Gwarancja bankowa nrPobieranie 18.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.95 Kb.

Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania gwarancji bankowych i awali oraz otwierania akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A.


Warszawa, ...............

...............................


(nazwa i adres beneficjenta)

WZÓR

GWARANCJA BANKOWA NR .......

Niniejszą gwarancję zwrotu zaliczki wystawiamy w związku z następującym dokumentem („Zabezpieczony Dokument”): .....................


Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: ..........
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu („Kontrahent”): .............
W związku z powyższym, my, Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00 – 549 Warszawa, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.207.461.050,00, o numerze NIP: 526-020-58-71, o numerze REGON 010000854, działając na zlecenie ................., niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności
i skutków prawnych Zabezpieczonego Dokumentu, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz każdej kwoty
do maksymalnej wysokości/równowartości w złotych*:

..................................


**po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające,
że Kontrahent naruszył swoje zobowiązanie wynikające z Zabezpieczonego Dokumentu oraz nie dokonał zwrotu zaliczki.
Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty z gwarancji musi zawierać potwierdzenie Państwa banku,
iż podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych
w Państwa imieniu.
Ewentualne Państwa roszczenia w ramach niniejszej gwarancji muszą być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji albo w oryginale do centrali naszego banku na adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, albo przekazane nam przez Państwa bank w formie kluczowanego komunikatu SWIFT (adres SWIFT: RCBWPLPW).
Każda wypłata dokonana przez nasz bank z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu .........

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ................., a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym centrala naszego banku nie jest otwarta w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym centrala banku jest czynna. Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:  1. gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji lub

  2. zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony naszemu bankowi po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu, mimo niezwrócenia nam jej oryginału.


Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Warszawa.
Gwarancja jest nieprzenośna.***

*niepotrzebne skreślić

**(w przypadku wystawienia gwarancji na kwotę stanowiącą równowartość w złotych, treść należy uzupełnić o następujący „przeliczonej wg kursu średniego ..... (waluta gwarancji) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ewentualnej wypłaty z gwarancji.”

***w przypadku dopuszczenia cesji z gwarancji klauzula ma postać:

Uprawnienia z niniejszej gwarancji mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, ale tylko w całości. Nasz bank powinien zostać pisemnie poinformowany o cesji w drodze oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania cedenta i przesłanego dla potrzeb identyfikacji w sposób w niniejszej gwarancji określony w odniesieniu do żądania wypłaty. Prawa z niniejszej gwarancji mogą być przenoszone niezależnie od przeniesienia praw wynikających z Zabezpieczonego Dokumentu.”Jeśli gwarancja ma być przenośna bez wierzytelności zabezpieczonej gwarancją należy wprowadzić zapis

Uprawnienia z niniejszej gwarancji mogą być przenoszone jedynie na rzecz osób trzecich, ale tylko w całości i tylko wraz z prawami wynikającymi


z Zabezpieczonego Dokumentu. Nasz bank powinien zostać pisemnie poinformowany o cesji uprawnień z gwarancji wraz z cesją praw wynikających z Zabezpieczonego Dokumentu w drodze oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania cedenta i przesłanego
dla potrzeb identyfikacji w sposób w niniejszej gwarancji określony w odniesieniu do żądania wypłaty.”

Warsaw, ....................


..............................


(name and address of the beneficiary)

DRAFT

BANK GUARANTEE NO. .....

This advance payment guarantee is issued in respect of the following document („Secured Document”): ............


The subject secured by this guarantee: ..........
We issue this guarantee for obligations of the following entity („Contractor”): .............
In consideration of the aforesaid, we, Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00 – 549 Warszawa, registered in KRS by the District Court for the capital city of Warsaw, XII Economic Department KRS under the number KRS 14540, with the paid in capital in the amount of PLN 2,207,461,050.00, with its NIP number: 526-020-58-71,
and REGON 010000854, acting by order of ........., hereby irrevocably and unconditionally, irrespective of
the validity and legal effects of the Secured Document, undertake to pay in your favour any amount up to
the maximum amount of/being the equivalent in Polish Zloty of*:

..................................


** upon receipt of your first written request for payment including your statement quoting that the Contractor
has failed to fulfil its obligation under the Secured Document and refused to return the advance payment.
For the purpose of identification your request for payment must include your bank’s confirmation that the signatures appearing therein are legally binding upon you.
Claims, if any, under this guarantee should reach us not later than on the last day of its validity, either in original
to our Head Office to the address: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa or be delivered to us through your bank
by a tested SWIFT communication (SWIFT Code: RCBWPLPW).
Each payment made by our bank in your favour under this guarantee shall automatically reduce the amount
of our commitment until the guarantee amount has been disbursed in full.
This guarantee becomes effective on the day of its issuance.
This guarantee remains valid until ................., at the latest and if our bank’s head office is closed for business activity on that day until the next day when our bank’s head office works. Furthermore this guarantee expires automatically and fully in the case:

  1. your request for payment has not been delivered to us within the period of validity of this guarantee or

  2. you return to our bank the original document of this guarantee.

The original document of this guarantee should be returned to our bank after the date of its validity has passed, however this guarantee expires after the above date even if it has not been returned to us.


This guarantee is governed by the law of the Republic of Poland and the place of jurisdiction shall be Warsaw.
This guarantee cannot be assigned.***


* cross needless out

**(in case of issuance guarantee for the amount being an equivalent in Polish Zloty, the following sentence should be added to the wording of
the guarantee:

calculated according to the … (guarantee currency) average rate of the National Bank of Poland binding on the day of potential payment under this guarantee”*** In case of permission to assign rights under the guarantee, the assignment clause should be as follows:

The rights under this guarantee can be assigned to a third party as a whole only. Our bank should be informed about the fact of assignment by means of a written statement, signed by persons authorized to represent the assignor and for the purpose of identification the statement should be sent to our bank in the form defined in this guarantee with reference to request for payment. The rights under this guarantee can be assigned irrespective of the assignment of the rights resulting from the Secured Document.”If the guarantee is assigned without the rights under the Agreement, the paragraph should be as follows:

The rights under this guarantee can be assigned to a third party as a whole and with the rights under the Secured Document only. Our bank should be informed about the fact of assignment of the rights under the guarantee together with assignment of the rights under the Secured Document by means of a written statement, signed by persons authorized to represent the assignor and for the purpose of identification the statement should be sent to our bank in the form defined in this guarantee with reference to request for payment.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna