Historia dramatu polskiego romantyzm modernizmPobieranie 99.96 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.96 Kb.
HISTORIA DRAMATU POLSKIEGO romantyzm - modernizm

Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opisl.

Nazwa przedmiotu

Historia dramatu polskiego (romantyzm – modernizm)

2.

Nazwa jednostki prowadzącej

Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatruprzedmiot3.

Kod przedmiotu

WF.IP.wt/1/20 (na I roku WoT)

WF.IP.wt/2/3 (cd. na II roku WoT)
4.

Język przedmiotu
polski

Grupa treści kształcenia,

przedmiot realizowany w ramach treści podstawowych

5.

w ramach której przedmiot jestrealizowany


obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów6.

Typ przedmiotu7.

Rok studiów, semestr

WoT, studia licencjackie, I rok (sem. drugi) i II rok (sem. pierwszy)
jest8.

Imię i nazwisko osoby (osób)

Dr Ewa Partyga (I rok)

Dr Dorota Jarząbek (II rok)prowadzącej przedmiot

Imię i nazwisko osoby (osób)egzaminującej bądź udzielającej
Dr Dorota Jarząbek (egzamin)


9.

zaliczenia w przypadku, gdy niejest nim osoba prowadząca dany


-przedmiot
10.

Formuła przedmiotu

Konwersatorium11.


Wymagania wstępne


Wprowadzeniem do ćwiczeń z Historii dramatu polskiego jest wykład „Historia dramatu polskiego do 1822 roku”, zakończony egzaminem w połowie I roku studiów. Zajęcia o dramacie polskim stanowią także naturalne dopełnienie wykładu i ćwiczeń z Historii teatru polskiego.

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godzin na I roku i 30 godzin na II roku – łącznie 60 godzin (z każdą grupą)
13.

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

6 punktów ECTS
14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dorobkiem polskiego dramatu w ujęciu historycznym oraz problemowym (twórców, gatunków, nurtów estetycznych).
16.

Metody dydaktyczne

30 godzin ćwiczeń opartych na analizie tekstów dramatycznych i opracowań

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo w zajęciach, lektura zadanych tekstów i opracowań oraz przedstawienie na początku stycznia 2010 roku pracy semestralnej związanej tematycznie z zakresem kursu.

Historia dramatu polskiego kończy się egzaminem ustnym w sesji zimowej 2009-2010.18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


I rok: Z USOS-u

II rok:

Przedmiotem ćwiczeń z Historii dramatu polskiego dla II roku będzie dramaturgia pozytywistyczna i młodopolska, a ściśle trzy kręgi zagadnień:

- kształty, odmiany i funkcje komedii:

W. Perzyński, Szczęście Frania

S. Dobrzański, Żołnierz królowej Madagaskaru

G. Zapolska, Ich czworo

- „mały domek” i jego sprawy – naturalistyczne i symboliczne studia życia rodzinnego

S. Przybyszewski, Śnieg

J.A. Kisielewski, Karykatury

- Walhalla Stanisława Wyspiańskiego: Legenda I i II, Acropolis


Spis lektur do egzaminu

Teksty dramatyczne i źródłowe

Obowiązuje także znajomość wstępów do poszczególnych wskazanych wydań.

a) dramat staropolski

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, BN I 201;

J. Gawatowic, Wizerunk śmierci przeświętego Jana Chrzciciela, [w:] Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 4;

Utarczka krwawie wojującego Boga, [w:] Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 6;

J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, BN I 3;Wyprawa plebańska, Albertus z wojny, Komedia rybałtowska nowa [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej, BN I 186;

P. Baryka, Z chłopa król, w: Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 4;

S.H. Lubomirski, Ermida albo Królewna pasterska, [w:] Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t. 5.
b) oświecenie i klasycyzm postanisławowski

F. Bohomolec, Małżeństwo z kalendarza, Autor komedii [w:] Komedie na teatrum, oprac. J. Jackl, J, Kott, Warszawa 1960;

A. K. Czartoryski Panna na wydaniu, Kawa, [w:] A.K. Czartoryski Komedie, oprac. Z. Zahrajówna, Warszawa 1955;

F. Zabłocki, Sarmatyzm, BN I 115, Fircyk w zalotach, BN I 176, Król w kraju rozkoszy, BN I 214;

W. Bogusławski, Henryk VI na łowach, BN I 153;

W. Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, BN I 162;Komedia obyczajowa warszawska, oprac. Z. Wołoszyńskia, Warszawa 1960, t. 1 i 2 (tu komedie J. Drozdowskiego i F. Oraczewskiego);

J. Baudouin, Fabrykant londyński czyli Rozpacz szczęśliwa, [w:] Utwory dramatyczne, oprac. M. Wielanier, wstęp. Z. Raszewski, Warszawa 1966;Polska tragedia neoklasycystyczna, BN I 260;
romantyzm

Mickiewicz Dziady, [w:] A. Mickiewicz Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. III, Warszawa 1995;

J. Słowacki Kordian, Balladyna, Lilla Weneda, Horsztyński, Mazepa, Beatryks Cenci, Fantazy BN I 105, Ksiądz Marek BN I 129, Sen srebrny Salomei BN I 157, Książę Niezłomny, Samuel Zborowski;

Z. Krasiński Nie-Boska komedia BN I 24, Irydion BN I 42;

C.K. Norwid Dramaty, [w:] Dzieła wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. 4 i 5 (tu: Zwolon, Wanda, Krakus, książę nieznany, Aktor, Noc tysięczna druga, Za kulisami/Tyrtej), Pierścień wielkiej damy BN I 274;

A. Fredro Mąż i żona, Zemsta, wstęp i opracowanie D. Ratajczakowa, Kraków 1997, Śluby panieńskie BN I 22, Dożywocie, Pan Jowialski BN I 36, Wielki człowiek do małych interesów, Wychowanka;

J. Korzeniowski Dramaty, Dzieła wybrane, t. 7 (tu: Mnich), Komedie, t. 8 (tu: Żydzi), Karpaccy górale BN I 63;
pozytywizm

J. Bliziński Pan Damazy BN I 38, Rozbitki BN I 140;

M. Bałucki Dom otwarty, Grube ryby BN I 95;

K. Zalewski Oj, mężczyźni, mężczyźni, [w:] Dramat i teatr pozytywistyczny, Wrocław 1992;

S. Dobrzański Żołnierz królowej Madagaskaru;

W.L. Anczyc Kościuszko pod Racławicami BN I 69;


Młoda Polska

S. Przybyszewski Śnieg, Złote runo;

J.A. Kisielewski Dramaty BN I 196;

G. Zapolska Żabusia, Ich czworo, Moralność pani Dulskiej, Skiz, Panna Maliczewska;

S. Wyspiański Warszawianka, Legion, Wesele, Wyzwolenie BN I 200, Noc listopadowa, wstęp i oprac. M. Prussak, Kraków 1999, Akropolis BN I 250, Bolesław Śmiały, Skałka, Klątwa, Sędziowie, Powrót Odysa, Achilleis;

W. Perzyński Wybór komedii BN I 237;

T. Rittner W małym domku BN I 116;

K.H. Rostworowski Judasz z Kariothu, [w:] Wybór dramatów BN I 281;

T. Miciński Kniaź Patiomkin, W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu;

S. Żeromski Róża, Sułkowski;

A. Hertzówna, Dramaty zebrane, oprac. Marian Lewko, Lublin 2003.
teoria dramatu

O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, Warszawa 1989 (tu: rozdz. VI. Polska);

O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza, red. E. Udalska, Warszawa 1993 (tu teksty M. Mochnackiego, Z. Krasińskiego, A. Mickiewicza, C.K. Norwida, J. Narzymskiego);

S. Wyspiański Studium o „Hamlecie” BN I 225;Myśl teatralna Młodej Polski, oprac. I. Sławińska i S. Kruk, Warszawa 1966 (tu teksty: Z. Przesmyckiego, S. Przybyszewskiego, S. Brzozowskiego i O. Ortwina);
Opracowania

podręczniki, leksykony, opracowania całościowe

T. Michałowska, Średniowiecze (tu rozdział: Formy i nurty życia teatralnego);

J. Ziomek Renesans (tu rozdziały: Dramat nieregularny, Teatr i dramat końca XVI wieku);

Cz. Hernas Barok (tu rozdziały: Teatr i dramat, znajdujące się w częściach I, II i III);

M. Klimowicz Oświecenie (tu rozdziały: Teatr i dramat, znajdujące się w częściach I, II i IV);

R. Przybylski, A. Witkowska Romantyzm (tu rozdziały: Dramat);

H. Markiewicz Pozytywizm (tu rozdział: : Dramat);

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa (tu hasła: Drama, Komedia, Opera, Scena liryczna, Tragedia);

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa (tu hasła: Dramat, Dramat. Dyskusje i refleksje);

D. Ratajczakowa Komedia oświeconych, Warszawa 1993;

L. Eustachiewicz Dramaturgia Młodej Polski, Warszawa 1986;
opracowania i interpretacje

Dramat polski. Interpretacje, red. D. Ratajczakowa, Gdańsk 2002;

E. Miodońska-Brookes, Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej, Kraków 1997;

E. Nawrocka Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego, [w:] Dramat i teatr romantyczny, Wrocław 1992;

E. Nowicka, Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003;

M. Piwińska Romantyczna nowa tragedia, [w:] Studia romantyczne, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1973;

M. Prussak Po ogniu szum wiatru cichego. Wyspiański i mesjanizm, Warszawa 1993;

R. Przybylski Słowo i milczenie Bohatera Polaków, Warszawa 1991;

Z. Raszewski Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego, [w:] Z. Raszewski Staroświecczyzna i postęp czasu, Warszawa 1963;

Ratajczakowa Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru, Poznań 1985;

D. Ratajczakowa W labiryncie, [w:] Stanisław Wyspiański. Studium artysty, pod red. E. Miodońskiej-Brookes, Kraków 1996;

J.M. Rymkiewicz Ludzie dwoiści. Barokowa struktura postaci Juliusza Słowackiego, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, seria III, Wrocław–Warszawa 1981;

Sławińska Reżyserska ręka Norwida, Kraków 1971;

E. Udalska Pièce bien faite: termin, formuła, miejsce w poetykach XIX w., [w:] Teatr i dramat pozytywistyczny, Wrocław 1992;

T. Żeleński-Boy Obrachunki fredrowskie;

A. Ziołowicz „Misteria polskie”. Z dziejów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996;

M. Żmigrodzka Samuel Zborowski jako dramat religijny, w: Dramat i teatr religijny w Polsce, pod. red. I. Sławińskiej i W. Kaczmarka, Lublin 1991.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna