) wykładowca: Janusz MuchaPobieranie 101.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar101.65 Kb.


WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE
Wykład

dla II roku studiów dziennych z socjologii,

Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

II semestr roku akademickiego 2015/2016

28 godzin kontaktowych (plus dwie godziny pracy własnej studenta)

wykładowca: Janusz Muchajmucha@post.pl

Termin odbywania zajęć: Wt 09:40-11:10, s. 431

Dyżury dla studentów: Po 13:50-14:50, Wt 11:20-12:20, s. 2071

Treścią tego wykładu będą zasadniczo ogólne wizje świata społecznego, rozwijane po II wojnie światowej na szeroko rozumianym Zachodzie (w sprawie socjologii rozwijanych w innych częściach świata por. Hangsheng i Yingsheng bdw; Patel, red. 2010; Burawoy i inni, red. 2010): orientacje teoretyczno-metodologiczne i całościowe teorie, oparte na ogólnych modelach rzeczywistości społecznej. Współczesność jest tu więc rozumiana dość szeroko i obejmuje (choć tylko w niezbędnym zakresie) również ważne koncepcje pochodzące jeszcze z lat pięćdziesiątych XX wieku, które nie są omawiane podczas kursu historii socjologii. Na nich opiera się cała późniejsza („dzisiejsza”) socjologia. Współczesność końca XX wieku i początku XXI wieku będzie uwzględniona, zarówno podczas wykładu, jak i podczas ćwiczeń.

W trakcie zajęć zajmować się będziemy przydatnością danych ujęć dla analizy konkretnych zjawisk społecznych (por. w tej sprawie np. Ziółkowski 2015). Wykład ma przynieść pożytek ogólny, ale też ma pomóc w konceptualizowaniu i pisaniu prac licencjackich, a później magisterskich.

Studenci spotykali się już z wieloma omawianymi tu koncepcjami. Przypomnienie sobie genezy omawianych ujęć jest przydatne dla owocnego uczestniczenia w tym kursie.

Warto też na bieżąco korzystać z podręczników Jonathana H. Turnera (2004), Anthony Elliotta (2011) oraz Patricka Baerta i Philipe Carreira da Silvy (2013). Dobrze jest pamiętać o dwutomowych zbiorach „Współczesne teorie socjologiczne” (por. Jasińska-Kania i inne, red. 2006), „Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów” (por. Borowik i Mucha, red., 2015), zbiorze „Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych” (por. Szczepański i Śliz, red., 2014) i o zbiorze „Nowe perspektywy teorii socjologicznej” (por. Manterys i Mucha, red. 2009).

P R O G R A M


  1. Wprowadzenie do przedmiotu. Klasycy socjologii a nowe ujęcia teoretyczne. Bardzo krótkie przypomnienie historii socjologii. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm w teorii społecznej (według Jeffreya C. Alexandra). Socjologie „zachodnie” i socjologie „niezachodnie”.

  2. Funkcjonalizm jako całościowa orientacja teoretyczno-metodologiczna. Klasyczny funkcjonalizm socjologiczny Talcotta Parsonsa.

3. Funkcjonalizm "nowoczesny" na przykładzie koncepcji Roberta K. Mertona, Kingsleya

Davisa i Wilberta Moore'a. Neofunkcjonalizmy i ich „przygody” -- Niklas Luhmann, J.C.

Alexander.

4. Konfliktowe wizje społeczeństwa. "Dialektyczny" model konfliktowy RalfaDahrendorfa i „funkcjonalny” model konfliktowy Lewisa Cosera. Inne wizje konfliktowe.

5. „Socjologie utylitarystyczne” I. Klasyczne teorie wymiany społecznej. „Behawioryzm

wymiany” w ujęciu George'a C. Homansa i „strukturalizm wymiany” w ujęciu Petera M.

Blaua. „Konfliktowa teoria wymiany” Randalla Collinsa. Collins jako badacz rytuałów.

6. „Socjologie utylitarystyczne” II. Teorie racjonalnego wyboru Michaela Hechtera i JamesaColemana. Podejście neoinstytucjonalne w naukach społecznych.

7. Biologiczne modele życia społecznego. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna; ekologia

Społeczna. Ekologie globalne. Immanuel Wallerstein, Saskia Sassen, Manuel Castells.

8. „Subiektywistyczne wizje społeczeństwa” I. Współczesna klasyka:

Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera i Manforda Kuhna. Teoria ugruntowana

Alselma Straussa i Barneya Glasera. „Dramaturgiczna wizja świata” Ervinga

Goffmana. Goffman poza metaforą teatralną.

9. „Subiektywistyczne wizje społeczeństwa” II. Klasyczna socjologia fenomenologicznaAlfreda Schütza i klasyczna etnometodologia Harolda Garfinkla i innych.

10. Strukturalizmy w teorii społecznej. Strukturalizm kulturowy Pierre'a Bourdieu.

11. Teoria strukturacji i agency u Anthony Giddensa. Giddens jako teoretyk późnej

nowoczesności. Margaret Archer i jej socjologia agency.

12. Dynamiczne makrosocjologie: socjologia historyczna, teorie ruchów społecznych, teorie

„samotworzenia się” społeczeństwa.

13. Socjologiczne aspekty teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Socjologia radykalna i

krytyczna. Axel Honneth i dzisiejsza teoria i socjologia krytyczna. Zagadnieniekrytycyzmu jako funkcji socjologii.

14. Poststrukturalizm i postmodernizmy w teorii społecznej. Feministyczne nauki społeczne.

Socjologia ryzyka. Nieklasyczna socjologia wiedzy jako teoria społeczna. Podsumowanie.

W Y M A G A N I A
1. Kurs ten (w tym wykład) ma dwa zadania. Jednym jest nauczyć, a drugim jest pozwolić studentom na samodzielne interpretowanie problemów. Temu drugiemu zadaniu służyć ma swoboda wypowiedzi i zadawania pytań (również w trakcie wykładu), ograniczona tylko przez czas. Aktywny i oparty na znajomości omawianych zagadnień udział w wykładzie będzie premiowany. Bardzo do tej aktywności zachęcam.

2. N I C (w tym zaliczenie kursu) nie jest przymusowe. Kandydatom do zdania egzaminu uprzejmie proponuję jednak regularne i aktywne uczestniczenie w wykładach, studiowanie wskazanych lektur, a także zdanie egzaminu.

3. Niezależnie od pracy pisemnej, która będzie obowiązywała podczas ćwiczeń, studentki/studenci mają prawo do zgłoszenia się do przygotowania „projektu specjalnego”, który może podnieść końcową ocenę. Propozycję taką należy zgłosić zaraz po drugim wykładzie, a odpowiedni konspekt omówić podczas dyżuru wykładowcy w ciągu dwóch tygodni. Projekt specjalny musi być ambitny.

5. Zaliczenie przedmiotu wymaga oczywiście wcześniejszego zaliczenia ćwiczeń. Ocena końcowa z całego przedmiotu uwzględni wyniki wszystkich terminów egzaminu (około 60%) oraz wynik ćwiczeń (około 40%).

6. Procedura "poprawkowa" zgodna będzie z aktualnym Regulaminem Studiów AGH, zaleceniami Dziekanatu WH oraz ze zdrowym rozsądkiem.

7. Jeśli studentce/studentowi zabraknie jeden punkt do oceny dostatecznej z egzaminu w I terminie, to o ile z ćwiczeń ma ona/on ocenę co najmniej dobrą i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników I terminu egzaminu, to możliwe jest „dopytanie”; podobnie, jeśli wykładowca będzie miał wątpliwości dotyczące oceny ostatecznej (po uwzględnieniu wyników egzaminu i ćwiczeń), a studentka/student zgłosi się osobiście we wskazanym wcześniej terminie, to możliwe jest „dopytanie”. Studentka/student ma jednak pełne prawo do zaakceptowania niższej oceny, na przykład poprzez niezgłoszenie się na „dopytanie”.LITERATURA x/

Zestaw "A".
Opracowania potrzebne do egzaminu:

Baert Patrick i Filipe Carreira da Silva. 2013. TEORIE SPOŁECZNE W XX WIEKU I DZISIAJ.

Kraków: ZW NOMOS.

Elliott Anthony. 2011. WSPÓŁCZESNA TEORIA SPOŁECZNA. WPROWADZENIE. Warszawa: WN

PWN.

Turner Jonathan H. 2004. STRUKTURA TEORII SOCJOLOGICZNEJ. WYDANIE NOWE.Warszawa: WN PWN.

Zestaw "B". Opracowania pomocnicze

Białyszewski Henryk. 1972. "Wstęp do wydania polskiego", w: Talcott Parsons, SZKICE Z

TEORII SOCJOLOGICZNEJ. Warszawa: PWN, s. vii-lxii.

Bokszański, Zbigniew. 1986. "Koncepcja siebie i Twenty Statement Test (TST) w perspektywie

teoretycznej Szkoły Iowa", w: STUDIA SOCJOLOGICZNE (dalej: SS) 3, s. 283-305.

----. 1989. "Pojęcie tożsamości jednostki w interakcjonizmie współczesnym", w: ORIENTACJE

TEORETYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ SOCJOLOGII, pod red. redakcją Władysława

Kwaśniewicza. Kraków: UJ, s. 83-95.

Borowik Irena i Janusz Mucha (red.). 2015. WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE.

ANTOLOGIA TEKSTÓW. Kraków: ZW NOMOS.

Brach-Czaina Jolanta (red.). 1997. OD KOBIETY DO MĘŻCZYZNY I Z POWROTEM.

ROZWAŻANIA O PŁCI W KULTURZE. Białystok: TransHumana.

Buczkowski Piotr. 1990. "Ład społeczny i typy przystosowań. Uwagi o koncepcji R.K. Mertona,

w: SS 1-2, s. 27-38.

Burawoy Michael, Mau-kuei Chang i Michelle Fei-yu Hsiej (red.). 2010. FACING AN

UNEQUAL WORLD. CHALLENGES FOR A GLOBAL SOCIOLOGY (Volume I: Introduction,

Latin America, and Africa; Volume II: Asia; Volume III: Europe, and Concluding Reflections). Taipei: Academica Sinica and ISA (dostępne w Materiałach dydaktycznych WH AGH pod: Janusz Mucha).

Butler Judiith. 2008. UWIKŁANI W PŁEĆ. Ze wstępem Olgi Tokarczuk. Warszawa: Wydawnictwo

Krytyki Politycznej.

Chmielewski Piotr. 1994. "Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady", w: SS

3-4, s. 217-253.

----. HOMO AGENS. INSTYTUCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH, Warszawa: Poltext.

Czyżewski Marek. 1983. "Komentarz do książki E. Goffmana FORMS OF TALK", w: SS 2, s.

407-411.


----. 1984. SOCJOLOG I ŻYCIE POTOCZNE, Łódź: UŁ.

----, Kinga Dunin i Andrzej Piotrowski (red.). 1991. CUDZE PROBLEMY. O WAŻNOŚCI TEGO,

CO NIEWAŻNE. ANALIZA DYSKURSU PUBLICZNEGO W POLSCE, Warszawa: OBS.

Demandt Alexander.1999. HISTORIA NIEBYŁA. CO BY BYŁO, GDYBY? Warszawa: PIW.

Dobosz Artur i Andrzej P. Kowalski (red.). 2007. BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE.

Bydgoszcz: Epigram.

Dziamski Grzegorz. 1993. "O postmodernizmie najszerzej pojętym", w: INSPIRACJE

POSTMODERNISTYCZNE W HUMANISTYCE. POZNAŃSKIE STUDIA Z FILOZOFII NAUKI,

z. 13, s. 11-26.

Gdula Maciej. 2015. USPOŁECZNIENIE I KOMPOZYCJA. DWIE TRADYCJE MYŚLI

SPOŁECZNEJ A WSPÓŁCZESNE TEORIE KRYTYCZNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki

Politycznej.

---- i Przemysław Sadura (red.). 2012. STYLE ŻYCIA I PORZĄDEK KLASOWY W POLSCE.

Warszawa: WN Scholar.

Gontarczyk Ewa. 1997. „Rozwój studiów feministycznych – tworzenie zasad

metodologicznych”, w: PŁEĆ, KOBIETA, FEMINIZM, pod redakcją Zofii Gorczyńskiej,

Sabiny Kruszyńskiej i Ireny Zakidalskiej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, s. 62-76.

Gorlach Krzysztof i Patrick H. Mooney (red.). 2008. DYNAMIKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE RUCHÓW SPOŁECZNYCH. Warszawa: WN Scholar.

Gorzko Marek. 2008. PROCEDURY I EMERGENCJA. O METODOLOGII KLASYCZNYCH ODMIAN

TEORII UGRUNTOWANEJ. Szczecin: US.

Górski Jakub. 1988. "Koncepcja systemu Niklasa Luhmanna", w: Colloquia Communia 6/41-

1/42, s. 149-153.

Hałas Elżbieta. 2006. INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY. SPOŁECZNY KONTEKST ZNACZEŃ.

Warszawa: WN PWN.

---- i Krzysztof T. Konecki (red.). 2005. KONSTRUOWANIE JAŹNI I SPOŁECZEŃSTWA.

EUROPEJSKIE ODMIANY INTERAKCJONIZMU SYMBOLICZNEGO. Warszawa: WN Scholar.

Hangsheng Zheng i Li Yingsheng. Bdw (2010). HISTORIA CHIŃSKIEJ SOCJOLOGII. Toruń:

Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hangsheng Zheng i Wang Wanjun. 2011. INDYGENIZACJA CHIŃSKIEJ SOCJOLOGII W XX

WIEKU. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

hooks bell. 2013. TEORIA FEMINISTYCZNA. OD MARGINESU DO CENTRUM. Warszawa:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Hryniewicz Janusz. 1987. „Erika O. Wrighta teoria klas społecznych”, w: SS 1, s. 47-69.

Humm Maggie. 1993. SŁOWNIK TEORII FEMINIZMU, Warszawa: Semper.

Iwińska Katarzyna. 2015. BYĆ I DZIAŁĄĆ W SPOŁECZEŃSTWIE. DYSKUSJE WOKÓŁ TEORII

POODMIOTOWEGO SPRAWSTWA. Kraków: ZW NOMOS.

Jacyno Małgorzata. 1997, ILUZJE CODZIENNOŚCI. O TEORII SOCJOLOGICZNEJ PIERRE'A

BOURDIEU, Warszawa: IFiS PAN.

Jałowiecki Bohdan. 1992. „Ekologia społeczna a nowe paradygmaty socjologii miasta”, w:

SZKOŁA CHICAGOWSKA W SOCJOLOGII, pod redakcją Kazimiery Wódz i Krzysztofa

Czekaja. Katowice i Warszawa: UŚ i PTS, s. 52-66.

Jasińskia-Kania Aleksandra, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki i Marek Ziółkowski (red.). 2006.

WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE. Warszawa: WN Scholar.

Jawłowska Aldona. 1993. "Interwencja socjologiczna", w: KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO (dalej:

KiS) XXXVII,3, s. 161-170.

Kaniowski Andrzej. 1981. "Sprzeczności metodologiczne i implikacje polityczne teorii systemów

N. Luhmanna", w: STUDIA NAUK POLITYCZNYCH 5 (53), s. 87-106.

Kempny Marian i Jacek Szmatka. 1992. „Współczesne teorie wymiany społecznej.

Wprowadzenie”. W: WSPÓŁCZESNE TEORIE WYMIANY SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW,

pod redakcją Mariana Kempnego i Jacka Szmatki. Warszawa: PWN, s. 5-71.

Kłoskowska Antonina. 1969. "Teoria socjologiczna Talcotta Parsonsa", W: Talcott Parsons,

STRUKTURA SPOŁECZNA A OSOBOWOŚĆ, Warszawa: PWE, s. 7-19.

----. 1990. "Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu", w: Pierre Bourdieu i Jean-Claude

Passeron, REPRODUKCJA. ELEMENTY TEORII SYSTEMU NAUCZANIA, Warszawa: PWN

1990, s. 7-41.

Kochanowicz Joanna i Izabela Pańków. 1999. „Gospodarowanie wspólnymi zasobami w sytuacji

niedookreślenia reguł. Przypadek użytkowników ogródków działkowych”, SS 3, s. 115-

144.


Kolasa-Nowak Agnieszka. 2001. „Socjolog w poszukiwaniu przeszłości: socjologia historyczna

Charlesa Tilly’ego”, SS 4, s. 11-42.

----. 2001a. SOCJOLOG W BADANIU PRZESZŁOŚCI. KONCEPCJA SOCJOLOGII HISTORYCZNEJ

CHARLESA TILLY’EGO, Lublin: UMCS.

Konecki Krzysztof. 2000. STUDIA Z METODOLOGII BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. TEORIA

UGRUNTOWANA. Warszawa: WN PWN.

Kostro Cezary. 2001. FUNKCJONALNA TEORIA MORALNOŚCI NIKLASA LUHMANNA. Kraków:

ZW NOMOS.

Krasnodębski Zdzisław. 1989. "O związkach fenomenologii i socjologii", w: FENOMENOLOGIA I

SOCJOLOGIA, pod redakcją Zdzisława Krasnodębskiego. Warszawa: PWN, s. 7-51.

Kuczyński Paweł i Marcin Frybes. 1994. W POSZUKIWANIU RUCHU SPOŁECZNEGO. WOKÓŁ

SOCJOLOGII ALAINA TOURAINA. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Lemert Charles C. i Garth Gillan. 1999. MICHEL FOUCAULT. TEORIA SPOŁECZNA I

TRANSGRESJA. Warszawa: WN PWN.

Lissowski Grzegorz. 1993. "Oceny podziału dóbr: zasady sprawiedliwości a poczucie

sprawiedliwości ludzi", w: SS 1, s. 29-50.

Mamzer Hanna. 2008. POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA ONTOLOGICZNEGO. UWARUNKOWANIA

SPOŁECZNO-KULTUROWE. Poznań: UAM.

Manterys Aleksander. 1997. WIELOŚĆ RZECZYWISTOŚCI W TEORIACH SOCJOLOGICZNYCH.

Warszawa: PWN.

----. 2000. KLASYCZNA IDEA DEFINICJI SYTUACJ., Warszawa: ISNS UW.

----. 2001. „Wstęp do wydania polskiego”, w: Giddens 2001b, s. i-xvi.

----. 2008. SYTUACJE SPOŁECZNE. Kraków: ZW NOMOS.

---- i Janusz Mucha (red.). 2009. NOWE PERSPEKTYWY TEORII SOCJOLOGICZNEJ. Kraków:

ZW NOMOS.

Matuchniak-Krasucka Anna. 1995. "Interwencja socjologiczna A. Touraine'a. Uwagi

uczestnika", w: SS 3-4, s. 97-109.

Melosik Zbyszko. 1996. TOŻSAMOŚĆ, CIAŁO I WŁADZA. Poznań i Toruń: WSE UAM i Edytor.

----. 1997. "Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego", w: KULTURA WSPÓŁCZESNA 1

(13), s: 57-71.

Mickiewicz-Olczyk Elżbieta. 1986, "O socjolobiologicznym naturalizmie Edwarda O. Wilsona",

w: KiS XXX, 3, s. 165-198.

Millet Kate. 1982. „Teoria polityki płciowej”, w: NIKT NIE RODZI SIĘ KOBIETĄ, pod redakcją

Teresy Hołówki. Warszawa: Czytelnik, s. 58-111.

Misztal Barbara A. 1983. „Perspektywa feministyczna w socjologii amerykańskiej”, w: SS 3, s.

195-208.


Misztal Bronisław. 1984. "Socjologiczna teoria ruchów społecznych", w: SS 1, s. 113-138.

----. 1998. "Teoria społeczna jako sposób widzenia świata", w: SS 1, s. 5-27.

----. 2000. TEORIA SOCJOLOGICZNA A PRAKTYKA SPOŁECZNA, Kraków: Universitas.

Mościskier Andrzej. 1998. SPÓR O NATURĘ LUDZKĄ. SOCJOLOGIA CZY SOCJOBIOLOGIA?,

Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Mrozowicki Adam, Olga Nowaczyk i Irena Szlachcicowa (red.). 2013. SPRAWSTWO. TEORIE,

METODY, BADANIA EMPIRYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. Kraków: ZW NOMOS.

Mucha Janusz. 1978, KONFLIKT I SPOŁECZEŃSTWO, Warszawa: PWN.

----. 1986. SOCJOLOGIA JAKO KRYTYKA SPOŁECZNA. Warszawa: PWN.

----. 1989. "Socjologia radykalna jako odmiana krytyki naturalizmu w naukach społecznych",

w: ORIENTACJE TEORETYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ SOCJOLOGII, pod redakcją

Władysława Kwaśniewicza. Kraków: UJ, s. 97-112.

----. 2003. „Herbert Blumer jako badacz ‘stosunków rasowych’”, w: SS 3, s. 25-68.

Olechnicki Krzysztof. 1998. NEW AGE. KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWANIA WODNIKA. Warszawa:

Oficyna Naukowa.

Ossowski Stanisław. 1983. O OSOBLIWOŚCIACH NAUK SPOŁECZNYCH. Warszawa: PWN.

Owens Craig. 1997. „Dyskurs Innych: feministki i postmodernizm”, w: POSTMODERNIZM.

ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków: Wydawnictwo Baran

i Suszczyński, s. 421-51.

Patel Sujata (red.). 2010. DIVERSE SOCIOLOGICAL TRADITIONS. Los Angeles i inne: SAGE.

Pawlak Wojciech. 1993. "Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa", w: SS 1, ss.

65-76.


Piotrowski Andrzej. 1983. "Reguły mówienia według etnometodologicznej odmiany analizy

konwersacji", w: KiS XXVII, 1, s. 7-33.

----. 1987. "Ład perspektyw analitycznych w twórczości Ervinga Goffmana", w: KiS XXXI, 3, s.

87-103.


Pióro Zygmunt. 1962. EKOLOGIA SPOŁECZNA W URBANISTYCE, Warszawa: Arkady.

----. 1982. "Główne nurty ekologii społecznej", w: PRZESTRZEŃ I SPOŁECZENSTWO. Z BADAŃ

EKOLOGII SPOŁECZNEJ, pod redakcją Zygmunta Pióro. Warszawa: KiW, s. 7-51.

Rainko Stanisław. 1983. "Wstęp. Myśl i emancypacja", w: Jürgen Habermas, TEORIA I

PRAKTYKA. Warszawa: PIW, s. 5-23.

Sawisz Anna. 1978, "System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre

Bourdieu", w: SS 2, s. 241-262.

Skąpska Grażyna. 1994. "Wstęp", w: Niklas Luhmann, TEORIA POLITYCZNA PAŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO. Warszawa: PWN 1994, s. 7-17.

----. 1998. "Niklasa Luhmanna socjologia religii jako element ogólnej teorii systemu

społecznego", w: Niklas Luhmann, FUNKCJE RELIGII. Kraków: ZW NOMOS, s. I-XI.

Skeris Piotr. 1980. "Etnometodologiczna koncepcja komunikowania się", w: SS 1, s. 89-107.

Sojak Radosław. 2004. ANTROPOLOGICZNY PARADOKS. SOCJOLOGIA WIEDZY JAKO

PERSPEKTYWA OGÓLNEJ TEORII SPOŁECZEŃSTWA. Wrocław: FNP.

Sojka Jacek. 1991. POMIĘDZY FILOZOFIĄ A SOCJOLOGIĄ. SPOŁECZNA ONTOLOGIA ALFREDA

SCHUETZA. Warszawa: Instytut Kultury.

Suwada Katarzyna. 2007. „Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej

nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej

nowoczesności Anthony’ego Giddensa”, KULTURA I EDUKACJA 3, s. 37-48.

Szacka Barbara. 1991, „Wstęp”, w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ SPOŁECZNE, pod redakcją Barbary

Szackiej i Jakuba Szackiego. Warszawa: Czytelnik, s. 5-40.

----. 1994. "Nauki społeczne i biologia", w: KiS XXXVIII, 2, s. 79-91.

Szacki Jerzy. 1981. "Słowo wstępne", w: Erving Goffman, CZŁOWIEK W TEATRZE ŻYCIA

SPOŁECZNEGO. Warszawa: PIW, s. 5-27.

Szahaj Andrzej. 1988. „Juergena Habermasa teoria działania komunikacyjnego. Próba

rekonstrukcji”, w: WOKÓŁ TEORII KRYTYCZNEJ JUERGENA HABERMASA, pod redakcją

Andrzeja M. Kaniowskiego i Andrzeja Szahaja, Warszawa: Kolegium Otryckie, s. 139-

190.


Szczepański Marek i Anna Śliz (red.). 2014. WSPÓŁCZESNE TEORIE SPOŁECZNE. W

KRĘGU UJĘĆ PARADYGMATYCZNYCH. Opole: Uniwersytet Opolski.

Szlendak Tomasz. 2003. „Co się stało z socjobiologią?”, w: KiS XLVII, 1, s. 3-26.

---- i Tomasz Kozłowski. 2008, NAGA MAŁPA PRZED TELEWIZOREM. POPKULTURA W ŚWIETLE

PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ. Warszawa: WAiP.

Szmatka Jacek i Tadeusz Sozański. 1993. „O czterech mitach socjologii i trzech generacjach

teorii socjologicznych”, w: STRUKTURA-WYMIANA-WŁADZA. STUDIA Z SOCJOLOGII

TEORETYCZNEJ, pod redakcją Tadeusza Sozańskiego, Jacka Szmatki i Mariana

Kempnego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 9-28.

Sztompka Piotr. 1986, „Socjologia jako nauka historyczna”, w: SS 2, s. 5-30.

Ślęczka Kazimierz. 1999. FEMINIZM. IDEOLOGIE I KONCEPCJE SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO

FEMINIZMU. Katowice: Książnica.

Śpiewak Paweł i Adam W. Jelonek. 2004. „Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat”,

w: Immanuel Wallerstein, KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY. Warszawa: WN Scholar, s. 7-

25.

Tittenbrum Jacek. 1980, "Problemy historycznego rozwoju społeczeństw w teorii T. Parsonsa.Funkcjonalizm a ewolucjonizm (Próba analizy porównawczej)”, w: SS 2, ss. 35-52.

----. 1981. "O etnometodologicznej koncepcji rzeczywistości społecznej", w: SS 4, s. 115-132.

----. 1982. "Znaczenie, działanie, społeczeństwo (O symbolicznym interakcjonizmie Herberta

Blumera)”, w: SS 1-2, s. 95-112.

Turner Jonathan H. i Stephen Turner. 1993. SOCJOLOGIA AMERYKAŃSKA W POSZUKIWANIU

TOŻSAMOŚCI. Warszawa: IFiS PAN.

Urbanek Adam. 1984. "Między egoizmem, altruizmem i agresją: spór o socjobiologię", w:

WIZJE CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA W TEORIACH I BADANIACH NAUKOWYCH, pod

redakcją Stefana Nowaka. Warszawa: PWN, s. 155-87.

Utzig Krystyna. 1989. „Twenty Statement Test (TST) jako narzędzie pomiaru stosunków

społecznych”, w: SS 2, s. 126-137.

Wojakowski Łukasz Piotr. 2011. PAŃSTWO I ZMIANA SPOŁECZNA W TEORIACH

AMERYKAŃSKIEJ SOCJOLOGII HISTORYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS.

Zakrzewska-Manterys Elżbieta. 1996. „Odteoretycznienie świata społecznego. Podstawowe

pojęcia teorii ugruntowanej”, w: SS 1, s. 5-25.

Zdziech Paweł. 2010. RONALDA INGLEHARTA TEORIA ROZWOJU LUDZKIEGO. Kraków: ZW

NOMOS.

Ziółkowski Marek. 2015. TEORIA SOCJOLOGICZNA A TRANSFORMACJA SPOŁECZEŃSTWAPOLSKIEGO. Warszawa: WN Scholar.


Zestaw "C". Teksty omawianych autorów
Alexander Jeffrey C. 2010. „Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neo-

nowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają ‘nasze czasy’”, w: Jeffrey C. Alexander,

ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ. Kraków: ZW NOMOS,

s. 99-116.

Alexander Jeffrey C. 2010. „Mocny program socjologii kulturowej”, w: Jeffrey C. Alexander,

ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ. Kraków: ZW NOMOS,

s. 145-192.

Archer Margaret S. 2013. CZŁOWIECZEŃSTWO. PROBLEM SPRAWSTWA. Kraków: ZW

NOMOS.

Baldwin John D. i Janice I. Baldwin. 1991. "Socjobiologia czy wyważona teoria biospołeczna",w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ SPOŁECZNE, pod redakcją Barbary Szackiej i Jakuba

Szackiego. Warszawa: Czytelnik, s. 475-489.

Baudrillard Jean. 2005. SYMULAKRY I SYMULACJA. Warszawa: Sic!

Bauman Zygmunt. 1992. "Socjologia i ponowożytność", w: RACJONALNOŚĆ

WSPÓŁCZESNOŚCI. MIĘDZY FILOZOFIĄ A SOCJOLOGIĄ, pod redakcją Heleny

Kozakiewicz, Edmunda Mokrzyckiego i Marka J. Siemka. Warszawa: WN PWN, s. 9-29.

----. 1992a. NOWOCZESNOŚĆ I ZAGŁADA. Warszawa: Masada.

----. 1994. DWA SZKICE O MORALNOŚCI PONOWOCZESNEJ. Warszawa: IK.

----. 1995. WIELOZNACZNOŚĆ NOWOCZESNA, NOWOCZESNOŚĆ WIELOZNACZNA, Warszawa:

WN PWN.


----. 1995a. WOLNOŚĆ. Kraków: ZNAK.

----. 1995b. CIAŁO I PRZEMOC W OBLICZU PONOWOCZESNOŚCI. Toruń: UMK.

----. 1996. ETYKA PONOWOCZESNA. Warszawa: WN PWN.

----. 1998. PRAWODAWCY I TŁUMACZE. Warszawa: IFiS PAN.

----. 1998a. ŚMIERĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ. O WIELOŚCI STRATEGII ŻYCIA. Warszawa: WN

PWN.


----. 2000. PONOWOCZESNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ. Warszawa: Sic!

----. 2003. RAZEM, OSOBNO, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

----. 2006. PŁYNNA NOWOCZESNOŚĆ. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

----. 2010. SOCJALIZM. UTOPIA W DZIAŁANIU. Warszawa: Krytyka Polityczna.

----. 2010a. ŻYJĄC W CZASIE POŻYCZONYM. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

---- i Keith Tester. 2003. O POŻYTKACH Z WĄTPLIWOŚCI. Warszawa: Sic!

----, Roman Kubicki i Anna Zeidler-Janiszewska, ŻYCIE W KONTEKSTACH. ROZMOWY O TYM,

CO ZA NAMI I O TYM, CO PRZED NAMI. Warszawa: WAiP.

Beck Ulrich, 2002. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA. W DRODZE DO INNEJ NOWOCZESNOŚCI.

Warszawa: WN Scholar.

----. 2005. WŁADZA I PRZECIWWŁADZA W EPOCE GLOBALNEJ. NOWA EKONOMIA POLITYKI

ŚWIATOWEJ. Warszawa: WN Scholar.

---- i Edgar Grande. 2009. EUROPA KOSMOPOLITYCZNA. SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA W

DRUGIEJ NOWOCZESNOŚCI. Warszawa: WN Scholar.

----, Anthony Giddens i Scott Lash. 2009. MODERNIZACJA REFLEKSYJNA. POLITYKA,

TRADYCJA I ESTETYKA W PORZĄDKU SPOŁECZNYM PONOWOCZESNOŚCI. Warszawa:

WN PWN.

Becker Howard S. 2009. OUTSIDERZY. STUDIA Z SOCJOLOGII DEWIACJI. Warszawa: WN

PWN.

Berghe Pierre L. van den. 1991a. "Bestia wraca do łask: w stronę biospołecznej teorii agresji",w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ SPOŁECZNE, pod redakcją Barbary Szackiej i Jakuba

Szackiego. Warszawa: Czytelnik, s. 95-126.

----. 1991b. "Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne", w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ

SPOŁECZNE, pod redakcją Barbary Szackiej i Jakuba Szackiego. Warszawa: Czytelnik,

s. 321-350.

Blau Peter M. 1992a. "Wymiana nagród społecznych", w: WSPÓŁCZESNE TEORIE WYMIANY

SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i Jacka Szmatki.

Warszawa: PWN, s. 230-243.

----. 1992b. "Sprawiedliwość w wymianie społecznej", w: WSPÓŁCZESNE TEORIE WYMIANY

SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i Jacka Szmatki.

Warszawa: WN PWN, s. 244-258.

----. 1992c. "Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych", w: WSPÓŁCZESNE

TEORIE WYMIANY SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i

Jacka Szmatki. Warszawa: PWN, s. 259-81.

----. 1992d. "Wymiana jako podstawowa siła życia społecznego", w: WSPÓŁCZESNE TEORIE

WYMIANY SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i Jacka

Szmatki. Warszawa: WN PWN, s. 439-469.

----. 2009. WYMIANA I WŁADZA W ŻYCIU SPOŁECZNYM. Kraków: ZW NOMOS.

Blumer Herbert. 1975. „Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada”, w:

ELEMENTY TEORII SOCJOLOGICZNEJ. MATERIAŁY DO DZIEJÓW SOCJOLOGII

ZACHODNIEJ, pod redakcją Włodzimierza Derczyńskiego, Aleksandry Jasińskiej-Kani i

Jerzego Szackiego, Warszawa: PWN, s. 70-84.

----. 1984. "Społeczeństwo jako symboliczna interakcja", w: KRYZYS I SCHIZMA, t. 1, pod

redakcją Edmunda Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, s. 71-86.

----. 1994. „Niepokój społeczny i protest zbiorowy”, w: Elżbieta Hałas, OBYWATELSKA

SOCJOLOGIA SZKOŁY CHICAGOWSKIEJ. Lublin: RW KUL, ss. 97-118.

----. 2007. INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY. PERSPEKTYWA I METODA. Kraków: ZW NOMOS.

Boudon Raymond. 2008. EFEKT ODWRÓCENIA. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2009. LOGIKA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO. Kraków: ZW NOMOS.

Bourdieu Pierre. 1984. "Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy", w:

KRYZYS I SCHIZMA, pod redakcją Edmunda Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, t. 2, s. 87-

136.


----. 2001. REGUŁY SZTUKI. GENEZA I STRUKTURA POLA LITERACKIEGO. Kraków:

Universitas.

----. 2004. MĘSKA DOMINACJA. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2006. DYSTYNKCJA. SPOŁECZNA KRYTYKA WŁADZY SĄDZENIA. Warszawa: WN Scholar.

----. 2006a. MEDYTACJE PASCALIAŃSKIE. Warszawa: Oficyna Naukowa.

----. 2007. SZKIC TEORII PRAKTYKI. POPRZEDZONY TRZEMA STUDIAMI NA TEMAT

ETNOLOGII KABYLÓW. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.

----. 2008. ZMYSŁ PRAKTYCZNY. Kraków: WUJ.

----. 2009. ROZUM PRAKTYCZNY. O TEORII DZIAŁANIA. Kraków: WUJ.

---- i Jean-Claude Passeron. 1990. REPRODUKCJA. ELEMENTY TEORII SYSTEMU NAUCZANIA,

Warszawa: PWN.

---- i Loic J. D. Wacquant. 2001, ZAPROSZENIE DO SOCJOLOGII REFLEKSYJNEJ. Warszawa:

Oficyna Naukowa.

Butler Judith. 2008. UWIKŁANI W PŁEĆ. Warszawa: Krytyka Polityczna.

----. 2010. WALCZĄCE SŁOWA. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Castells Manuel. 2007. SPOŁECZEŃSTWO SIECI. Warszawa: WN PWN.

----. 2008. SIŁA TOŻSAMOŚCI. Warszawaq: WN PWN.

---- 2009. KONIEC TYSIĄCLECIA. Warszawa: WN PWN.

Charmaz Kathy. 2009. TEORIA UGRRUNTOWANA. PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO ANALIZIE

JAKOŚCIOWEJ. Warszawa: WN PWN.

Cicourel Aaron V. 1984. "Etnometodologia", w: KRYZYS I SCHIZMA, pod redakcją Edmunda

Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, t. 1, s. 221-302.

Coleman James S. 1993. "Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa", w: SS 1, s. 7-28.

Coser Lewis A. 2009. FUNKCJE KONFLIKTU SPOŁECZNEGO. Kraków: ZW NOMOS.

Dahrendorf Ralf. 2008. KLASY I KONFLIKT KLASOWY W SPOŁECZEŃSTWIE PRZEMYSŁOWYM.

Kraków: ZW NOMOS.

----. 1993. NOWOCZESNY KONFLIKT SPOŁECZNY. Warszawa: Czytelnik.

Davis Kingsley i Wilbert Moore. 1989. "O niektórych zasadach uwarstwienia", w:

LEKTURY STUDENCKIE, zeszyt 4-5-6. Warszawa: In Plus, zeszyt 4-5-6, s. 94-106.

Della Porta Donatella i Mario Diani. 2009. RUCHY SPOŁECZNE. WPROWADZENIE. Kraków:

WUJ.

Eibl-Eibesfeld Irenaeus. 1997. MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ. HISTORIA NATURALNAELEMENTARNYCH SPOSOBÓW ZACHOWANIA SIĘ. Warszawa: PIW.

Eisenstadt Shmuel N. 2009. UTOPIA I NOWOCZESNOŚĆ. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Emerson Richard M. 1992. "Stosunki wymiany i struktury sieci wymian", w: WSPÓŁCZESNE

TEORIE WYMIANY SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i

Jacka Szmatki. Warszawa: WN PWN, s. 396-438.

Fraser Nancy i Axel Honneth. 2005. REDYSTRYBUCJA CZY UZNANIE? DEBATA POLITYCZNO-

FILOZOFICZNA. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Garfinkel Herold. 1984. "Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej", w: KRYZYS I

SCHIZMA, pod redakcją Edmunda Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, t. 1, s. 193-220.

----. 1989. "Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych", w: FENOMENOLOGIA I SOCJOLOGIA, POD REDAKCJĄ Zdzisława Krasnodębskiego.

Warszawa: PWN, s. 324-342.

----. 2007. STUDIA Z ETNOMETODOLOGII. Warszawa: WN PWN.

Giddens Anthony. 1989. "Teoria strukturyzacji. Rozmowa Bernda Kiesslinga", w: PREZENTACJE

5, s. 64-75.

----. 1998. SOCJOLOGIA. ZWIĘZŁE LECZ KRYTYCZNE WPROWADZENIE. Poznań: Zysk i S-ka.

----. 1999. TRZECIA DROGA.ODNOWA SOCJALDEMOKRACJI, Warszawa: KiW.

----. 2001. NOWOCZESNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ. „JA” I SPOŁECZEŃSTWO W EPOCE PÓŹNEJ

NOWOCZESNOŚCI. Warszawa: WN PWN.

----. 2001a. POZA LEWICĄ I PRAWICĄ. Poznań: Zysk i S-ka.

----. 2001b. NOWE ZASADY METODY SOCJOLOGICZNEJ. POZYTYWNA KRYTYKA SOCJOLOGII

INTEROPRETATYWNYCH. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2003. STANOWIENIE SPOŁECZEŃSTWA. ZARYS TEORII STRUKTURACJI. Poznań:

Zysk i Ska.

----. 2006. PRZEMIANY INTYMNOŚCI. SEKSUALNOŚĆ, MIŁOŚĆ I EROTYZM WE

WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTWACH. Warszawa: WN PWN.

----. 2008. KONSEKWENCJE NOWOCZESNOŚCI. Kraków: WUJ.

----. 2009. EUROPA W EPOCE GLOBALNEJ. Warszawa: WN PWN.

----. 2010. KLIMATYCZNA KATASTROFA. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Glaser Barney G. i Anselm L. Strauss. 2009. ODKRYWANIE TEORII UGRUNTOWANEJ.

STRATEGIE BADANIA JAKOŚCIOWEGO. Kraków: ZW NOMOS.

Goffman Erving. 1981. CZŁOWIEK W TEATRZE ŻYCIA CODZIENNEGO. Warszawa: PIW.

----. 1984, "Pierwotne ramy interpretacji", w: KRYZYS I SCHIZMA, pod redakcją Edmunda

Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, t. 1, s. 363-387.

----. 1989. "Charakterystyka instytucji totalnych", W: LEKTURY STUDENCKIE, zeszyt 4-5-6.

Warszawa: In Plus, s. 3-30.

----. 2005. PIETNO. ROZWAŻANIA O ZRANIONEJ TOŻSAMOŚCI. Gdańsk: GWP.

----. 2006. RYTUAŁ INTERAKCYJNY. Warszawa: WN PWN.

----. 2008. ZACHOWANIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH. O SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI

ZGROMADZEŃ, Warszawa: WN PWN.

----. 2010. ANALIZA RAMOWA. ESEJ O ORGANIZACJI DOŚWIADCZENIA. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2010a. SPOTKANIA. DWA STUDIA Z SOCJOLOGII INTERAKCJI. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2011. INSTYTUCJE TOTTALNE. O PACJENTACH SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH I

MIESZKAŃCACH INNYCH INSTYTUCJI TOTALNYCH, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne.

----. 2011a. RELACJE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. Warszawa: WN PWN.

Gouldner Alvin W. 1977. "W stronę socjologii refleksyjnej", W: CZY KRYZYS SOCJOLOGII, pod

redakcją Jerzego Szackiego. Warszawa: Czytelnik, s. 256-296.

----. 1984. "Anty-Minotaur, czyli mit socjologii wolnej od wartości, W: KRYZYS I SCHIZMA, pod

redakcją Edmunda Mokrzyckiego, t. 1, Warszawa: PIW, s. 13-43.

Habermas Jürgen. 1983, TEORIA I PRAKTYKA. Warszawa: PIW.

----. 1997. "Modernizm. Niedokończony projekt”, w: POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA

PRZEKŁADÓW, pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków: Wydawnictwo Baran i

Suszczyński, s. 25-46.

----. 2006. FAKTYCZNOŚĆ I OBOWIĄZYWANIE. TEORIA DYSKURSU WOBEC ZAGADNIEŃ

PRAWA I DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO. Warszawa. WN Scholar.

----. 2007. STRUKTURALNE PRZEOBRAŻENIA SFERY PUBLICZNEJ. Warszawa: WN PWN.

Homans George C.1992, "Podstawowe procesy społeczne", w: WSPÓŁCZESNE TEORIE

WYMIANY SPOŁECZNEJ. ZBIÓR TEKSTÓW, pod redakcją Mariana Kempnego i Jacka

Szmatki. Warszawa: PWN, s. 173-229.

Honneth Axel. 2012. WALKA O UZNANIE. MORALNA GRAMATYKA KONFLIKTÓW

SPOŁECZNYCH. Kraków: ZW NOMOS.

Jameson Fredrick. 1997. "Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne", w:

POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków:

Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 190-213.

----. 2011. POSTMODERNIZM, CZYLI LOGIKA KULTUROWA PÓŹNEGO KAPITALIZMU. Kraków:

WUJ.


Luckmann Thomas. 1989. "O granicach świata społecznego", w: FENOMENOLOGIA I

SOCJOLOGIA, pod redakcją Zdzisława Krasnodębskiego. Warszawa: PWN, ss. 287-323.

Luhmann Niklas. 1989. "Samolegitymizacja państwa", w: COLLOQUIA COMMUNIA 6/41-1/42,

s. 155-168.

----. 1994. TEORIA POLITYCZNA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO.

Warszawa: WN PWN.

----. 1998. FUNKCJE RELIGII, Kraków: ZW NOMOS.

----. 2003. SEMANTYKA MIŁOŚCI. O KODOWANIU INTYMNOŚCI. Warszawa: WN Scholar.

-----. 2007. SYSTEMY SPOŁECZNE. ZARYS OGÓLNEJ TEORII. Kraków: ZW NOMOS.

Latour Bruno. 2009. POLITYKA NATURY. NAUKI WKRACZAJĄ DO DEMOKRACJI. Warszawa:

Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

----. 2010. SPLATAJĄC NA NOWO TO, CO SPOŁECZNE. WPROWADZENIE DO TEORII AKTORA-

SIECI. Kraków: Universitas.

----. 2011. NIGDY NIE BYLIŚMY NOWOCZEŚNI. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Merton Robert K. 1982, STRUKTURA SPOŁECZNA I TEORIA SOCJOLOGICZNA. Warszawa: PWN.

Mills C. Wright. 2007. WYOBRAŹNIA SOCJOLOGICZNA. Warszawa: WN PWN.

Offe Claus. 1995. „Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej”, w:

WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO. ANTOLOGIA TEKSTÓW Z ZAKRESU SOCJOLOGII

POLITYKI, pod redakcją Jerzego Szczupaczyńskiego, Warszawa: WN Scholar. s. 226-33.

Parsons Talcott. 1969. STRUKTURA SPOŁECZNA A OSOBOWOŚĆ. Warszawa: PWE.

----. 1972. SZKICE Z TEORII SOCJOLOGICZNEJ. Warszawa: PWN.

----. 2009. SYSTEM SPOŁECZNY. Kraków: ZW NOMOS.

Sassen Saskia. 2007. GLOBALIZACJA. ESEJE O NOWEJ MOBILNOŚCI LUDZI I PIENIĘDZY.

Kraków: WUJ.

Sztompka Piotr. 1991. "Teoria stawania się społeczeństwa. Szkic koncepcji", w: PRZEŁOM I

WYZWANIE, pod redakcją Antoniego Sułka i Włodzimierza Wincławskiego. Warszawa i

Toruń: PTS-UMK, s. 27-37.

Sztompka Piotr. 1999. Stawanie się społeczeństwa. Między struktura a zmianą”, w: ZMIANA

SPOŁECZNA, pod redakcja Joanny Kurczewskiej. Warszawa: IFiS PAN, s.19-38.

Schütz Alfred. 1984. "Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania", w: KRYZYS I

SCHIZMA, pod redakcją Edmunda Mokrzyckiego. Warszawa: PIW, t. 1, s. 71-86.

----. 1989. "Fenomenologia i nauki społeczne", w: FENOMENOLOGIA I SOCJOLOGIA, pod

redakcją Zdzisława Krasnodębskiego. Warszawa: PWN, s. 107-130.

----. 2008. O WIELOŚCI ŚWIATÓW. Kraków: NOMOS.

Schütze Fritz. 1997. „Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej”,

w: SS 1, s. 11-56.

Tilly Charles. 1997. REWOLUCJE EUROPEJSKIE 1492-1992. Warszawa: Volumen.

----. 2008. DEMOKRACJA. Warszawa: WN PWN.

Touraine Alain. 1995. „Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych”, w: WŁADZA I

SPOŁECZEŃSTWO. ANTOLOGIA TEKSTÓW Z ZAKRESU SOCJOLOGII POLITYKI, pod

redakcją Jerzego Szczupaczyńskiego. Warszawa: Scholar, s. 212-225.

----. 2010. O SOCJOLOGII. Warszawa: WN PWN.

----. 2010a. SAMOTWORZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Kraków: ZW NOMOS.

----. 2011. MYŚLEĆ INACZEJ. Warszawa: PIW.

Tulmin Melin. 1989. "O niektórych zasadach uwarstwienia; analiza krytyczna", w: Lektury

Studenckie, 4-5-6. Warszawa: In Plus, s. 107-117.

Wallerstein Immanuel. 1997. „Nauki społeczne a poszukiwanie sprawiedliwego

społeczeństwa”. KiS XLI, 2, s. 5-20.

----. „Globalizacja czy epoka przejściowa?”, LEWĄ NOGĄ 13, s. 136-155.

----. 2004. KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY. Warszawa: WN Scholar.

----. 2007. EUROPEJSKI UNIWERSALIZM. RETORYKA WŁADZY. Warszawa: Scholar.

----. 2007a. ANALIZA SYSTEMÓW ŚWIATOWYCH. Warszawa: Dialog.

----. 2008. UTOPISTYKA. ALTERNATYWY HISTORYCZNE DLA XXI WIEKU. Poznań: Trójka.

Wilson Edward O. 1991a. "Moralność genu ...", w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ SPOŁECZNE, pod

redakcją Barbary Szackiej i Jakuba Szackiego, Warszawa: Czytelnik, s. 277-308.

----. 1991b. "W obronie SOCIOBIOLOGY", w: CZŁOWIEK - ZWIERZĘ SPOŁECZNE, pod redakcją Barbary Szackiej i Jakuba Szackiego. Warszawa: Czytelnik, s. 447-451.

----. 1998. O NATURZE LUDZKIEJ. Poznań: Zysk i S-ka.

----. 2000. SOCJOBIOLOGIA. Poznań: Zysk i S-ka.

Zimmerman Don H. i Melvin Pollner. 1989. "Świat codzienny jako zjawisko", w:

FENOMENOLOGIA I SOCJOLOGIA, pod redakcją Zdzisława Krasnodębskiego, Warszawa:

PWN, s. 343-377.

(x) Są też inne teksty w pismach STUDIA SOCJOLOGICZNE, KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO, COLLOQUIA COMMUNIA oraz w innych. Istnieje wspomniana wcześniej ENCYKLOPEDIA SOCJOLOGII z licznymi, ważnymi dla nas hasłami. Wciąż ukazują się nowe artykuły i książki.
1 Zainteresowanych uprzejmie proszę o każdorazowe sprawdzenie, przed przyjściem, wydziałowej internetowej

Tablicy Ogłoszeń.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna