Grupa agoraPobieranie 1.14 Mb.
Strona1/23
Data06.05.2016
Rozmiar1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
GRUPA AGORA

Raport


za I kw. 2014 r.
12 maja 2014 r.SPIS TREŚCI

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU
ZA pierwszy KWARTAŁ 2014 R. 4

I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY 4

II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 5

1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 5

1.1. Rynek reklamy [3] 5

1.2 Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4] 6

1.3 Frekwencja w kinach [10] 6

2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 7

2.1. Przychody 7

2.2. Koszty operacyjne 8

3. PERSPEKTYWY 9

3.1. Przychody 9

3.1.1 Rynek reklamy [3] 9

3.1.2 Sprzedaż prasy 9

3.1.3. Sprzedaż biletów 9

3.2 Koszty operacyjne 9

3.2.1 Koszty usług obcych 9

3.2.2 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 9

3.2.3 Koszty marketingu i promocji 9

3.2.4 Koszty materiałów i energii 10

III. WYNIKI FINANSOWE 11

1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA 11

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA 11

2.1. Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora za pierwszy kwartał 2014 r. [1] 12

2.2. Przychody i koszty finansowe 13

3. BILANS GRUPY AGORA 13

3.1. Aktywa trwałe 14

3.2. Aktywa obrotowe 14

3.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 14

3.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 14

4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA 14

4.1. Działalność operacyjna 15

4.2. Działalność inwestycyjna 15

4.3. Działalność finansowa 15

5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] 16

IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA 17

IV.A. PRASA [1] 17

1. Przychody 18

W pierwszym kwartale 2014 r. łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 69,2 mln zł i były niższe o 19,1% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r., głównie za sprawą niższych przychodów reklamowych w Gazecie Wyborczej i czasopismach. Należy pamiętać, iż istotny wpływ na poziom przychodów zarówno ze sprzedaży egzemplarzy jak i ze sprzedaży reklam miała sprzedaż praw do wydawania miesięcznika Poradnik Domowy. 18

1.1. Przychody ze sprzedaży wydawnictw 18

1.1.1. Sprzedaż egzemplarzowa i czytelnictwo Gazety Wyborczej [4] 18

1.1.2. Sprzedaż egzemplarzowa czasopism 18

1.2. Sprzedaż reklam [3] 18

1.2.1. Przychody reklamowe Gazety Wyborczej 18

1.2.2. Prasa bezpłatna [3], [4] 19

1.2.3 Przychody reklamowe czasopism 19

2. Koszty 19

Niewielki wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników związany jest z projektem wdrożenia nowego limitowanego systemu dostępu do treści cyfrowych Gazety Wyborczej. 20

3. Nowe Inicjatywy 20

IV.B. film i książka [1] 21

IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) 23

1. Przychody [8] 23

2. Koszty 24

Do ograniczenia kosztów operacyjnych segmentu przyczyniły się również niższe, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., wydatki na reprezentację i reklamę oraz koszty amortyzacji. Spadek kosztów reprezentacji i reklamy jest spowodowany niższymi kosztami kampanii patronacko – komercyjnych. 24

3. NOWE INICJATYWY 24

IV.D. INTERNET [1] , [6] 25

Dzięki działaniom oszczędnościowym oraz wyższym o 6,4% przychodom segment Internet znacząco poprawił wynik operacyjny w pierwszym kwartale 2014 r. EBITDA segmentu Internet wyniosła 5,2 mln zł i była istotnie wyższa od tej odnotowanej w analogicznym okresie 2013 r., a marża EBITDA wyniosła 19,5%. 25

1. Przychody 25

2. Koszty 26

3. Istotne informacje o działalności internetowej 26

4. nowe inicjatywy 26

IV.E. RADIO 27

1. Przychody [3] 27

2. Koszty 27

3. Udziały w słuchalności [9] 28

4. NOWE Inicjatywy 28

IV.F. Druk [1] 29

1. Przychody 29

2. Koszty 29

3. nowe inicjatywy 29

V. informacje uzupełniające 33

1. ISTOTNE WYDARZENIA 33

2. Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (OPCJI) przez członków Zarządu w pierwszym kwartale 2014 r. i do dnia publikacji raportu 34

3. Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej w pierwszym kwartale 2014 r. i do dnia publikacji raportu 34

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego 35

5. POZOSTAŁE INFORMACJE 35SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 37


GRUPA AGORA

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU
ZA pierwszy KWARTAŁ 2014 R.


PRZYCHODY 254,0 MLN ZŁ,
STRATA NETTO 8,9 MLN ZŁ,
EBITDA 14,2 MLN ZŁ,
GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8,6 MLN ZŁ


Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują okres styczeń - marzec 2014 r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV niniejszego komentarza.

I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY


  • Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych, Grupa Agora („Grupa”) zmieniła sposób raportowania wybranych segmentów operacyjnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą wyodrębnienia działalności poligraficznej z dotychczasowego segmentu Prasa Codzienna jako odrębnego segmentu operacyjnego. Kolejna istotna zmiana dotyczy włączenia działalności związanej z wydawaniem czasopism Agory do nowego segmentu Prasa oraz przeniesieniem dotychczasowej działalności pionu Projekty Specjalne do nowego segmentu Film i Książka (wcześniej segment Kino). Dokładny opis zmian w sposobie raportowania poszczególnych działalności biznesowych Grupy Agora znajduje się we właściwych sekcjach niniejszego komentarza. Dane porównawcze za analogiczny okres 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie jednak zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą, dane prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym.

  • W pierwszym kwartale 2014 r. przychody Grupy wyniosły 254,0 mln zł i były o 3,0% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Złożyły się na to niższe o 12,7% wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, które wyniosły 111,0 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 33,1 mln zł (spadek o 7,0%). Pierwszy kwartał przyniósł wzrost frekwencji w polskich kinach, co pozytywnie przełożyło się na przychody ze sprzedaży biletów w kinach sieci Helios, które wzrosły o 17,9% w stosunku do pierwszego kwartału 2013 r. i wyniosły 41,5 mln zł. W pierwszym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wyniosły 40,7 mln zł i wzrosły o 22,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2013 r. Wzrost ten jest związany z większym wolumenem zamówień. Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 27,7 mln zł i zmniejszyły się o 9,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa Agora nie była zaangażowana w dystrybucję nowej produkcji filmowej stąd brak istotnych przychodów z tego tytułu. Pozytywnie na wartość pozostałych przychodów wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży barowej w kinach.

  • W pierwszym kwartale 2014 r. koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 263,6 mln zł i wzrosły o 0,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost kosztów operacyjnych Grupy były wyższe koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów związane z większym zapotrzebowaniem na materiały produkcyjne działalności poligraficznej na rzecz klientów zewnętrznych. Wyższe koszty usług obcych związane są głównie z otwarciem nowych kin sieci Helios w czwartym kwartale 2013 r. i w pierwszym kwartale 2014 r. oraz wyższym kosztem zakupu kopii filmowych wynikającym z wyższych przychodów ze sprzedaży biletów do sieci kin Helios. Wzrost kosztów usług obcych został częściowo ograniczony przez niższe koszty utrzymania nośników reklamowych w segmencie Reklamy Zewnętrznej oraz niższe koszty zakupu czasu antenowego w segmencie Radio. W pierwszym kwartale 2014 r. nieznacznie wzrosły koszty reprezentacji i reklamy oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

  • W pierwszym kwartale 2014 r. EBITDA Grupy zmniejszyła się do 14,2 mln zł. Strata operacyjna Grupy wyniosła 9,6 mln zł, a strata netto 8,9 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 9,6 mln zł.

  • Na koniec marca 2014 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 139,5 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 64,7 mln zł oraz 74,8 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatkowo, Grupa posiada należności z tytułu złożonych przez spółkę AMS S.A. kaucji pieniężnych w wysokości 47,0 mln zł stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację wiat przystankowych w Warszawie (prezentowane w bilansie w należnościach długoterminowych).

  • Na koniec marca 2014 r. zadłużenie kredytowe Grupy wyniosło 144,9 mln zł (w tym zewnętrzne zadłużenie grupy Helios S.A. („Helios”) obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 110,3 mln zł).

  • W dniu 15 marca 2014 r. Grupa Agora we współpracy z Kino Polska TV S.A. uruchomiła kanał filmowy Stopklatka TV rozwijany w ramach spółki Stopklatka S.A. Spółka Stopklatka S.A. planuje osiągnąć rentowność już w 2015 r., a kanał filmowy realizuje założenia co do udziału w oglądalności.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna