Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnychPobieranie 9.47 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.47 Kb.
(A22)

.............................., dnia ......................r.

..............................................

pieczątka jednostki
O Ś W I A D C Z E N I E


dotyczące jednostki realizującej przedsięwzięcie
Oświadczam/y*, że w moim/naszym* imieniu na podstawie pełnomocnictwa
.................................................................................................................................................

(podać podstawę pełnomocnictwa do realizacji przedsięwzięcia)


przedsięwzięcie pn.: ”............................................................................................................”

planowane do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizował/a/realizuje/będzie realizował/a*


…………………………...………………………………………………………………………………

(nazwa jednostki)


NIP …………………………………….. Regon …………………………….…………………….

wpisana/y* do …………………………………………………………………………………………..(podać KRS lub inny rejestr, ewidencję)
na którą/y* będą wystawiane faktury, rachunki dotyczące przedsięwzięcia.
………………………… ………..……………………………………..………

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślićPobieranie 9.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna