Health and wellness 1/2013 Health and wellnessPobieranie 10.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.71 Kb.

HEALTH AND WELLNESS 1/2013

Health and wellness

Chapter XVI


Medical University of Silesia in Katowice

Department of Health Care - Woman’s Health Insitute Prevention

Department of Gynecology and Sexology

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Zdrowia Kobiety

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii

Ewa Urbańska, Beata Zioberczyk, Anna Toporska, Izabela Mężyk, Małgorzata Kazimierczak,Agnieszka Kobiołka, Violetta Skrzypulec-Plinta

Caesarean section in the opinion

of the patients – expectations and reality

Cięcie cesarskie w opinii pacjentek – oczekiwania a realia

Abstract


The method of cesarean section is completed with increasing number of pregnancies. Every pregnant woman has certain expectations about childbirth. Unfortunately, these expectations often overshoot the reality, and often result in the deposition of subsequent pregnancy due to lack of satisfaction with the end of the previous one. Therefore, it is important to understand the expectations of pregnant women to the moment of the birth of their children remained in the memory as a positive event. Caesarean section enjoys great popularity among women, and many of them believe that the only method of birth possible and sees it as an alternative to a long and painful natural birth. Aim of this thesis was to understand the opinions on the cesarean section by pregnant women in whom are planned this type of surgery and by postpartum mothers, which have undergone caesarean sectioned. The study was conducted on a group of 100 women who were enrolled in two groups. The first study group consisted of 50 women waiting to completed pregnancy by elective caesarean section, and the second study group consisted of 50 women after cesarean section. The study was conducted from early August to late October 2012, and was held at the Beskidzki Department of Obstetrics - Oncology in the Municipal Hospital in Bielsko-Biala. According to the respondents much of cesarean section is a way to secure the completion of pregnancy in life-threatening situations. However, the large number of women were not aware of the existence of complications after cesarean section. Pregnant feared ignorance of the course of caesarean section. Patients expectations are not fulfilled on proximity of the child from the first moments after birth, as well as the presence of a companion during birth. The study found that the effect of caesarean section is difficult the first contact between mother and child. Also the first feeding is deferred which may result in impaired relationships between mother and newborn. The most common indications for cesarean sections were: ophthalmic indications, breech fetus, the state after a cesarean section, large fetus, the lack of progress of birth.

Streszczenie


Metodą cięcia cesarskiego zostaje ukończona coraz większa liczba ciąż. Każda ciężarna ma pewne oczekiwania odnośnie porodu. Niestety nieraz te oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością i często skutkują odkładaniem kolejnej ciąży z powodu braku satysfakcji z zakończenia poprzedniej. Dlatego tak ważne jest poznanie oczekiwań ciężarnych kobiet, aby moment przyjścia na świat dziecka pozostał w ich pamięci jako pozytywne wydarzenie. Cięcie cesarskie cieszy się wśród kobiet dużą popularnością i wiele z nich uważa tą metodę porodu za jedyną możliwą i postrzega ją jako alternatywę dla długiego i bolesnego porodu drogami natury. Celem pracy było poznanie opinii na temat cięcia cesarskiego u kobiet ciężarnych, u których planuje się ten zabieg operacyjny oraz u położnic, które zostały poddane cięciu cesarskiemu. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 kobiet, które zostały zakwalifikowane do dwóch grup badawczych. Pierwsza grupa badawcza obejmowała 50 kobiet oczekujących na rozwiązanie ciąży poprzez planowe cięcie cesarskie, a druga grupa badawcza składała się z 50 położnic po cięciu cesarskim. Badanie było przeprowadzone od początku sierpnia do końca października 2012 roku i odbywało się na Oddziale Położniczym Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Według opinii znacznej części ankietowanych cięcie cesarskie jest sposobem na bezpieczne ukończenie ciąży w sytuacji zagrożenia życia. Jednak mimo to znaczna część kobiet nie była świadoma istnienia powikłań po cięciu cesarskim. Kobiety ciężarne najbardziej obawiały się nieznajomości przebiegu cięcia cesarskiego. Nie zostały spełnione oczekiwania pacjentek odnośnie bliskości z dzieckiem od pierwszych chwil po urodzeniu, a także obecności osoby towarzyszącej podczas porodu. Przeprowadzone badanie wykazało, że konsekwencją cięcia cesarskiego jest utrudniony pierwszy kontakt matki z dzieckiem Również pierwsze karmienie zostaje odroczone w czasie co może skutkować zaburzeniem relacji i nie zawiązaniem prawidłowej więzi między matką a noworodkiem. Najczęstszymi wskazaniami do przeprowadzonych cięć cesarskich były: wskazania okulistyczne, położenie miednicowe płodu, stan po cięciu cesarskim, duży płód, brak postępu porodu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna