Główne teorie ekonomicznePobieranie 248.67 Kb.
Strona1/6
Data28.04.2016
Rozmiar248.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Wykład 1
Główne teorie ekonomiczne 1. Początki myśli ekonomicznej (filozofia starożytna, średniowieczna nauka Kościoła, M. Kopernik)
 1. Merkantylizm (źródło bogactwa narodów, rola kruszców szlachetnych i wymiany zagranicznej, polityka merkantylistyczna państwa)
 1. Fizjokratyzm (Francois Quesnay 1694-1774), koncepcja pracy produkcyjnej, znaczenie równowagi gospodarczej (tableau economique), zasada laissez faire
 1. Ekonomia angielska klasyczna (Adam Smith 1723-1790 , David Ricardo 1772-1823), znaczenie mechanizmu rynkowego (niewidzialna ręka rynku), rola wolnej konkurencji i indywidualizmu, praca źródłem bogactwa narodów
 1. Socjalizm utopijny i ekonomia K. Marksa (1818-1883) krytyka systemu kapitalistycznego, własności prywatnej, mechanizmu rynkowego i zasad podziału
 1. Ekonomia neoklasyczna (A. Marshall 1842-1924 , A.C. Pigou 1877-1959)
 1. Wielki kryzys lat 30-ych i teoria ekonomii J. M. Keynesa (1883-1946)

8. Renesans teorii liberalnych i konserwatywnych (monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustriacka, ekonomia podaży, teoria wyboru publicznego, neoinstytucjonalizm)

Wykład 2

Elementarne pojęcia ekonomii

 1. Wstępne określenie przedmiotu ekonomii

Oikos (gr).-dom, nomos -prawo

Definicja: Nauka o społecznych procesach gospodarowania (o produkcji, podziale, wymianie i spożyciu środków zaspokojenia potrzeb ludzkich)


 1. Zjawisko ograniczoności zasobów i nieograniczoności potrzeb, znaczenie wyboru gospodarczego
 1. Potrzeby ludzkie

Biologiczne Społecznie uwarunkowane

Indywidualne Zbiorowe

Materialne Niematerialne
 1. Dobra –środki zaspokojenia potrzeb


dobra wolne –występują w przyrodzie w postaci gotowej do spożycia, bez ograniczeń (np. powietrze, energia słoneczna)

dobra ekonomiczne (produkty) – wymagają nakładów pracy


 1. Produkcja i praca


Praca- świadoma i celowa działalność człowieka zmierzająca do przystosowania zasobów przyrody do potrzeb ludzkich
Produkcja – proces tworzenia dóbr, połączenie pracy ze środkami produkcji

Środki produkcji:

Środki pracy + przedmioty pracy
 1. Podmioty gospodarcze

Definicja: aktywny uczestnik procesu gospodarowania, czyli osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje wyboru gospodarczego

(państwo, gospodarstwo domowe , przedsiębiorstwo)


 1. Systemy gospodarcze

Definicja : reguły i warunki rządzące działalnością gospodarczą (co, jak i dla kogo produkować)

Typy systemów gospodarczych:

gospodarka towarowa i gospodarka naturalna

gospodarka rynkowa i gospodarka nakazowo-rozdzielcza


 1. Racjonalność gospodarcza i rachunek ekonomiczny

Konieczność racjonalnego działania i jej dwa warianty

Rachunek ekonomiczny: zestawienie nakładów i efektów mające na celu wybór optymalnego wariantu decyzji ekonomicznej

Typy rachunku ekonomicznego: rachunek bezpośredni rachunek rynkowy
 1. Prawa ekonomiczne a prawa przyrody


Obiektywny charakter praw ekonomicznych

Statystyczny (stochastyczny) charakter praw ekonomicznych

Historyczny charakter praw ekonomicznych

Wykład 3Mechanizm rynkowy

 1. Gospodarka naturalna i jej mechanizm funkcjonowania
 1. Gospodarka rynkowa: produkt pracy ludzkiej staje się towarem

Podział pracy (rolnictwo, rzemiosło, kupiectwo)


 1. Pieniądz – towar szczególny

Wymiana typu „towar za towar” T – T’


Wymiana typu rynkowego T – P – T’
Funkcje pieniądza:

Dobro obrachunkowe

Środek cyrkulacji (ułatwia wymianę)

Środek płatniczy

Środek tezauryzacji

Pieniądz światowy
 1. Ceny i ich funkcje:

Agregacyjna

Informacyjna

Narzędzie oddziaływania na popyt i podaż

Narzędzie równowagi gospodarczej


 1. Popyt

Definicja: ilość towarów jakie konsumenci zamierzają kupić przy danej cenie

Popyt potencjalny i popyt efektywny
Zasada ceteris paribus
Zależność między ceną a popytem
Krzywa popytu i jej kształt: zmiana ceny ma efekt dochodowy i substytucyjny
Cena

6

CENA POPYT

5 6 8


 1. 11

4 4 15 3 20

3 2 26


1 38

2

10

10 20 30 40 Popyt


Ruch po krzywej popytu i ruch całej krzywej popytu
a) b)


Pozacenowe czynniki określające popyt:
Zmiany dochodów konsumentów
Zmiany cen dóbr komplementarnych lub substytucyjnych
Zmiany gustów
Zmiany rozmiarów i struktury ludności
Przypadki nietypowej rekcji konsumentów na zmiany cen:
Paradoks Giffena

Dobra prestiżowe (T. Veblen)

Zjawiska spekulacyjne


 1. Podaż

Definicja: ilość dóbr, które producenci zamierzają dostarczyć na rynek przy danej cenie


Kształt krzywej podaży


CENA PODAŻ

Cena 6 36

6 5 32


5 4 27

4 3 20


3 2 13

2 1 5


1

0

10 20 30 40 Podaż

Zmiana podaży: ruch po krzywej podaży i ruch samej krzywej podaży


Ruch po krzywej podaży ruch całej krzywej podaży
Podaż Podaż

Pozacenowe czynniki kształtujące wielkość podaży:
Zmiany cen czynników wytwórczych
Postęp techniczny
Warunki pogodowe
Podatki i subsydia 1. Cena równowagi rynkowej

Definicja: cena, przy której popyt równa się podaży


Zjawisko niedoboru i nadwyżki

6
5


nadwyżka

4
3
2

niedobór


1

0

10 20 30 40
 1. Działanie mechanizmu rynkowego

Okres ultrakrótki: wahania popytu i podaży i ich konsekwencje


Okres krótki: zmiany dostosowawcze w ramach istniejącego aparatu wytwórczego
Okres długi: zmiany pociągające za sobą dostosowania strukturalne 1. Funkcje mechanizmu rynkowego

Narzędzie równoważenia gospodarki


Dostosowanie struktury gospodarki do struktury społecznego zapotrzebowania
System motywujący podmioty gospodarcze do określonych zachowań
Narzędzie przyspieszenia postępu ekonomicznego

Wykład 4


Pobieranie 248.67 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna