Historia Koszalińskiego Okręgu pzfPobieranie 164.54 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar164.54 Kb.
  1   2   3   4   5
Historia Koszalińskiego Okręgu PZF
mgr Jerzy Henke

mgr Andrzej Skorek

Okręg Polskiego Związku Filatelistów na Pomorzu Środkowym
Filateliści polscy wielokrotnie po roku 1945 podejmowali próby integracyjne
i zjednoczeniowe . W Krakowie, 4 lipca 1948 roku, odbyła się konferencja przedstawicieli
10 stowarzyszeń filatelistycznych, której wynikiem było postanowienie, aby na zjeździe
w Toruniu 4-5 września 1948 roku powołać do życia Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce.

Powołany Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych nie osiągnął zamierzonego celu, którym było rozwinięcie szerszej działalności. Do działań w powołaniu jednolitej organizacji filatelistycznej, przyłączyło się Ministerstwo Poczt i Telegrafów oraz Ministerstwo Administracji Publicznej.

We Wrocławiu 19 grudnia 1949 roku Zarząd Towarzystwa Filatelistycznego podjął uchwałę o poparciu inicjatywy powołania ogólnopolskiej organizacji filatelistycznej.
W wyniku tych działań, w Warszawie zawiązał się Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Filatelistów.

W dniu 21 czerwca1950 roku zarejestrowano w Warszawie Statut Polskiego Związku Filatelistów i wyłoniono Tymczasowy Zarząd Główny PZF. Tymczasowe władze związku pracowały nad przygotowaniem pierwszego walnego zjazdu delegatów PZF, który odbył się w dniach 17 – 18 listopada 1951 roku w Warszawie.

Tak przedstawia się skrótowo historia powstania PZF w Polsce, a lokalnie każdy ośrodek skupiający filatelistów posiada swoją odrębną historię. Nasz region (najpierw województwo koszalińskie, później koszalińskie i słupskie a obecnie pomorskie i zachodnio-pomorskie) posiada ją również.

Kręta droga towarzyszyła staraniom utworzenia w województwie koszalińskim zorganizowanego ruchu filatelistycznego. Pierwsze próby podjęte zostały w Słupsku. Jan Węglarski otrzymał upoważnienie od Zarządu Głównego PZF by podjąć na tym terenie działania zmierzające do utworzenia Oddziału. Od 12 lipca 1951roku (data wystawienia dokumentu) Jan Węglarski rozpoczął starania by skonsolidować rozproszonych w Słupsku filatelistów. Miasto to zostało wyznaczone przez Zarząd Główny na siedzibę Zarządu Oddziału w województwie koszalińskim. By podnieść znaczenie osoby organizującej Oddział Jan Węglaski został zaproszony jako gość honorowy na Zjazd Delegatów PZF w 1951 roku. Niestety działania konsolidujące nie zostały uwieńczone sukcesem. Wprawdzie


w województwie aktywnie funkcjonowali filateliści to jednak zabrakło wytrwałości by rozproszonych zbieraczy zebrać w jedną organizację.

W Słupsku i jego bezpośrednich okolicach faktycznie działalność filatelistyczną prowadziły dwie grupy działaczy. Pierwszą tworzyli Ryszard Piotrowski, Leon Staśkiewicz, Jan Węglarski i Henryk Kośmiński. W drugiej grupie dominującą rolę odgrywali Zbigniew Stasiłowicz i Apolinary Szwajgier. Do porozumienia obu grup doszło na początku roku1955.1

Kolejnym inicjatorem tworzenia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w naszym województwie był Marian Okulicz. Pan Marian był wówczas członkiem Toruńskiego Oddziału PZF. Podobnie, uzyskawszy upoważnienie Zarządu Głównego PZF zainicjował starania o utworzenie w Koszalinie Oddziału Związku. Wychodząc z założenia, że filatelista bez poczty funkcjonować nie może, poprosił koszalińskiego listonosza Jana Ratalewskiego
o pomoc. Ten wskazywał kolekcjonerów znaczków jak również pozyskiwał innych do tego hobby. Ta droga konsolidowania ruchu filatelistycznego na naszym terenie okazała się najskuteczniejsza.

8 września 1954 r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne. Wymóg zorganizowania Oddziału postawiony przez Zarząd Główny wynosił przynajmniej 10 członków. W tym czasie przynależność do PZF zadeklarowało 9 osób. By nie przedłużać procedury powołania Oddziału, dopisano „martwą duszę”. Rozpoczęła się tym samym działalność Koszalińskiego Oddziału PZF. To pierwsze ogniwo PZF przez kilka lat spełniało również funkcję koła miejskiego


w Koszalinie. Na zebraniu wybrane zostały pierwsze władze, reprezentowali je:- Marian OKULICZ

- przewodniczący

- Tadeusz HONIGSZTOK

- wiceprzewodniczący

- Zdzisław FRANK

- sekretarz

- Jan RATALEWSKI

- skarbnik

- Jerzy TARKOWSKI

- gospodarczy

- Jerzy LEONOWICZ

- członek zarządu

- Jerzy PATAN

- członek Zarządu


W pierwszym okresie tworzenia struktur filatelistycznych zarówno w Słupsku jak
i w Koszalinie kolekcjonerzy zachęcani do wstąpienia do PZF często mieli obawy i byli pełni podejrzeń .Ludzie mieli obawy, że Związek ma na celu wychwytywanie właścicieli zbiorów
i w konsekwencji ich rekwirowanie. Dopiero życie weryfikowało te nieuzasadnione podejrzenia.

Dużym dopingiem w tworzeniu Oddziału było wydanie z okazji III Zjazdu PZF bloku i jego niebieskiej wersji. Chęć pozyskania bloku była powszechna, tym bardziej, że wydawany był tylko filatelistom. W dodatku, pocztarozpoczęła sprzedaż tzw. Znaczków „S”, żargonowo zwanych „czubami” serii. Do wydawnictw tych łatwiejszy dostęp mieli filateliści. Żeby zgromadzić wszystkie znaczki wchodzące w skład serii trzeba było należeć do Związku. Zatem możemy zauważyć pomoc poczty w tworzeniu struktur PZF. Pod koniec roku 1954 Oddział tworzyło 36 dorosłych członków i 89 młodzieżowych.

Początki Koszalińskiego Oddziału to trudności nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim lokalowe. Koła wiele swojego czasu poświęcały na znalezienie i zorganizowanie biura, odbywało się to kosztem działalności związkowej.

W drugiej połowie 1956 r. nastąpiły zmiany personalne w Zarządzie Oddziału2.
Z dotychczasowych stanowisk odeszli: Marian Okulicz, Tadeusz Honigsztok, Jan Ratalewski, Zdzisław Frank i Jerzy Patan. Nastąpiły kooptacje w wyniku, których Zarząd Oddziału ukształtował się następująco:


- Karol GLIWA-GLIWIŃSKI

– przewodniczący

- Jan GROBELSKI

– wiceprzewodniczący

- Zbigniew STASIŁOWICZ

– sekretarz

- Jerzy LEONOWICZ

– skarbnik

- Jerzy TARKOWSKI

– gospodarczy

- Bogdan BUSŁOWICZ

– członek zarządu

- Irma ELSNER

– członek zarządu

Można przyjąć że działacze, którzy weszli w skład pierwszego Zarządu


z 1954 r. i drugiego 1955 r. to założyciele Koszalińskiego Oddziału PFZ.

Podstawowym zadaniem dla nowo ukształtowanego Oddziału stało się rozszerzenie działalności związkowej w terenie. W każdym mieście postanowiono utworzyć koło filatelistyczne. Miano je tworzyć w oparciu o już funkcjonujące placówki kulturalne.

Drugi rok Koszalińskiego Oddziału to czas tworzenia koła w Słupsku. Środowisko to konsoliduje się i w efekcie 09.03.1955 r. zawiązane zostaje koło Związku. Pierwszym przewodniczącym koła został Henryk Kośmiński.

Stan członków Oddziału na dzień 31.12.1955 r. wynosił 62 osoby dorosłe i 80 filatelistów młodzieżowych3.

Były też w województwie koszalińskim koła nie zarejestrowane, o których istnieniu Zarząd Okręgu nie wiedział. W wiejskiej szkole pod Złotowem – Świętej, grupkę dzieci zaraził zbieraniem znaczków Zygmunt Linke. Znaczki dla dzieci abonował w sklepie
w Gdańsku. Jego działania były na tyle trwałe, że nawet po odejściu opiekuna do Koszalina młodzież nadal należała do koła zdobywając wiedzę filatelistyczną.

Bardzo pomocnym w propagowaniu filatelistyki w regionie okazał się „Głos Koszaliński”. Co tydzień ukazywał się artykuł omawiający działalność filatelistyczną. Kącik filatelistyczny prowadził redaktor „Głosu” Marian Rebelka. Artykuły odkrywały tajniki tego zbieractwa, zapoznawały z aktualnymi problemami PZF, a także prezentowały nowości wydawnicze naszej poczty i światowych emitentów.

Rok 1956 to czas dynamicznego rozwoju kół młodzieżowych Oddziału. Właśnie wtedy powstaje pierwsze zarejestrowane Szkolne Koło Filatelistyczne przy Liceum Pedagogicznym w Koszalinie. Założycielem i opiekunem tego koła był Bogdan Busłowicz.
W kole aktywnie działało 20 dziewcząt i chłopców. W tym samym roku powstały też koła młodzieżowe przy Wojewódzkim Domu Kultury w Koszalinie – jego opiekunem był Zbigniew Stasiłowicz i koło przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koszalinie – opiekunką była Irma Elsner4.

Praca zawodowa wielu działaczy związana była z częstymi wyjazdami


w teren. Wyjazdy te również posłużyły do inspirowania różnych środowisk, by zakładać koła filatelistyczne. W wyniku tak ukierunkowanych prac powstały dwa nowe koła:

  • 12.04.1957 r. - Koło Miejskie w Wałczu

  • 01.11.1957 r. - Koło przy Wydziale Zdrowia w Kołobrzegu.

Zarząd Okręgu uznał, że ta forma tworzenia kół terenowych sprawdza się. Polecono nowym zarządom kół rozszerzyć swoją działalność na terenie działania pozyskując nowych członków albo tworzyć w oparciu o wyłonionych aktywistów kolejne koła PZF.

17.02.1957 r. odbyło się II Walne Zebranie Oddziału. Na zebraniu zajęto się oceną dotychczasowej działalności. Do osiągnięć Oddziału odniesiono się pozytywnie. W plenarnej dyskusji wskazywano na mankamenty utrudniające działalność związkową. Zarzucono Zarządowi Głównemu i PPF – Ruch, że niewystarczająco wspierają Oddziały w dostarczaniu materiałów propagandowych potrzebnych w popularyzowaniu filatelistyki w terenie.

Do władz Oddziału powrócili Marian Okulicz i Stanisław Paczyński. Panu Marianowi powierzono funkcję wiceprzewodniczącego, natomiast Panu Stanisławowi z Wałcza – członka zarządu. Pozostali działacze ustępujących władz Zarządu również zostali wybrani do nowych władz Oddziału. Nowy Zarząd sprecyzował kierunki rozwoju filatelistyki
w koszalińskim w czterech grupach problemowych:


  1. „werbunek młodzieży szkolnej do ruchu filatelistycznego;

  2. staranie się o uzyskanie lokali w miejscowościach, gdzie istnieją Koła PZF do zebrań
    i spotkań wymiennych;

  3. poczynienie starań u władz miejscowych i PPF- Ruch otwarcia w Koszalinie kiosku lub sklepu filatelistycznego;

  4. prowadzenie dalszej pracy w terenie i rozwoju ruchu filatelistycznego wśród dorosłych
    w pozostałych powiatach”.

Właściwego kolorytu działalności filatelistycznej dodaje możliwość zaprezentowania swoich efektów zbierackich. Prezentacja eksponatów mobilizuje wystawcę do dalszej pracy nad swoim zbiorem. Zachęca też i innych do tego by zmierzyć się z niełatwym problemem tworzenia eksponatów filatelistycznych. W Oddziale pierwsze, nieśmiałe próby wystawiennicze zaistniały z okazji Dnia Znaczka w październiku 1957 r. był to bardzo skromny pokaz znaczków zorganizowany w holu Poczty w Koszalinie.

Rozwój ruchu filatelistycznego w koszalińskim inspirowały dwa ważne wydarzenia


o zasięgu ogólnokrajowym: obchody 400-lecia Poczty Polskiej i 100-lecie Polskiego Znaczka Pocztowego. Bardzo aktywnie do realizacji przedsięwzięć rocznicowych włączyła się Poczta. Wiele inicjatyw Obwodowego i Rejonowych Urzędów Pocztowych popularyzowało polski znaczek i korzyści wynikające z kolekcjonowania go. Pojawiło się w tym czasie szereg opracowań, które wzbogacały wiedzę o historii poczty i prezentowały informacje
o filatelistyce.

Obchody rocznicowe zainspirowały kolejne środowiska, gdzie powstały nowe koła:Rok 1958 dla Koszalińskiego Oddziału PZF był początkiem właściwej działalności wystawienniczej. Właśnie wtedy została zorganizowana I Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna. Wielką pomoc znowu zaoferowała Poczta. Na jej terenie i przy wykorzystaniu jej sprzętu zaprezentowano eksponaty filatelistyczne. Ponieważ nie było gablot ekspozycyjnych eksponaty umieszczono na stołach, przykrywając materiał wystawienniczy szkłem żeby w ten sposób zabezpieczyć go. Wystawa podobała się bardzo, o czym świadczyła duża liczba zwiedzających, a szczególnie młodzieży. Wystawę upamiętnił stempel okolicznościowy.

Lata 50 w życiu naszego Okręgu kończy III Walne Zebranie zwołane 22 lutego 1959 roku. Zarząd tworzyli następujący działacze:
- Jan Sarnowski

– przewodniczący

- Marian Okulicz

- wiceprzewodniczący

- Jerzy Leonowicz
- Jerzy Tarkowski
- Franciszek Koprowski

– ze Sławna

- Roman Elszyn

– z Białogardu

- Zygmunt Ostrowski
- Marian Rebelka


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna