Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychPobieranie 8.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar8.39 Kb.
(A4-2)
................................, dnia .....................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


VAT

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* podatnikami podatku od towaru i usług VAT,

NIP ......................................................


Jednocześnie oświadczamy, że podatek VAT wykazany w fakturach dotyczących realizowanego zadania p.n. ”...................................................................................................

……….....................................................................................................................................”

planowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi koszt/ nie stanowi kosztu* tego zadania i nie będzie/ będzie* odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego.

Faktury wystawiane będą na: ……………………………………………………………(nazwa jednostki)
NIP ……………………………………….
………………………… ………..……………………………………..………

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić


: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
2014 -> Nazwa przedsięwzięcia
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> O Ś wiadczeni e
2014 -> Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

Pobieranie 8.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna