Grudzień: Bóg, który uświęcaPobieranie 16.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.17 Kb.

Grudzień:
Bóg, który uświęca


Rozpoczynając cykl spotkań duszpasterskich, poświęconych tajemnicy świętości, przypominamy prawdę, że święty jest tylko Bóg, a człowiek został zaproszony, aby uczestniczyć w Jego życiu, a więc także w Jego świętości. To, co w naszym życiu święte, ma swoje źródło w Bogu. Świętość jest nam ofiarowana jako dar, który mamy rozwijać. Został nam on w pełni ofiarowany w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, dokonanego przez Chrystusa.

Droga uświęcenia ludzi, jaką wybrał Syn Boży, prowadziła przez rodzinę. Do niej bowiem najpierw skierował swoje kroki uświęcając codzienność rodzinnego życia swoją obecnością.

Temu tematowi można poświęcić jedną z niedziel Adwentu lub sam dzień Narodzenia Pańskiego. Wszak jest to szczególny dzień uświęcenia człowieka, rodziny i całego świata. To dzień, w którym najświętszy Bóg objawił się światu w ludzkiej naturze, ukazał się ludziom jako małe Dziecię.

Myśli do homilii i rozważań


Poniższy tekst zaczerpnięty jest z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w czasie kanonizacji bł. Kingi 16 czerwca 1999 roku. Jest to piękny i zawsze aktualny komentarz do nauki Kościoła o powszechnym powołaniu do świętości. Papież mówił m.in.: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Te słowa inspirują całe przygotowanie do jego kanonizacji.

„«Święci żyją świętymi». W pierwszym czytaniu słyszeliśmy proroczą zapowiedź: «Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia» (Tb 13,13). Te słowa proroka odnoszą się w pierwszym rzędzie do Jerozolimy – miasta naznaczonego szczególną obecnością Boga w Jego świątyni. Wiemy jednak, że od kiedy przez śmierć i zmartwychwstanie «Chrystus (...) wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga» (Hbr 9,24), to proroctwo spełnia się na wszystkich tych, którzy postępują za Chrystusem tą samą drogą do Ojca. Odtąd już nie światło jerozolimskiej świątyni, ale blask Chrystusa, który opromienia świadków Jego zmartwychwstania, przyciąga liczne narody i mieszkańców wszystkich krańców ziemi do świętego imienia Bożego.

W przedziwny sposób tego zbawiennego promieniowania świętości zaznała w swoim życiu św. Kinga począwszy od dnia narodzin. Przyszła bowiem na świat w węgierskiej, królewskiej rodzinie Beli IV z dynastii Arpadów. Królewski ten ród z wielką troską pielęgnował życie wiary i wydał wielkich świętych. Z niego pochodził św. Stefan, główny patron Węgier, i jego syn, św. Emeryk. Szczególne zaś miejsce pośród świętych z rodziny Arpadów zajmują kobiety: św. Władysława, św. Elżbieta Turyńska, św. Jadwiga Śląska, św. Agnieszka z Pragi i wreszcie siostry Kingi - św. Małgorzata i bł. Jolanta. Czyż nie jest oczywiste, że światło świętości tej rodziny prowadziło Kingę do świętego imienia Bożego? Czy przykład świętych rodziców, rodzeństwa i krewnych mógł pozostać bez śladu w jej duszy?

Ziarno świętości posiane w sercu Kingi w rodzinnym domu, znalazło w Polsce dobrą glebę do rozwoju. Gdy w 1239 r. przybyła wpierw do Wojnicza, a potem do Sandomierza, nawiązała serdeczną więź z matką swego przyszłego męża Grzymisławą i jej córką Salomeą. Obydwie odznaczały się głęboką religijnością, ascetycznym życiem oraz zamiłowaniem do modlitwy, lektury Pisma Świętego i żywotów świętych. Ich serdeczne towarzyszenie, zwłaszcza w trudnych, pierwszych latach pobytu w Polsce, miało wielki wpływ na Kingę. Ideał świętości coraz bardziej dojrzewał w jej sercu. Szukając wzorców do naśladowania, które mogły odpowiadać jej stanowi, za szczególną patronkę obrała sobie swą świętą krewną - księżną Jadwigę Śląską. Chciała również wskazać całej Polsce świętego, który dla wszystkich stanów i wszystkich dzielnic stałby się nauczycielem umiłowania Ojczyzny i Kościoła. Dlatego wespół z biskupem krakowskim Prandotą z Białaczewa podjęła usilne starania o kanonizację krakowskiego męczennika, bpa Stanisława ze Szczepanowa. Z pewnością niemały wpływ na jej duchowość wywarli żyjący wówczas św. Jacek, bł. Sadok, bł. Bronisława, bł. Salomea, bł. Jolanta - siostra Kingi i wszyscy ci, którzy tworzyli w ówczesnym Krakowie szczególne środowisko wiary.

Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? Św. Kinga i wszyscy święci i błogosławieni XIII w. dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności.

Napisałem w Liście do Rodzin, że «poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby - jak to powiedziano w polskim milenium chrześcijaństwa - rodzina była ‘Bogiem silna’» (n. 23). Dziś, opierając się na ponadczasowym doświadczeniu św. Kingi, powtarzam te słowa tu, pośród mieszkańców sądeckiej ziemi, którzy przez wieki, często za cenę wyrzeczeń i ofiar, dawali dowody troski o rodzinę i wielkiego umiłowania życia rodzinnego. Wraz z patronką tej ziemi proszę wszystkich moich rodaków: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! Tertio millennio adveniente.

Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych! […].

Gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, św. Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się o sprawy Pana na tym świecie. Ona daje świadectwo, że wypełnianie tego zadania polega na nieustannym staraniu o zachowanie harmonii pomiędzy wyznawaną wiarą a własnym życiem. Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to również takich dziedzin życia, jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza (por. Christifideles laici, 42). Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego, na wzór świętej księżnej tych ziem! Niech i w tych dziedzinach nie zabraknie pragnienia świętości, którą zdobywa się przez kompetentne, służebne działanie w duchu miłości Boga i bliźniego […].

Pełni wdzięczności wielbimy Boga za dar świętości pani tej ziemi i prosimy, by blask tej świętości trwał w nas wszystkich; by w nowym tysiącleciu to wspaniałe światło promieniowało na wszystkie krańce ziemi i by ich mieszkańcy przyszli z daleka do świętego imienia Bożego (por. Tb 13,13) i ujrzeli Jego chwałę”.

Propozycja modlitwy powszechnej


Wstęp: Wezwani przez Chrystusa, byśmy byli doskonali, jak jest doskonały nasz niebieski Ojciec, prośmy z ufnością o uświęcenia nas samych i całego świata.

1. Błogosław, Ojcze, wszystkich chrześcijan. Spraw, aby przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII, ożywiło w pasterzach i wiernych świeckich gorliwość w dążeniu do świętości.

2. Ogarnij, Ojcze, swoim Duchem wszystkich, którzy sprawują władzę w państwie i społecznościach lokalnych. Pomóż im podejmować mądre decyzje, służące prawdziwemu dobru rodziny i każdego człowieka.

3. Wejrzyj, Ojcze, na wszystkich, którym powierzono odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży. Spraw, aby świętość wychowawców przybliżała do Ciebie wychowanków.

4. Ulituj się, Ojcze, nad wszystkimi potrzebującymi. Niech tajemnica narodzin Twego Syna, Jezusa Chrystusa, umocni nadzieję bezrobotnych, chorych i cierpiących.

5. Przygarnij, Ojcze, do swego serca naszych bliskich zmarłych (a szczególnie N.). Spraw, aby w ogniu Twej miłości spłonęła wszelka niedoskonałość, która dzieli ich jeszcze od Ciebie.6. Rozjaśnij, Ojcze, swoje Oblicze nad nami. Niech słowa bł. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się być świętymi”, umocnią dzieci, młodzież i dorosłych w dążeniu do pełnego zjednoczenia z Tobą w Chrystusie.

Modlitwa: Wielbimy Cię, Boże w Trójcy Świętej Jedyny i prosimy, abyś przyjął nasze ufne prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
: images -> doc
doc -> Ankieta uczestnika
doc -> Dane kandydata
doc -> Co name rockwool polska sp z o o
doc -> Ams w Gdańsku I Alchemii Alexander Mann Solutions, światowy lider w zakresie outsourcingu procesów rekrutacyjnych, otworzył Globalne Centrum Usług w kompleksie Alchemia w Gdańsku
doc -> Oszenie zmiany taboru lutz assekuranz
doc -> Akademia Mozartowska 2016 Mozart Academy 2016 Karta zgłoszeniowa – uczestnictwo czynne Participation Form for active participants Dane kandydata Candidate’s Data Imię: First Name
doc -> Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czarno-białej Cel hodowlany
doc -> Building Management System, czyli jak inteligentnie zarządzać budynkiem Nowoczesne i zintegrowane systemy zarządzania budynkiem poprawiają bezpieczeństwo, komfort użytkowania i optymalizują koszty eksploatacji
doc -> Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece
doc -> Wykaz czasopism Biblioteki Instytutu Historii Sztuki
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna