Gramatyka i słownictwo dokumentów sądowych Subjunctive moodPobieranie 371.39 Kb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar371.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Gramatyka i słownictwo dokumentów sądowych

Subjunctive mood używany jest by wyrazić uprzejme wnioski skierowane do sądu lub jego organów

Plaintiff asks that the Court enter a judgment against the Defendant. • Powód wnosi, aby sąd wydał wyrok na niekorzyść pozwanego.

Plaintiff asks that a judgment against the Defendant be entered.
 • Powód wnosi o wydanie wyroku na niekorzyść pozwanego.


Modal Verb Shall używany jest by wyrazić obowiązujący stan faktyczny, ustalony przez uprawniony do tego organ

The judgment against Defendant shall be entered • (Sąd stwierdza, że) wydaje wyrok na niekorzyść pozwanego

(a nie, że wyrok zostanie wydany w bliżej nieokreślonej przyszłości)
Shall rzadko używany jest w kontekście prawniczym w odniesieniu do przyszłości. Wyjątek stanowią zdania zawierające okolicznik czasu lub gdy jest to wymuszone przez kontekst, który również sugeruje przyszłość.
Within six days after being Server with this order the Respondent shall swear and serve on the Applicant an affidavit


 • (Termin doręczenia złożonego pod przysięgą oświadczenia pozwanego mija 6 dni po doręczeniu czytanego właśnie postanowienia sądu) w ciągu sześciu dni od otrzymania postanowienia sądu, pozwany złoży przysięgę i doręczy oświadczenie wnioskodawcy

The total amount of said judgment shall bear interest at the rate of 5% p.a. • Od całości zasądzonej kwoty […] naliczone będą odsetki w wysokości 5% w skali rokuZaimki i przysłówki zbudowane w oparciu o here, there i where są używane, żeby ograniczyć zbędne powtarzanie słów
Here W anglojęzycznych dokumentach sądowych here wskazuje na teść czytanego właśnie dokumentu, a drugi element takie złożenia pełni rolę gramatyczną, w j. pl. wyrażaną przez końcówkę odpowiedniego przypadka.
hereby – herefor - herein – hereof – hereon - hetero – hereunder - herewith
All documents filed herewith must be listed herein and attached hetero.

All documents filed with this motion must be listed in this motion and attached to this motion.
 • Wszystkie dokumenty przedłożone wraz z niniejszym wnioskiem muszą być wyliczone w tym wniosku i załączone do przedmiotowego wniosku.

* Hereby – niniejszym


The plaintiff hereby asks the Cort to enter a judgment against the Defendant

 • Powód niniejszym wnosi o wydanie przez sąs wyroku niekorzystnego dla pozwanego.


* Hereunder – na podstawie/ na mocy
Motions hereunder may be filed within 10 days

 • W terminie 10 dni można składać wnioski sporządzone na podstawie niniejszego postanowienia.
 • Hereinabove powyżej

 • Hereinafter poniżej

 • Hereinbelow poniżej

 • Hereafter odtąd, później

 • Heretofore dotychczas, uprzednio


There Zaimki zbudowane w oparciu o there służą do zastępowania wyrażeń odnoszących się do pojęć, osób i rzeczy przywoływanych w ich treści pochodzących z innych źródeł.
thereby – therefor – therein – thereof – thereon – thereto – thereunder - therewith
The appeal in this action was filed on 9 March 2009. The objections raised therein and reviewed in this judgment are based on the documents attached to thereto.
The appeal in this action was filed on 9 March 2009. The objections raised that appeal and reviewed in this judgment are based on the documents attached to that appeal.
The appeal in this action was filed on 9 March 2009. The objections raised therein and reviewed here in are based on the documents attached to thereto.


 • Apelację w niniejszej sprawie wniesiono dnia 9 marca 2009. Wszystkie podniesione w niej zarzuty, rozpatrzone w niniejszym wyroku, oparte są na załączonych do niej dokumentach.

* therefor ~ therefore – a więc, w takim razie

* thereunder – na mocy/ na podstawie wzmiankowanego dokumentu (a nie poniżej)

* thereafter odtąd, później, następnie (jedyne złożenie z there będący okolicznikiem wskazującym na umiejscowienie fragmentów tekstu oraz okresy czasu)


Where Zastępuje słowo which.
whereby – wherein – whereof - whereon
The court of appeal overturned the judgment whereby the defendant was ordered to pay damages.
The court of appeal overturned the judgment by which the defendant was ordered to pay damages.


 • Sąd apelacyjny uchylił wyrok, w którym pozwanemu nakazano wypłacenie odszkodowania.Pozew
- różnice w tłumaczeniu wynikają z podziału na common law i maxims of equity
- jeżeli powód wnosi o zasądzenie odszkodowania, to używamy:

 • Claim form (formularz pozwu do prostszych spraw Anglia, Walia, Irlandia Północna)

 • Particulars of claim (pozew będący częścią formularza i odrębnego pisma procesowego Anglia, Walia, Irlandia Północna)

 • Statement of claim (pozostałe kraje anglojęzyczne )

 • Complaint (USA)

-jeżeli powód wnosi o wydanie przez sąd zakazu/ nakazu, to używamy: • Petition (wszystkie kraje)

(petition w j.pl. może oznaczać petycję, wniosek oraz pozew niezawierający roszczenia odszkodowawczego)
- jeżeli powód wnosi zarówno o zasądzenie odszkodowania jak i innych świadczeń, to zazwyczaj używa się pierwszych 4 wyrażeń
Elementy składowe pozwu

 • Nagłówek


Nazwa sądu

In the Coventry County Court

Do sądu rejonowego do spraw cywilnych w Coventry lub Sąd rejonowy do spraw cywilnych w Coventry

(We wszystkich krajach anglojęzycznych, oprócz Kanday i USA, county court to podstawowy sąd pierwszej instancji rozpatrujący sprawy cywilne. Sprawy karne – crown court – sąd koronny)
Wyższy rangą jest the High Court of of Justice (of England and Wales) – Sąd Wysokiego Trybunału Anglii i Walii
W USA, jeżeli nazwa sądu brzmi: United States … Court jest to sąd federalny, jeśli w nazwie sądu jest nazwa stanu, będzie to sąd stanowy. Dlatego Superior Court of California, Santa Clara to sąd rejonowy dla hrabstwa Santa Clara, stan Kalifornia, a United States District Court, District of Oregon tłumaczymy federalny sąd rejonowy dla dystryktu Oregon.
*District registry wydział zamiejscowy

* division określa wydział sądu


Between strony spraw
and (UK) ~ v./ vs. / versus (USA)
Imiona i nazwiska/ nazwy stron

Claimant – powód (Anglia i Walia, jeśli wnosi o odszkodowanie)

Plaintiff – powód (pozostałe kraje, w tym US)
Defendant – pozwany (wszystkie kraje, ale w procesie karnym znaczy: oskarżony)
Petitioner – powód (w sprawach niezawierających roszczeń odszkodowawczych, np. o rozwód )

Respondent - pozwany(w sprawach niezawierających roszczeń odszkodowawczych, np. o rozwód )


* To bring proceedings – wytoczyć powództwo

* To bring action – wytoczyć sprawę


* to file wnieść/ złożyć

filed… wpłynęło w dniu/ wpłynęło dnia


* jury trial process przed ławą przysięgłych

* bench trial process bez ławy przysięgłych

jury trial requested – złożono wniosek o process przed ławą przysięgłychNazwa dokumentu

-jak wyżej

Amended particulars of claim – uzupełniony pozew
* dissolution of marriage – rozwiązanie małżeństwa

* relief świadczenie ~ and other relief i inne świadczenia

* minor children – dzieci nieletnie

* dependent children dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców
Sygnatura akt

Case No./ Case Numer
 • Osnowa

- dokumenty w UK i USA mają odmienną strukturę

W Anglii i Walii jednostki redakcyjne oddzielone są śródtytułami.


Czyn niedozwolony

Delikt – tort

Niedochowanie należytej staranności – negligence

Znamiona czynu niedozwolonego – elements
A business – podmiot gospodarczy (bez wskazania na formę prawną)

Legal person/ body corporate – osoba prawna

To incorporate nadać osobowość prawną

To carry on/ do business –prowadzić działalność gospodarczą

Neutral person (less formal - individual) osoba fizyczna
To represent – złożyć oświadczenie/ oświadczyć

A representation – oświadczenie

Misrepresentation – oświadczenie niezgodne z prawdą
To enter into a written agrement – zawrzeć umowę pisemną

Express condition – warunek wyraźny

Implied condition – warunek dorozumiany
Particulars of breach of duty/ Particulars of negligence – Informacje o naruszeniu obowiązku zachowania naleźytej staraności
To claim - zgłosić/ wnieść roszczenie lub twierdzić/ utrzymywać

Responsibility (wymiar moralny) vs. Liability (wymiar prawny)

To rescind – unieważnić (sąd) lub odstąpić od eg. Umowy (strona umowy)

Rescission unieważnienie vs. Odejście od (umowy)
Cause of action – podstawa powództwa (USA)

Każdy rozdział amerykańskiego pozwu przedstawia inną podstawę powództwa.


Plaintiff alleges as follows – powód oświadcza, co następuje

Breach of contrach – naruszenie umowy

As to – w zakresie/ w odniesieniu do

Resident of na stałe zamieszkały w (w krajach anglojęzycznych nie istnieje pojęcie zameldowania)

Pursuant to/ under – na podstawie

As provided by – zgodnie z/ jak postanowiono w/ zgodnie z postanowieniami

Fiscal year – rok obrotowy

Termination - wypowiedzenie


XXX has done All things that have been required to be done by him under the 2002 contract and He is in no manner or respect in breach thereof.

 • XXX wywiązał się ze wszystkich zobowiązań nałożonych na niego Umową z roku 2002 i w żaden sposób oraz z żadnego tytułu jej nie naruszył.

To repudiate odmówić wykonania zobowiązania umownego

Repudiation odmowa wykonania zobowiązania umownego
But for z wyjątkiem/ z pominięciem
To commit dopuścić się (czyny naruszające prawo cywilne) lub popełnić (przestępstwo/ p. karne)

The Said/ its Said – rzeczony,wyżej wymieniony

To furnish/ provide dostarczyć/ udostępnić
Direct result bezpośredni skutek

Proximate result przewidywalny skutek[…] as a direct and proximate result of XXX’s breach and repudation of YYY Contrac…

 • […]Bezpośrednim i przewidywalnym skutkiem naruszenia umowy przez XXX oraz odmowy wykonania przez XXX zobowiązań z tytułu umowy YYY […]

Monetary damage szkoda finansowa

Net prezent value NPV wartość bieżąca netto
As as result of ZZZ’s bad faith conductw wyniku działania ZZZ podjętego wzłej wierze

Atorneys’ fees koszty obsługi prawnej (US tam nie ma osobnych nazw dla zawodów prawniczych, attorney to inne słowo na lawyer; ale attorney to również pełnomocnik)


Plaintiff incorporates by reference paragraphs 1 through 7 hereinabove as though fully set forth herein.

 • Powód włącza przez przywołanie punkty of 1 do 7 powyżej z takim samym skutkiem, jakby zostały w całości przedstawione poniżej


Dissolution of the bonds of marriage betweenthe parties

- rozwiązanie związku małżeńskiego pomiędzy stronami


Jurisdiction and venue - właściwość rzeczowa i miejscowa*

W zależności od kontekstu jurisdiction może oznaczać jurysdykcję,właściwość rzeczową, właściwość miejscową, lub właściwość funkcjonalną (sądu). Venue to sąd miejscowo właściwy, właściwość miejscowa sądu.
The venue is proper in its circuit sąd dla niniejszego rejonu jest miejscowo właściwy
Evidence dowody/ materiał dowodowy

Exhibit (exh.)– dowód rzeczowy

Testimony – dowód z przesłuchania
To evidence – przedstawić dowody/ poprzeć dowodami/ znaleźć dowody
To solemnize zawrzeć związek małżeński

Intact marriage trwałe małżeństwo

Continuing union- stały związek
Children common to both parties- dzieci wspólne dla obu stron
The marriage of the parties is irretrievably broken małżeństwo stron uległo nieodwracalnemu rozkładowi
Equitable distribution sprawiedliwy podział majątku

Equitably sprawiedliwie (arch.)


Ceratin określony/ zdefiniowany poniżej
Liability(odpowiedzialność) vs. liabilities (zobowiązania finansowe)
Assets (aktywa) vs. An asset składnik majątku; assets mienie, majątek

To further – zabezpieczyć

Support needs/ maintenance / support and maintenance – utrzymanie
Pertain to – dotyczyć
The desirability of retaining certain assets intact – celowość zachowania wskazanych poniżej składników majątku w stanie nienaruszonym


 • Świadczenie

(UK) AND the Claimant claims – powód wnosi o

(US) WHEREFORE, plaintiff prays for the following relief from this court - w związku z powyższym powód zwraca się do sądu o następujące świadczenia
compensatory dameges = actual damages odszkodowanie/ zadośćuczynienie

punitive damages = exemplary damages odszkodowanie prewencyjne


declaratory judgment – wyrok deklaratoryjny/ deklaratywny
to declare ustalić (o wyroku)
CPR Civil Procedure Rules Reguły postępowania cywilnego (UK)

FRCP Federal Rules of Civil Procedure Federalne reguły postępowania cywilnego(US)

CPLR Civil Practice Law and Rules - reguły postępowania cywilnego obowiązujące w stanie Nowy Jork
Injunction postanowienie sądu, które nakazuje lub zakazuje stronom postępowania wykonania określonych czynności nakaz (ordering/ enjoing Sb to do sth) / zakaz (prohibiting/ enjoining from sth/ restraining from sth)
W wyroku używamy:

Permanent injunction

… prohibiting the defendant – wyrok/ orzeczenie zakazujące pozwanemu

… ordering the defendant – wyrok/ orzeczenie nakazujące pozwanemu


Perpetual injunction
Przed zakończeniem postępowania używamy:

Temporary injunction

Interlocutory injunction

… prohibiting/ enjoining the defendant – postanowienie nakazujące pozwanemu na czas postępowania sądowego


Preliminary injunction

Provisional injunction


As may be just = as may be appropriate = As may seem just and proper = as to this Honourable Court may seem just = as to this Honourable Court may seem just, reasonable and proper xxx, jakie sąd uzna za zasadne
In the premises – na podstawie przesłanek przedstawionych powyżej
Prayer for relief wniosek o świadczenie
Infringement – naruszenie/ pogwałcenie

in concert with or participation with - w porozumieniu z xxx, bądź przy udziale xxx


to wit = particularly = specifically – tzn., tj., mianowicie

prejudgment interest – odsetki od terminu złożenia pozwu

post judgment interest – odsetki naliczane od dnia wydania wyrku

… with both prejudgment and post judgment interests - … z odsetkami naliczanymi od dnia złożenia pozwu do terminu jego wypłaty


General damages

- odszkodowani/ zadośćuczynienie ogólnie przyjęte w orzecznictwie (US)

- zadość uczynienie (za szkody moralne, czyli krzywdy) (pozostałe kraje ang.)
Special damages

- odszkodowanie/ zadośćuczynienie szczególne dla okoliczności sprawy (US)

- odszkodowanie za szkody materialne (pozostałe kraje ang.)
Real property/ realty –nieruchome składniki majątku/ majątek nieruchomy

- land nieruchomości gruntowe

- incorporeal hereditaments dziedziczenie ograniczone prawa rzeczowe (np. podlegające dziedziczeniu prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość)
Personal property/ personalty – ruchome składniki majątku/ majątek ruchomy

-chattels/ chattels personal - ruchomości

- chattels real dzierżawione nieruchomości • Stopka

Statement of truth – oświadczenie o prawdziwości przedstawionych faktów (UK)


Process – pisma procesowe

Solicitors/ solicitors & barristers – kancelaria prawna


Juris No./ juris number – numer wpisu


Powiadomienie o wytoczeniu powództwa

– wezwanie


Writ of summons (tradycyjna forma, wycofana w UK)

US: sądy stanowe w niektórych stanach, takich jak Pensylwania I Maryland

Pozostałe kraje angolsakie: sądy okręgowe
Skrót: writ – powiadomienie
Summons

US: wszystkie sądy federane i większość sądów stanowych

Pozostałe kraje angolsakie: sądy rejonow
Claim form

UK: wszystkie sądy


*** W języku polskim słowo wezwanie jest używane w szerszym kontekście niż angielskie summons. Może oznaczać pismo skierowane przez sąd zarówno do pozwanego, jak i do powoda, świadków czy biegłych. W takim znaczeniu słówka (witness) summons używa się tylko w UK. W pozostałych krajach anglosaskich dokument oznaczony samym rzeczownikiem summons kierowany jest wyłącznie do pozwanego i pełni rolę pisma przewodniego (odpis lub streszczenie pozwu znajduje się w załączniku).

Proceedings – postępowanie


The High Court of Justice of England and Wales – Sąd Wysokiego Trybunału Anglii i Walii

The High Court – Sąd Wysokiego Trybunału Irlandii

Queen’s Bench Court – Sąd Ławy Królewskiej (Kanada)
Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada, and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith

Elżbieta II, z Łaski Bożej,, Królowa Wielkiej Brytanii, Kanady, swych pozostałych Królestw i Terytoriów Zamorskich, Przewodnicząca Wspólnoty Narodów, Obrończyni Wiary • pełen tytuł królowej ma różną formę w różnych krajach

Take notice – zawiadamia się

Action has been commenced against you by the plaintiff powód wytoczył sprawę przeciwko panipanu

To set out = to set forth – przedstawić/ wyliczyć

If you intend to defend this action - jeśli zamierza pan/ pani skorzystać w niniejszej sprawie z prawa do obrony procesowej

Appearance powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

Copy odpis/ kopia (w sytuacjach niejasnych: duplicate copy - kopia)

Provide with = enclose załączyć

To Serve (osoba upoważniona przez sąd) = to deliver (jakakolwiek inna osoba) doręczyć

Statement of Demence (Kanada) = answer (pozostałe kraje) odpowiedź na pozewJudgment May be taken/ given/ entered against you… - zapdanie wyrok…

After the later/ earlier of – (poprzedza wyliczenie dwóch sposobów ustalenia terminu wykonania jakiejś czynności) po upływie późniejszego/ wcześniejszego terminu z

(lub … w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później/ wcześniej)

Not including = exclusive of – z wyłączeniem

Guardianship – opieka/ ustanowienie opiekuna prawnego

Guardian opiekun prawny

Custody – wykonywanie władzy rodzicielskiej (dzieci)/ areszt (policja)/ depozyt (rzeczy)

Access to a child = visitation right – prawo do widzenia się z dzieckiem

Maintenance – postawowe utrzymanie

Suport – pełne utrzymanie

~ Maintenance and support –utrzymanie

~ Maintenance or support –utrzymanie podstawowe lub pełne

Valid for service from – termin rozpoczęcia biegu ważności doręczenia

Command nakazywaćAction at the suit of – sprawa z powództwa xxx

In default of … - używa się do określenia czyności, które nie zostały wykonane

~ … Take notice that in de faul of doing so… - np. zawiadamia się, że w przypadku niezłożenia takiego powiadomienia

Judgment May be given in your absence może zapaść wyrok zaoczny[Wyrok zaoczny — rodzaj wyroku sądowego, który wydany jest pod nieobecność pozwanego lub oskarżonego, jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.]

witness świadek (ale jeśli pismo jest sporządzane w im. monarchy, to tłumaczymy: w imieniu królowej/ w imieniu króla)

honourable sędzia xxx

chief justice prezes (najwyższego rangą sądu w danym kraju)

renew przedłużyć ważność

to appear (pr. cyw.) złożyć powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej zwanego appearance


date purchased – data wydania

venue – sąd miejscowo właściwy

causes of action – podstawy powództwa

rider – załącznik

You are hereby summoned to answer the complaint in this action. – Niniejszym wzywa się pana/ panią do przedstawienia odpowiedzi na pozew w przedmiotowe sprawie.

Notice of appearance = appearance = notice of intention to defend – powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej.. within xxx days after the service is complete w terminie xxx dni od skutecznego doręczenia

to appear of answer doręczyć dokument (notice of appearance)

in case of your failure to appear of answer… w przypdadku niedoręczenia powiadomienia o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

judgment will be taken against you by default for the relief demanded in the complaint zapadnie niekorzystny dla pana/ pani wyrok zaoczny orzekający świadczenia, których żąda pozew

Yours, etc. – (na końcu pisma, USA) z wyrazami szacunku

Esq. (po nazwisku prawnika) – mecenas xxx

Reakcja na powództwo
Reakcja na pozew obejmuje przygotowanie dwóch pism:


 • powiadomienia o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

- appearance (wycofane z UK, używane w pozostałych krajach oprócz USA)

- notice of intention to defend (UK/ Irlandia)

- notice of appearance/ acknowledgment of service (USA)
 • odpowiedzi na pozew

- answer


- defence

- statement of demence


- counterclaim – powództwo wzajemne (gdy pozwany uzna, że to on jest stroną pokrzywdzoną)

[Odpowiedź na powództwo wzajemne określa się terminem: reply or answer]Powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej
in re… - w sprawie

docket – wokanda

court papers (USA), filings dokumenty sądowe

statements of case (UK) ) pleadings (poz. kraje) –pisma procesowe

motion wniosek (składany w trakcie przewodu sądowego)

order postanowienie

the Defendant intends to defend this civil summons… - pozwany zawierza skorzystać z prawa do obrony procesowej w wyżej wymienionej/ w przedmiotowej sprawie

to be listed for … - wyznaczony/ przewidziany do rozpatrzenia

sitting posiedzenie

clerk (of the court) – kierownik kancelarii sądu


* Powiadomienie ma obszerniejszą treść tylko w USA, gdy występuje pod nazwą acknowledgment of service. Stosuje się go, gdy pozwany otrzymał odpis pozwu, ale nie zostało mu doręczone powiadomienie o wytoczeniu powództwa.
case = action = suit –sprawa sądowa

to waive – dobrowolnie odstąpić

formal process formalne powiadomienie przez sąd (np. o wytoczeniu śledztwa)

I do not waive further notice or my right to raise any defenses I may have in this action – nie zrzekam się prawa do dalszych powiadomień ani prawa do podniesienia któregokolwiek z zarzutów, jakie mi w tej sprawie mogą przysługiwaćpro se –występujący przed sądem osobiście

sworn to and subscribed before me… - potwierdzono złożeniem podpisu I przysięgi w mojej obecności


paragraph 1 of the Particulars of Claim is admitted uznaje się punkt 1 pozwu

effect skutek

…the Defendant will reply upon/ on the lease for its full terms and effects…

pozwany będzie opierał się na pełnym zakresie warunków umowy najmu I jej skutkówmatter – przedmiot

… at any trial of this matter… - jakimkolwiek procesie, którego przedmiotem będzie ww. sprawa

meterial przedmiotowo istotny/ istotny

at all material times – we wszystkich przedmiotowo istotnych okresach czasu

materially identical przedmiotowo tożsamy

bear ponieść

… and the costs of which have been borne by individual residents… - a koszty których ponieśli poszczególni mieszkańcy

The Defendant is unable to admit or deny Pozdwany nie jest w stanie uznać ani odrzucić

Claimant is required to prove… - na powodzie ciąży obowiązek wykazania

… the same ww. ..

To reserve the right to zastrzec sobie prawo do

From time to time w j. prawniczym nie pełni funkcji okolicznika czasu, ale pełni ważną rolę gramatyczną: wskazuje czynność powtarzalną, np. nie naprawić, ale naprawiać

As often as occasion shall require za każdym razem gdy wymagają tego okoliczności

well w j. prawniczym: starannie

excepted z wyłączeniem

damage by fire or other accidents against which the lessor has agreed to insure under the provisions of clause 5 (vi) hereof only excepted z wyłączeniem tylko szkód spowodowanych pożarem oraz innymi wypadkami, od których najmujący zgodził się ubezpieczyć na podstawie postanowień paragrafu 5 punkt vi niniejszej umowy

Without prejudice to the generality of the foregoing = without limiting the generality of the foregoing – nie uchybiając powyższemu

In good repair – w dobrym stanie technicznym

The Defendant is not in breach of its repair obligations pozwany nie naruszył obowiązku utrzymania budynku w dobrym stanie technicznym

The Defendant my be liable to repair and reprint rusty metalwork of frames pozwany może odpowiadać za naprawę i malowanie zardzewiałych metalowych części ram


… or otherwise lub w jakikolwiek inny sposób

Further or alternatively ponadto oraz w przypadku spełnienia powyższego warunku

Further or in the further alternative ponadto oraz w przypadku spełnienia wskazanego powyżej warunku

Indemnify zwrócić poniesione koszty, (polisa ubezpieczeniowa:) wypłacić odszkodowanie

The Claimant is not entitled to be indemnified for the cost of the same powodowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów przedmiotowych prac

Quotation oferta cenowa

Supporting documentation przedmiotowa dokumentacja

Duly należycie

Duly authorized należycie upełnomocniona/ upoważniona umocowana
Counterclaim powództwo wzajemne
Plaintiff by counterclaim – powód wzajemny

Counterclaim plaintiff (USA)

Counterclaimant

Defendant by counterclaim –pozwany wzajemny

Counterclaim defendant (USA)

Counterdefendant


Declaration (w odniesieniu do decyzji sądu)wydanie wyroku deklaratoryjnego/ wydanie wyroku ustalającego/ wydanie orzeczenia ustalającego

A declaration that claims 1-41, inclusive, of the Patent are, and always have been, invalid – wydanie wyroku ustalającego, że dotyczące patentu stwierdzenia od 1 do 41 włącznie są i zawsze były nieważne


Business = operations – działalność

… as amended z późniejszymi zmianami


Injunction postanowienie sądu nakazujące coś lub zakazujące czegoś

Interim injunction post. wydane przed rozpoczęciem procesu

Interlocutory injunction - post. wydane w trakcie trwania procesu

Interim injunction i Interlocutory injunction to postanowienia zabezpieczające powództwo

Permanent injunction - post. wydane w orzeczeniu rozstrzygającym rozpatrywaną przez sąd sprawę

Permanent injunction prohibiting/ restraining from/ enjoining from - wyrok zakazujący

Permanent injunction ordering/enjoining to wyrok nakazujący
Accounting of profits zwrot bezpodstawnie osiągniętych zysków

(podstawą prawną jest unjust enrichment bezpodstawne ubogacenie się)

Damages or an accounting of profits , as Moonrise Optics may elect odszkodowanie lub zwrot bezpodstanie osiągniętych zysków do wyboru przez Moonrise Optics

Abuse of process nadużycie prawa

Injunction restraining the Plaintiff (Defendant by counterclaim) from continuing its abuse of this Courts process postanowienie zakazujące powodowi (pozwanemu wzajemnemu) dalszego nadużywania prawa przed tutejszym sądemIncidental to – wynikający z

Its costs of, and identical to, this counterclaim – koszty sądowe niniejszego powództwa wzajemnego oraz pozostałe koszty z niego wynikające

Expert’s fee wynagrodzenie biegłego

Further and other dalszy

To repeat and reply upon = Re-allege = incorporate by reference przywołać/włączyć również przedstawione uprzednio (oświadczenia/ dowody etc.)

Allegation oświadczenie (przedstawiające subiektywną opinię strony sprawy, która nie znalazła jeszcze obiektywnego potwierdzenia wyrokiem sądu )

Factual allegation oświadczenie dotyczące faktów

In suport of na poparcie
W USA powództwa wzajemne, tak jak pozwy dzielone są na rozdziały, z których każdy przedstawia odrębną podstawę powództwa (cause of action). W doktrynie anglosaskiej każdy czyn niedozwolony na nazwę i znamiona.

Tort delikt

Elements znamiona

Każdy delikt stanowi odrębną podstawę powództwa wzajemnego.
Non-infringement nienaruszenie/ naruszenie prawa nie miało miejsca/ naruszenie prawa nie nastąpiło

Declaration of non-infringement wydanie orzeczenia ustalającego, że naruszenie prawa nie miało miejsca

On information and belief (belief -własne przekonania; information wiedza potwierdzona dowodami) zgodnie z wiedzą i przekonaniem osoby

Principal place of business główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Seat/ registered seat/ registered office siedziba

(court) has jurisdiction of/ over (sąd) właściwy do rozpatrzenia sprawy

U.S.C – United States Code kodeks praw Stanów Zjednoczonych Ameryki wydawany co 6 lat

§- section sign

17 U.S.C. §101 et seq. dział 17 kodeksu praw Stanów Zjednoczonych Ameryki, artykuł 101 oraz dalsze

To charge with (postępowanie karne) postawić zarzut

(postępowanie cywilne) zarzucić

To accuse of - (postępowanie karne)oskarżyć(postępowanie cywilne)zarzucić

Allegedly – rzekomo/ zgodnie z oświadczeniami pozwanego/ powoda/ oskarżonego/ według pozwanego/ powoda/ oskarżonego

Allege zarzucić dopuszczenie się/ zarzucić popełnienie

Re-allege przywołać/ włączyć również przedstawione uprzednio oświadczenia/ dowody etc.

= Repeat and rely upon / incorporate by reference

Controversy spór

Affirmative Defence (procedura cywilna)- zarzut wyłączający bezprawność czynu zabronionego

Dismiss (decyzja sądu) oddalić sprawę/ pozew etc.- (decyzja powoda) odstąpić od dochodzenia roszczeń z tytułu/ w sprawie

Legitimacy zgodność z prawem

Prevent uniemożliwić/ zablokować/ udaremnić

Judicially przez sąd/ sądownie/ na drodze sądowej

…counterclaim defendants have prevented the legitimacy of their conduct and strategy from being judicially examined pozwani wzajemni uniemożliwili zbadanie przez sąd zgodności z prawem swych działań I strategii

Vindicate oczyścić z zarzutów

counterclaim defendants have prevented the defendants in those cases from being judicially vindicated - pozwani wzajemni uniemożliwili pozwanym w tych sprawach oczyszczenie się z zarzutów przed sądem

Request (w pozwie) ubiegać się o/ wystąpić o/ wnieść o

Relief requested świadczenia, o które wniesiono

Obtain uzyskać świadczenie/ odszkodowanie

… the relief requested cannot be obtained in the action against counterclaim Plaintif – w sprawie przeciwko powodowi wzajemnemu nie ma możliwości uzyskania świadczeń, o które wniesiono

Positive judicial declaration wyrok deklaratoryjny/ deklaratywny (który orzeka, że zarzucone pozwanemu czyny nie miały miejsca)

Counterclaim plaintiff is entitled to a positive judicial declaration of non-infringement powodowi wzajemnemu przysługuje prawo do wyroku deklaratoryjnego świadczącego, że naruszenie prawa nie miało miejsca

As May be appropriate jakie sąd uzna za zasadne= As to this Honourable Court may seem just / as May seem just and proper
Misuse- nadużycie

Cartel kartel (porozumienie producentów ustalające ceny na rynku I ograniczające konkurencję)

Collusion zmowa producentów

Collude wejść w zmowę cenową

Collusively w zmowie cenowej/ w warunkach zmowy cenowej

Antitrust laws prawo antymonopolowe

… a cartel acting collusively in violation of the antitrust laws kartel działający w warunkach zmowy cenowej naruszającej prawo antymonopolowe

Litigate procesować się/ zaskarżać/ wytaczać sprawy sądowe

Settle zawrzeć ugodę/ rozstrzygnąć polubownie

Settelment ugoda

…by litigating and settling all cases similar to this one together wspólnie wytaczająć wszystkie sprawy podobne do niniejszej oraz zawierająć w nich zgody

Legal = lawful prawny/ legalny

Prosecute

- (postępowanie karne) – ścigać sprawców przestępstw/ pociągnąć do odpowiedzialności karnej

- (postępowanie cywilne) - wytoczyć sprawę

To dispose of zakończyć/ zamknąć (sprawę sądową)

Forfeiture utrata/ przepadek praw

To forfeit utracić (prawa wskazane w dalszej części zdania)

To demand judgment wnieść o wydanie wyroku

With prejudice prawomocna(wyklucza ponowne rozpatrzenie)

Without prejudice nieprawomocna

wherefore, Defendant demands judgment in his favour dismissing the complaint with prejudice –

w świetle powyższego pozwany wnosi o wydanie na swą korzyść prawomocnego wyroku oddalającego pozew

Wnioski
- motion (USA)

- application (pozostałe kraje)


* Request bywa używany zamiennie z terminem motion, czyli wniosek. Dzieje się tak jednak tylko w treści wniosków. W ich tytułach występuje zawsze termin motion lub application.
Zasadność wniosku oraz podstawa, na jakiej się opiera, przedstawione są w uzasadnieniu, które z reguły określane jest terminem memorandum.

Memorandum of law/ memorandum of points and authorities (gdy uzasadnienie wniosku powołuje się na wcześniejsze decyzje sądów w podobnych sprawach) –uzasadnienie (teści wniosku w postaci )

Affidavit – oświadczenie złożone pod przysięgą (przed notariuszem – notary public)

Przytoczenia przepisów oraz precedensów

Jeżeli jedna strona złoży wniosek, druga również musi zostać poinformowana.

Notice of motnion/ notice of application – powiadomienie o złożeniu wniosku
Strona ta ma bowiem prawo do złożenia sprzeciwu.

Opposition to motion/ opposition to application – sprzeciw
Wnioskodawca może też ustosunkować się do sprzeciwu.

Reply to opposition to motion/ reply to opposition to application – odpowiedź na sprzeciw
W wyjątkowych przypadkach można odstąpić od powiadamiania strony przeciwnej o złożeniu wniosku.

Ex parte – wniosek jednostronny (USA)

An ex parte decision is one decided by a judge without requiring all of the parties to the controversy to be present. In Australian, Canadian, U.K., South African, Indian and U.S. legal doctrines, ex parte means a legal proceeding brought by one person in the absence of and without representation or notification of other parties.Application made without notice to the other party – wniosek jednostronny (UK)

Without notice application – wniosek jednostronny (pozostałe kraje)
Wniosek o wydanie wyroku w trybie uproszczonym - motion for summary judgment

Wniosek o przedłużenie terminu -

Wniosek o oddalenie powództwa -

Wniosek o zabezpieczenie powództwa -

Wniosek o odstąpienie od ostatniej rozprawy -

Wniosek w sprawie kosztów -

Wniosek w sprawie obrazy sądu -
Wniosek o wydanie wyroku w trybie uproszczonym

e.g. Petitioners motion for summary judgment - wniosek powoda o wydanie wyroku w trybie uproszczonym


Summary judgment – wyrok w trybie uproszczonym, tzn. wydawany bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

*Jeżeli wyrok w trybie uproszczonym zapada na wniosek strony w trakcie postępowania dowodowego, określany jest terminem – judgment as a matter of law


To move for sth – wnieść/ złożyć o

Movant/ moving party – wnioskodawca

Nonmovant/non-moving party – strona przeciwna

To compel – w oczywisty sposób wynikać z

…summary judgment is compelled because there is no genuine issue as to any fact material to the legal claim presented in his claim – wyrok w trybie uproszczonym w oczywisty sposób wynika z braku rzeczywistych kwestii spornych co do jakichkolwiek faktów przedmiotowo istotnych dla roszczeń, które przedstawił on w pozwie

To enter – (o sądzie) wydać wyrok

… and summary judgment should enter for the petitioner – oraz aby sąd wydał korzystny dla powoda wyrok w trybie uproszczonym
Wniosek o przedłużenie terminu

Defendant/counterclaim-plaintiff CSCS unopposed motion for leave to file amended counterclaimsniekwestionowany wniosek CSC, pozwanego/ powoda wzajemnego, o zezwolenie na złożenie uzupełnionego roszczenia wzajemnego

CSC – nazwa firmy
Through = by and through za pośrednictwem

Counsel pełnomocnik

To amend uzupełnić

To drop/ abandon odstąpić od/ zrezygnować z

To misappropriate przywłaszczyć sobie

the Saguaro Group abandons Any claim that CSC misappropriated the Saguaro’s Group trade secrets – …the Saguaro Group odstąpiła od roszczenia, że SCS w jakikolwiek sposób przywłaszczyła sobie tajemnice handlowe the Saguaro Group

Count- (procedura karna) zarzut


 • (procedura cywilna) – podstawa powództwa

Theory - (procedura cywilna)- podstawa prawna

Purport rzekomo/ według oświadczenia

Improper (prawo cywilne) niedozwolony; improperly w sposób niedozwolony

Investigation – dochodzenie/ śledztwo

Continuing investigation – dotychczasowe wyniki śledztwa

Factual allegation – oświadczenie dotyczące faktów

Insofar – w zakresie, w jakim/ w zakresie, w którym

To assert – wykazać prawdziwość

To be responsie – stanowić odpowiedź

Insofar as the claims CSC seeks to assert are responsive to the Saguaro Group’s new pleading… - w zakresie, w jakim stwierdzenia, których prawdziwość CSC stara się wykazać, stanowią odpowiedź na nowe pismo procesowe the Saguaro Group

As of right ((law) by means of a legal entitlement, rather than through extenuating circumstances, okoliczności łagodzące) bez ubiegania się o zezwolenie sądu, z mocy prawa

See (zapowiada przywołanie przypisów i precedensów) podstawa prawna

holding that Defendant „was entitled to a ‘fresh start’ in answering Plaintiff’s Second Amended Complaint” - … w którym sąd postanowił, że pozwanemu przysługuje prawo do nowego początku w sytuacji, gdy przygotowuje odpowiedź na powtórnie uzupełniony pozew””

Inequitable niesprawiedliwy

To entertain (w dok. sądowych) rozpatrzyć

To plead złożyć/ przedstawić pismo procesowe

…without permitting [defendant] to completely plead anew - nie pozwalająć [pozwanemu] na przedstawienie zupełnie nowego pisma procesowego

While – aczkolwiek, jakkolwiek

Good cause uzasadniona przyczyna/ uzasadnione przyczyny

… there is good causa to permit csc to amend its counterclaims istnieją uzasadnione przyczyny, aby zezwolić CSC na uzupełnienie roszczenia wzajemnego

Freely – bez zastrzeżeń

.. and leave to amend should be freely given – a zezwolenie na uzupełnienie powinno zostać wydane bez zastrzeżeń

… brought in good faith and without a dilatory purpose złożony w dobrej wierze I nie mający na celu opóźnienia postępowania

… will not result in undue prejudice to anyone nie wyrządzi nikomu nadmiernych szkód

To confer odbyć spotkanie/ spotkać się

… undersigned counsel has conferred with counsel for the Saguaro Group regarding this motion- niżej podpisany pełnomocnik spotkał się z pełnomocnikiem the Saguaro Group w prawie niniejszego wniosku

Subject to – pod warunkiem

In the ordinary course – w zwykły sposób/ w zwykłym trybie

…subject only to its right to respond to the amended counterclaims in the ordinary course- jedynie pod warunkiem zachowania prawa do odpowiedzi na uzupełnione roszczenie wzajemne w zwykłym trybie

Foregoing powyższy, przedstawiony powyżej

Proposed projekt

…as set forth in the proposed pleading attache hetero - … jak zostało to przedstawione w projekcie pisma procesowego załączonego do niniejszego wnioskuWniosek o oddalenie powództwa

e.g. Notice of Motion and Motion to Dismiss for Improper Venue, or in the Alternative, to Stay; Memorandum of Points and Authorities Thereon
Notice of motion (US) = notice of application – powiadomienie o złożeniu wniosku

Motion to dismiss (for) – wniosek o oddalenie powództwa (z powodu)

e.g. motion to dismiss for improper venue - wniosek o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości miejscowej sądu

in the alternative – lub też/ w przypadku oddalenia tego wniosku

to stay – (j. prawn.) zawiesić wykonywanie czynności prawnej

motion to stay – wniosek o zawieszenie postępowania

memorandum of points and authorities – uzasadnienie wniosku

* Notice of motion and Motion to dismiss for improper venue, or in the alternative, to stay; memorandum of points and authorities thereon * - powiadomienie o złożeniu wniosku oraz wniosek o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości miejscowej sądu, lub w przypadku oddalenia tego wniosku, wniosek o zawieszenie postępowania, oraz ich uzasadnienie

Record – (j. prawn.) protokół z posiedzenia sądu

Counsel of record – pełnomocnik wskazany w protokoleTo plaintiff and counsel of record - adresat: powód oraz jego pełnomocnik wskazany w protokole

The defendant … will move the court for an order dismissing the action – pozwany złoży wniosek o wydanie postanowienia o oddaleniu sprawy

On the grounds that venue properly lies in… - w związku z tym, że sądem miejscowo właściwym jest

To file action- wszcząć / wytoczyć sprawę sądową

To decide – rozstrzygnąć

e.g. the issue to be decided by this motion is whether… - kwestią, którą niniejszy wniosek ma rozstrzygnąć jest zatem czy

ruling on – decyzja (sądu w sprawie)

on file – w aktach e.g. on file in this matter w aktach tej sprawy

argument – wystąpienie (przed sądem)

… and such further evidence and material as the court may allow – oraz takie inne dodowdy I materiały, jakie sąd dopuści

A complaint […] relating to a dispute which had arisenpozew [] dotyczący sporu jaki powstał

Pertaining – w związku z

True and correct copy – (wierny oryginałowi I wolny od błędów oraz nieścisłości) wierny odpis

Exhibit dowód rzeczowy vs. Evidence materiał dowodowy, dowody rzeczowe

comity (USA) zasada poszanowania właściwości sądów

… the doctrine of federal comity permits doktryna poszanowania właściwości sądów federalnych pozwala

To decline jurisdiction over – uznać sąd za niewłaściwy do rozpatrzenia danej sprawy

To affirm – utrzymać w mocy (wyrok sądu niższej instancji)

… affirming dismissal of a later filed action – podtrzymujący w mocy wyrok oddalający później wszczętą sprawę

Develop – wypracować (w odniesieniu do przepisów i procedur)Efficiency – sprawność/ sprawne działanie/ sprawna działalność (odnoście do sądów)

Disregard -pomijać

the first to file rule was developer to serve the purpose of promoting efficiency well and should not be disregarded lightly – regułę wcześniejszego wszczęcia sprawy wypracowano, aby dobrze służyła celowi promowania sprawnej działalności I nie powinna być pochopnie pomijana

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna