Historia starożytnego wschoduPobieranie 153.73 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar153.73 Kb.Historia starożytnego wschodu


 1. Kto jest ojcem historiografii

  • Herodot z Halikarnasu

 2. Czym różni się prehistoria od historii

  • Wiedzę prehistoryczną czerpiemy z wykopalisk

  • Wiedzę historyczną czerpiemy z ksiąg zapisanych

 3. Podział prehistorii

  • Epoka kamienia

  • Epoka żelaza

  • Epoka brązu

 4. Najstarsze miasto na świecie

  • Catal Huyuk

 5. Poszczególne epoki Egiptu

  • Egipt predynastyczny

  • Stare państwo egipskie

  • Pierwszy okres przejściowy

  • Średnie państwo egipskie

  • Drugi okres przejściowy

  • Nowe państwo egipskie

  • Epoka Późna

 6. Od kiedy trwa cyw. Egipska

  • Około 3500 p.n.e.

 7. Kiedy Egipt staje się prowincją rzymską

  • Po bitwie pod Akcjum (31 n.e.)

 8. Kto jest twórcą pierwszego kodeksu

  • Król Urukagina

 9. Kiedy Mezopotamia traci niepodległość

  • 539 p.n.e. – najazd Persów

 10. Od kiedy trwa cyw. Mezopotamska

  • 4000 p.n.e.

 11. Co oznacza słowo Mezopotamia

  • Międzyrzecze

 12. Jakie państwo obecnie znajduje się na terenie Mezopotamii

  • Irak

 13. Osiągnięcia Egipcjan

  • Sieć irygacyjna, kalendarz, hieroglify, cyfry

 14. Zasługi Echnatona- faraona egipskiego

  • naturalizm w sztuce

  • monoteizm

 15. Państwa podporządkowane Persom

  • Egipt

  • Lidia

  • Jonia

  • Mezopotamia

 16. Jakie reformy wprowadził Dariusz I Wielki

  • Jednolity system miar i wag

  • Złota moneta

  • Podział państwa na satrapie

 17. Największy reformator perski

  • Zaratusztra (dualizm religijny)

 18. Osiągnięcia Persów

  • Imperium oparte o zasadę tolerancji

  • Dualizm religijny

 19. Kto zniszczył cyw. perską

  • Aleksander Wielki Macedończyk

 20. Etapy historii Izraela

  • Czasy patriarchów

  • Czasy sędziów

  • Pierwsza monarchia despotyczna

  • Okres zniewolenia

  • Druga monarchia

  • Diaspora

 21. Patriarchowie Izraela

  • Abraham

  • Józef

  • Izaak

  • Jakub

  • Jozue

 22. Czym jest niewola babilońska Żydów

  • Okres w którym Izrael znajdował się w niewoli babilońskiej 1. Czym jest niewola egipska

  • Okres, w którym Żydzi znajdowali się w Egipcie

 2. Kto uwolnił Żydów z niewoli egipskiej

  • Mojżesz

 3. Czym jest diaspora

 4. Pierwszy król żydowski

  • Saul

 5. Zasługi Dawida

  • Monarchia despotyczna

  • Zdobył Jerozolimę

  • Powiększył terytorialnie państwo

 6. Czym są synagogi

  • Żydowskie domu modlitw

 7. Największe osiągnięcia Chińczyków

  • Papier

  • Busola

  • Jedwab

  • Brąz

  • System polityczny

  • Proch

  • Porcelana

  • Mur Chiński

  • kusza

 8. Kim był Konfucjusz

  • Twórca zasady 5 przyporządkowań – w Chinach, która miała zapewnić spokój społeczny

 9. Czym były warny

  • Podział społeczny ze względu na kolor skóry, wprowadzony w Indiach przez Ariów

 10. Czym były kast

  • Wew. podział Warn- do dzisiaj istniejący w Indiach

 11. W jaki sposób można uniknąć reinkarnacji

  • Należy wyzbyć się pożądania – wprowadził to Budda

 12. Nad jaką rzeką leżała cyw. Drawidów

  • Indus

 13. Kto wyznaczył początek ery chrześcijańskiej

  • Dionizy Mały – mnich benedyktyński (625 n.e.)

 14. Kiedy i kto po raz pierwszy zjednoczył Egipt

  • 3000 p.n.e. – Menes( Narmer)

 15. Pierwsze imperium – przez kogo zostało utworzone

  • Sargon – król akadyjski

Historia Grecji


 1. Podaj okresy historii Grecji?

 • Minojski

 • Mykeński

 • Archaiczny

 • Klasyczny

 • Macedoński

 • Hellenistyczny

 1. Skąd pochodzi nazwa minojski?

 • Od mitologicznego króla Krety – Minosa

 1. Co kończy okres minojski

  • Wybuch wulkanu na Krecie

 2. Kto to był Minotaur?

 • Główne bóstwo Krety – pół byk, pół człowiek

 1. Jak się nazywał główny ośrodek polityczny państwa minojskiego?

  • Pałac Knossos

 2. Osiągnięcia okresu minojskiego?

 • Pismo linearne A

 • Malarstwo freskowe

 • Żegluga

 • pałace

 1. Kto był odkrywcą cywilizacji minojskiej

  • Arthur Evans

 2. Skąd czerpiemy najwięcej informacji o okresie mykeńskim?

  • Z Illiady i Odysei

 3. Skąd pochodzi nazwa okresu mykeński?

  • Od miasta Mykeny największego państwa-miasta Achajów

 4. Jakie plemię tworzyło okres mykeński?

  • Achajowie

 5. Największy król okresu mykeńskiego?

  • Agamemnon

 6. Osiągnięcia okresu mykeńskiego

  • Mury cyklopie

 7. Jaka była oficjalna przyczyna wojny trojańskiej?

  • Walka o szlaki handlowe

 8. Jaka była legendarna przyczyna wojny trojańskiej?

  • Walka o Helenę

 9. Jaka była inna nazwa Troi

  • Illion

 10. Gdzie należy się udać by odnaleźć ruiny Troi?

  • Okolice wzgórza Hisarlik w Turcji

 11. Kto był odkrywcą Troi?

  • H. Schliemann

 12. Czym się posługiwał Schlemann szukając Troi?

  • Iliadą i Odyseją

 13. Pierwszy filozof grecki?

  • Tales z Miletu

 14. Polityka okresu archaicznego

  • Cywilizacja państwa-miasta

 15. Kto twierdził że losy są zapisane w liczbach?

  • Pitagoras z Samos

 16. Kto twierdził że wszystko płynie: „Panta Rei”

  • Heraklit z Efezu

 17. Jakie dwa style wykształciły się w okresie archaicznym?

 • Dorycki

 • Joński

 1. Czym była wielka kolonizacja?

  • Osadzanie się Greków na nowych terenach m.in. Azja Mniejsza

 2. Jakie miasta powstały w czasie trwania Wielkiej Kolonizacji?

 • Marsylia

 • Tarent

 • Odessa

 • Neapol

 • Syrakuzy

 1. Kim był Likurg?

 • Prawodawca Sparty

 1. Na czym polegała specyfika ustroju Sparty?

 • Zawsze rządziło tam dwóch królów

 1. Ustrój totalitarny to ustrój?

  • W którym jednostka się nie liczy, wszystko jest podporządkowane państwu

 2. Pojęcie hegemoni?

  • Przewaga polityczna, dominacja jednego państwa nad drugim

 3. Jaka była charakterystyczna cecha monarchii spartańskiej?

  • Zawsze rządzi dwóch królów

 4. Czym jest oligarchia?

 5. Jak nazywano polityków ateńskich?

  • Archonci

 6. Reformy Solona?

  • Zniesienie niewoli za długi

  • Złagodzenie praw Drakona

  • Powołanie Rady 400

 7. Kto i kiedy wprowadził demokrację w Atenach?

  • Klejstenes w 508 r. p. n. e.

 8. Kto jako pierwszy wprowadził opłacanie urzędników?

  • Perykles

 9. Jak nazywała się ateńska rada starszych?

  • Areopag

 10. Przyczyny wojny grecko-perskiej?

  • Bunt w greckich koloniach w Jonii na zachodnim wybrzeżu Turcji przeciwko Persji

 11. Główne bitwy antypreskie?

 • Maraton

 • Wąwóz Termopilski

 • Salamina

 • Plateje

 1. Podaj przyczyny wojny peloponeskiej?

  • Chęć odzyskania pozycji hegemona przez Spartę

 2. Jaki historyk opisał wojnę peloponeską?

  • Tukidydes z Aten

 3. Czym jest cynizm?

  • Nurt filozoficzny, który neguje wartość wszystkiego

 4. Czym jest khaloghagatis?

  • Jest to równoczesne rozwijanie przymiotów duszy i ciała

 5. Czym jest Partenon?

  • Świątynia Ateny dziewicy

 6. Czym jest Akropol?

  • Główna świątynia Aten

 7. Jakie znane ci są style architektury starożytnej Grecji?

 • Dorycki – Partenon

 • Joński – świątynia Artemidy

 • Koryncki – świątynia Hery w Koryncie

 1. Kim byli hoplici?

- Ciężkozbrojna piechota w greckich armiach

 1. Wymień trzech największych greckich filozofów?

- Sokrates

- Platon


- Arystoteles

 1. Czym jest kultura hellenistyczna?

- Jest to kultura powstała z zlania się kultur helleńskiej i perskiej

 1. Czym jest pergamin?

- Wyprawiona skóra wołowa bądź cielęca na której pisano

 1. Skąd pochodzi pergamin?

- Z państwa w dzisiejszej Turcji, które nazywało się Pergamon

 1. Czym był Muzejon?

- Pierwsza Państwowa Akademia Nauk złożona w Egipcie hellenistycznym

 1. Gdzie mieści się największa biblioteka świata

- W Aleksandrii

 1. Gdzie znajduje się grobowiec Aleksandra Wielkiego?

- W Aleksandrii lecz jeszcze go nie znaleziono

Historia Rzymu


 1. Etapy historii Rzymu:

- Rzym królewski

- Rzym republikański- Rzym cesarski

 1. Podział Cesarstwa rzymskiego:

- 395r. – Ces. Wschodnio-rzymskie i Ces. Zachodnio-rzymskie

 1. Instytucje Rzymu królewskiego:

  • Senat

  • Zgromadzenia Ludowe = Zgromadzenie Kurialne

 2. Warstwy społeczne Rzymu:

  • Patrycjusze - Najbogatsi (arystokracja)

  • Plebejusze - Średnio bogaci (kupcy i rzemieślnicy)

  • Proletariat - Biedni (bez żadnych praw)

 3. Jakie ustępstwa wywalczyli Plebejusze podczas wszystkich secesji (494, 450,370 pne):

  • (I) stanowisko Trybuna Ludowego (przedstawiciel ludu, mił prawo veta)

  • (II) spisanie prawa (nazwa prawo 12 tablic)

  • (III) jednym z konsulów był zawsze plebejusz (mieli większe wpływy na władzę)

 4. Legendarna data założenia Rzymu:

  • 21 kwietnia 753 p. n. e

 5. Rzymski tytuł i urząd honorowy w okresie republiki:

  • Imperator

 6. Etapy formowania się Rzymu:

  • Pokonanie Etrusków = zjednoczenie Italii

  • Wojny punickie (z Kartaginą) - utworzenie pierwszych koloni na Sycylii i w Hiszpanii

Podbój państw hellenistycznych

 1. Czym były prowincje i wymień największe:

  • Prowincje to tereny znajdujące się pod władaniem Rzymu, ale znajdujące się poza Italią (Hiszpania, Galia, Afryka północna, Sycylia, Galia, Afryka Północna)

 2. Największe dynastie rzymskie:

  • Julijsko- Klaudyjska, Flawijska, Antoninów, Sewerów

 3. Kim był Romulus:

- legendarnym założycielem Rzymu

 1. Kim był Hannibal:

  • Dowódca wojsk kartagińskich (dowodził w II wojnie punickiej i prawie zdobył Rzym)

 2. Kim był Romulus Augustulus

  • ostatni cesarz zachodnio-rzymski, obalony w 476r.

 3. Kim był Scypion Starszy Afrykański

  • pokonał Hannibala w bitwie pod Zamą 202 p.n.e.

 4. Kim był Scypion Młodszy

  • ostatecznie zniszczył Kartaginę w 146 p. n. e

 5. Kim był Marek Krasus:

- pokonał Spartakusa, jeden z członków I triumwiratu

 1. Kim był Spartakus:

  • niewolnik, gladiator, wzniecił powstanie

 2. Kim był Gajusz Juliusz Cezar

  • jeden z członków I triumwiratu

 3. Kim był Gnejusz Pompejusz

  • jeden z członków I triumwiratu, podburzał senat przeciwko Juliuszowi Cezarowi

 4. Kim był Oktawian August

  • Imperator, pokonał Marka Antoniusza, zreformował podatki, wprowadził złotą monetę i cesarstwo,

  • pierwszy cesarz rzymski

 5. Kim był Marek Antoniusz

  • Rzymianin, który poślubił Kleopatrę VII, uczestnik I trumwiratu

 6. Kim był Tyberiusz Gracchus

  • popular, chciał wywalczyć mniejsze podatki (reforma walna), trybun ludowy

 7. Kim był Gajusz Gracchus

  • brat Tyberiusza, także działał na rzecz zmniejszenia podatków, nadania obywatelstwa Italikom, przeprowadzenia reformy walnej

 8. Kim był Katon Młodszy

- Filozof który namawiał do zburzenia Kartaginy

 1. Kim byli Brutus i Kasjusz

  • zamordowali J. Cezara

 2. Kim był Hadrian – cesarz rzymski

  • budował limesy (ufortyfikowane granice) przeprowadził inspekcję w każdej rzymskiej prowincji,

  • podjął decyzję, że Rzym przestaje prowadzić wojny ofensywne

 3. Kim był Cesarz Dioklecjan

  • zreformował budżet, przeprowadził reformę wojskową, wprowadził tetrarchię – rządy czterech

 4. Kim był Teodozjusz Wielki

  • podzielił Imperium Rzymskie na dwie części w 395r. – wschodni- i zachodniorzymskie

 5. Kim był Cyceron

  • najwybitniejszym mówcą rzymskim

 6. Czym był Kapitol

  • główną świątynią rzymską (Jowisz, Junona i Minerwa)

 7. Czym były Termy

  • łaźnie rzymskie

 8. Wyjaśnij co to akwedukt

  • rzymskie wodociągi

 9. Czym był pryncypat

  • jest to utrzymanie pozorów republiki przy jednoczesnym istnieniu monarchii,

  • I faza cesarstwa wprowadzona przez Oktawiana

 10. Czym był dominat

  • władza despotyczna - II faza cesarstwa wprowadzona przez Dioklecjana

Historia Średniowiecza


 1. Podaj ramy czasowe średniowiecza

  • 476 – 1453 – upadek Konstantynopola (zdobyty przez Turków i przechrzczony na Stambuł)

 2. Jak nazywa się Cesarstwo wschodniorzymskie

  • Bizancjum

 3. Stolica Bizancjum

  • Konstantynopol

 4. Zasługi Justyniana Wielkiego

 5. Co oznacza słowo islam

  • Posłuszni woli Bożej

 6. Co oznacza słowo Muzułmanin

  • posłuszny

 7. Największa Świątynia Arabów

  • Al - Kaaba – Mekka w Arabii Saudyjskiej

 8. Jak nazywają się arabskie świątynie

  • meczety

 9. Jak nazywają się wieże przy meczetach

  • minarety

 10. Wymień pięć zasad Islamu

  • 5- krotna modlitwa w ciągu dnia

  • obowiązek jałmużny

  • przynajmniej raz w życiu pielgrzymka do Mekki

  • wyznanie wiary (Allach jest jedyny, a Mahomet jest jego prorokiem)

  • Ramadan – 30 dniowy post

 11. Księgi Islamu

  • Koran (objawienia proroka)

  • Sunna (opowieść o życiu proroka)

 12. Jaki jest związek Islamu z chrześcijaństwem

  • Wiara w jednego Boga

  • Uznają Chrystusa i innych proroków

  • Czczą Biblię

  • Abraham – wspólny przodek Żydów i Arabów

 13. Podział Słowian

  • Wschodni (Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy)

  • Zachodni (Polacy, Czesi, Słowacy)

  • Południowi (Bośniacy, Czarnogórcy, Macedończycy, Chorwaci)

 14. Kolebka Słowian

  • Między Łabą a Wisłą

 15. Państwa słowiańskie

  • Samona (VII)

  • Wielkomorawskie (IX)

  • Bułgarskie (865)

  • Czeskie (929)

  • Polskie (966)

  • Ruskie (988)

 16. Zasługi Cyryla i Metodego

  • Przetłumaczenie Biblii na język słowiański

  • Głagolica – pierwszy alfabet słow. (Rosja i Bułgaria)

 17. Wymień języki święte

  • Hebrajski

  • Grecki

  • Aramejski

  • Łaciński

 18. Założyciel państwa Franków

  • Chlodwig

 19. Dynastie Franków

  • Merowingów (Chlodwig)

  • Karolingów (Pepin Mały)

 20. Kim byli Majordomowie

  • Najwyżsi urzędnicy, jednym z nich był Pepin Mały, który zjednoczył państwo Franków i założył dynastię

  • Karolingów

 21. Traktat w Verdun

  • Podział państwa Franków na 3 części (Niemcy – Ludwik Niemiecki; Galię – Karol Łysy; Italię – Lotar) w 843

 22. Reformy Karola Wielkiego

  • Rozszerzenie terytorialne państwa

  • Reforma łaciny

  • Założył szkoły przy klasztorach

  • Wprowadził solidia

  • Podzielił państwo na 5 marchii i 700 hrabstw

 23. Czym jest immunitet

  • Uwolnienie od obciążeń

 24. Czym jest inwestytura

  • Przekazanie dóbr lennych wasalowi

 25. Kim byli Wikingowie

  • Lud w średniowieczu zamieszkujący Skandynawię

 26. Co oznacza słowo Wiking

  • „iść na zbój” lub przyjaciel, towarzysz

 27. Kim był Alfred Wielki

  • Reformator

  • Król anglosaski

 28. O czym mówi Edykt Mediolański

  • 313 – o równouprawnieniu chrześcijan, wprowadził go cesarz Konstantyn Wielki

 29. Jakie reformy wprowadził Grzegorz I Wielki (papież)

  • Chorały gregoriańskie – chóry jednogłosowe

  • Annaty

  • Świętopietrze

  • Działalność misyjna

 30. Czym są annaty

 31. Czym jest świętopietrze

  • Pieniądze oddawane do Watykanu przez państwa uznające jego zwierzchnictwo

 32. Kiedy powstało Państwo Kościelne

  • 755 (Pepin Mały)

 33. Czym jest ekskomunika (interdykt)

  • Klątwa papieska

 34. Czym jest schizma wschodnia

  • Podział kościoła na dwie części: kościół wschodni- prawosławny( ortodoksyjny) i zachodni- katolicki

powszechny

 1. Jak nazywani są biskupi kościoła wschodniego

  • patriarchowie

 2. Wymień państwa prawosławne

  • Bułgaria

  • Grecja

  • Rosja

  • Ukraina

  • Serbia

 3. Jakie wydarzenie rozpoczyna średniowiecze w Anglii

  • Bitwa pod Hastings 1066

 4. Dlaczego średniowieczne Niemcy nazywane były Rzeszą

  • Ponieważ były podzielone na 4 księstwa, były federacją

 5. Kto i kiedy ogłosił zasadę cezaropapizmu

  • Otto I 962

 6. Czym jest symonia

  • Sprzedawanie stanowisk w kościele

 7. Czym jest nepotyzm

  • Faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk kościelnych

 8. Co to jest nikolaizm

  • Nie zachowywanie celibatu

 9. Jakie były przyczyny wypraw krzyżowych

  • Prośba cesarza bizantyjskiego o pomoc przeciwko Turkom

  • Chęć wyzwolenia Jerozolimy z rąk muzułmanów

  • Zajęcie przez Turków Palestyny

 10. Ile było wypraw krzyżowych

  • 7

 11. Ramy czasowe wypraw krzyżowych

  • 1096 - 1292

 12. Data kończąca wyprawy krzyżowe

  • 1292 (zdobycie przez Turków Akki)

 13. Posiadłości Krzyżaków w Jerozolimie

  • Księstwo Antiochii

  • Ks. Trypolisu

  • Ks. Edessy

  • Ks. Jerozolimy

 14. Jakie było znaczenie wypraw krzyżowych w Europie

  • Kontakt kultury europejskiej z kulturą wschodu

  • Wzmocnienie się władzy króla

  • Ożywienie się handlu

 15. Czemu armia mongolska była lepsza od europejskiej

  • Była lepiej zorganizowana

  • Przeprowadzano przed bitwą wywiad wojskowy

  • Wódz nigdy nie brał udziału osobiście w walce, obserwował bitwę i decydował gdzie wysłać armię odwodową

 16. Jaka choroba nazywana była czarną śmiercią

  • Dżuma

 17. Największy konflikt średniowiecznej Europy

  • Wojna stuletnia (1338-1453)

 18. Kim była Joanna d’Arc

  • Przyczyniła się do wygranej Francji w wojnie stuletniej i wypędzenia Anglików Francji

 19. Czym była schizma zachodnia

  • Podział Kościoła na dwa papiestwa: Awiniońskie i Rzymskie

 20. Na czym polegał kryzys w kościele

  • Na upadku autorytetu kościoła, herezje

 21. Jaki pogląd głosił Jan Hus

  • Ubogi kościół

  • Liturgia sprawowana w ojczystym języku

  • Służba świecka pilnująca przestrzegania 10 Przykazań

 22. Dlaczego Turków nazwano osmańskimi

  • Od ich wodza Osmana

 23. Kim byli janczarzy

  • Piechota złożona z chrześcijańskich niewolników

 24. Największe przegrane Europejczyków w bitwach z Turkami

  • Nikopolis – 1386

  • Warna – 1444

  • Konstantynopol – 1453

Historia Piastów


 1. Pierwsza wzmianka o państwie polskim

  • 963 – kronika mnicha Widukinda

 2. Chrzest Polski

  • 966

 3. Kiedy i gdzie założone zostało pierwsze biskupstwo

  • 968 – Poznań; Jordan biskupem ,a w 1000 Radzim Gaudenty arcybiskupem gnieźnieńskim

 4. Jakie ziemie zdobył dla Polan Mieszko I

  • Śląsk

  • Kujawy

  • Małopolska

  • Pomorze Gdańskie i zachodnie

 5. Jak nazywał się testament Mieszka I i co zawierał

  • Dagome Iudex – oddawał Polskę w lenno papieżowi, określał granice państwa

 6. Wymień Piastów w porządku chronologicznym

  • Mieszko I

  • Bolesław Chrobry

  • Mieszko II

  • Kazimierz Odnowiciel

  • Bolesław Śmiały

  • Władysław Herman

  • Bolesław Krzywousty

  • Przemysław II

  • Władysław Łokietek

  • Kazimierz Wielki

 7. Piastowie koronowani

  • Bolesław Chrobry (1025)

  • Mieszko II (1025)

  • Bolesław Śmiały (1076)

  • Przemysław II (1295)

  • Władysław Łokietek (1320)

  • Kazimierz Wielki (1333)

 8. Najważniejsze wydarzenia za czasów panowania Bolesława Chrobrego

  • Wyprawa misyjna Wojciecha do Prus

  • Zjazd w Gnieźnie (1000)

  • Wojny z Niemcami

 9. Kiedy i dlaczego nastąpił upadek I monarchii piastowskiej

  • 1034 – zamordowanie Mieszka II i powstanie ludowe

 10. Dlaczego Kazimierz Odnowiciel nosił taki właśnie przydomek

  • Zjednoczył i odnowił Polskę po bezkrólewiu i rozpadzie państwa wywołanym powstaniem ludowym

i śmiercią mieszka II

 1. Najważniejsze wydarzenia za czasów panowania Bolesława Śmiałego

  • Sprawa biskupa Stanisława ze Szczepanowa

  • Opowiedzenie się po stronie papieża (Grzegorza VII) w sporze o inwestyturę

 2. Najważniejsze wydarzenia za czasów panowania Bolesława Krzywoustego

  • Wojny ze Zbigniewem, a potem z Niemcami

  • Ustawa sukcesyjna

  • Przyłączenie Pomorza Gdańskiego

 3. Przyczyny ustawy sukcesyjnej

  • Chęć uniknięcia wojny pomiędzy potomstwem Krzywoustego o tron

 4. Ramy czasowe rozbicia dzielnicowego

  • 1138 – 1320 – Koronacja Łokietka

 5. Skutki rozbicia dzielnicowego

  • Utrata Ziemi Lubuskiej, Pomorza Gdańskiego, Chełmińskiej, Śląska

  • Powstanie państwa krzyżackiego

 6. Najważniejsze wydarzenia za czasów panowania Władysława Łokietka

  • Wojny z Krzyżakami

  • Zwycięstwo pod Płowcami

  • Powstanie wójta Alberta

 7. Reformy Kazimierza Wielkiego

  • Skarbowa – podatek od ziemi – poradlne (szlachta 12gr za łan, duchowieństwo 24gr za łan);

  • dochody z kopalni soli i cła

  • Administracyjna – podział na powiaty, województwa i ziemie

  • Wojskowa – otoczenie państwa szlakiem twierdz (m.in. Szlak Orlich Gniazd);

  • każda ziemia jest zobowiązana do wystawienia hufca

  • Gospodarcza – miasta zyskują nowe przywileje, powstaje wiele nowych osad i miast

  • Sądownicza – sąd najwyższy niemiecki, próba kodyfikacji prawa

  • Oświaty – powstanie w 1364 uniwersytetu w Krakowie

 8. Najważniejsze wydarzenia za czasów panowania Kazimierza Wielkiego

  • Pokój kaliski z Krzyżakami

  • Zapisanie korony polskiej Andegawenom

  • Przyłączenie Rusi Czerwonej (Ukraina)

  • Wymarcie dynastii Piastów

 9. Cechy dzielnicy senioralnej

  • Niepodzielna

  • Niedziedziczna

  • Przechodzi w ręce najstarszego z rodzie

 10. Zadania seniora

  • Polityka zew.

  • Władza militarna nad braćmi (przeciwdziałanie konfliktom)

Historia Jagiellonów


 1. Czym jest Unia Personalna

  • Dwa państwa połączone osobą panującego

 2. Kiedy została zawarta unia polsko-litewska

  • 1385 w Krewie

 3. Czy w polskiej historii królem była kobieta

  • Jadwiga Andegawenka

 4. Czym jest przywilej

  • Ograniczenie władzy króla na rzecz poddanych

 5. Najważniejsze przywileje
  Koszycki

  1374

  Ludwik Węgierski

  Uwolnił on szlachte od płacenia

  wysokiego poradlna (szlachta 2gr łan,

  duchowieństwo 4gr łan)
  Jedleńsko-Krakowski

  1433

  Władysław Jagiełło

  Ograniczenie samowoli sądowniczej króla
  Nieszawski

  1454

  Kazimierz Jagielończyk

  Król nie zwołuje pospolitego ruszenia
  Statut Piotrkowskiego

  1492

  Jan Olbracht

  Chłop poddany szlachcica
  Konstytucja Nihil Novi

  1505

  Aleksander Jagielończyk

  Król nic nie może bez zgody szlachty

  Podjąć żadnej decyzji w państwie

 6. Który przywilej doprowadził do powstania Parlamentu

  • Nieszawski w 1454

 7. W którym roku były pierwsze obrady Sejmu Walnego

  • 1493

 8. Z ilu izb się składa polski parlament

  • 3 (senat, izba poselska, król)

 9. Jak nazywał się polski Parlament

  • Sejm Walny

 10. Jak nazywały się ustawy uchwalone przez parlament

  • Konstytucje i statuty

 11. Kiedy zlikwidowano państwo krzyżackie i co po nim zostało

  • 1525 – powstało świeckie państwo pruskie

 12. Przyczyny wojny z Moskwą

  • Wojny o Litwę

  • Spór o inflanty

 13. Andegawenowie i Jagiellonowie w porządku chronologicznym

  • Ludwik Węgierski

  • Jadwiga Andegawenka

  • Władysław Jagiełło

  • Władysław Warneńczyk

  • Kazimierz Jagiellończyk

  • Jan Olbracht

  • Aleksander Jagielończyk

  • Zygmunt Stary

  • Zygmunt II August

 14. Czym był ruch egzekucyjny

  • Organizacja szlachecka domagająca się od króla egzekucji (przestrzegania) praw

 15. Program ruchu egzekucyjnego

  • Zabranie osobom prywatnym królewszczyzn

  • ¼ dochodów na stałą armię

  • oddzielenie władzy kościelnej od państwowej

  • ograniczenie praw kościoła

  • stałe podatki

  • wzmocnienie się Unii polsko-litewskiej

 16. Czym jest Unia Realna

  • Dwa kraje połączone nie tylko osobą króla lecz urzędami i prawami

 17. Kiedy Polskę i Litwę połączyła Unia Realna

  • 1569 – w Lublinie

 18. Jakie instytucje były wspólne

  • Polityka zagraniczna

  • Sejm

  • prawa

 19. Jakie instytucje były oddzielne

  • Skarb

  • Wojsko

  • Urzędy

 20. Kiedy wymarła dynastia Jagiellonów

  • 1572 - Zygmunt August

Wolne elekcje

 1. Wymień chronologicznie wszystkich królów elekcyjnych

  • Henryk Walezy

  • Stefan Batory XVI wiek

  • Zugmunt III Waza

  • Władysław IV Waza

  • Jan Kazimierz Waza

  • Michał Korybut Wiśniowiecki

  • Jan III Sobieski XVII wiek

  • August II Mocny

  • August III Sas

  • Stanisław August Poniatowski XVIII wiek

 2. Czym były artykuły henrykowskie

  • Rodzaj polskiej konstytucji na którą musieli przysięgać wszyscy polscy królowie elekcyjni, nazwa pochodzi od pierwszego elekcyjnego króla Henryka Walezego

  • Królowie przysięgali przestrzegać: wolnej elekcji, tolerancji religijnej, przywilejów szlacheckich, regularnego zwoływania Sejmu co 2 lata

 3. Czym były Pacta Conventa

  • Osobiste zobowiązania każdego nowego króla elekcyjnego

 4. Najważniejsze wydarzenia XVII w

  • Wojny z Rosją o Ukrainę zakończone podziałem Ukrainy w 1667 w Andruszowie; za Jana Kazimierza. Ukraina zostaje podzielona na rosyjską z Kijowem i polską ze Lwowem

  • Wojny z Turcją – bohaterem tych wojen był Jan III Sobieski, który pokonał Turków pod Wiedniem w 1683

  • Wojny ze Szwecją – o panowanie nad Bałtykiem; ostatnią był Potop zakończony w 1660 pokojem w Oliwie, w którym Szwedzi wyrzekają się pretensji do polskiego terytorium (Jan Kazimierz)

 5. W którym roku doszło do połączenia Prus i Brandenburgii unią personalną

  • 1618 (za czasów panowania Zygmunta III Wazy)

 6. W którym roku Prusy przestały być lennem polskim

  • 1657 – na mocy traktatów Wawelsko-bydgoskich

 7. Kiedy elektor pruski uzyskał tytuł króla

  • 1701

 8. Jakie niekorzystne zmiany zaszły w polskim parlamencie w XVII

  • 1652 – poseł Władysław Sieciński po raz pierwszy zerwał sejm wypowiadając liberum veto

 9. Najważniejsze wydarzenia XVIII wieku

  • Rozbiory Polski: I – 1772 – Prusy, Rosja, Austria

II – 1793 – Prusy, Rosja

III – 1795 – Prusy, Rosja, Austria (likwidacja Polski)

- Sejm Wielki – 1788-1792 – próba reformy państwa

3.05.1791 – Konstytucja 3 Maja:  • zniesienie wolnej elekcji

  • zniesienie liberum veto

  • nadanie chłopom wolności osobistej i zamiana pańszczyzny na czynsz

 1. W jaki sposób Polacy próbowali uniezależnić się od sąsiadów i odzyskać prawdziwą suwerenność

  • Konfederacja Barska – 1768 – 1771 – nieudana próba uniezależnienia Polski od Rosji (przywódcą Kazimierz Pułaski)

  • Powstanie Kościuszkowskie – 1794 – zwycięstwo pod Racławicami gdzie wsławili się chłopi (Bartosz Głowacki)

  • Klęska powstania pod Maciejowicami

Odkrycia geograficzne i reformacja

 1. Przyczyny odkryć geograficznych:

  • Chęć odkrycia krótszej i tańszej drogi do Indii

  • Postęp techniczny, trzymasztowe okręty karawele, kompas, astrolabium

 1. Najważniejsze odkrycia i podboje:

  • 1492, 1493, 1498 – Krzysztof Kolumb dopływa do Ameryki w poszukiwaniu złota (Hiszpania, Henryk Żeglarz i syn Jan II)

  • 1497 – Vasco da Gama dopływa do Goa (Portugalia, Jan III)

  • 1499 – Amerigo Vespucci – nazywa Amerykę

  • 1519 – Kortez przybywa do Azteków

  • 1519-1520 – Ferdynand Magellan – podróż dokoła świata (Magellan ginie na Filipinach, kapitanem Sebastian Del Cano płynie do Afryki)

  • 1532-1535 – Francesco Pizzarro – odkrywa i niszczy Inków w Peru

 1. Jaka cywilizacja indiańska w Ameryce osiągnęła najwyższy szczebel rozwoju:

  • Majowie w Meksyku na półwyspie Jukatan

 1. Przyczyny reformacji:

  • Sprawa płatnych odpustów

 2. Zasady luteranizmu:

  • Do zbawienia potrzebna jest tylko wiara

  • Głową Kościoła jest król

  • Najwyższym autorytetem dla chrześcijanina jest Pismo Święte

 3. Zasady kalwinizmu:

  • Wiara w predestynację – każdy z góry jest skazany na potępienie lub na zbawienie

  • Obowiązuje jedna interpretacja Pisma Świętego

  • Kościół jest niezależny od władzy świeckiej (wręcz władza świecka jest zależna od Kościoła)

 4. Reforma kościoła katolickiego w XVI wieku:

  • Powstanie zakonu Jezuitów (Zakonu Najświętszego Serca Jezusowego, przez Ignacego Loyola) w 1540, który miał przeciwdziałać szerzeniu się reformacji

  • Powołanie św. Inkwizycji w 1542 przez Pawła III - palono heretyków na stosach

  • Stworzenie indeksu ksiąg zakazanych (zawierają np. „O obrotach sfer niebieskich” M. Kopernika)

- 1545 Sobór Trydencki (zwołany przez cesarza Karola V)

  • Reforma kalendarza (zamiast juliańskiego, który wyprzedzał czas słoneczny o 10 dni, wprowadzono gregoriański)

 1. Skutki reformacji:

  • Wojny religijne w Niemczech i Francji. We Francji zakończone edyktem nantejskim w 1598, wprowadzał tolerancję religijną w Niemczech. Zakończyły się dopiero po wojnie 30-letniej w 1648

  • Zerwanie Anglii z katolicyzmem (Henryk VIII)

 2. Co to jest absolutyzm

  • Król jest źródłem wszystkiego w państwie i stoi ponad prawem. Wprowadził to pojęcie Ludwik XVI we Francji

 3. Czym jest absolutyzm oświecony:

  • Katarzyna II (Rosja)

  • Fryderyk II (Prusy) }starali się wprowadzić w życie zasady filozofii oświeceniowej Bez naruszania

  • Maria Teresa (Austria) }swoich uprawnień

 4. Jakie nowe państwo powstało w XVIII

  • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 4 lipca 1776 roku – kolonie wydały Deklarację Niepodległości i rozpoczęły walkę o wolność z Anglią

  • 1787r – Stany Zjednoczone zatwierdziły pierwszą konstytucję

 5. Co to jest konstytucja:

  • Ustawa zasadnicza w której zawarte są podstawowe prawa obowiązujące w danym państwie

 6. Kogo się nazywa heretykiem:

  • Osobę, która występuje przeciwko oficjalnym dogmatom jakiejś religii

245. Najważniejsze poglądy filozofów oświeceniowych:

  • Trójpodział władzy - Władza powinna być podzielona na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą - Monteskiusz

  • Władza jest wynikiem umowy społecznej i pochodzi od ludu - Jean Jacques Rousseau


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna