Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na „Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”Pobieranie 53.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar53.11 Kb.
Warszawa, 3 listopada 2014 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

zaprasza do składania ofert

na „Wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

prowadzone w formie zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego (Aplikacja Wymiany Danych - AWD) zgodnie z poniższa specyfikacją:


1. Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia powinno realizować funkcjonalności wymiany danych w ramach Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego zgodnie z treścią:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(we) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE;

  2. Decyzji Komisji(UE) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego;

  3. Rozporządzenia Komisji(UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego;

  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(Dz.U. 2012 poz. 526);

  5. Specyfikacji technicznych i biznesowych dostarczonych lub wskazanych jako obowiązujące przez Komisję Europejską w ramach określania warunków jakie powinny spełniać Państwa Członkowskie w ramach realizacji testów połączeniowych oraz integracyjnych. 1. Ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, struktura danych źródłowych, warunkami oraz organizacją testów oraz ze specyfikacją procesów wymiany danych będzie można zapoznać się w dniu 06.11.2014 w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 10:30 do 13:30. Nie przewiduje się możliwości wykonywania kopii prezentowanych dokumentów.

 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego pełnił obowiązki działającego pod bezpośrednim nadzorem pracowników Zamawiającego (SPOC) odpowiedzialnych za realizacje testów połączeniowych i integracyjnych z systemem ERRU. W ramach tych obowiązków Wykonawca będzie kontaktował się z Komisją Europejską (w języku angielskim) w celu pozyskania informacji niezbędnych dla wytworzenia i testów AWD.


III. Wymagania pozafunkcjonalne i warunki formalne


 1. Warunki odbiorów i płatności:

 1. Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

 2. Termin realizacji zamówienia: 12.12.2014

 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.

 5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w Polskich Złotych.

 6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi będzie dostarczenie dokumentacji potwierdzającej pozytywną realizację testów integracyjnych z oprogramowaniem i infrastrukturą ERRU.

 7. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną o wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Jeśli suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 8. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych oprogramowania wytworzonego na potrzeby realizacji niniejszego postępowania.

 9. Kody źródłowe powinny przekazane zostać wraz z kompletem dokumentacji, opisującej proces kompilacji kodu oraz komponenty i narzędzia z tym związane. Jednocześnie powinny zostać przekazane wszelkie zasoby informatyczne niebędące kodem źródłowym, niezbędne w procesie rekompilacji oraz odtwarzania wersji produkcyjnej oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić niewyłączne, nieograniczone czasowo lub terytorialnie prawo do wykorzystania tych zasobów przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych dla modyfikacji oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia.IV. Termin związania ofertą: 20 dni.
V. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy.

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria o wagach jak niżej:

Cena – 100 %

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem, która zawiera najniższą łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena winna być ceną całkowitą i ostateczną, uwzględniającą wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Zamawiający odrzuci oferty nie zawierające Wykazu wykonanych usług (wypełniony załącznik nr 2) potwierdzającego posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji przez Wykonawcę w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej dwóch systemów, z których każdy zawierał co najmniej dwie z podanych poniżej funkcjonalności:

 1. Realizacja integracji rozwiązań dostarczonych przez dwóch niezależnych dostawców;

 2. Realizacja wymiany danych z systemami zewnętrznymi za pomocą warstw SOAP lub REST;

 3. Realizacja funkcjonalności hurtowni danych w modelu ROLAP lub MOLAP.

Do Wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności listy referencyjne, protokoły odbioru.
 1. Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert, a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.


VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:

 1. Oferta może być złożona wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia

 2. Oferty należy składać mailowo do dnia 12 listopada 2014 r., do godz. 09:00,
  na adres e-mail: damian.dynda@gitd.gov.pl w formie wypełnionego:

- Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zaproszenia;

- Wykazu wykonanych zamówień stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.

3) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

- Pan Damian Dynda, adres e-mail: damian.dynda@gitd.gov.pl

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY DO CZĘŚCI A

Dotyczy postępowania na wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”.Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem za:

 • cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..…….…..……...…........................ złotych)

 • podatek VAT: ...............%

 • za cenę brutto: ………... zł, (słownie: ............................................................... złotych).

  1. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

  2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 20 dni od dnia składania ofert.

  3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

………………….., dnia … … …r.

…………………………………………………………(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

…………………………………………(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

wytworzenie, dostawę i uruchomienie oprogramowania komunikacyjnego”.
LP.

Przedmiot usługi


Podmiot, na rzecz, którego usługa została wykonana

Szczegółowy opis funkcjonalności


Termin wykonania


Początek

Koniec

1


2
3
4
5
6
7
8
UWAGA!

Do wymienionej w tabeli usługi należy dołączyć dowód, że usługi zostały wykonane należycie.


………………….., dnia … … …r.
…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy


: data -> assets -> word doc -> 0009
0009 -> Miejscowość), dn. (data) Do Sądu Rejonowego Wydział Karny w (miejscowość siedziby sądu okręgu, w którym popełniono przestępstwo) Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko, dokładny adres) Oskarżony
0009 -> Załącznik nr 5 do opz województwo
0009 -> Accept pluralism: Tolerancja, pluralizm I spójność społeczna Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie
0009 -> Poznań Poetów 2011 17 V 2011 /wtorek/ ck „zamek” / sala pod zegarem 17. 00-18. 30 Marcin świetlicki wiersze zebrane
0009 -> W sprawie dofinansowania rocznych kosztów działalności sportowej organizowanej dla pracowników uam w obiektach sportowych uam przez Studium Wychowania Fizycznego I Sportu oraz organizowanej indywidualnie w roku 2016 zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku
0009 -> 2010 I opracowania naukowe
0009 -> Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna