Hrubieszów, dnia rPobieranie 24.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.21 Kb.
.....................................................                                              Hrubieszów, dnia ................. r.

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(stamp of the employer)                                                                                                            (place and date)

 
UMOWA O PRACĘ

(Work Contract)
zawarta w dniu ............

(signed on .............. 2006)

 

pomiędzy (between) Az. Agr. Bioorto s.n.c. - Loc. Posta dei Colli – 71011 Apricena (FG) Passalacqua Nino Emidio e C., Italy (Włochy)(official name and address of the employer)

reprezentowane przez (represented by)

(name and position of the person in charge to sign the contract on behalf of the employer)
a (and) Pan/Pani (Mr/Mrs/Ms) ................................................................................................
zamieszkały(a):..................................................................................................................

(name and address of the employee) (imię i nazwisko oraz adres pracownika)

 

na czas określony (for the time period given/ungiven) FOR 6 MONTHS – 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy 

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: Both parts determinate the following conditions of the contract:

 1. rodzaj umówionej pracy: (type of work/position) bracciante agricolo (farm worker) robotnik gospodarstwa rolnego – praca odbywa się w zakładzie produkcyjnym przy liniach produkcyjnych na których pracownicy myją, kroją oraz konfekcjonują wszystkie warzywa

THE JOB TAKES PLACE IN A FACTORY: THE WOMEN HAVE A WORK STATION ALONG SOME LINE OF WORK WHERE THEY WASH, CUT AND MAKE INTO A CONFECTION ALL THE VEGETABLES (BROCCOLI, FINOCCHIO, SALAD...)

 

b. miejsce wykonywania pracy (detailed place of work) Localita’ Posta dei colli – 71011 Apricena (FG) Italiac. wymiar czasu pracy (working hours) e.g. full time/part time for 50 / 80 (depend on the week) number of hours per week – 50/80 godzin w zależności od zapotrzebowania

d. wynagrodzenie za godzinę/na tydzień/miesiąc z podatkiem/po opodatkowaniu: (salary) 3 euro/hour (no tax); 4 euro/hour (with tax) Euro per hour/per week/month with tax/after taxe. inne warunki zatrudnienia w załączniku do umowy o pracę: (other working conditions)

 • Normatywny czas pracy wynosi: (the number of working hours per week is) 50/80 dzienny wymiar czasu pracy (number of working hours daily) 8/10/12 (depend on the work – zależy od zamówień) wymiar czasu pracy w sobotę (number or working hours on Saturday) 8/10/12 (depend on the work- zależy od zamówień) wymiar czasu pracy w niedzielę (number of working hours on Sunday) 8/10/12 (depend on the work - zależy od zamówień)

 • godziny pracy (working hours): od godz.(from what time) 7 a.m. do godz.(until what time) 18 p.m. Od godziny 7 do 18.

 • Pracownikowi przysługują następujące przerwy w pracy, które są wliczane/nie są wliczane do czasu pracy:(the employee receives the following breaks during the working hours which are counted into the working time/are not added to the working time) the breaks is of 1 hour (from 12 to 13); no pay it – przerwa 1 godzina od godziny 12 do 13 i nie wlicza się do czasu pracy.

 • Nadgodziny są płatne w sposób następujący (the overtime is paid in the following way): 3,50 euro (netto) Euro za godzinę/Euro per hour: Nadgodziną jest 11 i 12 godzina pracy w danym dniu. (The overtime is the 11th and the 12th hour of work on a given day.)

Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana do 15 dnia następnego miesiąca w siedzibie firmy, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy to w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. (the pay of the salary will be held until the 15th day of the next month at the employer's residence and if this day is a holiday the pay will be held on the previous day)

 • Wynagrodzenie wypłacane będzie do rąk własnych pracownika.

(The employee will receive to her own hands the pay.)

(the employee will sign her name on every working day so the number of working hours will be known)

 • Usprawiedliwienie nieobecności w pracy może być dokonane osobiście lub przez osobę upoważnioną. (the excuse of absence can be done personally or by other authorized person).

 • Pracodawca nie sporządza planu urlopów a dni udzielenia urlopu będą uzgadniane z pracownikiem. (the employer does not creat the holiday plan for the employees and every day off will be discussed with the employee)

 • Umowa na czas określony może być rozwiązana przez strony za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. (the contract for a given time period can be terminated only by a written notice delivered 30 days in advance by any party of the contract)

f. umowa o pracę obejmuje także warunki zakwaterowania (the work contract regulates also the accomodation conditions)

   1. pracodawca zapewnia mieszkanie (the employer provides the accomodation)

- 80 metrów kw . umeblowanego apartamentu (1 kuchnia z lodówka,kuchenka gazowa, zlew, szafka pod zlew, stół, krzesła, TV; 1 pokój sypialny z lóżkami, materacami i poduszkami; 1 łazienka); Od 8 do 10 kobiet w apartamencie;

- energia elektryczna; Jest wliczana w rachunki(1 euro). Nie ma limitów godzinnych.

- Woda nadająca sie do picia; Jest wliczana w rachunki(1 euro). Nie ma limitów.

- pobierana jest także opłata za wywóz śmieci; Jest wliczane w rachunki(1 euro). Nie ma limitów.

- do dyspozycji kobiet jest także bus 3 razy w tygodniu(na zakupy); Jest wliczany w rachunki(1 euro). W zależności od zapotrzebowania.

 • za gaz pobierana jest osobno oplata (w każdym apartamencie jest piecyk gazowy z licznikiem); Oplata za gaz jest pobierana pod koniec miesiąca, przy poborach. Rachunek uzależniony jest od ilości zużytego gazu w apartamencie, jest to podzielone na kobiety w nim mieszkające (w każdym apartamencie jest licznik pomiaru gazu).

g. Pracownik ponosić będzie następujące koszty zakwaterowania (the employee will cover the following accomodation costs)

1.energia elektryczna (electricity) 0 Euro za okres(for the time period) illimited (NOT for heating - za wyjątkiem ogrzewania) bez limitów. gaz (gas): Oplata za gaz jest pobierana pod koniec miesiąca, przy poborach. Rachunek uzależniony jest od ilości zużytego gazu w apartamencie, jest to podzielone na kobiety w nim mieszkające (w każdym apartamencie jest licznik pomiaru gazu).

2. wywóz śmieci (refuse collecting) 0 Euro za okres (for the time period) illimited – bez limitów   1. inne koszty (other costs): THE FIRST 30 HOURS WORKING WILL NOT BE PAID, BECAUSE IT IS A STAGE OF TRAINING (WORK LEARNING).


Pierwsze 30 godzin jest okresem szkolenia, za które nie będzie wypłacone wynagrodzenie.
h. Pracodawca nie ponosi kosztów przejazdu pracownika do Włoch. (the employer does not cover the employee's costs of travel to Italy)

2. Dzień rozpoczęcia pracy (the exact date of work beginning) 1/11/2006 for 50 people. (50 osób od 01 listopada 2006)


 Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałam i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie przyjmują do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

I hereby say, that I have received the copy of this contract and accept its terms of working conditions and the salary. I also accept the working regulations and I pledge to comply with the order and working discipline.Agencja Pośrednictwa Pracy (Employment Agency)

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE

ul. Partyzantów 16/3

22-500 Hrubieszów, Polska

tel. +48 84 696 4595

www.szkolajezykow.pl

Oświadczam, że informacje przekazane pracownikowi zostały przekazane przez pracodawcę, a ta umowa zawiera wszelkie informacje dotyczące warunków pracy, wynagrodzenia oraz kosztów pracy i zakwaterowania oraz innych kosztów ponoszonych przez pracownika.

I hereby certify, that all the information given to the employee come from the employer and this contract contains all the data concerning working conditions, salary and the accomodation costs and any other costs to be covered by the employee.

Oświadczam, że od pracownika nie zostały pobrane żadne koszty związane z rekrutacją.

I hereby certify, that the employee has not been charged with any costs concerning the recruitment process.


.....................................................                                     .....................................................( data i podpis pracownika) (pieczątka i podpis pracodawcy)

(date and employee's signature) (stamp and employer's signature)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna