Historia starożytna konwersatorium PodręcznikiPobieranie 64.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar64.93 Kb.
HISTORIA STAROŻYTNA – konwersatorium

Podręczniki
Jaczynowska M., Stępień M., Musiał D., Historia starożytna, Warszawa 1999.

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2001.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1996.

Ziółkowski A., Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.


Bliski Wschód:

Uberti M. L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.


Grecja:

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988, t. 3, Warszawa 1986; Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki t. 2, Warszawa 2009.


Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Musiał D., Świat grecki Od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.


Rzym:
Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1996.

Mackay Ch. S., Starożytny Rzym. Historia wojskowa i polityczna, Warszawa 2009.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.


Atlasy:
Atlas do historii starożytnej, oprac. L. Piotrowicz, Warszawa-Wrocław 1984.

Atlas historyczny świata, pod red. J. Wolskiego, Warszawa 1974 (mapy: 5-28)


I Zajęcia organizacyjne


 1. Pojęcie historii starożytnej – zakres chronologiczny i zasięg terytorialny.

 2. Podręczniki.

 3. Program i organizacja zajęć. Zasady zaliczenia.


II Najstarsza kultura Mezopotamii – Sumerowie (3 godziny)


 1. Asyriologia. Sumerologia.

 2. Ludność południowej Mezopotamii. Etnogeneza Sumerów.

 3. Kraina Sumerów – charakterystyka środowiska geograficznego. Kraina Dilmun.

 4. Organizacja społeczno-polityczna sumeryjskich miast-państw. Wojna w kulturze Sumerów.

 5. Zasady zapisu klinowego. Charakter literatury sumeryjskiej.

 6. Prawodawstwo sumeryjskie.

 7. Sumeryjska nauka i technika. Wynalazki.

 8. Wyobrażenia religijne Sumerów. Kur i poszukiwanie nieśmiertelności.

 9. Życie codzienne Sumerów. Sumerowie w zachowanych przedstawieniach ikonograficznych.


Źródła:

Enki i Ninmah; Cele stworzenia ludzkości; Stworzenie motyki dla ludzi, w: Mity sumeryjskie. Antologia literatury sumeryjskiej, przeł. K. Szarzyńska, Warszawa 2000.
Literatura:

Garelli P., Asyriologia. Odkrywanie Wschodu Starożytnego, Warszawa 1998.

Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006 (rozdz. trzeci: Prawa klinowe starożytnej Mezopotamii).

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998.

Szarzyńska K., Mitologia sumeryjska, w: K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981.

van de Mieroop M., Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2008.

Uberti M. L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.

Walker C. B. F., Pismo klinowe, Warszawa 1998.III Cywilizacja egipska. Egipt w okresie Starego Państwa (3 godziny)


 1. Egipt w źródłach greckich i rzymskich. Czasy archeologii rabunkowej. Rozwój egiptologii.

 2. Pochodzenie etniczne Egipcjan. Problem Afrocentryzmu.

 3. Geografia fizyczna starożytnego Egiptu. Krajobraz nilotycki.

 4. Egipski kalendarz. Nil i nilometr.

 5. Język i pismo. Papirus. Pisarze ich zwyczaje pisarskie.

 6. Społeczeństwo i władza w okresie Starego Państwa. Władca i symbole jego władzy. Struktura społeczna.

 7. Kierunki i charakter egipskiej ekspansji w okresie Starego Państwa.

 8. Sztuka egipska w okresie Starego Państwa. Rozwój architektoniczny zespołu grobowego. Kanon.

 9. Wyobrażenia religijne starożytnych Egipcjan. Kosmogonia. Antropogeneza.Źródła:

Mit o stworzeniu świata przez Atuma, w: J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1977, s. 22.

Herodot, Dzieje, ks. II, przeł. S. Hammer, Warszawa 2002 (szczególnie paragrafy: 4, 35-38, 47, 66-67, 69, 86-88, 124-126)


Literatura:

Bator W., Myśl starożytnego Egiptu, Kraków 1993.

Bator W., Religia starożytnego Egiptu, Kraków 2004.

Człowiek Egiptu, red. S. Donadoni, Warszawa 2000.

Ćwiek A., Jak budowano egipskie piramidy, Poznań 2001.

Davies W. V., Egipskie hieroglify, Warszawa 1998.

Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.

Kemp B. J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009.

Lipińska J., Marciniak M., Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1977.

Łukaszewicz A., Świat papirusów, Warszawa 2001.

Łukaszewicz A., Piramidy, Grecy i my „Archeologia żywa” nr 3 (22) 2002.

Michałowski K., Nie tylko piramidy, Warszawa 1966

IV Basen Morza Egejskiego w epoce brązu. Kultura egejska (3 godziny)


 1. Pojęcie kultury egejskiej.

 2. Kultura minojska:

 1. odkrycie kultury minojskiej – sylwetka Artura Evansa. Archeolodzy współcześni wobec jego dokonań;

 2. pochodzenie etniczne Minojczyków;

 3. warunki naturalne Krety i ich wpływ na kształt cywilizacji minojskiej. Kreta w orbicie wpływów bliskowschodnich;

 4. charakterystyka pałaców minojskich z architektonicznego punktu widzenia;

 5. pałac minojski jako ośrodek władzy (centrum administracyjno - gospodarczo-religijne);

 6. zasięg wpływów minojskich. Organizacja wydobycia, transportu i obróbki metalu;

 7. formy i miejsca kultu na Krecie minojskiej;

 8. cechy sztuki minojskiej;

 9. pierwsi mieszkańcy Krety w dziełach historyków greckich i greckich mitach;

 10. przyczyny upadku kultury minojskiej;

 1. Kultura mykeńska:

 1. odkrycie kultury mykeńskiej – Heinrich Schliemann;

 2. ludność zamieszkująca Półwysep Bałkański przed przybyciem Greków;

 3. charakterystyka pierwszych Greków;

 4. zasięg i ośrodki kultury mykeńskiej;

 5. Mykeński system pałacowy. Twierdze mykeńskie;

 6. Zasięg mykeńskich wpływów handlowych. Achajowie a piractwo.

 7. Mykeńczycy a wojna. Uzbrojenie i techniki walki;

 8. wierzenia Mykeńczyków. Formy kultu;

 9. cechy sztuki mykeńskiej. Wpływy sztuki minojskiej;

 10. problem wojny trojańskiej. Troja jako ośrodek kultury egejskiej;

 11. przyczyny upadku kultury mykeńskiej i jego skutki;

 12. greckie wyobrażenia na temat najdawniejszych mieszkańców Hellady.Źródła:

Tukidydes, Wojna peloponeska, I 3-12, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.


Literatura:

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988.

Łoposzko T., Starożytni piraci Morza Śródziemnego, Lublin 1994.

Press L., Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa, Warszawa 1972.

Rutkowski B., Sztuka egejska, Warszawa 1973.

van Wees H., The Homeric Way of War: The Iliad and the Phalanx, część I i część II, “Greece and Rome” nr 41, 1994, s. 1-18, 131-155.

West M. L., Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie, Kraków 2008.

Wiener M. H., The Isles of Crete? The Minoan Thalassocracy Revisited (artykuł dostępny na stronie internetowej: www. malcolmwiener. net/Articles/Isles)
V/VI Grecy w okresie archaicznym. Hellada arystokratyczna (6 godzin).


 1. Alfabet i rozwój literatury greckiej:

  1. tradycja oralna. Rola pieśni. Pamięć. Muzy.

  2. pochodzenie alfabetu;

  3. najstarsze napisy alfabetyczne w języku greckim. Rozprzestrzenienie alfabetu;

  4. Homer i kwestia homerycka;

  5. Hezjod;

  6. wiek liryki greckiej;

  7. prawa pisane;

  8. początki nauki greckiej. Logografia i narodziny historiografii.

 1. Instytucja polis:

  1. geneza polis. Polis i ethne, synojkizm;

  2. formy rządów w archaicznej polis: oligarchia, tyrania;

  3. aristoi – życie elity polis: sympozjon, agon, pederastia;

  4. ośrodki panhelleńskie. Poczucie wspólnoty Hellenów.

3. Wielka Kolonizacja:

a. metropolia – kolonia (procedura zakładania kolonii)

b. Grecy i znajomość basenu Morza Śródziemnego;

c. charakter kolonizowanych terenów;

d. kierunki ekspansji kolonizacyjnej;

4. Hoplici i falanga:

a. ideologia wojenna Hellenów;

b. broń w helleńskiej przestrzeni publicznej

5. Moneta:

a. przedmonetarne środki płatnicze;

b. wprowadzenie monety i jej propagandowe znaczenie;

c. rozwój bankowości greckiej

6. Religia grecka:

a. charakter greckiego systemu politeistycznego;

b. znaczenie kultu publicznego;

c. kosmologia grecka;

d. prywatny nurt religijności greckiej

7. Sztuka grecka w okresie archaicznym. Wpływy orientalne:

a. architektura świątynna;

b. rzeźba

c. ceramika.
Źródła:

Uchwała zgromadzenia obywateli Tery o wysłaniu kolonistów do Kyreny (Stela Założycieli), w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chanowski, Warszawa 1995, 28-29.

Hezjod, Teogonia, 1-210, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999.

Hezjod, Prace i dni, 108-201, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999.

Pindar, Oda nemejska VII, w: Pindar, Ody zwycięskie, przeł. M. Brożek, Kraków 1987.

Tyrtajos, fragm. 10, 11, 12, przeł. J. Danielewicz, Liryka starożytnej Grecji, Warszawa-Poznań 1996.
Literatura:

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988.

Krentz P., Fighting by the rules. The Invention of the Hoplite Agôn “Hesperia” 71, 2002, 2, 3-39.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

Musiał D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.

Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

Segal Ch., Song, Ritual, and Commemoration in Early Greek Poetry and Tragedy „Oral Tradition” nr 4/3, 1989, 330-359 (artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma. “Oral Tradition”)


VII Macedonia i ród Argeadów. Hellenowie czy barbarzyńcy? (3 godziny)


 1. Macedonia. Warunki naturalne. Sąsiedzi Macedończyków.

 2. Problem pochodzenia etnicznego Macedończyków. Hellenowie czy barbarzyńcy:

  1. zakres greckiego pojęcia „barbarzyńca”. „Hellenowie”;

  2. autorzy greccy na temat pochodzenia Macedończyków i rodu Argeadów;

  3. badania lingwistyczne.

 1. Początki państwa macedońskiego na podstawie źródeł greckich.

 2. Monarchia macedońska do wojen perskich.

 3. Aleksander I i Archelaos – hellenizacja macedońskiego dworu.

 4. Filip II – budowa potęgi macedońskiej.

 5. Dwór macedoński w czasach Filipa II. Obyczaje macedońskie w oczach Greków.


Źródła:

Herodot, Dzieje, V 22, przeł. S. Hammer, Warszawa 2002.

Demostenes, Druga mowa olintyjska, 14-19; Trzecia mowa olintyjska, 16; w: Demostenes, Wybór mów, przeł. R. Turasiewicz, Wrocław 1991.
Literatura:

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988.

Hammond N. G. L., Starożytna Macedonia, Warszawa 1999.

Rzepka, Monarchia macedońska, Warszawa 2006.

Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.

Gandeto J. S. G., Ancient Macedonians. Differences Between the Ancient Macedonians and the Ancient Greek, New York 2002.VIII Egipt w czasach Ptolemeuszy (3 godziny)


 1. Aleksander Macedoński nad Nilem.

 2. Legitymizacja władzy Ptolemeuszy i budowa monarchii hellenistycznej:

a. terytorium pierwszych Ptolemeuszy. Zasięg wpływów;

b. zasoby naturalne. Podstawy rozwoju państwa Ptolemeuszy;

c. zakres władzy królewskiej. Atrybuty władzy; ideologia;

d. kult dynastyczny;

3. Funkcjonowanie monarchii Ptolemeuszy:

a. język oficjalny;

b. dwór. System rang dworskich;

c. administracja centralna i w terenie;

d. system podatkowy. Gospodarka pieniężna;

e. prawo i sądy;

f. armia i flota wojenna;

g. świątynie i kapłani.

4. Stosunki ludnościowe w państwie Ptolemeuszy. Mieszkańcy hellenistycznego

Egiptu:


  1. Macedończycy i Grecy w państwie Ptolemeuszy;

  2. Egipcjanie;

  3. Hellenizacja ? orientalizacja ? synkretyzm kulturowy?

  4. Aleksandria jako miasto kosmopolityczne;

 1. Aleksandria jako ośrodek kultury hellenistycznej:

  1. odkrycia archeologiczne;

  2. topografia;

  3. instytucje nauki, kultury i sztuki.


Źródła:

Teokryt, Pochwała Ptolemajosa, w: Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, Wrocław 1953.Podanie do króla, w: A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001, s. 190.

Zarządzenie Kleopatry VII, w: A. Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001, s. 215.
Literatura:

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 1992.

Łukaszewicz A., Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006.

Łukaszewicz A., Świat papirusów, Warszawa 2001.

Łukaszewicz A., Kleopatra. Ostatnia królowa starożytnego Egiptu, Warszawa 2005.

Świderkówna A., Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

Świderkówna A., Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 1983.

Wipszycka E., O starożytności polemicznie, Warszawa 1994 (artykuły: „Polis w czasach hellenistycznych” oraz „Aleksandria przy Egipcie. Szkic do portretu miasta”)

Najnowsze odkrycia archeologiczne na stronie internetowej FGS Project Alexandria (www.franckgoddio.org)
IX Etruskowie. Powstanie Rzymu w świetle tradycji rzymskiej i badań naukowych (3 godziny) 1. Etruskowie:

 1. ogólna charakterystyka Italii. Warunki naturalne i stosunki etniczne.

 2. problem pochodzenia Etrusków i początki kultury etruskiej. Język etruski.

 3. organizacja polityczna Etrusków.

 4. Etruskie społeczeństwo.

 5. religia Etrusków.

 6. wpływy greckie na kulturę Etrusków.

 1. Powstanie Rzymu i podstawy jego rozwoju

 1. legenda trojańsko-latyńska związana z założeniem Rzymu.

 2. rzymska tradycja pisarska. Historycy rzymscy na temat założenia Rzymu.

 3. badania archeologiczne. Podstawy rozwoju wczesnego Rzymu.

 4. Etruskowie a założenie Rzymu.

 5. ustrój Rzymu królewskiego

- siedmiu królów w Rzymie – tradycja i fakty;

- zakres władzy królewskiej. Atrybuty władzy;

- powstanie i organizacja instytucji politycznych Rzymu królewskiego;

- miejsca sakralne w Rzymie związane z okresem królewskim;

- upadek władzy królewskiej w Rzymie.
Źródła:

Herodot, Dzieje, I 94, przeł. S. Hammer, Warszawa 2002.

Polibiusz, Dzieje, II 14-17, przeł. S. Hammer, Wrocław 1962.

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, ks. I przeł. A. Kościółek, Wrocław 1968 (szczególnie I 8, 16, 19-10, 44, 57-60) .


Literatura:

Bloch R., Etruskowie, Warszawa 1967.

Bonfante L., Język etruski, Warszawa 1998.

Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.

Huergon J., Życie codzienne Etrusków, Warszawa 1966.

Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978.

Pallotino M., Etruskowie, Warszawa 1968.

Stabryła S., Księga legend rzymskich, Warszawa-Kraków 1998.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.

Ziółkowski A., Primordia Urbis, w: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, s. 11-47.X Republika rzymska. Organizacja polityczna Rzymu w okresie rozkwitu (3 godziny)


 1. Wprowadzenie republiki w Rzymie. Tradycja rzymska a nauka.

 2. Walki plebejuszy z patrycjuszami.

 3. Funkcjonowanie systemu republikańskiego w okresie rozkwitu:

  1. kompetencje zgromadzeń rzymskich;

  2. hierarchizacja urzędów. Cursus honorum;

  3. senat.

 1. Cnota rzymska – virtus. Katon Starszy jako vir bonus.

 2. Kultura grecka w Rzymie.


Źródła:

Prawo XII tablic, w: S. Łoś, Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958.

Polibiusz, Dzieje, VI 11-18, przeł. S. Hammer, Wrocław 1962.

Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, II 23-24, 27, 32-33, 33-34, 44-50, przeł. A. Kościółek, Wrocław 1968.

Plutarch, Katon Starszy, w: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, przeł. M. Brożek, Kraków 1996.
Literatura:

Crawford M., Rzym w okresie republiki, Warszawa 2003.

Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978.

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

Łoś S., Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958, (szczególnie rozdziały: Krynica Prawa; Homo Porcius).

Łoś S., Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym, Lublin 2009.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.
XI Kartagina. Stereotyp Kartaginy i Kartagińczyka


 1. Założenie Kartaginy. Legenda. Badania archeologiczne.

 2. Rola położenia geograficznego. Warunki naturalne.

 3. Ludność wybrzeża afrykańskiego. Kartagińczycy.

 4. Źródła do dziejów Kartaginy.

 5. Obraz Punijczyka w tekstach greckich.

 6. Topografia Kartaginy: cytadela, porty, miasto.

 7. Magonidzi. Rozwój państwa kartagińskiego.

 8. Ustrój polityczny i społeczny Kartaginy. Armia. Flota (podróże Himilkona i Hannona)

 9. Wojna sprawiedliwa (bellum iustum) w pojęciu Rzymian.

 10. Portret Hannibala jako wroga w źródłach rzymskich. Propagandowy obraz Kartaginy i Kartagińczyków.

 11. Upadek Kartaginy.Źródła:

Arystoteles, Polityka, II, VIII, 1-9, przeł. L. Piotrowicz, Wrocław 1953.

Polibiusz, Dzieje, III 24-26; przeł. przeł. S. Hammer, Wrocław 1962.

Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, VIII 95-96, przeł. L. Piotrowicz, Wrocław 1957.

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, XXI 4, przeł. M. Brożek, Wrocław 1972.
Literatura:

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 2006.

Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978.

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

Kęciek K., Dzieje Kartagińczyków, Warszawa 2003.

Lancel S., Hannibal, Warszawa 2001 (szczególnie rozdział: Legenda i wizerunek).

Łoś S., Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958 (rozdział: Trzy pokolenia patrycjuszy)

Moscati S., Świat Fenicjan, Warszawa 1968.

Picard-Charles G. C., Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, Warszawa 1962.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.


XII Rzym Oktawiana Augusta. Ideologia i propaganda (3 godziny) 1. Obrona Rzymu przed Wschodem. Ideologiczna wojna z Kleopatrą.

 2. Oktawian jako princeps. Wizerunek Oktawiana jako pierwszego obywatela.

 3. Mos maiorum – odnowa obyczajów przodków.

 4. Obraz złotego wieku (aurea aetas) w ikonografii i literaturze augustowskiej.

 5. Portrety Augusta w przedstawieniach ikonograficznych i literackich.

 6. August a bogowie. Boskie atrybuty. Omina, symbole astralne…

 7. Sposób przedstawiania rodziny cesarskiej.


Źródła:

Res gestae divi Augusti (Monumentum Ancyranum), w: J. Korpanty, Rzeczpospolita potomków Romulusa, Warszawa 1979, s. 245-267 (L. Owczarek, Cesarstwo rzymskie. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1986, s. 28-38).

Horacy, Pieśń 1, 37; Pieśń Stulecia, w: Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła Wszystkie, przeł. O. Jurewicz, t.1, Warszawa 2000.

Swetoniusz, Boski August [w:] Gajusz Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1969.
Literatura:

Barton T., Augustus and Capricorn: Astrological Polyvalency and Imperial Rhetoric “Journal of Roman Studies” 1995, 85, s. 33-51

Hermann, Obraz nieba gwiaździstego w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej, Kraków 2001.

Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978.

Korpanty J., Studia nad terminologią polityczno-socjalną okresu republiki rzymskiej, Kraków 1976 (Studium VII)

Lorsch R. S., Augustus’ Conception and the Heroic Tradition “Latomus” 1997, 56, 4, s. 790-799.

Łoś S., Sylwetki rzymskie, Warszawa 1958 (rozdział: Zagadka Augusta).

Zanker P., Potęga obrazów, Poznań 1999.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.


XIII Rzym i Rzymianie. Aspekty życia publicznego i prywatnego (3 godziny)


 1. Kalendarz rzymski. Miary czasu.

 2. Rzymski system imienniczy.

 3. Struktura rzymskiej rodziny.

 4. Domus, insula, villa.

 5. Życie religijne starożytnych Rzymian.

 6. Edukacja. Literatura rzymska. Historiografia.

 7. Rzym jako miasto. Architektura starożytnego Rzymu.

 8. Igrzyska, widowiska publiczne, termy…

 9. Ustawy przeciw zbytkowi.


Literatura:

Człowiek Rzymu, pod red. A. Giardina, Warszawa 2000.

Jurewicz O, Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968.Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1993.

Veyne P., Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1 i 2, Warszawa 1985.
XIV Kolokwium
XV Zaliczenie zajęć
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna