I. 1 nazwa I adres: Uniwersytet Medyczny, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 2725937, faks 42 2725947Pobieranie 16.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.8 Kb.
Łódź: Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Agilent Technologies lub równoważnych
Numer ogłoszenia: 348372 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny , al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 2725937, faks 42 2725947.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Agilent Technologies lub równoważnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 AccuScript PfuUltra II RT-PCR Kit na 50 reakcji, nr. kat. 600184 lub równoważne. Op. 2 2 AccuScript PfuUltra II RT-PCR Kit na 50 reakcji, nr kat. 600184 lub równoważne. Op. 3 3 Brillant II SYBR Green QRT-PCR Master Mix, 1 Step na 400 reakcji, nr. kat. 600825 lub równoważne. Op. 1 4 Brillant II SYBR Green QRT-PCR Affinity Script MasterMix 2Step, nr. kat. 600834 lub równoważne. Op. 1 5 AffinityScript QPCR cDNA Synthesis Kit, nr. kat. 600559 lub równoważne. Op. 4 6 DNA 1000 kit, 1 op. - 25 płytek z odczynnikami, nr kat. 5067-1504 lub równoważne. Op. 1 7 RNA 6000 Nano kit, 1 op. - 25 płytek z odczynnikami, nr. kat. 5067-1511 lub równoważne. Op. 1 8 Small RNA kit, 1 op. - 25 plytek z odczynnikami, nr. kat. 506-1548 lub równoważne. Op. 1 9 Sure Print G3 Unrestricted miRNA 8x60k + usługowe wykonanie macierzy 1-kolorowej, nr. kat. G4872A lub równoważne. Szt. 1 10 AccuStript PfuUltra II RT-PCR kit Agilent, nr. kat. 600184 (50 reakcji) lub równoważne. Op. 2 11 Brilant III Ultra - Fast SYBR Green QPCR Master Mix (400 reakcji) nr kat. 600882 Op. 1 12 SurePrint G3 CGH microarray Bundle Op. 1 13 SurePrint G3 GX microarray Bundle Op. 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1. Podane w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku Nr 2 do SIWZ) nazwy odczynników określają wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na odczynniki równoważne. W przypadku złożenia oferty na odczynniki równoważne, Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w zakresie zamówienia o parametrach technicznych i standardach określonych w przedmiocie umowy pkt. III SIWZ oraz w załączniku Nr 2 do SIWZ. W powyższej sytuacji Zamawiający żąda od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru równoważnego (próbki muszą pozwolić na przeprowadzenie minimum 15 powtórzeń oznaczeń). Powyższe próbki zostaną zużyte do przeprowadzenia badania równoważności. Koszty z tym związane pokrywa wykonawca. Przedstawienie w ofercie odczynnika uznanego przez Zamawiającego za nierównoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 2. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca powinien wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zdecyduje o ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Katalog/cennik odczynników laboratoryjnych firmy Agilent Technologies lub równoważnych (forma elektroniczna lub pisemna).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Udzielony rabat od katalogowej ceny netto dotyczący Formularza Cenowego - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umed.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 w Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 20, 90-419 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4 w Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, III piętro, pok. 20, 90-419 Łódź.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
: ogloszenia
ogloszenia -> Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ogloszenia -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
ogloszenia -> Dostawa : odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego „5diff” oraz odczynników I części zużywalnych do analizatora hematologicznego abx micros sekcja I: zamawiająCY
ogloszenia -> Płyta główna
ogloszenia -> Dotyczy Konkursu ofert Badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne Rozstrzygnięcie
ogloszenia -> Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego
ogloszenia -> I. badania laboratoryjne

Pobieranie 16.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna