Águila Blanca Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu MadrytPobieranie 11.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.9 Kb.


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
”Águila Blanca - Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt”

odbytego w dniu 6 marca 2011r. w Krakowie. Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia p. Dariusz Dobek, zapoznając obecnych z celem zebrania.

Następnie w/w. zawnioskował obecnym wybór Przewodniczącego zebrania. Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano kandydaturę Łukasza Gąsiorka.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego, Przewodniczącym zebrania wybrano Łukasza Gąsiorka, który uzyskał 38 głosów. Osoba ta wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania.

Przewodniczący Zebrania na wstępie zaproponował wybór protokolanta w osobie Tomasza Prajznera. Osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie. Kandydaturę tę poddano pod głosowanie. Osoba ta w głosowaniu jawnym uzyskała 38 głosów.

Przewodniczący zebrania stwierdził wybór tej osoby na protokolanta zebrania.

Przewodniczący zebrania, zawnioskował następnie o wybór wiceprzewodniczącego zebrania oraz sekretarza zebrania.

Na Wiceprzewodniczącego zebrania zaproponowano następujące kandydatury:

1.Leszka Kaźmierczaka.
Osoba te wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Na Sekretarza zebrania zaproponowano następujące kandydatury:

1. Dominika Jaworska


Osoba te wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego:

- Wiceprzewodniczącym zebrania wybrano Leszka Kaźmierczaka, który uzyskał 38 głosów.

- Sekretarzem zebrania wybrano Dominikę Jaworską, która uzyskała 38 głosów.

Przewodniczący zebrania stwierdził następnie wybór tych osób odpowiednio na: Wiceprzewodniczącego zebrania oraz Sekretarza zebrania.


Następnie Przewodniczący Zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:


1) przedstawienie uchwały o zmianie statutu,
2) dyskusja nad projektem zmiany statutu,
3) podjęcie uchwały o zmianie statutu,

4) podjęcie uchwały o wyborze nowego członka zarządu stowarzyszenia,

5) przedstawienie uchwały w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie oraz przedmiotu tej działalności oraz terminu jej rozpoczęcia
6) dyskusja nad projektem w/w uchwały

7) podjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej

8) wolne głosy oraz wnioski

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwagi i wniosków.


Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Z projektem zmiany statutu zebranych zapoznał Łukasz Gąsiorek.
W toku dyskusji do przełożonego projektu zmiany statutu nie zgłoszono uwag i wniosków.
Przewodniczący zebrania zaproponował zatem obecnym podjęcie uchwały w/s zmiany statutu:

a) odczytanie uchwały,

b) głosownie jawne

- za podjęciem uchwały głosowało 38 obecnych członków,

- przeciwko uchwale głosowało 0 obecnych członków,

- wstrzymało się od głosu 0 obecnych członków.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w/s zmiany statutu - uchwała Nr 1/2011

Po podjęciu uchwały w/s zmiany statutu przewodniczący zgromadzenia ogłosił wybór nowego członka Zarządu Stowarzyszenia.


Do Zarządu zgłoszono kandydaturę p. Katarzyny Cenian, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania jawnego:

- za kandydaturą Katarzyny Cenian głosowało 37 osób, przeciwko 0 osób, wstrzymujących się 1 głosów

Wobec wyników głosowania, Przewodniczący stwierdził wybór na członka zarządu p. Katarzyny Cenian oraz przyjęcie uchwały w tym przedmiocie - uchwała nr 2/2011.

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w/s podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie oraz jej przedmiotu jak również przewidywanego terminu jej podjęcia.

W toku dyskusji do przełożonego projektu nie zgłoszono uwag i wniosków.
Przewodniczący zebrania zaproponował zatem obecnym podjęcie uchwały w/s rozpoczęcia działalności gospodarczej

a) odczytanie uchwały,

b) głosownie jawne

- za podjęciem uchwały głosowało 38 obecnych członków,

- przeciwko uchwale głosowało 0 obecnych członków,

- wstrzymało się od głosu 0 obecnych członków.

Wobec wyników głosowania, Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie - uchwała nr 3/2011.

W wolnych głosach - nie zgłoszono uwag i wniosków.

Na koniec zobowiązano Zarząd Stowarzyszenia do dokonania czynności rejestracyjnych
w Sądzie Rejestrowym w tym również czynności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Na tym Walne Zgromadzenie Członków zakończono.

podpisy:

Przewodniczący Zebrania: Protokolant:


Wiceprzewodniczący Zebrania:
Sekretarz Zebrania:
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:


1. Uchwała Nr 1/2011

2. Uchwała Nr 2/2011

3. Uchwała Nr 3/2001

4. Uchwała Nr 4/2011

5. Lista obecności©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna