GR. I. 341/1/2011 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 18.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.12 Kb.
Gorzyce, 19.04.2011 r.

GR. I. 341/1/2011Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 21.03.2011 r. pod nr 90255 - 2011 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce”.Zamawiający:

Gmina Gorzyce


adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
tel.: (+48) 15 836-20-75 fax: (48) 15 836-22-09

e-mail: uggorzyce@rzeszow.uw.gov.pl


web: http://www.gorzyce.itl.pl


Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Import-Export „TUREK” Adam Turek

adres: ul. Pasternik 4, 39-432 Gorzyce

e-mail: adaniut@o2.pl

tel.: 15 8311287

fax.: 15 8311287
Cena:

436 768,06
Uzasadnienie wyboru:

oferta nr 5 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę

tj. 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Gorzyce
mgr inż. Marian Grzegorzek

GR. I. 341/1/2011Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (w zł)

Przyznane punkty w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex”, ul. Przechodnia 4, 39-400 Tarnobrzeg.

769 429,37

56,77

56,77

2.

Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek, Jamnica 24, 39-410 Grębów.

556 763,09

78,45

78,45

3.

WODBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane, ul. Bałtowska 269, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

452 112,34

96,61

96,61

4.

P. W. SEEB-POOL S. C. Sebastian Pięta, Paweł Zioło, ul. Gen Józefa Bema 60, 39-400 Tarnobrzeg.

518 513,88

84,23

84,23

5.

Przedsiębiorstwo Import-Export „Turek” Adam Turek, Sokolniki, ul. Pasternik 4, 39-432 Gorzyce

436 768,06

100,00

100,00

6.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

479 688,91

91,05

91,05

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący

Pobieranie 18.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna