Historia katedry teorii I metodyki nauczania ruchu (1984-2008)Pobieranie 115.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar115.46 Kb.


HISTORIA KATEDRY TEORII I METODYKI NAUCZANIA RUCHU (1984-2008)


I. Pracownicy

W momencie powołania Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w roku 1984 powstał Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, który nie miał swojego odpowiednika w poprzednich formach szkolenia specjalistów na kierunku Rehabilitacja Ruchowa. Założenia dydaktyczne Zakładu przewidywały powiązanie zajęć sprawnościowych z potrzebami osób niepełnosprawnych zarówno w rehabilitacji traktowanej jako element procesu leczenia jak i w sporcie inwalidzkim jako kontynuacja usprawniania ruchowego oraz rozrywka i przyjemne spędzanie czasu wolnego.

Do pracy przystąpiono w trzyosobowym składzie: doc. dr hab. Anna Ziemilska – Kierownik Zakładu, mgr Andrzej Kosmol i mgr Waldemar Skowroński - asystenci.

W pierwszym okresie istnienia Zakładu prowadzono zajęcia teoretyczne z teorii i metodyki wychowania fizycznego oraz teorii sportu jako kontynuacja starego programu. W miarę rozwoju Wydziału i przejmowania również przedmiotów sprawnościowych zatrudniono specjalistów z zakresu sportu inwalidów: w 1989 r. mgr Monikę Maniak, absolwentkę Wydziału Rehabilitacji Ruchowej; w 1991 r. doc. Wojciecha Zienkowicza z Wydziału WF, specjalistę z lekkiej atletyki; w 1992 r mgr Marzenę Polak i w 1994 r. mgr Mariusza Szmidta – specjalistów z zakresu gimnastyki, w 1994 r. mgr Izabelę Rutkowską, absolwentkę Wydziału WF, w 1997 r. mgr Bartosza Molika, absolwent Wydziału Rehabilitacji, a w 1998 r. mgr Kajetana Gruszczyńskiego, którey przeszedł z Wydziału WF. W latach 1990-1997 w Katedrze zatrudnieni byli także: mgr T. Szadkowski, mgr M. Jurasz, dr E. Samoraj i mgr M. Stępień. W 1998 r. zmarł dr Wojciech Zienkowicz.

W 1998 r. profesor A. Ziemilska osiągnęła wiek emerytalny nadal jednak pozostawała zatrudniona na stanowisku profesora do 2006 r.

W roku akademickim 1999/2000 obowiązki kierownika katedry pełnił dr Waldemar Skowroński, a od 2000 r. kierownikiem Katedry zostaje dr hab. A. Kosmol.

Mgr Monika Maniak odeszła z pracy w AWF do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w 2000 r. W 2002 r. rozwiązana została umowa o pracę z mgr Marzeną Polak a w 2003 z mgr Mariuszem Szmidtem. W 2008 r. rozwiązana została umowa o pracę z mgr Kajetanem Gruszczyńskim.

W Katedrze zatrudniono nowych pracowników: w 2002 r. mgr rehabilitacji Judit Lencse-Mucha, w 2003 r. mgr Rafał Tabęcki absolwenta Wydziału WF oraz mgr Natalię Morgulec, absolwentkę Wydziału Rehabilitacji, która zaraz po studiach ukończyła studia doktoranckie w AWF Warszawa, a także studia na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, Belgia, uzyskując stopień European Master Degree of Adapted Physical Activity. W 2007 r. rozpoczął pracę mgr Grzegorz Bednarczuk absolwent Wydziałów WF i Rehabilitacji oraz 3 letnich studiów doktoranckich. W 2008 r. zatrudnieni w Katedrze zostali dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Trzaskoma, mgr Beata Kucharczyk oraz mgr Kalina Kaźmierska.

***

W roku akademickim 1992/93 reorganizacja Wydziału Rehabilitacji Ruchowej wyłoniła dwie katedry: Rehabilitacji i Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu. Katedrę naszą tworzyły dwa Zakłady (ryc. 1):Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego (kierownik dr W. Skowroński, do roku 2006),

Zakład Teorii i Metodyki Sportu Inwalidów, który od 2002 r. przemianowano na Zakład Sportu Niepełnosprawnych (kierownik do 1996 r. doc. W. Zienkowicz, a od 1997 do 2008 r. dr hab. prof. nadzw. A Kosmol).

Ryc. 1 Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w Wydziale Rehabilitacji w latach 1984-2008
Po kolejnej reorganizacji Wydziału związanej z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym od 2005 r. Katedrę tworzą 3 Zakłady:

 • Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych (kierownik dr I. Rutkowska)

 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych (kierownik dr B. Molik od roku 2008),

 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej (kierownik dr Natalia Morgulec-Adamowicz, od roku 2008).

W 2008 r. Katedra powiększyła się o Pracownię Kształcenia Ruchowego Osób Niepełnosprawnych, którą kieruje dr hab. prof. nadzw. Z. Trzaskoma.

***


Awanse pracowników przebiegały zgodnie z przepisami obowiązującymi na wyższych uczelniach:

 • Anna Ziemilska w 1990 roku została profesorem,

 • Andrzej Kosmol w 1986 roku obronił pracę doktorską pt. „Wpływ ćwiczeń na lądzie na szybkość i efektywność nauczania pływania dzieci 8-9 letnich”.

 • Waldemar Skowroński doktoryzował się w roku 1990, broniąc pracy pt. „Charakterystyka przebiegu karier sportowych zawodniczek i zawodników uprawiających szermierkę”.

Po uzyskaniu stopni doktorskich obydwaj pracownicy awansowali na stanowiska adiunktów, zaś w 1992 r. W. Skowroński został Kierownikiem Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, a w 1997 r. A. Kosmol Kierownikiem Zakładu Teorii i Metodyki Sportu Inwalidów.

Praca pt. „Systemy informatyczne sterowania obciążeniem wysiłkowym w wybranych dyscyplinach sportu” dr Andrzeja Kosmola była podstawą przewodu habilitacyjnego zatwierdzonego przez Centralną Komisję ds. Tytułu i Stopni Naukowych 27.11.2000 r.W 2000 r. dr hab. Andrzej Kosmol został kierownikiem katedry i kieruje nią do dnia dzisiejszego.

Dbając o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy, a także w celu polepszenia poziomu prowadzonych zajęć pracownicy uzyskują dodatkowe kwalifikacje:

Andrzej Kosmol jest trenerem klasy mistrzowskiej w pływaniu;

Monika Maniak – instruktor pływania, sternik jachtowy, instruktor narciarstwa zjazdowego;

Waldemar Skowroński – międzynarodowy trener Special Olimpics, europejski koordynator hokeja halowego Special Olympics dla regionu Euroasia 1997-2007; trener główny reprezentacji Polski na Światowych zimowych i letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1993 r w Austrii oraz kierownik reprezentacji w Kanadzie w 1997 r., w 2006 r. w Irlandii a w 2008 r. w Chinach był zastępcą kierownika reprezentacji, zaś w 2009 r. w USA trenerem głównym drużyny hokeja halowego.

Marzena Polak – specjalizacja trenerska z akrobatyki sportowej;

Mariusz Szmidt – trener II klasy akrobatyki sportowej;

Izabela Rutkowska – trener II klasy w lekkiej atletyce, trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce;

Bartosz Molik – międzynarodowy klasyfikator i egzaminator w koszykówce na wózkach (członek Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach - IWBF), ukończył kursy dla trenerów koszykówki na wózkach (m.in. Manchester, Wielka Brytania) oraz kurs z zakresu piłki siatkowej na siedząco; jest trenerem koszykówki II klasy, w latach 1996-2003 trener czołowej drużyny koszykówki na wózkach w Polsce KSN START WARSZAWA, II trener reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach i rugby na wózkach.

Kajetan Gruszczyński – trener II klasy w lekkiej atletyce.

Od 1992 roku pracuje w Katedrze Urszula Dolińska, pracownik administracyjny, która na równi z pracownikami dydaktycznymi podnosi swoje kwalifikacje pomagając w organizowaniu kursów podyplomowych, badań prowadzonych przez pracowników, magistrantów i studentów, w przygotowaniu redakcyjnym podręczników i monografii.

Aktualnie (2009 r.) w Katedrze są zatrudnieni:

dr hab. Andrzej Kosmol, prof. nadzw., kierownik Katedry

dr hab. Zbigniew Trzaskoma, prof. nadzw., kierownik Pracowni Kształcenia Ruchowego Osób Niepełnosprawnych

dr Waldemar Skowroński, adiunkt

dr Bartosz Molik, kierownik Zakładu Sportu Niepełnosprawnych

dr Izabela Rutkowska, kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych

dr Natalia Morgulec-Adamowicz, kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności fizycznej

mgr Rafał Tabęcki, asystent

mgr Judit Lencse-Mucha, asystent

mgr Grzegorz Bednarczuk, asystent

mgr Kalina Kaźmierska, asystent

mgr Beata Kucharczyk, asystent

Urszula Dolińska, specjalista.II. Proces dydaktyczny


W początkowym okresie funkcjonowania nowego Wydziału obowiązywał program realizowany dotychczas na kierunku rehabilitacji ruchowej prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego, gdzie Zakładu reprezentującego przedmioty wywodzące się i ściśle związane z wychowaniem fizycznym i sportem osób niepełnosprawnych nie było. Dlatego też jednym z pierwszych zadań naszego Zakładu było rozwinięcie treści teoretycznych i praktycznych w celu zacieśnienia związków pomiędzy tymi dwiema specjalnościami a rehabilitacją. Na początku prowadzone były wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania ruchu, teorii wychowania fizycznego i teorii sportu. Jednocześnie starano się o zwiększenie liczby godzin i pozyskanie nowych pracowników, zwłaszcza do prowadzenia ze studentami zajęć sportowych-praktycznych ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne. Do tej pory specjaliści z tego zakresu mieli bardzo małe możliwości zdobycia kwalifikacji instruktorskiej w dyscyplinach sportu uprawianych przez niepełnosprawnych. Stopniowo poszerzano działania, wychodząc poza uczelnię i nawiązując współpracę z sekcjami sportowymi osób niepełnosprawnych. Jednocześnie podjęto badania nad stanem organizacyjnym sportu inwalidzkiego. Wyniki badań wskazały na wiele negatywnych czynników hamujących rozwój tej działalności, a jednym z najistotniejszych okazał się brak przeszkolonych specjalistów do prowadzenia zajęć obejmujących różne rodzaje aktywności ruchowej niepełnosprawnych. To stało się bodźcem do pracy nad nowym programem, opartym na następujących założeniach:

 • szkolić studentów w kilku wybranych dyscyplinach niepełnosprawnych, aby stopień opanowania metodyki – mając do dyspozycji niewiele godzin – był jak najlepszy;

 • dyscypliny te nie powinny być kosztowne zarówno jeżeli chodzi o wykorzystywany sprzęt, jak i obiekty;

 • liczba godzin które studenci powinni poświęcić na opanowanie techniki, taktyki i teorii treningu powinna być zgodna z przepisami obowiązującymi na uzyskanie stopnia instruktora sportu niepełnosprawnych (zgodnie z przepisami);

 • godziny przeznaczone na szkolenie powinny obejmować usprawnianie własne studenta, wiadomości z teorii treningu i praktykę z niepełnosprawnymi zawodnikami.

W roku akademickim 1995/96 został wprowadzony na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Warszawie przygotowany przez pracowników Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu program uwzględniający te założenia. Wybrane dyscypliny sportu to lekka atletyka, pływanie, gry zespołowe, gimnastyka i hokej halowy.

Przedmioty realizowane w Katedrze – Teoria Wychowania Fizycznego, Metodyka Wychowania Fizycznego specjalnego, Sport Inwalidów, praktyki w klubach sportowych niepełnosprawnych – stanowiły komplementarną całość. Celem nadrzędnym było powiązanie rehabilitacji ruchowej z wychowaniem fizycznym (zdrowotnym), rekreacją i sportem. Znalazło to swoje odbicie zarówno w dyscyplinach teoretycznych jak i praktycznych. Zajęcia dydaktyczne w kolejnych pięciu semestrach zakładały z jednej strony usprawnianie indywidualne studenta (dyscypliny praktyczne) równolegle tworząc podstawy teoretyczne (teoria i metodyka wychowania fizycznego oraz sportu niepełnosprawnych). Realizowana problematyka zachowała jednocześnie hierarchiczny charakter od teorii wychowania fizycznego – pokazanie człowieka w jego pełnym rozwoju – do metodyki wychowania fizycznego, w tym również metodyki wychowania fizycznego specjalnego. W piątym semestrze program obejmował przygotowanie teoretyczne w zakresie sportu niepełnosprawnych, a w szóstym dyscypliny praktyczne. Realizowano program przystosowany do specyficznych wymagań osób z niepełnosprawnością fizyczną i z upośledzeniem umysłowym – praktyczna realizacja metodyki nauczania i treningu w wybranych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem nauki jazdy na wózkach. Mając podstawy teoretyczne i praktyczne w siódmym semestrze studenci odbywali praktyki w ośrodkach specjalistycznych realizujących programy wychowania fizycznego i sportu inwalidzkiego.

Wprowadzenie takiego programu dla studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pozwalało na zdobywanie w czasie studiów stopnia instruktora sportu osób niepełnosprawnych, a więc zwiększało liczbę odpowiednio przygotowanych kadr znających zarówno metodykę prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych jak i metodykę treningu sportowego, kładąc większy nacisk na opanowanie przez absolwentów metodyki dyscyplin sportu uprawianych przez niepełnosprawnych.

Ponieważ po dwóch latach od wprowadzenia nowego programu nastąpiła reorganizacja wyższych uczelni w kierunku wprowadzania studiów dwustopniowych, a jednocześnie znacznie ograniczająca liczbę godzin, przygotowano perspektywiczny program dla studiów dwustopniowych w naszej specjalności. Prowadzony obecnie program znalazł się na I stopniu studiów (licencjat), natomiast na II stopniu (magisterskim) celem szkolenia jest doskonalenie w prowadzeniu zajęć sportowych z osobami niepełnosprawnymi i dążenie do uzyskania stopnia instruktora w wybranej dyscyplinie sportu. Liczba godzin poświęconych na szkolenie w poszczególnych dyscyplinach na II stopniu studiów spełnia kryterium przewidziane przepisami dla ubiegających się o stopnie instruktorskie

W ramach kształcenia podyplomowego Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu wprowadziła w październiku 1996 r w system kształcenia na Wydziale Rehabilitacji Podyplomowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Upośledzonych Umysłowo. Na kurs trwający 2 semestry przyjmowani są nauczyciele mający ukończone wyższe studia pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (inicjatorem i kierownikiem Studium został dr W. Skowroński).

Pracownicy Katedry byli promotorami prac doktorskich.


 1. Lesław Kluba: Wpływ swoistego usprawniania ruchowego na przebieg leczenia dzieci po zabiegach terapeutycznych w chorobach nowotworowych (1986 r.), promotor prof. A. Ziemilska,

 2. Waldemar Skowroński: Charakterystyka przebiegu karier sportowych zawodniczek i zawodników uprawiających szermierkę (1989 r.), promotor prof. A. Ziemilska,

 3. Wiesława Białek: Rola aktywności ruchowej w integracji ze środowiskiem w różnych okresach życia ludzi niepełnosprawnych (1998 r.), promotor prof. A. Ziemilska,

 4. Bartosz Molik: Kryteria klasyfikacji osób niepełnosprawnych w koszykówce na wózkach (2002 r.), promotor dr hab. A Kosmol

 5. Izabela Rutkowska: Ocena rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci niewidomych w wieku 7- 16 lat (2004 r.), promotor dr hab. A Kosmol

 6. Natalia Morgulec: Ocena wydolności beztlenowej mięśni kończyn górnych u mężczyzn z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym (2005 r.), promotor dr hab. A. Kosmol,

 7. Łukasz Jadczak (AWF Poznań): Sprawność motoryczna a skuteczność gry zawodników uprawiających piłkę siatkową na siedząco (2008 r.), promotor dr hab. A. Kosmol

III. Badania naukowe

Trzyosobowy zespół, który stanowił zaczątek naszej Katedry w 1984 roku – A. Ziemilska, A. Kosmol, W. Skowroński – został przeniesiony na Wydział Rehabilitacji Ruchowej z Zakładu Teorii Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Wszyscy troje braliśmy udział w pracach Problemu Węzłowego 10.7 w latach 1981-85 i w Centralnym Programie Badań Podstawowych 08-16 w latach 1986-90. W obu problemach badawczych prof. A. Ziemilska była kierownikiem grupy tematycznej VI pt. „Społeczne i przyrodnicze uwarunkowania oraz konsekwencje sportu wyczynowego dzieci i młodzieży”.

Prace jakie obejmował program badawczy odnosiły się do: metod rejestracji obciążeń treningowych, metodyki początkowego nauczania umiejętności sportowych, do nowych propozycji oceny osiągnięć w dyscyplinach niewymiernych, sposobów przewidywania ostatecznej wysokości ciała rosnącego organizmu, do przyczyn przedwczesnej rezygnacji z działalności sportowej, współpracy trenerów z lekarzami itp. Wyniki badań w tej grupie tematycznej miały znaczenie dla pogłębienia wiedzy o rozwoju biologicznym i społecznym polskiej młodzieży, wyjaśnienie niektórych mechanizmów reakcji hormonalnej na wysiłki fizyczne, badania nad odpornością immunologiczną przy intensywnym treningu, nad wiekiem dojrzewania młodzieży intensywnie trenującej, motywacje i wartości młodzieży i inne.

Nie bez przyczyny wymieniamy tematykę jaką obejmowały wielo-dyscyplinarne badania aktywnej ruchowo młodzieży w Polsce. Wiele przytoczonych zagadnień posłużyło do prześledzenia zbliżonej tematyki w odniesieniu do ludzi niepełnosprawnych i tych aktywnych jak i biernych ruchowo.

Prace naukowe które podejmowane były w Katedrze w wielu punktach są zbieżne z wyżej wymienionymi badaniami młodzieżowymi, a fakt, że część naszego zespołu brała – z dobrym skutkiem – udział w takiej działalności sprawia, że przystępowaliśmy do niej z zapasem umiejętności organizacyjnych i doświadczeń w pracy badawczej.

Chronologiczne ujęcie realizowanych projektów badawczych, zarówno grantów jak i projektów statutowych oraz prac własnych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projekty badawcze realizowane przez Katedrę Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w latach 1984-2008


Lata

Rodzaj projektu

Tytuł

Wykonawcy

1992-1994

Grant

4 10 53 91 01Optymalizacja obciążeń treningowych (wysiłkowych) w sporcie kwalifikowanym, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz rehabilitacji ruchowej

Kierownik: hab. dr hab. Henryk Sozański

hab. dr hab. A. Ziemilska, dr A. Kosmol, dr W. Karpiłowska (Katedra Rehabilitacji), dr W. Skowroński, mgr M. Maniak1992-1995

Grant KBN

4 42700 91 02:Ocena poziomu sprawności motorycznej osób upośledzonych umysłowo

Kierownik: hab. dr hab. Anna Ziemilska

dr W. Skowroński (główny wykonawca), dr A. Kosmol, mgr M. Maniak1992-1997

DS.-8

Sport inwalidów w systemie rehabilitacji środowiskowej

Kierownik: hab. dr hab. Anna Ziemilska

doc. W. Zienkowicz, dr W. Skowroński, dr A. Kosmol, mgr M. Maniak, mgr W. Białek1992-1998

DS.-11

Badanie wybranych elementów sprawności fizycznej i rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Kierownik: hab. dr hab. Anna Ziemilska

hab. dr hab. E. Promińska.1995-1996

Grant

Zamawiany

PBZ 003-05


Zadanie 1.7. Stan aktualny i koncepcja rozwiązań przyszłościowych sportu dla ludzi o ograniczonej sprawności

Zadanie 2.7.1. Efektywność form i rozwiązań sportu osób niepełnosprawnych, kierunki optymalizacjiKierownik zadania: hab. dr hab. Anna Ziemilska

dr Wiesława Białek

Kierownik: dr Andrzej Kosmol

dr W. Skowroński, mgr B. Molik, mgr I. Rutkowska, mgr M. Maniak1996-1997

Grant

P05D 047 12:Motywy i postawy osób niepełnosprawnych wobec aktywności fizycznej

Główny wykonawca: mgr Monika Maniak


1997-2001

DS.-27

Organizacyjne i szkoleniowe aspekty sportu niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo

Kierownik: dr Andrzej Kosmol

hab. dr hab. A. Ziemilska, dr W. Skowroński, mgr M. Maniak, mgr M. Szmidt, mgr M. Polak, mgr I. Rutkowska, mgr B. Molik2002-2005

Grant

3 P05D 023 22Wpływ aktywności ruchowej na proces usprawniania mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym

Kierownik: dr hab. Andrzej Kosmol

Główny wykonawca: dr N. Morgulec, dr B. Molik
2003-2006

DS.-62

Wpływ adaptowanej aktywności fizycznej (APA) na rozwój psycho-fizyczny osób niepełnosprawnych

Kierownik: dr hab. Andrzej Kosmol

prof. dr hab. A. Ziemilska,, dr W. Skowroński, mgr M. Maniak, mgr M. Szmidt, mgr M. Polak, mgr I. Rutkowska, mgr B. Molik2006-2008

DS.-89

Możliwości uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami w adaptowanej aktywności fizycznej

Kierownik: dr hab. Andrzej Kosmol

dr W. Białek (WWF Biała Podlaska), dr B. Molik, dr A. Niemierzycka, dr I. Rutkowska, dr W. Skowroński, mgr K. Gruszczyński, mgr J. Lence-Mucha, mgr N. Morgulec, mgr R. Tabęcki2007-2009

BW II. 6


Ocena wysiłku i sprawności motorycznej oraz przygotowania technicznego i taktycznego w hokeju halowym

Kierownik: Waldemar Skowroński


2009-2012

DS.-127

Ocena poziomu aktywności fizycznej, możliwości wysiłkowych i sprawnościowych w wybranych grupach osób niepełnosprawnych

Kierownik: dr hab. Andrzej Kosmol

dr N. Morgulec, dr I. Rutkowska, dr B. Molik, dr W. Skowroński, mgr R. Tabęcki, mgr G. Bednarczuk, mgr A. Golon


IV. Działalność administracyjno-organizacyjna pracowników Katedry (tab. 2)V. Działalność na rzecz środowiska


 • prof. A. Ziemilska - wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego – trenerów, instruktorów i organizatorów aktywności ruchowej;

 • dr A. Kosmol – wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego trenerów kl. I i Mistrzowskiej;

 • Wykładowca w Podyplomowym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Upośledzonych Umysłowo.

 • dr W. Skowroński – Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Upośledzonych Umysłowo – Olimpiady Specjalne Polska 1990-95;

Wiceprezes Stowarzyszenia Sportowego Osób Upośledzonych Umysłowo – Olimpiady Specjalne Polska 1995-09; europejski kordynator hokeja halowego Special Olympics dla regionu Euroasia 1997-07;. międzynarodowy trener Special Olimpics, trener główny reprezentacji Polski na Światowych zimowych i letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1993 r. w Austrii, oraz kierownik reprezentacji w Kanadzie w 1997 r. i w 2006 r. w Irlandii, a w 2008 r. w Chinach był zastępcą kierownika reprezentacji oraz w 2009 r. w USA trenerem głównym drużyny hokeja halowego.

Kierownik Podyplomowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Upośledzonych Umysłowo od 1996 r. • mgr M. Maniak – współpraca z IKS AWF; Praca w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych START; współpraca z organizacjami międzynarodowymi w sporcie inwalidów – ECVD, WOVD, IWBF, Eurozone IWBF; opieka nad reprezentacją Polski niepełnosprawnych; wprowadzenie i zorganizowanie w Polsce piłki siatkowej na siedząco, a także stałe propagowanie tej dyscypliny;

 • mgr I. Rutkowska – trener kadry narodowej niepełnosprawnych w lekkiej atletyce;

 • mgr M. Polak – organizowanie pokazów ćwiczeń na uroczystościach dla osób niepełnosprawnych;

 • mgr M. Szmidt – przewodniczący kolegium sędziowskiego Warszawskiego Okręgu Związku Akrobatyki Sportowej; Sędzia klasy międzynarodowej w akrobatyce sportowej;

 • mgr B. Molik – współpraca z IKS AWF 1992-94; trener drużyny KSN START Warszawa (dwukrotnie tytuł mistrza Polski, 3 miejsce w Turnieju Międzynarodowym w Giulianova - Włochy, 4 miejsce w finale Pucharu Europy Willi Brinkmann Cup).

 • dr N. Morgulec-Adamowicz – współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), koordynator aktywnej rehabilitacji woj. Mazowieckiego (2001/2002) współorganizacja Polskiej Ligi Rugby na Wózkach (PLRnW), sędzina rugby na wózkach, Ekspert Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych w Zespole ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych m.st. Warszawy z zakresu kultury fizycznej i sportu (2007), sekretarz Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF)

Opracowania zwarte (monografie, podręczniki, zeszyty naukowo-metodyczne) oraz publikacje w czasopismach z IF zawarto w Tabeli 2.

Tabela 2. Historia Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu w Wydziale Rehabilitacji w latach 1984-2008


Pracownicy

Funkcje i stanowiska

Najważniejsze fakty i wydarzenia


Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1984 r.)


Anna Ziemilska


Kierownik Zakładu

od 1990 r. profesor • 1987-93 Prodziekan ds. nauki i studiów zaocznych (2 kadencje)

 • członek Senatu Uczelni,

 • członek Rady Wydziału Rehabilitacji,

 • przewodnicząca senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń (2 kadencje),

 • członek senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń,

 • członek senackiej Komisji Nauki.
 • W momencie powołania Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w roku 1984 powstał Zakład Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu.

 • W pierwszym okresie istnienia Zakładu prowadzone były zajęcia teoretyczne z teorii i metodyki WF oraz teorii sportu.

 • W miarę rozwoju Wydziału i przejmowania również przedmiotów sprawnościowych zatrudniani byli inni specjaliści z zakresu sportu inwalidów.
Andrzej Kosmol


od 1986 r. doktor; od 2000 r. dr hab., od 2001 r. prof. nadzw.

 • członek Senatu Uczelni (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012 r.),

 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli MENiS i MNiSzW (2002-2005, 2005-2008, 2009-2012)

 • przewodniczący senackiej Komisji Nauki (2008-2012)Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów AWF (1996-1999, 1999-2002)

 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich (Warszawa 2002)

- członek senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012),

 • członek senackiej Komisji Sportu (1996-1999)

 • członek Senackiej Komisji Etyki (2002-2005, 2005-2008)

 • członek Rady Wydziału Rehabilitacji (od 2000 r.)

 • członek Komisji Egzaminacyjnej na studia doktoranckie (2002)

 • członek Komisji Nagród dla Nauczycieli Akademickich (1998-2000).Waldemar Skowroński


od 1989 r. doktor

 • członek senackiej Komisji do Spraw Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni

 • członek Rady Wydziału (1 kadencja)

Monika Maniak

mgr (1989-2000)

Wojciech Zienkowicz

doc. dr (1991-1998)


Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu (1992 r.)


Anna Ziemilska

Andrzej Kosmol
Kierownik Katedry do 2000 r., profesor

Kierownik Katedry od 2000 r., dr hab.
 • W roku akademickim 1995/96 wprowadzony został program uwzględniający wybrane dyscypliny sportu: lekką atletykę, pływanie, gry zespołowe, gimnastykę i hokej halowy.

 • Przedmioty realizowane w Katedrze – Teoria WF, Metodyka WF specjalnego, Sport Inwalidów, praktyki w klubach sportowych niepełnosprawnych – wszystkie stanowiły komplementarną całość.

 • Po dwóch latach nastąpiła reorganizacja wprowadzająca studia dwustopniowe. Prowadzony program znalazł się na I stopniu studiów (licencjackie), natomiast na II stopniu (magisterskim) celem szkolenia jest doskonalenie w prowadzeniu zajęć sportowych z osobami niepełnosprawnymi i dążenie do uzyskania stopnia instruktora sportu osób niepełnosprawnych w wybranej dyscyplinie sportu.

Monografie podręczniki, zeszyty naukowo-metodyczne: • Sozański H. (red.) [1992]: Kierunki optymalizacji obciążeń treningowych. Z Warsztatów Badawczych. Warszawa (Kosmol A. współautor).

 • Sozański H. (red.) [1994]: Sport dzieci i młodzieży. Vademecum trenera. Biblioteka Trenera RCMSzKFiS (Kosmol A. współautor).

 • Kosmol A., Kosmol J. [1995]: Komputery – nowoczesne technologie w sporcie. Biblioteka Trenera. Warszawa.

 • Kosmol A. [1999]: Systemy informatyczne sterowania obciążeniem wysiłkowym w wybranych dyscyplinach sportu. Studia i Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, ss.262.

 • Sozański H. (red.) [1999]: Podstawy Teorii Treningu Sportowego. Biblioteka Trenera, Warszawa (Kosmol A. współautor podręcznika).

 • Gabryś T., Kosmol A. (red.) [2000]: Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym. Zrzeszenie Studentów Polskich, „Alma-Press”, Warszawa. Monografia
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Waldemar Skowroński

Anna Ziemilska

Marcin Jurasz

Marek StępieńKierownik Zakładu od 1992 r.
mgr (1995-1996)

mgr (1996-1997)Zakład Teorii i Metodyki Sportu Inwalidów

Wojciech Zienkowicz

Andrzej Kosmol

Edward Samoraj

Leonard Dobczyński

Monika Maniak

Marzena Koć-Polak

Adam Polak

Mariusz Szmidt

Izabela Rutkowska
Rafał Kogut

Bartosz Molik


Kajetan Gruszczyński


doc. Dr, Kierownik Zakładu do 1996 r.

dr , Kierownik Zakładu od 1997 r.

dr (1992-1995)

mgr (1993-1994)

mgr

mgr (1992-2002)mgr (1992-1993)

mgr (1994-2003)

mgr (1994 – aktualnie), od 2004 – doktor

-członek senackiej komisji mieszkaniowej (2005-2008)

mgr (1994-1995)

mgr (1997-aktualnie) – od 2003 – doktor

- członek senackiej Komisji Sportu (2005-2008; 2008-2012);

- członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (2008-2012)

- członek senackiej komisji nauki (2008-2012);

- członek Rady Wydziału Rehabilitacji (2005-2008; 2008-2012)


mgr (1998-2008)2002 r.


Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego


Monografie podręczniki, zeszyty naukowo-metodyczne:

Skowroński W.[2003]: Eurofit Specjalny. Zeszyty Naukowo-Metodyczne, AWF, Warszawa, 135 stron.
Publikacje w czasopismach z IF:

Hubner-Wożniak E, Kosmol A, Lutosławska G, Bem E.Z.[2004]: Anaerobic performance of arms and legs in male and female free style wrestlers. J Sci Med Sport. 2004 Dec;7(4):473-80. (Australia)


Udział w projekcie: “Sports Participation for Inclusion of persons with a disability in European Countries”, EYES (2004-0794/001-001 AEE AESUBV)


Waldemar Skowroński

Izabela Rutkowska

Kajetan Gruszczyński


Kierownik Zakładu do 2005Zakład Sportu Niepełnosprawnych


Andrzej Kosmol

Bartosz Molik

Judit Lencse-Mucha Natalia Morgulec

Rafał Tabęckimgr (2002-aktualnie) • mgr (2003-aktualnie), od 2005 r. – doktor; Wydziałowy koordynator Programu ERASMUS (2006-aktualnie), Koordynator Programu CEEPUS (2006/2007)

mgr (2003-aktualnie)


2005 r.

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych

Koordynowanie w Polsce dwóch projektów

European Thematic Network (THENAPA II) (2005-2008):

"Ageing and disability - a new crossing between physical activity, social inclusion and life-long well-being" (kierownik dr N. Morgulec)

“Sports and Physical Activity for Persons with Disabilities – Awareness, Understanding, Action” (kierownik dr B. Molik).
Monografie podręczniki, zeszyty naukowo-metodyczne:


 • Skowroński W. [2006]: Sprawność motoryczna osób  niepełnosprawnych intelektualnie w latach 1994 i 2005. Studia i Monografie, AWF Warszawa, ss. 82.

 • Skowroński W.[2007]: Eurofit Specjalny. Zeszyty Naukowo-Metodyczne, AWF, Warszawa, (wznowienie),135 stron,

 • Molik B.[2006]: Physical Activities, Games and Sport with Adaptation. ss. 40-57

 • Molik B.[2006]: Disability groups and adaptation strategies. s. 58-60. W: Count Me In. A guide to Inclusive Physical Activity, Sport and Leisure for Children with a Disability. Education and Culture, Leuven, Belgia.

 • Morgulec N., Kosmol A.[2007]: Aktywnosc fizyczna w procesie usprawniania osob z uszkodzeniem rdzenia kregowego w odcinku szyjnym. Studia i Monografie nr 122, AWF Warszawa, ss. 244 (nagroda Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w 2008 r).

Publikacje w czasopismach z IF: • Morgulec N., A. Kosmol, B. Molik, P. Targosinski [2005]: Anaerobic performance of polish wheelchair rugby representatives. Proceedings of the 3rd World Congress International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM, São Paulo, Brazil, April 10-15, 2005, ss. 561-564.(IF).

 • Morgulec N., Kosmol A., Vanlandewijck Y., Hubner-Wozniak E. [2005]: Anaerobic Performance of Active and Sedentary Male Individuals with Quadriplegia. Adapted Physical Activity Quarterly, Vol. 22, Issue 3, ss. 253-264 (USA).
Izabela Rutkowska

Waldemar Skowroński

Kajetan Gruszczyński


Kierownik Zakładu od 2005

Zakład Sportu Niepełnosprawnych

Bartosz Molik

Andrzej Kosmol

Judit Lencse-Mucha

Rafał TabęckiKierownik Zakładu

członek Rady Wydziału (2008-2012)

członek senackiej Komisji Nauki (2008-2012)

członek senackiej Komisji do Spraw Sportu (2008-2012)


Kierownik Zakładu 2006-2008

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Natalia Morgulec-Adamowicz

Grzegorz Bednarczukmgr (2006-aktualnie)
2008 r.

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Niepełnosprawnych

Realizowane projekty badawcze:

 1. Udział w projekcie: EUSAPA „Educational standards in Adapted Physical Activity” Palacky University in Olomouc (2008-2010) Kierownik dr B. Molik i dr N.Morgulec-Adamowicz

Monografie podręczniki, zeszyty naukowo-metodyczne: • Molik B., N. Morgulec-Adamowicz, A.Kosmol [2008]: Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. AWF, Warszawa

 • Kosmol A.(red.) [2008]: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF, Warszawa.

Publikacje w czasopismach z IF: • Molik B., Lubelska E., Kosmol A., Bogdan M., Yilla A., Hyla E. [2008]: An Examination of the International Wheelchair Rugby Federation Classification System Utilizing Parameters of Offensive Game Efficiency. Adapted Physical Activity Quarterly, 25(4): 335-351 (USA)

 • Skowronski W.,  Horvat M., Nocera J., Roswal R., Croce R.[2009]: Eurofit Special: European Fitness Battery Score Variation Among Individuals With Intellectual Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 1:54-67 (USA).

Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium „aktywność Fizyczna Osób Starszych” (30.IX.2006)


Współprodukcja płyty CD „Aktywność Ruchowa Osób Starszych” (2007)
Z inicjatywy pracowników Katedry powołane zostało Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej PTN-AAF z siedzibą w Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa (2008 r.)

Izabela Rutkowska

Waldemar Skowroński

Kalina Kaźmierska


Kierownik Zakładu
mgr (2008-aktualnie)

Zakład Sportu Niepełnosprawnych

Bartosz Molik

Andrzej Kosmol

Judit Lencse-Mucha

Rafał TabęckiKierownik Zakładu

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Natalia Morgulec-Adamowicz

Grzegorz Bednarczuk

Beata Kucharczyk


Kierownik Zakładu

mgr (2008-aktualnie)Pracownia Kształcenia Ruchowego Osób Niepełnosprawnych

Zbigniew Trzaskoma

Kierownik Pracowni, dr hab., prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki (2005-2008)Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (2008-2012)


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna