Gramatyka kontrastywna polsko-angielskaPobieranie 17.61 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.61 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTU 2012/2013

GRAMATYKA KONTRASTYWNA POLSKO-ANGIELSKA

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska


Kod przedmiotu

0400-AS1-3CGPE

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Specjalność: język angielski

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język angielski

Charakterystyka przedmiotu

Blok: przedmioty kierunkowe, przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/ semestr


III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

Forma prowadzenia zajęć15 godzin – wykład

Punkty ECTS

1

Prowadzący


Dr Agata Rozumko

1.Założenia i cele przedmiotu

2.Efekty nauczania przedmiotu (KRK)1. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnicami pomiędzy językiem polskim i angielskim w zakresie morfologii, składni i pragmatyki językowej oraz usystematyzowanie wiedzy, którą posiadają na ten temat. Po zakończeniu cyklu wykładów studenci powinni umieć opisać różnice w strukturze tych dwóch języków, a także stosowanych zwrotach grzecznościowych i formach adresatywnych. Powinni także umieć rozpoznać typowe błędy w zakresie gramatyki i pragmatyki popełniane przez Polaków uczących się angielskiego (np. kalki językowe) i przeanalizować ich przyczyny

2. Student będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie struktury morfologicznej i składniowej języków angielskiego i polskiego, będzie potrafił przeprowadzić analizę porównawczą struktury zdań angielskich i polskich oraz wykorzystać wiedzę z zakresu gramatyki kontrastywnej w komunikacji w języku angielskim oraz później w pracy zawodowej (pracując np. jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz)

Wymagania wstępne


Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktury morfologicznej i fonologicznej oraz składni i semantyki współczesnego języka angielskiego.

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: gramatyka opisowa języka angielskiego (morfologia, fonetyka i fonologia, składnia i semantyka)


Treści merytoryczne przedmiotu

  1. Wprowadzenie do badań kontrastywnych

- ekwiwalencja i kongruencja

  1. Gramatyka j. angielskiego i j. polskiego: porównanie

a) morfologia

- procesy słowotwórcze w języku polskim i angielskim

- zapożyczenia z języka angielskiego w polszczyźnie

- fleksja

b) rodzaje czasowników i kategorie czasownikowe: czas, aspekt, tryb, modalność

rzeczowniki: liczba, rodzaj

przymiotniki i przysłówki: fleksja, pozycja w zdaniu

c) składnia

- struktura zdania w angielszczyźnie i polszczyźnie

- szyk wyrazów w zdaniu

- rodzaje zdań i ich funkcje pragmatyczne

3. Akty mowy (elementy pragmatyki interkulturowej na podstawie badań A. Wierzbickiej)

Forma i warunki zaliczenia


Zaliczenie pisemne

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejFisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Tabakowska E., 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Universitas.

Wierzbicka, A. 2006. English: Meaning and Culture. Oxford University Press.

Willim E., E. Mańczak-Wohlfeld, 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa-Kraków: PWN.………………………………. podpis osoby składającej sylabus
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna