I. 1 nazwa I adres: Klub Sportowy azs-awf gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj lubuskie, tel. 095 7279281, 508149087, faks 095 7279283Pobieranie 15.42 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.42 Kb.
Gorzów Wielkopolski: Dostawa łodzi wioślarskich

Numer ogłoszenia: 43724 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. , ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7279281, 508149087, faks 095 7279283.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie kultury fizycznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łodzi wioślarskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę łodzi wioślarskich II. Opis przedmiotu zamówienia ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówieniem objęte są dostawy łodzi wioślarskich planowane na 2009 rok Przedmiot zamówienia składa się z 4 zamówień częściowych, tj.: ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - dostawa dwójki kombinowanej Filippi 2x / 2- ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - dostawa dwóch jedynek wioślarskich 1x o wyporności 85-100 kg ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 3 - dostawa jedynki wioślarskiej 1x o wyporności 75-85 kg ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 4 - dostawa czwórki kombinowanej ze sternikiem 4x / 4+ Informacje szczegółowe: 1. Łodzie powinny być w stanie do natychmiastowego użycia oraz odpowiadać określonym standardom: - wykonanie z włókna węglowego, - muszą posiadać komplet / komplety odsadni w zależności od typu łodzi. 2. Oferent może zaproponować łódź używaną nr 1 lub 4. Zamawiający przeliczy cenę ofertową łodzi używanej mnożąc ją o wskaźnik 1,08 za każdy rok od daty produkcji. Łódź używana powinna być zdatna do natychmiastowego użytku, nie powinna wymagać prac remontowych. 3. Sprzęt powinien być dostarczony na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gorzowa Wlkp. Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty: 1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - w przypadku spółki cywilnej oświadczenie podpisują wszyscy wspólnicy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf-gorzow.edu.pl/zam_publiczne.html.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2009 godzina 12:00, miejsce: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa dwójki kombinowanej Filippi 2x / 2-.
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - sztuk 1 - rok produkcji nie starszy niż 2007 - odsadnie aluminiowe typu skrzydło - waga nie więcej niż 27 kg - wyporność 95-105 kg.

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa jedynek wioślarskich 1x o wyporności 85-100 kg.
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - sztuk 2 - kolor biały - odsadnie typu skrzydło - waga nie więcej niż 14 kg - powinny spełniać najnowsze normy FISA dotyczące niezatapialności łodzi - producentem powinna być firma rekomendowana przez FISA http://www.worldrowing.com/index.php?pageid=92.

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa jedynki wioślarskiej 1x o wyporności 75-85 kg.
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - sztuk 1 - kolor biały - odsadnie typu skrzydło - waga nie więcej niż 14 kg - powinny spełniać najnowsze normy FISA dotyczące niezatapialności łodzi - producentem powinna być firma rekomendowana przez FISA http://www.worldrowing.com/index.php?pageid=92.

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa czwórki kombinowanej ze sternikiem 4x / 4+.
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - sztuk 1 - rok produkcji nie starszy niż 1995 - wyporność 95-100 kg - kolor biały lub żółty - odsadnie aluminiowe.

* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.

* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna