Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertowePobieranie 56.85 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar56.85 Kb.


s.c.Gostyń, dnia 08 kwietnia 2016 r.
Zapytanie ofertowe
(prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)


 1. ZAMAWIAJĄCY


ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Lipowa 1,  63-800 Gostyń,

NIP: 696-177-79-39

Tel. (65) 575-85-00

e-mail: k.student@atcgrupa.pl


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: „KIERUNEK PRACA! – program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2, (zwanego dalej Projektem) oraz wytycznych programowych wskazanych wyżej Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług na: organizację i przeprowadzenie indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia).

 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.

 6. Kilku wykonawców może ubiegać się wspólnie o realizację zamówienia.

 7. Okres związania ofertą: 30 dni. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Kod CPV: 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi pośrednictwa pracy opisanej poniżej, w ramach projektu. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy dla 64 uczestników Projektu, w następującym zakresie: 1. Wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestniczek/uczestników;

 2. Wybór zawodu zgodnego z oczekiwaniami pracodawcy;

 3. Pobudzanie uczestników/uczestniczki do podejmowania własnej aktywności w zakresie poszukiwania ofert pracy;

 4. Monitorowanie działań uczestników/uczestniczek w zakresie poszukiwania ofert pracy;

 5. Dostarczanie uczestnikom/uczestniczkom ofert pracy;

 6. Pomoc w umożliwieniu uczestnikom/uczestniczkom bezpośredniego kontaktu pracownika
  z pracodawcą.

Realizacja usługi musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).


Liczba godzin pośrednictwa pracy przypadająca na jednego uczestnika projektu: 12.


 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie stale w okresie od kwietnia 2016 r. do grudnia 2016 r. w zależności od kierowanych na wsparcie uczestników z uwzględnieniem kryterium elastyczność opisanym w ramach kryteriów oceny ofert.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) – nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę, co najmniej dwóch pośredników pracy i wskazanie ich w ofercie, przy czym każdy ze wskazanych pośredników pracy musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie oraz realizację w tym okresie min. 384 godzin pośrednictwa pracy.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty wykazu osób będących pośrednikami pracy wraz z wykazem usług potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe – minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie (załącznik nr 4 do oferty) oraz CV pośredników pracy (oryginał). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: warunek oceniony będzie na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (oryginał). Ocena dokonana zostanie według zasady: spełnia – nie spełnia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę jednostkowa cena brutto, tj. za przeprowadzenie jednej godziny pośrednictwa pracy dla jednego uczestnik podana w PLN.

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu pochodnych nie będzie, zatem równowartością ceny podanej w ofercie.

 5. Nie jest możliwe dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż PLN.

 6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. Oferta powinna składać się z:

 • formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • oświadczenia o spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);

 • wykazu osób będących pośrednikami pracy wraz z wykazem usług potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe pośredników pracy – minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie
  i realizację 384 godzin pośrednictwa pracy w tym okresie (załącznik nr 4 do oferty), oraz CV pośredników pracy wskazanych w ofercie;

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpis z rejestru należy przedłożyć w oryginale) – nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

 • certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (dokument należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) – nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT    1. Ofertę złożyć należy za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego.

    2. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu „KIERUNEK PRACA - program zwiększania szansy na zatrudnienie osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.

    3. Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00. Za datę złożenia oferty uznanie się datę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę jej nadania. 1. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFROMACJĄ NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ INFORMACJĄ NA TEMAT SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
 1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów kompletności, określonych w punkcie VI. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona.

 2. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami oceny oferty:
 1. Cena – 70 %

Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (70 pkt) – Pc.

Pc = (Cn/Cd) x 70 - wzór obliczenia punktów za kryterium cena

Pc – liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium cena

Cn – wysokość najniższej cenyCd – wysokość ceny danej oferty

 1. Elastyczność: 30% (30 pkt)

Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość odwołania zaplanowanego na dany dzień wsparcia (pośrednictwa pracy) w tym samym dniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 30. Jeśli natomiast zaproponuje inna liczbę dni otrzyma odpowiednio:

 1. 1 dzień – 26 pkt

 2. 2 dni – 22 pkt

 3. 3 dni – 18 pkt

 4. 4 dni – 14 pkt

 5. 5 dni – 10 pkt

 6. 6 dni – 6 pkt

 7. 7 dni – 0 pkt

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie wsparcia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia, Wykonawca nie może
w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert.
 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

Wykonawca podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o zamówienie, jeżeli jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku powiązania osobowego lub kapitałowego w powyższym rozumieniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ramach oferty oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
    1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty. Zawiadomienie wysłane zostanie po podpisaniu umowy w wybranym Wykonawcą.

    2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

    3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

 2. jej złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach),

 5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

    1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

    2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.

    3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w załączniku nr 4 doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie pośrednika pracy. Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie, a Wykonawca ma obowiązek je dostarczyć w zakreślonym przez Zamawiającego terminie.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
 1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 2. Płatność będzie dokonywana po każdym miesiącu realizacji zamówienia wyłącznie za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin pośrednictwa pracy.

 3. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za realizację zamówienia może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników.

 4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty wynagrodzenia, uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminach określonych umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku. Wystąpienie sytuacji, o której mowa wyżej nie stanowi opóźnienia w rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości w realizacji przedmiotu umowy.

 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, liczoną od dnia stwierdzenia nieprawidłowości do dnia usunięcia nieprawidłowości.

 7. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub określonych w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, bądź za każdy dzień realizacji wsparcia w terminie innym niż określony przez Zamawiającego.

 8. W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % łącznej kwoty wynagrodzenia.

 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje własne.

 10. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Wybór najbardziej korzystnej oferty nastąpi na skutek porównania otrzymanych ofert.

 11. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

 1. 17% w odniesieniu do ogólnej liczby skierowanych uczestników będących osobami niepełnosprawnymi,

 2. 35% w odniesieniu do ogólnej liczby skierowanych uczestników będących osobami długotrwale bezrobotnymi,

 3. 36% w odniesieniu do ogólnej liczby skierowanych uczestników będących osobami o niskich kwalifikacjach,

 4. 43% w odniesieniu do ogólnej liczby skierowanych uczestników niekwalifikujących się do żadnej z w/w grup uczestników.

Powyższe oznacza to, iż odpowiedni procent ze skierowanych uczestników w zależności od ich rodzaju musi znaleźć zatrudnienie w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Efektywność zatrudnieniowa mierzona będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020. W sytuacji nieosiągnięcia efektywności zatrudnieniowej na wymaganym poziomie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości wynikającej z poziomu nieosiągnięcia w/w wskaźnika. Kara umowna liczona będzie wg następującej zasady: każdy 1% nieosiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej skutkował będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 1% całkowitej wartości zamówienia.

 1. W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar umownych określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 2. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu
  w terminie 5 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia wzory dokumentów, jakich będzie używał podczas realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do dokumentów, a Wykonawca zobowiązuje się przedmiotowe uwagi uwzględnić.

 3. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany będzie stosować się do aktualnych wytycznych programowych, w zakresie, który będzie go dotyczył, tj. w szczególności:

 1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 2. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;

 3. Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników. Warunkiem tej zmiany jest mniejsza od zakładanej liczba uczestników. 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym – telefon, e-mail, droga pisemna.

 2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

 3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.

 4. Zamawiający wymaga zaoferowanie terminu płatności faktury nie krótszego niż 30 dni od dnia jej przedłożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu płatności w przypadku braku środków na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji Projektu.


Załączniki do zapytania ofertowego:

 • załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

 • załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 • załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

 • załącznik nr 4 – wzór wykazu osób będących pośrednikami pracy wraz z wykazem usług potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe pośredników pracy.


Pobieranie 56.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna