Główne teorie ekonomiczne


Dochodowa elastyczność popytuPobieranie 248.67 Kb.
Strona4/6
Data28.04.2016
Rozmiar248.67 Kb.
1   2   3   4   5   6
Dochodowa elastyczność popytu

Definicja: względna zmiana popytu do względnej zmiany dochodów

% zmiana popytu

Edp = ---------------------------------

% zmiana dochodów, czyli

Edp = p/p : d/d
Edp >.0 dobra normalne

Edp <0 dobra podrzędne

Edp =0 popyt sztywny względem dochodów

Edp =1 popyt wzorcowy

Edp>1 dobra wyższego rzędu

Edp < 1 dobra podstawowe


To samo dobro może być dobrem normalnym przy niskim dochodzie i stać się dobrem podrzędnym przy wysokim dochodzie
Przykłady krzywych Engla

a) żywność <0Edp<1 takim samym przyrostom dochodów odpowiadają malejące przyrosty popytu

b) odzież i mieszkanie Edp = 1 dobra wzorcowe

c) samochody, podróże Edp >1

 1. Popyt a ceny innych dóbr . Mieszana (krzyżowa elastyczność popytu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobra X i Y są niezależne Dobra X i Y są substytucyjne Dobra X i Y są

Komplementarne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena dobra X      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popyt Y = =    

Wykład 7


Przedsiębiorstwo ( I )


 1. Definicja : Jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem

  • techniczno-organizacyjnym

  • ekonomicznym,

której celem jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych z podjętej działalności produkcyjnej

Koszty transakcji a istnienie przedsiębiorstw

 1. Przedsiębiorstwa małe, średnie i duże

Kryteria:

  • zatrudnienie

  • obroty

  • zyski

Rola małych przedsiębiorstw

W USA funkcjonuje obecnie:

200 tys. sklepów

200 tys. stacji benzynowych

ogółem 10 mln małych przedsiębiorstw o zysku rocznym <50 tys $

Cechy małego przedsiębiorstwa:


 • żywotność średnio do 3 lat

 • duży nakład pracy własnej

 • mały kapitał

 • bezpośrednie zarządzanie przez właściciela

 1. Formy prawne przedsiębiorstw

  • firma jednoosobowa

  • spółka jawna spółka osobowa

  • spółka komandytowa

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kapitałowa

  • spółka akcyjna

 2. Zysk celem działalności przedsiębiorcyNAKŁADY WYNIKI


Surowce ,półfabrykaty

Maszyny ,urządzenia

Usługi innych czynników wytwórczych

*Siła robocza

*Ziemia

*Kapitał pożyczony
Dobra pośrednie

Dobra finalne

*dobra inwestycyjne

*dobra konsumpcyjne

usługiWyniki > Nakłady zysk z działalności produkcyjnej

Nakłady > Wyniki strata z działalności produkcyjnej
Zadanie producenta polega na takim wyborze kombinacji nakładów na produkcję i efektów z produkcji, aby różnica między nakładami i przychodami była dodatnia i możliwie największa.


 1. Rola zysku w przedsiębiorstwie

- wpływa na możliwości inwestycyjne firmy

- określa wielkość zatrudnienia

- spełnia rolę motywacyjną


 1. Źródło kapitału

  • zasoby własne , rodziny, przyjaciół

  • kredyt bankowy

  • nierozdzielone zyski +amortyzacja

  • sprzedaż akcji ( akcje a obligacje)

  • zadłużenie krótkoterminowe (np. u dostawców)
 1. Spółka akcyjna

  • kto kupuje akcje ? banki inwestycyjne, giełda

  • jaka jest struktura organizacyjna korporacji ? (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie, akcje zwykłe i uprzywilejowane)

  • zasada podwójnego opodatkowania

  • źródła przewagi wielkiego przedsiębiorstwa akcyjnego
 1. Rozdział własności od zarządzania
  • rozproszenie akcji (ATT 3 mln akcji, w tym 94 % akcjonariuszy ma < niż 500 akcji)

  • rewolucja menedżerska (A. Berle, G. Means 1933), technostruktura

  • operacja take over bid

  • konflikty interesów między akcjonariuszami

Wykład 8
Przedsiębiorstwo. Funkcja produkcji
Wieloczynnikowa funkcja produkcji

Jednoczynnikowa funkcja produkcji

Czynniki stałe i zmienne

P= f(K, L), gdzie k=constans

Przykład: bar
Kapitał: wyposażenie sali
Praca: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Produkcja: 0 30 80 166 260 330 364 390 406 418 426 430 428 424 1. produkt całkowity ( Pc) np. 418= f (1, 9)

b) produkt przeciętny Pm= Pc/L
 1. produkt krańcowy P’= P/L np. 418-406

----------- =12

9 - 8

Graficzne przedstawienie produktu całkowitego, przeciętnego i krańcowego (folia)

Prawo malejących przychodów:
Zwiększając nakład czynnika zmiennego (przy założeniu ceteris paribus) osiągamy taki punkt, po przekroczeniu którego każda dodatkowa jednostka czynnika zmiennego daje coraz mniejsze przyrosty produkcji.
Produkcja o zmiennej proporcji czynników
Rozpatrzymy trzy różne , niezależne i efektywne procesy produkcyjne
Proces K L Q K/L

produkcji


1 2 4 10 ½
2 4 2 10 2
3 2,5 2,5 10 1
Każdy z tych procesów produkcji jest efektywny, tzn. wykorzystuje mniej jednego czynnika i nie więcej pozostałych, dla wytworzenia tej samej wielkości produkcji co inny proces produkcyjny.
Punkty I, II i III na poniższym wykresie przedstawiają taki sam poziom produkcji otrzymany przy różnej kombinacji czynników.

K IIIII

I


L
Pomimo, że linie I-II i II-III przedstawiają ten sam poziom produkcji jednak wszystkie punkty umieszczone między I i II ( z wyłączeniem tychże) oznaczają procesy nieefektywne, gdyż wykorzystują więcej czynnika pracy i/lub kapitału, niż w jakimś punkcie między I-III lub II-III.

Oznacza to, że jeśli dysponujemy procesem III wtedy przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk nie będzie wykorzystywać żadnej z kombinacji między I i II ponieważ bardziej efektywną będzie jakakolwiek kombinacja między I i III lub między II i III


Łącząc ze sobą wszystkie możliwe efektywne kombinacje czynników dające taką samą wielkość produkcji otrzymamy izokwanty produkcji
K


IV

III

II I

L

Każda kombinacja K i L daje taki sam poziom produkcji Q1. Przemieszczanie się wzdłuż krzywej Q1 – zmiany rozmiarów nakładu czynników oraz proporcje między kapitałem a pracą.


Izokwant produkcji może być wiele.
Q3

Q2Q1

Optymalna kombinacja czynników
Ograniczenia wyboru producenta: warunki technologiczne (izokwanta produkcji) i ceny czynników produkcji (linia jednakowego kosztu)
Producent może wydać całość środków jakimi dysponuje albo na zakup siły roboczej, albo na zakup kapitału, albo na kombinację tycz dwóch czynników.

Niech r oznacza wartość wynajęcia jednostki kapitału, a w wartość płaconą za usługę jednostki pracy


K

Linia jednakowego kosztu

A

TC/r


B

TC/w L


Tc = wL +r K , gdzie w= płaca, L =ilość pracowników

r=cena jednostki kapitału, K=ilość jednostek kapitału


Przesunięcia linii jednakowego kosztu
K
A1
A

B B1


L

Optimum produkcjiK

TC/r Optimum produkcji przedsiębiorstwaE


TC/w L

Optymalna kombinacja czynników znajduje się w punkcie styczności linii jednakowego kosztu z możliwie najwyżej położoną izokwantą produkcji. Jest to punkt równowagi przedsiębiorstwa, w którym osiąga ono maksymalną produkcję przy danym koszcie całkowitym.

Wykład 9
Przedsiębiorstwo. Koszty produkcji
Definicja: Koszty wytwarzania to miara nakładów wyrażonych w pieniądzu
Koszty prywatne a koszty społeczne (efekty zewnętrzne)
Koszt alternatywny

Koszty faktyczne a koszty alternatywne (koszty zaniechanych możliwości)

Przykład *: zastosowanie maszyny lub

wydzierżawienie jej innemu podmiotowi

sprzedaż i lokata w banku

Przykład **: uprawa 1 ha ziemi =60 kwintali żyta , lub

170 kw. ziemniaków

250 kw. buraków

50 kw. truskawek itd.
Koszty rachunkowe = koszty faktyczne=koszty explicite

Koszty ekonomiczne= koszty alternatywne (implicite) + koszty faktyczne

Kosztem alternatywnym związanym z podjęciem danej decyzji jest wartość najlepszego z dostępnych rozwiązań alternatywnych.

Gdy rynek zbliża się do stanu doskonałej konkurencji to koszt alternatywny zrównuje się z kosztem faktycznym

Gdy rynek nie istnieje – tu przydatny jest miernik poniechanych możliwości

Np.:


  • jak określić koszt alternatywny związany z pójściem na wyższe studia ?

  • dlaczego studenci tydzień przed egzaminem oglądają rzadziej telewizję niż tydzień po egzaminie ?


Koszty całkowite
Koszty stałe i koszty zmienne
Kc
Kz
Ks Ks


Prod. Q Prod. Q Prod. QKoszty przeciętne
Kp= Kc/Q
Kp
Prod. Q

Optimum technologiczneKoszty krańcowe
Kk= Kc/Q Kp

Kk


Produkcja QKorzyści skali
Źródła korzyści skali:

  • niepodzielność procesu produkcyjnego (minimum kosztów stałych)

  • specjalizacja

  • zasada 2/3 (wzrost pojemności cylindra 2x powoduje wzrost powierzchni tylko o 2/3)22


r=2 r=4


r² =3,14.. 4 =12 r² =3,14... 16=48

2r =62 =12 2r =6 4 =24

niekorzyści skali:


  • koszty transportu

  • warunki produkcji (wydobycia)

  • koszty zarządzania

  • efektywność komunikowania się


Korzyści skali w praktyce (folia)


Wykład 10


Konkurencja doskonała


 1. Wolna konkurencja (założenia)

  • rozproszenie popytu i podaży

  • brak zróżnicowania produkcji

  • swoboda wejścia i wyjścia

  • doskonała informacja

Konkurencja cenowa i niecenowa

Zasada ceny niezależnej od producenta


2. Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy
Pc=Q x p
Pp=Pc/Q Pp=p x Q/Q= p
Pk=Pc/Q Pk= p x Q/Q= p
Czyli, cena rynkowa p= przychodowi przeciętnemu = przychodowi krańcowemu

Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Cena p
Koszt krańcowy

Cena =przychodowi przeciętnemu = przychodowi krańcowemuOptimum ekon. Ilość prod. Q

Równowaga (optimum ekonomiczne) – zrównanie się przychodu krańcowego z kosztem krańcowym

Kp

Równowaga przedsiębiorstwa =maksymalizacja zysku

Kk


p A

ZYSK cena

B

c

0 QPrzypadek przedsiębiorstwa osiągającego stratęKp

Kk

c

f

strata

e b cena

0 A Produkcja Q
Reakcja przedsiębiorstwa na stratę

Wykład 11
Monopol pełny


 1. Założenia

  • jeden sprzedający , wielu kupujących

  • produkty jednorodne lub zróżnicowane, ale nie mające substytutów bliskich

  • brak możliwości wejścia, duże koszty wyjścia z gałęzi produkcji 1. Krzywa popytu w warunkach monopolucena D problem monopolu: albo cena-albo ilość

D
Ilość Q
Rola elastyczności cenowej popytu
Przykład:
Q1=1000 ton Q2=800 ton

C1=7zł/1 tonę czyli Uc= 7000 c2 =9 zł/1 tonę czyli Uc=7200 zł

K1=5 zł/1 tonę czyli Kc=5000 zł K2=6 zł/1 tonę czyli Kc=4800 zł

Zysk=2000 zł zysk=2400 zł

20%

Ecp= = 0,7 <1 (mała elastyczność) 2 / 7 100 % 1. Krzywa przychodu krańcowego monopolu

Pk

Pp = cenieProdukcja Q 1. Opłacalność produkcji (optimum monopolu)

Kk


Kp


Pk D=cenie
0 Q opt 1. Efektywność konkurencji doskonałej i monopolu czystego
Cena mon


Cena kon=DD kon

DD mon


Pk 1. Wpływ monopolu na życie gospodarcze

  • wpływ na ceny

  • wpływ na postęp techniczny

  • ograniczanie swobody wyboru

  • usztywnianie dostosowań gospodarczych (kryzysy)

  • niecenowe formy konkurencji (reklama, promocja sprzedaży)

  • różnicowanie produktów

 1. Prawna ochrona konkurencji

- Sherman Act (1890) ograniczanie handlu lub wymiany

  • Clayton Act (1914) zakaz dyskryminacji za pomocą cen

zakaz transakcji wiązanych

- Robinson-Patman Act (1936) zakaz udzielania rabatów cenowych

- Celler Act (1950) zakaz łączenia spółek, jeśli ogranicza to konkurencję


  • prawo konkurencji Unii Europejskiej (art. 85-86)

 1. Uwagi do ustawodawstw antymonopolowych

  • koniec XIX w. nie był okresem spadku intensywności konkurencji (przeciwnie)

  • prawdziwymi zwolennikami ustaw byli wielcy przemysłowcy- konkurenci, którym się nie udawało

  • zjawisko pełnej monopolizacji nigdy nie występowało

  • porozumienia kartelowe są na ogół nietrwałe , kosztowne dla uczestników

  • rzadko są skuteczne na długą metę

  • wyroki sądowe w sprawach antymonopolowych budzą wiele wątpliwości

  • badania ekonomiczne nie dostarczają dostatecznie pewnej wiedzy na temat związków między strukturami rynku a efektywnością

  • naprawdę trwałe i szkodliwe są monopole wspierane przez państwo

Wykład 12Oligopol


 1. Proces koncentracji i centralizacji kapitałów
  1. przyczyny

korzyści skali korzyści siły

-lepszy podział pracy -oddziaływanie na rząd

-niepodzielne jednostki kapitału -oddziaływanie na dostawców

-lepsze możliwości badawcze -oddziaływanie na klientów

-niższe koszty handlowe

-korzyści finansowe

-lepszy rozkład ryzyka


  1. formy

-wzrost wewnętrzny -wzrost zewnętrzny

integracja wsteczna spółki akcyjne

integracja „do przodu” fuzje (wchłonięcie, rozłam, wymuszenie)

integracja pionowa

integracja pozioma

konglomerat

 1. Pobieranie 248.67 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna