Głogów, 2011-11-14 Sodexo Motivation Solutions Sp z o oPobieranie 11.12 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.12 Kb.
A-17-96/11

Głogów, 2011-11-14

Sodexo Motivation Solutions Sp. z o.o.

Kłobucka 25

02-699, Warszawa

ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: A-17-96/11. Nazwa zadania: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników i emerytowanych pracowników Sądu Rejonowego w Głogowie


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Sodexo Motivation Solutions Sp. z o.o. , ul. Kłobucka 25 , 02-699 Warszawa,
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny uzyskała największą liczbę punktów .
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-11-25.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------


Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Sodexo Motivation Solutions Sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Kłobucka 25 , 02-699 Warszawa

Cena oferty brutto: 75 760 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50

, ogólna liczba punktów : 100

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: BONUS Systems Polska S.A.Adres wykonawcy: ul. Żupnicza 17 , 03-821 Warszawa

Cena oferty brutto: 75 760 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50

Ogólna liczba punktów : 69,84

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Edenred Polska Sp. z o.o.Adres wykonawcy: ul. Przemysłowa 30 , 00-450 Warszawa

Cena oferty brutto: 75-760 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50

Ogólna liczba punktów : 64,67

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)


Kierownik zamawiającego
Andrzej Ławiak

Kierownik finansowy

Pobieranie 11.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna