Harmfulness of soil-borne fungi towards root chicory Cichorium intybusPobieranie 75.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar75.34 Kb.
1/15
3-18
Harmfulness of soil-borne fungi towards root chicory (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) cultivated with the use of cover crops

Szkodliwość grzybów odglebowych dla cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) uprawianej z zastosowaniem roślin okrywowych


Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński


Abstract. Chicory is a herbaceans plant, belonging to the family of Asteracae. This plant is a rich source of polysaccharides, vitamins, acids and mineral salts. The studies concerned the harmfulness of soil-borne fungi towards root chicory – a high-inulin plant, with considerable pro-health values – cultivated with the use of such cover crops as oats, tansy phacelia and spring vetch. Among the mulching plants, oats had the most positive effect on the number and healthiness of the seedlings and roots of chicory. The most harmful towards the seedlings proved to be the following: Altenaria alternata, A. cichorii, Fusarium oxysporum, Pythium irregulare, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. The roots of older chicory plants were also infected by A. tenuissima, Botrytis cinerea, F. culmorum, F. solani, Phoma cichoracearum, Phytophthora sp., Ramularia cichorii, Sclerotium rolfsii, Thielaviopsis basicola and Verticilium dahliae.
Key words: oat, tansy phacelia, spring vetch, mulch, chicory phytopathogens
Szkodliwość grzybów odglebowych dla cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) uprawianej z zastosowaniem roślin okrywowych
Streszczenie. Cykoria jest rośliną zielną, należącą do rodziny Asteracae. Roślina ta jest bogatym źródłem polisacharydów, witamin, kwasów i soli mineralnych. Badania dotyczyły szkodliwości grzybów odglebowych dla cykorii korzeniowej, wysokoinulinowej rośliny o dużych walorach prozdrowotnych, uprawianej z zastosowaniem takich roślin okrywowych jak owies, facelia i wyka siewna. Spośród roślin mulczujących, owies wpłynął najkorzystniej na liczebność i zdrowotność siewek oraz korzeni cykorii. Najbardziej szkodliwymi dla siewek okazały się Alternaria alternata, A. cichorii, Fusarium oxysporum, Pythium irregulare, Rhizoctonia solani i Sclerotinia sclerotiorum. Korzenie starszych roślin cykorii porażane były ponadto przez A. tenuissima, Botrytis cinerea, F. culmorum, F. solani, Phoma cichoracearum, Phytophthora sp., Ramularia cichorii, Sclerotium rolfsii, Thielaviopsis basicola, Verticilium dahliae.
Słowa kluczowe: owies, facelia błękitna, wyka siewna, mulcz, fitopatogeny cykorii
2/15
19-29
Impact of density of breeding on the growth and some nutraceutical properties of ready-to-eat lentil (Lens culinaris) sprouts

Wpływ gęstości hodowli na wzrost i wybrane właściwości nutraceutyczne kiełków soczewicy (Lens culinaris)Michał Świeca, Urszula Gawlik-Dziki, Anna Jakubczyk
Abstract. Nutritional and nutraceutical quality of sprouts is strongly affected by growth conditions. This study focused on determining the influence of breeding density on seedling growth, phenolics content and some antioxidant capacity of ready-to-eat lentil sprouts. Content of condensed tannins (ranging from 1.77 to 3.16 mg g-1 DM) and flavonoids (ranging from 15.13 to 25.08 mg g-1 DM) increased with the increasing density of breeding. The contents of the p-hydroxybenzoic and ferulic acids, and (+) catechin decreased with the increasing density of breeding in 3-days-old seedlings. Additionally, the level of quercetin was elevated at a higher degree in sprouts cultivated at density of 1.22 seeds per cm2 and average 10.42 and 5.91 μg g-1 DM for 3- and 4-days-old sprouts, respectively. Metal chelating ability was the highest for sprouts obtained at the lowest density: 92% and 86% for 3- and 4-days-old sprouts, respectively. Fresh mass yield and lipids preventing abilities were negatively affected by density of breeding. It can be concluded that density of breeding plays an important role in design of chemical composition and bioactivity of lentil sprouts.
Key words: antioxidant activity, cultivation conditions, lentil, density of breeding, sprouts
Wpływ gęstości hodowli na wzrost i wybrane właściwości nutraceutyczne kiełków soczewicy (Lens culinaris)
Streszczenie. Warunki hodowli ściśle determinują wartość odżywczą i potencjał nutraceutyczny kiełków. Celem pracy było określenie wpływu gęstości hodowli na wzrost, zawartość związków fenolowych oraz poziom wybranych aktywności antyoksydacyjnych kiełków soczewicy. Zawartość tanin skondensowanych (od 1,77 do 3,16 mg g-1 suchej masy) oraz flawonoidów (od 15,13 do 25,08 mg g-1 suchej masy) wzrastała wraz ze wzrostem gęstości hodowli. W przypadku 3-dniowych kiełków, zawartość kwasu p-hydroksybenzoesowego i ferulowego oraz (+)-katechiny ulegała obniżeniu wraz ze wzrostem gęstości hodowli. Ponadto, oznaczona zawartość kwercetyny była największa w kiełkach otrzymanych przy zagęszczeniu 1,22 nasion/cm2 i wynosiła odpowiednio 10,42 i 5,91 μg g-1 suchej masy dla kiełków 3- i 4-dniowych. Zdolność do chelatowania jonów metali była największa w kiełkach otrzymanych z hodowli o najmniejszym zagęszczeniu i wynosiła odpowiednio 92 i 86% dla kiełków 3- i 4-dniowych. Wzrastająca gęstość hodowli niekorzystnie wpływała na przyrost świeżej masy oraz zdolność do hamowania utlenienia lipidów prze kiełki. Podsumowując, można stwierdzić, że zagęszczenie hodowli podczas kiełkowania istotnie wpływa na skład chemiczny i bioaktywność kiełków soczewicy.
Słowa kluczowe: aktywność antyoksydacyjna, warunki hodowli, soczewica, gęstość hodowli, kiełki
3/15
31-41
The content of phenolic glycosides and macroelements (K, Ca, Mg) in the bark of herbal willows

Zróżnicowanie zawartości glikozydów fenolowych i makroelementów (K, Ca, Mg) w korze wierzb zielarskich


Danuta Sugier, Piotr Sugier, Arkadiusz Banaś, Czesław Szewczuk
Abstract. The willows with high phenolic glycosides concentrations are used in herbal production. The knowledge about these metabolites are well documented, but less is known about macroelement concentration in the bark of herb willows. The aims of this study were to evaluate the content of phenolic glycosides and macroelements in the bark of Salix alba, S. daphnoides and S. purpurea originating from their natural habitats and cultivated on the two different soil types. The study was carried out in 2009 and 2010 on a 5–6 year-old plantation. All the species cultivated on the loess soil were characterized by the highest concentration of phenolic glycosides in the bark. The soil type under willow plantation determined both the content of phenolic glycosides and the content of macroelements in the bark of all the three willow species. Calcium primarily determined the difference in the chemical composition of the bark. Among the species studied, Salix alba was characterized by the highest content of K, Ca and Mg in the bark, compared to the other species studied, irrespective of the soil conditions.
Key words: S. alba, S. daphnoides, S. purpurea, willow bark, soil conditions
Zróżnicowanie zawartości glikozydów fenolowych i makroelementów (K, Ca, Mg) w korze wierzb zielarskich
Streszczenie. Wierzby charakteryzujące się dużą zawartością glikozydów fenolowych są wykorzystywane jako surowiec zielarski. Koncentracja tych metabolitów w korze jest stosunkowo dobrze udokumentowana, natomiast niewiele jest informacji odnośnie zawartości makroelementów. Celem badań było określenie zawartości glikozydów fenolowych oraz makroelementów (K, Ca, Mg) w korze Salix alba, S. daphnoides i S. purpurea, pozyskanych z naturalnych siedlisk występowania tych gatunków i uprawianych na różnych jednostkach glebowych. Badania były przeprowadzone w latach 2009 i 2010 na pięcio- i sześcioletniej plantacji. Wszystkie badane gatunki uprawiane na glebie lessowej charakteryzowały się większą zawartością glikozydów fenolowych w korze w porównaniu z uprawianymi na glebie piaszczystej. Właściwości gleby determinowały zarówno zawartość glikozydów fenolowych, jak i zawartość makroelementów w korze wszystkich ocenianych gatunków Salix sp. Z badanych pierwiastków zawartość wapnia w Salicis cortex była najbardziej zróżnicowana. Salix alba odznaczała się największą zawartością potasu, wapnia i magnezu w korze w porównaniu z pozostałymi gatunkami, niezależnie od warunków glebowych.
Słowa kluczowe: S. alba, S. daphnoides, S. purpurea, kora wierzby, glikozydy fenolowe, makroelementy

4/15
43-58


Germination, vigour and health of primed Allium cepa L. seeds after storage

Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion Allium cepa L. po przechowywaniu


Hanna Dorna, Magdalena Jarosz, Dorota Szopińska, Izabela Szulc, Agnieszka Rosińska
Abstract. Priming is one of the most common methods of improving seed quality, which many a time significantly affecting their storability. The influence of two storage temperatures on germination and vigour of hydro- and osmoprimed onion (Allium cepa L.) seeds and the incidence of seed-borne fungi was examined. Seeds cv Wolska were osmoprimed in polyethylene glycol (-1.5 MPa, 15°C, 7 days, darkness) or hydroprimed by addition of water to the seeds (500 µl of distilled water per 1 g of seeds, 20°C, 48 h, darkness). After priming seeds were dried back at 20°C and 45% RH for 48 h. The primed and non-primed onion seeds were stored in air-tight plastic containers for 6 and 12 months at 4 and 20°C. The seed germination, vigour and health tests were performed before and after storage for untreated and treated seeds at 10 and 20°C. The results showed that for maximal seed viability and germination rate after 6 and 12 months storage, both hydro- and osmoprimed seeds should to be stored at 4°C rather than 20°C. Osmopriming significantly increased seed infestation with Penicillium spp., which remained stable up to 12 months storage. The number of seeds infested with Botrytis spp. significantly decreased after priming and storage, especially at 20°C.
Key words: onion, seed quality, hydropriming, osmopriming, Botrytis spp., Penicillum spp.
Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion Allium cepa L. po przechowywaniu
Streszczenie. Kondycjonowanie jest jedną z popularnych metod poprawy jakości nasion, która niejednokrotnie znacząco modyfikuje ich zdolność przechowalniczą. Badano wpływ sześcio- i dwunastomiesięcznego przechowywania hydro- i osmokondycjonowanych nasion cebuli (Allium cepa L.) w temperaturze 4 i 20°C na ich kiełkowanie, wigor i zasiedlenie nasion przez grzyby. Nasiona odmiany Wolska osmokondycjonowano w glikolu polietylenowym (-1.5 MPa, 15°C, 7 dni, ciemność) lub hydrokondycjonowano poprzez dodanie do nasion określonej ilości wody (500 µl wody destylowanej na1 g nasion, 20°C, 48 h, ciemność). Po kondycjonowaniu nasiona suszono w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 45% przez 48 h. Kondycjonowane i niekondycjonowane nasiona przechowywano w szczelnie zamkniętych plastikowych pojemnikach przez 6 i 12 miesięcy, w temperaturze 4 i 20°C. Ocenę kiełkowania, wigoru i zdrowotności nasion wykonano w temperaturze 10 i 20°C, zarówno dla nasion traktowanych jak i nietraktowanych, przed i po przechowywaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że korzystniej na kiełkowanie i wigor nasion kondycjonowanych wpływało przechowywanie w temperaturze 4°C. Osmokondycjonowanie powodowało istotne zwiększenie zasiedlenia nasion przez grzyby rodzaju Penicillium, które utrzymywało się na wysokim poziomie przez cały okres przechowywania. Natomiast liczba nasion zasiedlonych przez Botrytis spp. zmniejszyła się znacząco po kondycjonowaniu i w trakcie przechowywania, zwłaszcza w temperaturze 20°C.
Słowa kluczowe: cebula, jakość nasion, hydrokondycjonowanie, osmokondycjonowanie, Botrytis spp., Penicillium spp.

5/15
59-66


Antioxidant, physical and chemical characteristics of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) at different stages of ripeness

Antyoksydacyjne, fizyczne i chemiczne cechy owoców derenia jadalnego na różnych etapach dojrzałości


Kazim Gunduz, Onur Saracoglu, Mustafa Özgen Sedat Serce
Abstract. There has been growing interest for less utilized fruit species lately. Cornelian cherry is one of these species with significant antioxidant characteristics. In this study, several chemical properties and antioxidant characteristics of cornelian cherry fruits at four ripeness stages were evaluated. The stages were light yellow, blush, light red and dark red. Several fruit characteristics (fruit width, length, weight), total soluble solids (TSS), total titratable acidity (TA), sugar/acid ratio (TSS/TA), pH, fruit external color, total phenolic compounds (TPC), total antioxidant capacity (AOC) by trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC), total monomeric anthocyanins (TMA) and tannins were evaluated. The stages were found to be significantly different for all factors evaluated. There was an overall increase in fruit width, length, weight, TSS, and SSC/TA over time, while TA averages decreased as the fruit matured. Fruit color progressively turned to dark red as anthocyanin accumulates. TPC and TEAC averages were similar at light yellow (8033 µg gallic acid equivalent GAE · g-1 fresh weight (fw) and 55.0 µmol trolox equivalent (TE) · g-1 fw) and reduced at the dark red stages (4162 µg GAE · g-1 fw and 7.8 µmol TE · g-1 fw). Tannin content decreased from 0.45 to 0.19% from light yellow to dark red stages.
Key words: anthocyanin, FRAP, phenolics, ripening, quality, TEAC

Streszczenie. Ostatnio obserwuje się rosnące zainteresowanie mniej używanymi owocami. Dereń jadalny jest jednym z gatunków o istotnych cechach antyoksydacyjnych. W niniejszym badaniu oceniono pewne właściwości chemiczne oraz cechy antyoksydacyjne derenia jadalnego w czterech etapach dojrzałości, mianowicie w fazie jasnożółtej, różowej, jasnoczerwonej i ciemnoczerwonej. Oszacowano kilka cech owoców (szerokość, długość, masa), całkowitą ilość rozpuszczonych substancji stałych (TSS), ogólną kwasowość potencjalną (TA), stosunek cukier/kwas (TSS/TA), pH, zewnętrzny barwa owocu, całkowitą zawartości związków fenolowych (TPC), całkowitą zdolność antyoksydacyjną (TEAC), całkowitą zawartość monomerycznych antocyjanin (TMA) oraz tanin. Okazało się, że poszczególne etapy były zupełnie inne dla wszystkich ocenianych czynników. Zaobserwowano ogólny wzrost szerokości owocu, długości, masy, TSS oraz SSC/TA w czasie, natomiast średnie TA zmniejszały się wraz z dojrzewaniem owocu. Barwa owocu stopniowo przechodziła w ciemnoczerwoną wraz z gromadzeniem się antocyjanin. Średnie TPC i TEAC były podobne w fazie jasnożółtej (8033 μg ekwiwalentu kwasu galusowego GAE · g-1 św.m. oraz 55,0 μmol ekwiwalentu Trolox (TE · g-1 św.m.), natomiast zmniejszony w fazach ciemnoczerwonych (4162 μg GAE · g-1 św.m. oraz 7,8 μmol TE · g-1 św.m.). Zawartość tanin zmniejszyła się z 0,45 do 0,19% między fazą jasnożółtą a ciemnoczerwoną.
Słowa kluczowe: antocyjaniny, FRAP, fenole, dojrzewanie, jakość, TEAC

6/15
67-83


Occurrence of Neotyphodium and Epichloë fungi in meadow fescue and red fescue in Poland and screening of endophyte isolates as potential biological control agents

Występowanie grzybów z rodzaju Neotyphodium i Epichloë w kostrzewie łąkowej i kostrzewie czerwonej w Polsce oraz selekcja endofitów jako potencjalnych czynników biologicznej ochrony traw


Dariusz Pańka, Małgorzata Jeske, Mikołaj Troczyński
Abstract. Neotyphodium and Epichloë endophytes often influence beneficially on the host plant. Thus, could be used as a biological factor enhancing grass growth and resistance to stress factors. A detailed study was made to: (i) determine the infestation of genotypes of meadow fescue and red fescue, which occur in natural grass communities, in Poland by the Neotyphodium/Epichloë endophytes, (ii) define the level of ergovaline, a toxic alkaloid produced by active associations, (iii) determine the activity of antagonistic distinguishing isolates of endophytic fungi against selected microorganisms. There were analysed 204 genotypes of meadow fescue and 171 genotypes of red fescue. Mean frequency of the infection with endophytes was 74.5% and 64.3% respectively. Ergovaline was produced by 77% of E+ meadow fescue genotypes and 80.9% of red fescue genotypes. Mean content of the alkaloid was 0.202 and 0.151 µg·g DM-1 respectively. FpII30, FpII67, FpII77, FpII168 and FrII82 demonstrated a high ability for protection of the host grasses from all the tested pathogens. These isolates due to high antimicrobial activity and a lack of ergovaline production have a great potential for biological control of grasses.
Key words: Endophyte, ergovaline, dual-culture, biological controlof grasses
Występowanie grzybów z rodzaju Neotyphodium i Epichloë w kostrzewie łąkowej i kostrzewie czerwonej w Polsce oraz selekcja endofitów jako potencjalnych czynników biologicznej ochrony traw
Streszczenie. Endofity z rodzaju Neotyphodium i Epichloë często wpływają pozytywnie na roślinę żywicielską, dlatego mogą być wykorzystane jako biologiczny czynnik poprawiający wzrost traw oraz ich odporność na czynniki stresowe. Szczegółowe badania podjęto w celu: (i) określenia zasiedlenia genotypów kostrzewy łąkowej i kostrzewy czerwonej występujących w naturalnych zbiorowiskach trawiastych w Polsce przez endofity z rodzaju Neotyphodium/Epichloë, (ii) określenia poziomu ergowaliny, toksycznego alkaloidu produkowanego przez aktywne asocjacje, (iii) określenia aktywności antagonistycznej wyróżniających się izolatów grzybów endofitycznych w stosunku do wybranych mikroorganizmów. Badano 204 genotypy kostrzewy łąkowej i 171 genotypów kostrzewy czerwonej. Średnie zasiedlenie badanych gatunków traw przez endofity wynosiło odpowiednio 74,5% i 64,3%. Ergowalinę produkowało 77% zasiedlonych genotypów kostrzewy łąkowej i 80,9% genotypów kostrzewy czerwonej. Średnia zawartość alkaloidu wynosiła odpowiednio 0,202 i 0,151 µg·g DM-1. Izolaty FpII30, FpII67, FpII77, FpII168 i FrII82 wysoce skutecznie chroniły roślinę żywicielską przed wszystkimi testowymi patogenami. Izolaty te, ze względu na swoją dużą aktywność antygrzybową oraz brak zdolności produkowania ergowaliny mogą zostać wykorzystane do biologicznej ochrony traw.
Słowa kluczowe: Endofit, ergowalina, testy płytkowe, biologiczna ochrona traw

7/15
86-94


Testing of hybrid progenies and various species of genus Abies for forestry, decorating horticulture and Christmas tree production

Testowanie potomstwa hybrydowego i różnych gatunków rodzaju Abies dla leśnictwa, ogrodnictwa ozdobnego oraz produkcji choinek


Jaroslav Kobliha, Jan Stejskal, Milan Lstibůrek, Jan Typta, Ivana Tomášková, Pavel Jakubův
Abstract. The paper evaluated dendrometric parameters of hybrid progenies of various Abies species obtained during measurements in the spring 2010 on the research plot in Kostelec nad Černými lesy. Data were processed and compared to the measurement taken in 2004. Results show that all hybrid progenies within the plot exceeded A. alba in investigated parameters. Only two of the progenies achieved worse results in mean height – A. koreana × (A. cilicica × A. cephalonica) and progeny of spontaneous hybrid no. 2. Considering height and diameter A. nordmanniana was evaluated as the most productive. On the contrary A. gracilis is considered unsuitable for further culture and research due to the mortality of 100%.
Key words: hybridization, breeding, progeny testing
Testowanie potomstwa hybrydowego i różnych gatunków rodzaju Abies dla leśnictwa, ogrodnictwa ozdobnego oraz produkcji choinek
Streszczenie. Niniejsza praca ocenia parametry dendrometryczne hybrydowego potomstwa różnych gatunków Abies otrzymane podczas pomiarów wiosną 2010 na poletku doświadczalnym w Kostelec nad Černými lesy. Otrzymane dane były przetworzone i porównane z pomiarami poczynionymi w roku 2004. Wyniki pokazują, że całe potomstwo hybrydowe na poletku przewyższało A. alba pod względem badanych parametrów. Tylko dwa osiągnęły gorsze rezultaty, jeśli chodzi o średnią wysokość – A. koreana × (A. cilicica × A. cephalonica) oraz potomek spontanicznej krzyżówki no. 2. Pod względem wysokości i średnicy, A. nordmanniana oceniono jako najbardziej produktywną. Z kolei A. gracilis uważa się za nieodpowiednią do dalszej uprawy i badań ze względu na 100% śmiertelność
Słowa kluczowe: krzyżowanie, hodowla, testowanie potomstwa

8/15
95-106


The effect of Monilinia seaveri (Rehm) Honey infection on the condensed tannins content in the leaves of Prunus serotina Ehrh

Wpływ infekcji Monilinia seaveri (Rehm) Honey na zawartość tanin skondensowanych w liściach Prunus serotina Ehrh


Aleksandra Halarewicz, Elżbieta Pląskowska, Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska
Abstract. The incidence of natural enemies of plants triggers in them a number of defensive reactions. In spite of many studies, the role of phenolic compounds in tree-pathogen interactions, has been still ambiguous. The aim of the present study has been to analyse the tannin content in the leaves of the black cherry (Prunus serotina) infested, to a different degree, by Monilinia seaveri. The observations of the health status of the leaves were carried out on marked trees for two years. The pathogen was identified based on the material obtained from laboratory cultures. The tannin content, expressed as (+)-catechin, was determined using the vanillin method. The greatest extent of disease development was observed at the end of July. It has been found that with disease symptoms covering > 25% of the leaf area, the (+)-catechin content in the diseased leaves was significantly higher compared to the healthy ones. The obtained results thus indicate, that at the damage level exceeding approximately 25% of the leaf area, mechanisms of the induced resistance are triggered in plants, that may prevent the further development of disease.
Key words: black cherry, Monilia disease, induced resistance, (+)-catechin
Wpływ infekcji Monilinia seaveri (Rehm) Honey na zawartość tanin skondensowanych w liściach Prunus serotina Ehrh
Streszczenie. Obecność wrogów naturalnych wywołuje w roślinach różne reakcje obronne. Pomimo wielu prac badawczych, rola związków fenolowych w oddziaływaniach drzewo-patogen jest wciąż niejednoznaczna. Celem badań była analiza zawartości tanin w liściach czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) porażonych w różnym stopniu przez Monilinia seaveri. Obserwacje zdrowotności liści prowadzono na znakowanych drzewach przez 2 lata. Identyfikacji patogenu dokonano na podstawie materiału z hodowli laboratoryjnej. Zawartość tanin, wyrażonych jako (+)-katechina, określono metodą wanilinową. Największe nasilenie choroby zaobserwowano pod koniec lipca. Stwierdzono, że przy zmianach chorobowych obejmujących więcej niż 25% powierzchni liści zawartość (+)-katechiny była istotne większa w porównaniu z liśćmi zdrowymi. Uzyskane wyniki wskazują na to, że przy opisanym poziomie uszkodzenia liści w roślinach zostają uaktywnione mechanizmy indukowanej odporności, co chroni je przed dalszym rozwojem choroby.
Słowa kluczowe: czeremcha amerykańska, monilioza, odporność indukowana, (+)-katechina
9/15
107-116
Phenolic acids in selected edible Basidiomycota species: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus and Pleurotus ostreatus

Kwasy fenolowe w wybranych jadalnych gatunkach Basidiomycota: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus i Pleurotus ostreatus


Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Halina Ekiert
Abstract. Phenolic acids, both derivatives of benzoic and cinnamic acids, possess valuable biologically properties: anti-inflammatory, antioxidant, anticarcinogenic and others. Studies of the accumulation of these compounds focused mostly on plant material, but the Basidiomycota taxon are also the rich sources of these compounds. The aim of the study was qualitative and quantitative HPLC analysis of phenolic acids and cinnamic acid in fruiting bodies of selected edible mushroom species belonging to the phylum Basidiomycota: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus and Pleurotus ostreatus. The investigations revealed the presence of the following acids: protocatechuic, p-hydroxybenzoic, p-coumaric, ferulic, sinapic, vanillic and cinnamic. Both the composition and the amount of phenolic acids in these species were diverse. The total amount ranged from 6.00 mg · kg-1 DW in A. mellea to 48.25 mg · kg-1 DW in Boletus badius. Protocatechuic acid amounts fluctuated in the range of 1.37–21.38 mg · kg-1 DW, with its maximum in Boletus badius. p-Hydroxybenzoic and sinapic acid dominated in Pleurotus ostreatus. Cinnamic acid levels amounted from 1.09 to 8.73 mg · kg-1 mg DW and Boletus badius contained its highest content. The results show that edible mushrooms are a good dietary source of phenolic acids with antioxidant activity.
Key words: Basidiomycota, edible mushroom, phenolic acids
Kwasy fenolowe w wybranych jadalnych gatunkach Basidiomycota: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus i Pleurotus ostreatus
Streszczenie. Kwasy fenolowe, zarówno pochodne kwasu benzoesowego jak i cynamonowego, posiadają liczne, cenne właściwości biologicznie: przeciwzapalne, przeciwutleniające czy przeciwnowotworowe. Badania akumulacji tych związków koncentrują się głównie na materiale pochodzenia roślinnego. Bogatym źródłem tych związków są również przedstawiciele grzybów wyższych z taksonu Basidiomycota. Celem pracy była jakościowa i ilościowa analiza HPLC związków fenolowych w owocnikach wybranych jadalnych gatunków grzybów należących do taksonu Basidiomycota: opieńki miodowej – Armillaria mellea, podgrzybka brunatnego – Boletus badius, borowika szlachetnego – Boletus edulis, pieprznika jadalnego – Cantharellus cibarius, mleczaja rydza – Lactarius deliciosus i boczniaka ostrygowatego – Pleurotus ostreatus. Badania wykazały obecność następujących kwasów: protokatechowego, p-hydroksybenzoesowego, ferulowego, p-ku­marowego, synapinowego, wanilinowego i cynamonowego. Całkowita zawartość kwasów fenolowych i kwasu cynamonowego w tych gatunkach była zróżnicowana jakościowo i ilościowo i wynosiła od 6,00 mg · kg-1 DW w Armillaria mellea do 48,25 mg · kg-1 DW w Boletus badius. Kwas protokatechowy występował w największej ilości w gatunku Boletus badius. Kwas p-hydroksybenzoesowy dominował w gatunku Pleurotus ostreatus, podobnie jak kwas synapinowy. Z kolei kwas cynamonowy występował w ilościach od 1,09 do 8,73 mg · kg-1DW, a największą jego zawartość stwierdzono w gatunku Boletus badius. Rezultaty analiz wykazały, że owocniki grzybów jadalnych są dobrym źródłem kwasów fenolowych o właściwościach antyoksydacyjnych.
Słowa kluczowe: Basidiomycota, grzyby jadalne, kwasy fenolowe
10/15
117-127
Micropropagation of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) from node explants

Mikrorozmnażanie batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) z eksplantatów węzłowych


Romuald Doliński, Anna Olek
Abstract. In the moderate climate, sweet potato plantations are relatively scarce. The plantations are established after spring frosts using well-rooted, hardened cuttings. The cuttings are obtained from the shoots grown from tubers buried in warm, humid soil or from plants growing in greenhouses. However, this method is inefficient with respect to larger plantation. The aim of the study was to estimate the potential for the production of larger numbers of uniform, well-rooted sweet potato plants by means of in vitro culturing. The study covered two cultivars – Carmen Rubin’ and ‘White Triumph’. The node explants were placed on two growth media containing the basic components of the MS medium as well as growth regulators. The first medium was supplemented with 1 mg dm-3 gibberellin and 0.1 mg dm-3 kinetin, while the second one – with 0.5 mg dm-3 IAA. The induction of organogenesis and regeneration of the plants took place on the same medium, with no passage. Within 9 weeks, 4 plants were produced from each primary explants in two multiplication cycles. The properties of the plantlets depended on the cultivar, weight of the explants and composition of the medium. The average weight of the ‘Carmen Rubin’ plants was higher than that of the ‘White Triumph’ ones. Moreover, the ‘Carmen Rubin’ plants produced longer shoots and more developed root systems. The sweet potato micro-plants displayed an ability to acclimatize quickly.
Key words: in vitro propagation type of medium, properties of plantlets
Mikrorozmnażanie batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) z eksplantatów węzłowych
Streszczenie. Słodki ziemniak jest w klimacie umiarkowanym uprawiany stosunkowo rzadko. Nadają się do tego celu rejony, w których przynajmniej przez 3 miesiące temperatury są wyższe niż 15°C. Plantacje są zakładane po wiosennych przymrozkach za pomocą dobrze ukorzenionych sadzonek otrzymywanych z pędów wyrastających z bulw umieszczonych w ciepłym wilgotnym podłożu albo z roślin rosnących w szklarni. Taki sposób rozmnażania ogranicza możliwości zakładania dużych plantacji. Celem badań była ocena możliwości wytwarzania większej ilości wyrównanych, dobrze ukorzenionych sadzonek batata za pomocą kultur in vitro. Badano dwie odmiany: ‘Carmen Rubin’ i ‘White Triumph’. Eksplantaty węzłowe wykładano na dwie pożywki, które zawierały podstawowe składniki pożywki MS i regulatory wzrostu. Do jednej dodano 1 mg dm-3 gibereliny
i 0,1 mg dm-3 kinetyny, do drugiej 0,5 mg dm-3 IAA. Indukcja organogenezy i regeneracja roślin zachodziły na jednej pożywce, bez pasażowania. W czasie dziewięciu tygodni, w dwóch cyklach mnożenia, z jednego pierwotnego eksplantatu wytworzono 4 rośliny. Właściwości sadzonek zależały od odmiany batata, masy eksplantatów i składu pożywek. Rośliny ‘Carmen Rubin’ miały średnią masę większą od roślin ‘White Triumph’, wytworzyły dłuższe pędy i dłuższe korzenie. Korzystną właściwością młodych roślin batata była duża zdolność do szybkiej aklimatyzacji.
Słowa kluczowe: rozmnażanie in vitro, rodzaj pożywki, właściwości sadzonek

11/15
129-137


Ethanol priming: an effective approach to enhance germination and seedling development by improving antioxidant system in tomato seeds

Pobudzanie etanolem: skuteczna metoda wzmagająca kiełkowanie i rozwój siewek poprzez ulepszenie systemu antyoksydacyjnego u nasion pomidora


Irfan Afzal, Fahad Munir, Chaudhry Muhammad Ayub, Shahzad Maqsood Ahmad Basra, Amjad Hameed, Fawad Shah
Abstract. Tomatoes reportedly have a positive response to seed priming. The present study evaluates the effects of ethanol priming on germination, seedling vigour and anti-oxidative responses of tomato seeds. Priming was achieved by exposing seeds of ‘Roma’ and ‘Nagina’ to 2, 4 and 6% aerated ethanol solutions for 24 h. Priming with low levels (2 and 4%) of ethanol improved seed germination, seedling vigour and enhanced antioxidative activity that results in better performance of tomato seeds. However, priming with 6% ethanol failed to improve seed germination and seedling development which relates to the decreased anti-oxidative activity in tomato seeds due to high ethanol level.
Key words: seed priming; dormancy, Lycopersicon esculentum, antioxidant enzymes, seedling development
Pobudzanie etanolem: skuteczna metoda wzmagająca kiełkowanie i rozwój siewek poprzez ulepszenie systemu antyoksydacyjnego u nasion pomidora
Streszczenie. Uważa się, że pomidory wykazują pozytywną reakcję na pobudzanie nasion. Niniejsze badanie ocenia wpływ pobudzania etanolem na kiełkowanie, żywotność siewek oraz antyoksydacyjne reakcje nasion pomidora. Pobudzanie osiągnięto działając na nasiona odmian ‘Roma” i „Nagina” 2, 4 i 6% napowietrzonymi roztworami etanoli przez 24 godziny. Pobudzanie za pomocą niskich poziomów (2 i 4%) etanolu poprawiało kiełkowanie nasion, żywotność siewek oraz wzmagało aktywność antyoksydacyjną, która daje lepsze wyniki w odniesieniu do nasion pomidora. Jednak pobudzanie 6% etanolem nie polepszyło kiełkowania nasion ani rozwoju siewek, co ma związek z obniżoną aktywnością antyoksydacyjną u nasion pomidora ze względu na wysoki poziom etanolu.
Słowa kluczowe: pobudzanie nasion, spoczynek, Lycopersicon esculentum, enzymy antyoksydacyjne, rozwój siewek

12/15
139-151


Identification of bean genotypes from Turkey resistance to common bacterial blight and halo blıght diseases

Identyfikacja odorności genotypów fasoli z Turcji na zgorzel bakterynją i zarazę


Mesude Figen Donmez, Fikrettin Sahin, Erdal Elkoca
Abstract. Bean diseases caused by different pathogens reduce important yield and quality of beans in different bean growing regions in both Turkey and the other bean producing countries. In the present study, bacterial pathogens in the species of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Garden et al. and Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al. causing economically important disease on bean plants growing in the commercial fields of Erzurum and Erzincan provinces located in the Eastern Anatolia region of Turkey has been isolated and identified. Totally thirty-six bean genotypes and two commercial cultivars commonly grown in the region have been screened for resistance to these pathogens both in greenhouse and field condition during 2001–2002. Disease severity in the field condition reduced seed quality and quantity of bean. Among the thirty-eight genotypes tested, only 36K was found to be resistant to both of the pathogens.
Key words: Phaseolus vulgaris, Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Garden et al., Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.
Identyfikacja odorności genotypów fasoli z Turcji na zgorzel bakterynją i zarazę
Streszczenie. Choroby fasoli spowodowane różnymi patogenami zmniejszają plon i jakość fasoli w różnych regionach, gdzie uprawia się tę roślinę, zarówno w Turcji, jak i innych krajach produkujących fasolę. W niniejszym badaniu wyizolowano i zidentyfikowano patogeny bakteryjne u gatunku Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Garden et al. and Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al. powodującego ekonomicznie ważną chorobę roślin fasoli rosnących na polach komercyjnych w prowincjach Erzurum i Erzincan znajdujących się w regionie Wschodniej Anatolii w Turcji. Przebadano ogółem trzydzieści sześć genotypów fasoli oraz dwie odmiany powszechnie uprawiane w tym regionie w latach 2002–2002 pod kątem ich odporności na te patogeny, zarówno w warunkach szklarniowych, jak i polowych. Nasilenie choroby w warunkach polowych zmniejszyło jakość i ilość nasion fasoli. Pośród trzydziestu ośmiu zbadanych genotypów, stwierdzono, że tylko 36K jest odporny na obydwa patogeny.
Słowa kluczowe: Phaseolus vulgaris, Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Garden et al., Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al.

13/15
153-162


Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) depending on the rate of nitrogen

Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) w zależności od dawki azotu


Ewa Moszczyńska, Elżbieta Pląskowska, Krzysztof Matkowski, Anita Biesiada, Ryszard Weber
Abstract. The fungi of phyllosphere may affect the plants health status and the yield obtained from the crop. Species composition of mycobiota infesting the plant`s phyllosphere is not only dependent on the atmospheric factors, but also on the nitrogen fertilization. The field experiment was set up in Psary near Wrocław, in the years 2007–2009. The aim of the study was to determine the species composition of the phyllospheric fungi of the purple coneflower depending on the nitrogen rate: 50 kg N·ha-1 and 200 kg N·ha-1. The fungi species most abundantly isolated from the coneflower phyllosphere were Cladosporium herbarum, Alternaria alternata and Cladosporium cladosporioides. The abundance of the isolated fungi taxa was significantly lower in 2008, compared to the other two years. The atmospheric conditions in 2007 encouraged development of Fusarium spp. During the three-year experiment Gibberella intricans predominated in the coneflower phyllosphere. The lower level of nitrogen (50 kg N·ha-1) favoured the increased incidence of Cladosporium spp., Gibberella intricans, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. culmorum, Gibberella avenacea and Gibberella zeae.
Key words: Cladosporium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., nitrogen fertilization
Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) w zależności od dawki azotu
Streszczenie. Grzyby fyllolsfery mogą wpływać na stan zdrowia roślin oraz plon uzyskiwany z uprawy. Skład gatunkowy grzybów infekujących z fyllosfery może być zależny od czynników atmosferycznych lub nawożenia azotem. Doświadczenie zostało założone w latach 2007–2009 w Psarach pod Wrocławiem. Celem badań było określenie składu gatunkowego grzybów fyllosfery Echinacea purpurea w zależności od zastosowanej dawki azotu 50 kg N·ha-1 i 200 kg N·ha-1. Z powierzchni liści jeżówki purpurowej najliczniej były izolowane Cladosporium herbarum, Alternaria alternata i Cladosporium cladosporioides. W 2008 r. uzyskano istotnie mniejszą liczebność wyizolowanych grzybów. Warunki atmosferyczne w 2007 r. były korzystne dla rozwoju grzybów rodzaju Fusarium. W czasie trzyletnich badań w fyllosferze jeżówki dominował Gibberella intricans. Mniejsza dawka azotu (50 kg N·ha-1) sprzyjała wzrostowi liczebności Cladosporium spp., Gibberella intricans, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. culmorum, Gibberella avenacea i Gibberella zeae.
Słowa kluczowe: Cladosporium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., nawożenie azotowe

14/15
163-172


Growth, yield and quality of zucchini 'Soraya' variety fruits under drip irrigation

Wzrost, plon i jakość owoców cukinii odmiany ‘Soraya’ w warunkach nawadniania kroplowego


Andrzej Sałata, Rafał Stepaniuk
Abstract. The improvement in zucchini growth in climatic conditions of Poland can be achieved by drip irrigation of plants. The effect of drip irrigation on zucchini plants of ‘Soraya’ variety during different growth phases on size of fruits and content of L-ascorbic acid, nitrates (V) and carotenoids was estimated. In the research plants were irrigated according to different variants: irrigated during a whole cultivation, irrigated during vegetative growth till fruit sets forming and not irrigated during yielding, not irrigated during vegetative growth till fruit sets forming and irrigated during yielding, not irrigated at all (water in soil came only from precipitation). Irrigation during whole cultivation period and during intensive vegetative growth phase increased yield. Regardless the irrigation method significant values of correlation coefficient for these features were noted. The chemical analysis of zucchini fruits composition showed differentiation of marked elements depending on irrigation method used. The highest content of L-ascorbic acid was in fruits harvested from plants that were not irrigated. Establishment of optimal aquatic-air conditions through improvement in soil humidity during a whole cultivation period of zucchini plants increased content of nitrates in zucchini fruits and decreased carotenes content.
Key words: Cucurbita pepo var. giromontina Alef., L-ascorbic acid, nitrate, carotenoids
Wzrost, plon i jakość owoców cukinii odmiany ‘Soraya’ w warunkach nawadniania kroplowego
Streszczenie. Poprawę warunków wzrostu cukinii w klimacie Polski można uzyskać przez nawadnianie kroplowe roślin. W pracy oceniono wpływ nawadniania kroplowego roślin cukinii odmiany ‘Soraya’ w różnym okresie ich wzrostu na wielkość owoców oraz zawartość kwasu askorbinowego, azotanów(V) i karotenów. W doświadczeniu zastosowano różne warianty nawadniania roślin: nawadnianie w całym okresie uprawy, nawadnianie w okresie wzrostu wegetatywnego do wykształcania zawiązków owoców i nienawadniane w okresie plonowania, nienawadniane w okresie wzrostu wegetatywnego do fazy wykształcania przez rośliny zawiązków owoców i nawadniane w okresie plonowania oraz nienawadniane w okresie uprawy (woda w glebie pochodziła tylko z opadu naturalnego). Znacząco większy średni plon owoców uzyskano w wariancie z nawadnianiem roślin w całym okresie uprawy (średnio 40,17 t·ha-1) oraz z nawadnianiem prowadzonym w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego (38,40 t·ha-1). Niezależnie od sposobu nawadniania roślin stwierdzono istotne wartości współczynnika korelacji dla zależności masy owocu od jego długości. Analiza składu chemicznego owoców cukinii wykazała zróżnicowanie badanych składników w zależności od zastosowanych kombinacji z nawadnianiem roślin. Największą ilość kwasu L-askorbinowego zawierały owoce zebrane z roślin, które nie były nawadniane. Stworzenie optymalnych warunków wodno-powietrznych przez poprawę uwilgotnienia gleby w całym okresie wzrostu roślin cukinii spowodowała zwiększenie zawartości azotanów w owocach cukinii oraz mniejszą zawartość karotenów.
Key words: Cucurbita pepo var. giromontina Alef., kwas L-ascorbinowy, azotany, karotenoidy

15/15
173-179


Antioxidant and nutritional characteristics of garden cress (Lepidium sativum)

Antyoksydacyjne i odżywcze właściwości rzeżuchy (Lepidium sativum)


Ihsan Gungor Sat, Ertan Yildirim, Metin Turan, Muhammed Demirbas
Abstract. Garden cress (Lepidium sativum), a member of the Brassicaceae family, is an underutilised crop in Europe and Turkey. The dry matter content, crude protein, ascorbic acid, minerals (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, B, Cu, Na, Zn, Mn), the total phenolic content and the total antioxidant capacity of two garden cress cultivars, Izmir and Dadas, were studied. The results of mineral element analysis of both cultivars revealed that they had a high P, K, Ca, Mg and Na content. Both cultivars studied appeared to have exceptionally high levels of protein when compared with common vegetables. The mean ascorbic acid content of Dadas and Izmir cultivars were 54 and 74 mg 100 g-1 f.w., respectively. The total phenolic content of the garden cress leaves varied from 0.573 (Dadas) to 0.774 (Izmir) mg GAE · g-1 fw and from 6.332 (Dadas) to 7.401 (Izmir) mg GAE · g-1 dw. Antioxidant activities by 2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) free-radical-scavenging assays for EC50 were determined as 330.99 (Dadas) and 346.65 (Izmir) for fw, and 128.08 and 85.97 (Izmir) for dw, respectively. Based on the results of the experiment reported herein, they may serve as a potential dietary source of some mineral and natural phenolic antioxidants. Our results imply garden cress as potential source for alternative dietary supplements of minerals and natural phenolic antioxidants.
Key words: variety, antioxidant activity, phenolic content, minerals content
Antyoksydacyjne i odżywcze właściwości rzeżuchy (Lepidium sativum)
Streszczenie. Rzeżucha (Lepidium sativum), należąca do rodziny Brassicaceae jest mało użytkowaną rośliną w Europie i Turcji. Badano zawartość suchej masy, surowego białka, kwasu askorbinowego, składników mineralnych (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, B, Cu, Na, Zn, Mn), całkowitą zawartość związków fenolowych oraz ogólne właściwości antyoksydacyjne dwóch odmian ogrodowych, Izmir i Dadas. Wyniki analizy pierwiastków mineralnych ukazały, że odmiany te mają wysoką zawartość P, K, Ca, Mg i Na. Okazało się, że obie odmiany mają wyjątkowo wysoki poziom białka w porównaniu z popularnymi warzywami. Średnia zawartość kwasu askorbinowego w liściach rzeżuchy ogrodowej wynosiła 54 (Dadas) i 74 (Izmir) mg 100 g-1 św.m. Całkowita zawartość fenoli w liściach rzeżuchy wahała się między 0,573 (Dadas) a 0,774 (Izmir) mg GAE · g-1 św.m. oraz od 6,332 (Dadas) do 7,401 (Izmir) mg GAE · g-1 s.m. Aktywność antyoksydacyjną, oznaczoną według metody DPPH dla EC50, ustalono odpowiednio na 330,99 (Dadas) oraz 346,65 (Izmir) dla św.m., a 128,08 i 85,97 (Izmir) dla s.m. Niniejsze wyniki dowodzą, że niektóre fenolowe antyoksydanty mogą służyć jako potencjalne składniki żywieniowe.. Nasze wyniki wskazują rzeżuchę ogrodową jako źródło alternatywnych suplementów składników mineralnych i naturalnych antyoksydantów fenolowych.
Słowa kluczowe: odmiana, aktywność antyoksydacyjna, zawartość fenoli, zawartość składników mineralnych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna