Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do składania ofert na Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej Voip do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w WarszawiePobieranie 134.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar134.06 Kb.
Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.

ZAPROSZENIE

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

zaprasza do składania ofert

na Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

prowadzone w formie zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroI. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. Postępu 21,


02-676 Warszawa.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. nazwa przedmiotu zamówienia

Usługa przeniesienia systemu telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji GITD


2. cel realizacji zamówienia

Zapewnienie łączności telefonicznej Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego


3. termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4-7.06.2015 r.

Miejsce realizacji zamówienia – demontaż sprzętu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Postępu 21 w Warszawie oraz montaż i uruchomienie w nowej siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie.
4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.1.Oznaczenie CPV:

50330000-7 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
4.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed wykonaniem prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:


 • audytu stanu obecnego

 • projektu wykonawczego

 • backupu systemów

W trakcie wykonania prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:


 • wyłączenia systemów i demontażu sprzętu

 • właściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu

 • transportu sprzętu

 • instalacji w nowej lokalizacji

 • przeprogramowania systemu DECT na potrzeby nowego rozmieszczenia stacji bazowych

 • sprawdzenia poprawności przejęcia sterowania przez lokalizację „Przyczółkowa”

 • dostarczenia w pełni redundantnego systemu na czas przeprowadzki,
  a w przypadku uszkodzenia w trakcie deinstalacji/transportu na okres zakończenia się postępowania odszkodowawczego oraz dostarczenia systemu docelowego

 • ubezpieczenia sprzętu na czas przeprowadzki.

Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: • sprawdzenia funkcjonalności po uruchomieniu w nowej lokalizacji

 • dokumentacji powykonawczej

Sprzęt do przeniesienia: 1. Avaya Communication Manager 6.2: (serwer sterujący HP DL360G7)

 • maszyny wirtualne:

 1. System Platform

 2. Aura Communication Manager

 3. Utlility Server

 1. Avaya Contact Recorder (serwer sterujący HP DL360G7)

 2. MediaGateway G450

 3. System IP Dect: 10 stacji IP Dect w tym stacje sterujące Master/Slave

 4. Serwer BCMS / CDR (serwer sterujący HP DL120G7)

 5. Server AES: zainstalowany na System Platform (serwer sterujący Dell R610)

 6. Serwer AAEP: zainstalowany na System Platform (serwer sterujący HP DL360G7)

 • komponenty logiczne:

 1. Experience Portal Manager – EPM

 2. Media Processing Platform – MPP

 3. Application Server

Zagrożenia:

1. uszkodzenie sprzętu w czasie migracji

2. brak przeniesienia łączy ISDN z lokalizacji „Postępu” do nowej lokalizacji przez operatora publicznego

Wizja lokalna:

W celu zapoznania się z miejscem wykonywania usługi w szczególności miejscami położenia sprzętu przed relokacją jak i docelowym miejscem przeznaczenia sprzętu w szczególności pod kątem ograniczeń przestrzenno-logistycznych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Zamawiający zaprasza do udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się 4 maja 2015 r. o godzinie 11:00, adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, pok. nr 648 (Kancelaria).

Wykonawca obowiązany jest zgłosić chęć udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.kalinski@gitd.gov.pl
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został również w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia do negocjacji.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
5. opis sposobu obliczenia ceny oferty

5.1 Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające


z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny winny być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2 Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień,


w którym upływa termin składania ofert.

5.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy


w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę podatku.
6. zasady rozliczenia (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności)

6.1 Zamawiający przewiduje rozliczenie w Złotych Polskich.

6.2 Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek.

6.3 Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.III. Kryterium oceny ofert


 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące jako jedyne kryterium Ceny.

Cena - waga 100 %

 1. Liczba punktów w kryterium Cena jaką oferta otrzyma zostanie obliczona
  na podstawie poniższego wzoru:

C = Cmin /Coo x 100


gdzie:

C: liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Cmin: cena brutto najtańszej oferty wśród ofert złożonych przez Wykonawców

Coo: cena brutto oferty ocenianej
 1. Dokonując oceny poszczególnych ofert w ramach kryterium cena, liczba punktów, zaokrąglona zostanie do setnych punktów, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 i dalsze zaokrąglane będą „w górę”.

 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem, która zawiera najniższą łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

 3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
  z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w Złotych Polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.

 5. Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert
  a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. 2 zamówienia o wartości co najmniej


50 000,00 zł brutto każde, obejmujące usługi wsparcia i utrzymania rozproszonego systemu telekomunikacyjnego zbudowanego z wykorzystaniem urządzeń Avaya dla nie mniej niż 3 lokalizacji w każdym zamówieniu oraz co najmniej 2 zamówienia, których przedmiot obejmował usługi wsparcia i utrzymania centralnego systemu taryfikacji połączeń telefonicznych zbudowanego z wykorzystaniem produktu firmy Contec – Telbaza, dla nie mniej niż 300 abonentów (licencji) w każdym zamówieniu oraz
co najmniej 2 zamówienia, których przedmiot obejmował usługi wsparcia i utrzymania
w ruchu systemu telekomunikacyjnego Call Center z nagrywaniem połączeń telefonicznych i raportowaniem zbudowanego z wykorzystaniem urządzeń
i oprogramowania Avaya dla nie mniej niż 10 stanowisk agentów w każdym zamówieniu.
1.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć


w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem określonym poniżej:

 • co najmniej 3 osoby posiadające ważny certyfikat Avaya Certified Implementation Specialist (ACIS) (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię) lub inny dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do samodzielnej instalacji i konfiguracji oraz podstawowej diagnostyki produktów Avaya (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię).

 • co najmniej 1 osoba posiadająca ważny certyfikat Avaya Professional Design Specialist (APDS) (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię) lub dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do projektowania i wdrażania systemów Avaya (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię)

 • co najmniej 4 osoby posiadające ważny certyfikat Avaya Certified Support Specialist (ACSS) lub dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do samodzielnej instalacji, zaawansowanej konfiguracji i diagnostyki oraz monitorowania i raportowania stanu produktów Avaya Unified Communication i Call Center.
 • co najmniej 1 osoba posiada kwalifikacje zawodowe polegające na posiadaniu ważnego certyfikatu w zakresie Administracji programem Telbaza SQL firmy Contec.

Zamawiający zastrzega, że certyfikatu lub dokumentu równoważnego, o których mowa w pkt 1.2 nie może posiadać jednocześnie ta sama osoba.


2. Następujące dokumenty i oświadczenia stanowić będą podstawę dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
2.1. informacja o doświadczeniu Wykonawcy, zgodna ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 („Wykaz wykonanych zamówień”) zawierająca wszystkie dodatkowe dane i dokumenty umożliwiające ocenę spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodny ze wzorem określonym formularzem nr DP.2 („Potencjał kadrowy”),wraz z wymaganymi do oceny spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia umożliwiającymi ocenę spełniania warunku w zakresie potencjału kadrowego.
3. Na potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Termin związania ofertą: 20 dni.
VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1) Oferty należy składać droga elektroniczną do dnia 6 maja 2015 r., do godz. 11:00, na adres e-mail: krzysztof.kalinski@gitd.gov.pl w formie wypełnionych formularzy i dokumentów: 1. Formularz numer OF.0.

 2. Formularz numer DP.1.

 3. Formularz numer DP.2.

 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.

3) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
- Pan Krzysztof Kaliński, tel.: 22/ 220-43-33, adres e-mail: krzysztof.kalinski@gitd.gov.pl

VII. Formularze

FORMULARZ NUMER OF.0.

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA

dla

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie

my niżej podpisani:

………………………………………

………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
1) składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu na:

Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie;

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i uznajemy się za związanych jego postanowieniami;

3) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto……..… (słownie ………) złotych + podatek VAT …%,to jest za cenę brutto ……… (słownie ………….…) złotych;;

4) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu;

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w Zaproszeniu, tj. przez okres 20 dni

6) zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*: … (należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia);

7) oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: … (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja);

8) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9) wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres:……………………………., fax nr ………………………, e-mail ……………………….… a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod nr tel. ………………………

10) oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy …… kolejno ponumerowanych stron.

11) załącznikami do oferty są:

a) …

b) …


c) …
……………………. dnia ….. ..… ……..r.
…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

Formularz numer DP.1.

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie”, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy/wykonujemy* następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:


l.p.

nazwa

wykonawcynazwa i adres zamawiającego

wartość (brutto) zamówienia

informacje pozwalające na ocenę warunków udziału

w postępowaniu określonych w Zaproszeniudata realizacji zamówienia[od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr]

1

2

3

4

5

6


Do niniejszego oświadczenia załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

… dnia … … …r.


…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Formularz numer DP.2.
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
POTENCJAŁ KADROWY
My niżej podpisani:działając w imieniu i na rzecz … [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Usługę przeniesienia telefonii stacjonarnej VoIP do nowej lokalizacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie”, oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:


Lp.

nazwisko i imię

funkcja

przy realizacji niniejszego zamówieniakwalifikacje / uprawnienia zawodowe/ certyfikaty*

doświadczenie / wykształcenie

(tytuł lub stopień naukowy*
… dnia … … …r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* zakres wymaganych informacji określony jest w warunkach udziału w postępowaniu w Zaproszeniu.

VIII. Istotne postanowienia umowyU M O W A
zawarta w dniu ………………….. 2015 r. w Warszawie pomiędzy :

Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Cezarego Bańkę zwanym w dalszej części umowy zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

następującej treści:


§1


 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi relokacji infrastruktury telefonicznej z aktualnej siedziby Zamawiającego ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa do nowej siedziby Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, w dniach 4-7 czerwca 2015 roku. Wykonawca obowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w okresie od 4 czerwca 2015 roku godzina 8:00 do 7 czerwca 2015 roku godzina 20:00.

 2. Infrastruktura telefoniczna Zamawiającego podlegająca relokacji obejmuje :

1. Avaya Communication Manager 6.2: (serwer sterujący HP DL360G7)

- maszyny wirtualne:

a. System Platform

b. Aura Communication Manager

c. Utlility Server

2. Avaya Contact Recorder (serwer sterujący HP DL360G7)

3. MediaGateway G450

4. System IP Dect: 10 stacji IP Dect w tym stacje sterujące Master/Slave

5. Serwer BCMS / CDR (serwer sterujący HP DL120G7)

6. Server AES: zainstalowany na System Platform (serwer sterujący Dell R610)

7. Serwer AAEP: zainstalowany na System Platform (serwer sterujący HP DL360G7)

- komponenty logiczne:

a. Experience Portal Manager – EPM

b. Media Processing Platform – MPP

c. Application Server

3. Szacunkowa wartość odtworzeniowa infrastruktury telefonicznej Zamawiającego (zwanej dalej sprzętem) wynosi 1 400 000,00 złotych brutto.
§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem wykonywania usługi w szczególności miejscami położenia sprzętu przed relokacją jak
  i docelowym miejscem przeznaczenia sprzętu w szczególności pod kątem ograniczeń przestrzenno-logistycznych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. W razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia Wykonawca traci możliwość powoływania się na jakiekolwiek okoliczności, o których wiedzę mógłby powziąć, gdyby rozeznania miejsca wykonywania usługi dokonał.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, środki i zasoby do prawidłowego, rzetelnego, terminowego, zgodnego z przepisami prawa wykonywania Przedmiotu Umowy, oraz że wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością.

 3. Wykonawca oświadcza, iż w sposób profesjonalny prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Przedmiotem Umowy

 4. Wykonawca oświadcza ponadto, że na dzień zawarcia Umowy nie istnieją żadne przeszkody natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy w całości.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków związanych
  z odpowiednim zabezpieczeniem w ramach czynności przeprowadzki i przewozu dokumentów i danych, objętych tajemnicą prawnie chronioną.

 6. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę danych prawnie chronionych, będących
  w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w okresie obowiązywania Umowy, jak i po zakończeniu tego okresu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji objętych danymi prawnie chronionymi.

 7. Zamawiający oświadcza, iż podlegający relokacji sprzęt usytuowany jest
  w pomieszczeniach serwerowni w budynkach położonych w Warszawie przy ul. Postępu 21A – 6. piętro oraz Postępu 21D – 1. piętro. Budynki wyposażone są w windy o udźwigu do 1200 kg i mieszcząc europaletę, wysokość drzwi windy 2000mm Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy środowiska obecnej serwerowni Zamawiającego jak i docelowego miejsca relokacji, w szczególności pod kątem zakresu i sposobu wykonania czynności niezbędnych do relokacji sprzętu.

 8. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać w obecności pracowników Zamawiającego, w szczególności wyznaczony pracownik Zamawiającego obecny będzie w pojeździe, w którym przewożony zostaje sprzęt.

 9. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym plan i harmonogram relokacji w terminie 5 dni od zawarcia umowy. Realizacja umowy musi być przeprowadzona w taki sposób, aby w największym stopniu zabezpieczyć możliwość działania infrastruktury serwerowej Zamawiającego.


§ 3

 1. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do wykonania:

 • audytu stanu obecnego

 • projektu wykonawczego

 • backup’u systemów
 1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywanych prac związanych z relokacją sprzętu do wykonania:

 • wyłączenia systemów i demontażu sprzętu (Wykonawca zobowiązany jest do rozłączenia sprzętu z okablowania elektrycznego i logicznego, wyjęcie sprzętu z szaf serwerowych oraz przygotowania sprzętu do transportu),

 • właściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu (Zamawiający nie posiada oryginalnych opakowań sprzętu. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie opakowania dla wszystkich urządzeń chroniące przez uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. W szczególności sprzęt musi być zapakowany w opakowanie, w sposób, który uchroni go przed przemieszczaniem się wewnątrz opakowania i uszkodzeniami z tym faktem związanymi. Sprzęt musi być zabezpieczony w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo w razie nagłych hamowań pojazdu, w razie spadku z wysokości 30 cm jak i uderzenia w opakowanie dowolnym przedmiotem lub obiciem o ściany, drzwi itp. przy prędkości do 6 km/h (prędkość chodu człowieka),

 • transportu sprzętu,

 • instalacji w nowej lokalizacji,

 • przeprogramowania systemu DECT na potrzeby nowego rozmieszczenia stacji bazowych,

 • sprawdzenia poprawności przejęcia sterowania przez lokalizację „Przyczółkowa”,

 • dostarczenia w pełni redundantnego systemu na czas przeprowadzki, a w przypadku uszkodzenia w trakcie deinstalacji / transportu do końca okresu zakończenia postępowania odszkodowawczego oraz dostarczenia systemu docelowego,

 • ubezpieczenia sprzętu na czas przeprowadzki.
 1. Wykonawca zobowiązany jest przenieść sprzęt z pomieszczeń serwerowni do pojazdu.
  W czasie przenoszenia sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie stosować najwyższe środki ostrożności, w szczególności każdy sprzęt, którego masa przekracza 10 kg na powierzchni płaskiej przewożony będzie na wózku a w razie przenoszenia po schodach taki sprzęt będzie przenoszony przez co najmniej 2 osoby za pomocą pasów, lub innych rozwiązań technicznych uniemożliwiających wypadnięcie sprzętu z rąk osób go przenoszących.

 2. Wykonawca dokona transportu sprzętu pojazdem sprawnym technicznie, posiadającym aktualne badania techniczne, posiadającą aktualną polisę OC. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu (pojazdów) którym przewożony będzie sprzęt w uprawnionej stacji diagnostycznej nie wcześniej niż 25 maja 2015 r. Dowód przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód rejestracyjny pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wykonaniem usługi i umożliwi mu zrobienie ich fotokopii. Brak wskazanych wyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do niedopuszczenia do transportu sprzętu.

 3. Zamawiający jest uprawniony do poddania kierujących pojazdem jak i innych pracowników Wykonawcy do badania na zawartość alkoholu oraz narkotyków.

 4. Przy wypakowaniu sprzętu w lokalizacji docelowej i przenoszeniu sprzętu do docelowych pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest dochować tych samych środków ostrożności oraz obowiązków jak przy przenoszeniu sprzętu do pojazdu.

 5. Po wykonaniu prac związanych z relokacją sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do:

 • sprawdzenia funkcjonalności po uruchomieniu w nowej lokalizacji,

 • wykonania dokumentacji powykonawczej.


§ 4


 1. W lokalizacji docelowej, po przeniesieniu przez Wykonawcę sprzętu do pomieszczeń docelowych lub sąsiedniego magazynu a potem do pomieszczeń docelowych Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. rozpakowania sprzętu i usunięcia opakowań,

 2. podłączenia całej infrastruktury okablowaniem elektrycznym i logicznym,

 3. uruchomienia testowego infrastruktury i rekonfiguracji środowiska wynikającej ze zmian w infrastrukturze sieciowej,

 4. uruchomienia produkcyjnego infrastruktury i przeprowadzenia testów poprawności działania systemów.

 1. Przy wszelkich czynnościach Wykonawcy przez cały okres prac relokacyjnych Zamawiający wymaga obecności techników Wykonawcy.

 2. Czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca powtarza do chwili pomyślnego przeprowadzenia testów poprawności działania systemów. W razie, gdy na skutek błędnego działania Wykonawcy nie uda się pomyślnie przeprowadzić testów, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 10 godzin od upływu terminu wykonania umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez obowiązku wezwania do wykonania umowy.


§ 5


 1. Do realizacji usługi Wykonawca musi skierować osoby – co najmniej 9 techników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujących się doświadczeniem określonym poniżej:

  1. co najmniej 3 osoby posiadające ważny certyfikat Avaya Certified Implementation Specialist (ACIS) (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię) lub inny dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do samodzielnej instalacji i konfiguracji oraz podstawowej diagnostyki produktów Avaya (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię).

  2. co najmniej 1 osoba posiadająca ważny certyfikat Avaya Professional Design Specialist (APDS) (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię) lub dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do projektowania i wdrażania systemów Avaya (należy podać numer certyfikatu lub załączyć kopię)

  3. co najmniej 4 osoby posiadające ważny certyfikat Avaya Certified Support Specialist (ACSS) lub dokument/certyfikat na równoważnym poziomie, wydany przez Avaya lub inny podmiot akredytowany przez Avaya, potwierdzający kwalifikacje niezbędne do samodzielnej instalacji, zaawansowanej konfiguracji i diagnostyki oraz monitorowania i raportowania stanu produktów Avaya Unified Communication i Call Center.

  4. co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe polegające na posiadaniu ważnego certyfikatu w zakresie Administracji programem Telbaza SQL firmy Contec.

 2. Zamawiający zastrzega, że certyfikatu lub dokumentu równoważnego, o których mowa w ust. 1 nie może posiadać jednocześnie ta sama osoba.

 3. Zamawiający za pomocą kierowanych do pracowników, o których mowa w ust. 1 pytań może zweryfikować posiadaną przez nich wiedzę. W razie uznania, iż pracownicy Wykonawcy nie posiadają niezbędnego doświadczenia Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który niezwłocznie zapewni przy wykonywaniu umowy osoby z wymaganym doświadczeniem. Do chwili skierowania do wykonania umowy osób z wymaganym doświadczeniem Zamawiający może nakazać wstrzymanie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.


§ 6


 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł. Zakres ubezpieczenia musi obejmować prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot umowy tj. usługi transportowe i informatyczne.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazał Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia (okazał oryginał) wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

 3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia sprzętu Zamawiającego od ryzyk związanych z relokacją sprzętu na czas realizacji umowy. Zakres ubezpieczenia musi obejmować w szczególności sytuacje:

- niezawinionego uszkodzenia sprzętu,

- zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu z powodu wypadku drogowego (kolizji) do którego doszło także z winy kierującego pojazdem Wykonawcy,

- pożaru, wybuchu pojazdu,

- działań osób trzecich, w tym kradzieży, rozboju, włamania. 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazał Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczenia (okazał oryginał) wraz z szczegółowymi warunkami ubezpieczenia. Polisa musi opiewać na kwotę min. 1.400.000 zł.


§ 7

 1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę w wysokości ………. zł (słownie złotych: …………………………………..) netto, powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego) (cena całkowita), obejmującą cenę za Urządzenia będące Przedmiotem Sprzedaży. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy stawka podatku VAT wynosi 23%.

 2. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w sobie cenę za wykonanie całości przedmiotu umowy.

 3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu wykonania umowy będzie podpisany przez Strony protokół całościowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

 4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej poprawny numer rachunku bankowego Wykonawcy.

 5. Za dzień zapłaty będzie uznawana data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§ 8


    1. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

    2. W razie uwag Zamawiającego odnośnie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zaznaczy je w protokole przedmiotu umowy. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru nie ma wpływu na skuteczność zastrzeżeń poczynionych przez Zamawiającego. Wykonawca, o ile strony nie dojdą do porozumienia będzie mógł kwestionować zapisy protokołu odbioru na drodze sądowej.


§ 9


 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu Zamawiającego wymienionego w § 1 ust. 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu Wykonawca zapewni jego naprawę lub wymianę na nowy w terminie do 10 dni roboczych. Jeśli uszkodzony lub utracony sprzęt nie będzie dostępny na rynku Wykonawca zakupi inny, o nie gorszych parametrach technicznych.

 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przekraczającej okres 10 dni Zamawiający będzie uprawniony do Zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez obowiązku wzywania Wykonawcę do wykonania umowy.


§ 10


       1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 1 (7 czerwca 2015 godzina 20:00) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą ukończoną godzinę opóźnienia nie przekraczającego 4 godzin i 4 % tego wynagrodzenia za każdą następną godzinę opóźnienia, lecz nie więcej niż 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

       2. W przypadku zastępczego wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

       3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za należycie zrealizowaną część umowy przed rozwiązaniem umowy o ile odebranie tej części umowy będzie logistycznie uzasadnione.

       4. Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy w sytuacji nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę gdy mimo wezwania do należytego wykonania umowy Wykonawca nie zastosuje się do wskazówek Zamawiającego. W szczególności Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę w sytuacji gdy:

 1. Wykonawca nie dysponuje odpowiednią kadrą do realizacji umowy,

 2. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy w czasie, który nie zapewnia wykonania umowy w terminie,

 3. pojazdy Wykonawcy budzą uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego odnośnie ich stanu technicznego i przydatności do realizacji umowy,

 4. pracownicy Wykonawcy znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji działających podobnie.

       1. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara z tym zastrzeżeniem, iż ich wysokość nie może przekroczyć 35 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

       2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a w razie nieskorzystania z tego uprawnienia lub braku takiej możliwości kara będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej uiszczenia.

       3. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio do kwot wynikających z zastępczego wykonania umowy oraz kwot stanowiących odszkodowania za uszkodzony lub zagubiony sprzęt.

       4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych.§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzona będzie pisemnie i przesyłana listem poleconym albo pocztą kurierską, albo składana osobiście w siedzibie:

 1. dla Zamawiającego:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Postępu 21

02-676 Warszawa

do rąk: Sekretariat BIŁ 1. dla Wykonawcy:

……………………………

ul. ………………………..

XX-XXX ………………

do rąk: ………………….. 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszej Umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru („Koordynatorami”) są:

   1. ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Kaliński

tel. 22 220 43 33

e-mail: krzysztof.kalinski@gitd.gov.pl


   1. ze strony Wykonawcy:

…………………………..

tel. ……………………….e-mail: ………………………….

 1. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego).

 2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna