I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze OpracowaniaPobieranie 1.14 Mb.
Strona2/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Słownik pojęć i skrótów


 • AGC – Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r.

 • AGTC – Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r.

 • b.d. – brak danych

 • DŚU – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • DUL – Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji

 • EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 • KOPI – Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

 • KPP – Koncepcja Programowo-Przestrzenna

 • MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • MŚ – Ministerstwo Środowiska

 • MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

 • n.d. – nie dotyczy

 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

 • PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

 • PnB – Pozwolenie na Budowę

 • POIŚ – Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"

 • RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 • ROŚ – Raport o oddziaływaniu na środowisko

 • SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • STEŚ – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

 • SW – Studium Wykonalności

 • TEN-T – Transeuropejska Sieć Transportowa

 • WOKCh – Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego

 • WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • ZDM – Zarząd Dróg Miejskich

 • ZMID – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

 • ZP – zespół przystankowy

 • ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej
  1. Identyfikacja realizowanych i planowanych inwestycji w transport drogowy Obszaru Opracowania

W tym punkcie rozdziału I.10. opisane zostaną plany inwestycyjne dla dróg międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich oraz niektóre zadania realizowane przez powiaty i gminy z Obszaru Opracowania.


   1. Sieć dróg krajowych

Na terenie Obszaru Opracowania drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (poza terenem m.st. Warszawy). Ta jednostka odpowiada również za realizację zadań inwestycjach na ww. sieci drogowej.


 1. Inwestycje w trakcie realizacji:
 1. S-8 Konotopa – Prymasa Tysiąclecia (Trasa AK)
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa; miasto i gmina Ożarów Maz.; gmina Stare Babice

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3, Vp=80 km/h

Odcinek

węzeł „Konotopa” – węzeł „Prymasa Tysiąclecia”

Etap realizacji

 • wykonanie robót budowlanych

Cel

Realizowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej) ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A-2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa" z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" w Warszawie.

Koszt

2,171 mld zł

Źródła finansowania

 • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe

 • realizacja trzech węzłów drogowych, w tym jeden zespolony

 • realizacja przejazdów m.in.: w ciągu Powstańców Śląskich wraz obiektem pod trasę tramwajową, w ciągu ulic Gierdziejowskiego – Mory
 1. DK-50 Obwodnica Mszczonowa – Etap II
Nazwa zadania

Budowa II etapu obwodnicy miasta Mszczonowa o długości 6,3 km od wybudowanego węzła Mszczonów I do zmodernizowanego odcinka drogi krajowej Nr 50

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Mszczonów, gmina Radziejowice

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 1x2

Odcinek

węzeł „Mszczonów I” – włączenie w obecny ślad DK-50

Etap realizacji

 • rozpoczęcie robót budowlanych – 24.07.2009 r.

Cel

Wybudwana obwodnica będzie trasą jednojezdniową o parametrach drogi GP (ruchu głównego przyspieszonego) o ograniczonej dostępności. Połączenia z siecią istniejących dróg będzie możliwe tylko poprzez węzeł Mszczonów, węzeł Tarczyńska oraz skrzyżowanie łączące obwodnicę ze starym śladem drogi krajowej nr 50.
Dostęp do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie obwodnicy będzie zapewniony poprzez układ dróg lokalnych równoległych do drogi krajowej.

Koszt

68 mln zł

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe:

 • inwestycja jest kontynuacją Etapu I oddanego do użytku w 2004 r. 1. DK-50 Obwodnica Żyrardowa
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Informacje

Lokalizacja

gminy: Wiskitki, Radziejowice

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 1x2

Odcinek

skrzyżowanie z DP38137 – włączenie w obecny ślad DK-50 (wiadukt CMK)

Etap realizacji

 • rozpoczęcie robót budowlanych – do 20.08.2009 r.

 • podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych – 21.07.2009 r.

Cel

Obwodnica Żyrardowa o długości 15,1 km będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny gminy Wiskitki i Radziejowice, w powiecie żyrardowskim, po południowo-zachodniej stronie Żyrardowa. Zadaniem tego przedsięwzięcia jest wyprowadzanie ruchu tranzytowego, zwłaszcza o charakterze ciężkim z miasta Żyrardów.

Koszt

212 mln zł

Źródła finansowania

 • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • w ramach inwestycji zostanie wykonany wiadukt nad planowaną autostradą A-2 (węzeł „Wiskitki”)


 1. DK-61 Przebudowa ciągu ulic Warszawska – Zegrzyńska – Etap I
Nazwa zadania

Budowa wiaduktu północnego wraz z dojazdami zlokalizowanego w Legionowie

Informacje

Lokalizacja

miasto Legionowo

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

skrzyżowanie z ul. Jagielońską – skrzyżowanie z ul. POW (bez skrzyżowań)

Etap realizacji

 • wznowienie robót budowlanych – 13.07.2009 r.

Cel

Zdanie jest częścią przedsięwzięcia zwiększającego przepustowość obecnego ciągu DK-61

Koszt

86 mln zł

Źródła finansowania

 • Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe:

 • wraz z wiaduktem powstaje ciąg pieszo-rowerowy 1. DK-61 Obwodnica Serocka
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy Serocka w ciągu DK-61

Informacje

Lokalizacja

miasto i gmina Serock

Dane techniczne

droga klasy GP, przekrój 2x2

Odcinek

węzeł „Wojsk Łączności” – włącznie w obecną DK-61 w m. Klusek

Etap realizacji

 • podpisano umowę na budowę obwodnicy miasta Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 – 06.07.2009 r.

Cel

Przedsięwzięcie polega na budowie dwujezdniowej obwodnicy miasta Serocka długości 7 km o parametrach drogi GP (ruch główny przyspieszony) o ograniczonej dostępności, skrzyżowaniach bezkolizyjnych, przebudowie układu lokalnego oraz budowie dróg równoległych.

Koszt

139 mln zł

Źródła finansowania

 • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • odcinek między węzłami „Serock” i „Wierzbica” będzie wspólny z DK-62 1. Inwestycje przygotowywane
 1. A-2 gr. województwa mazowieckiego – Warszawa (Konotopa)
Nazwa zadania

Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (Konotopa)

Informacje

Lokalizacja

gminy: Wiskitki, Baranów, Jaktorów; miasta: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Pruszków, Piastów; miasta i gminy: Brwinów, Ożarów Mazowiecki)

Dane techniczne

droga klasy A, przekrój 2x2 (węzeł „Pruszków” – „Konotopa” 2x3 (doc. 2x3, 2x4), Vp=120 km/h

Odcinek

gr. województwa mazowieckiego – węzeł „Konotopa”

Etap realizacji

 • GDDKiA podpisała 28.09.2009 r. umowy na projekt i budowę 91 km odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa.

 • ogłoszono pięć przetargów na budowę autostrady A2 z Łodzi do Warszawy w systemie Projektuj i Buduj oraz na nadzór nad projektem i budową - 27.03.2009 r.

Cel

Planowanym przedsięwzięciem jest budowa drogi krajowej o klasie technicznej A - autostrada pomiędzy Łodzią i Warszawą: od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do węzła "Konotopa" (wraz z węzłem). Autostrada funkcjonować będzie jako płatna w zamkniętym systemie pobierania opłat. Powyższy odcinek stanowi element autostrady A-2 granica państwa - Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe

 • projekt zawiera rezerwę pod rozbudowę przekroju poprzecznego

 • odcinek bezpłatny autostrady znajdzie się między węzłami „Pruszków” i „Konotopa”

 • w gminie Brwinów zarezerwowany jest teren pod węzeł „Brwinów”, który nie będzie obecnie realizowany 1. A-2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego
Nazwa zadania

Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2 na parametrach autostrady na odcinku Choszczówka-węzeł „Ryczołek”

Informacje

Lokalizacja

gminy: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów; miasto Mińsk Mazowiecki, miasto i gmina Kałuszyn

Dane techniczne

droga klasy A, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=120 km/h

Odcinek

skrzyżowanie „Choszczówka Rudzka” (DK2( – węzeł „Ryczołek”

Etap realizacji

 • trwa procedura przetargowa: wybór nadzoru

 • podpisano umowę na budowę obwodnicy – 09.07.2009 r.

Cel

Projektowana obwodnica stanowi odcinek autostrady A2. Powstanie na wschód od Warszawy na odcinku Warszawa - Kukuryki (przejście graniczne z Białorusią). Celem etapowania polegającego na wydzieleniu obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia jest jak najszybsza realizacja tej trasy, co pozwoli przenieść ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego, przez które obecnie przejeżdża 26 tys. pojazdów na dobę, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.

Koszt

1 170,6 mln zł

Źródła finansowania

-Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe

 • na odcinku 400 m między trasą autostrady a skrzyżowaniem „Choszczówka Rudzka” powstanie tymczasowy łącznik o przekroju jednnoprzestrzennym

 • w ramach inwestycji powstaną trzy węzły drogowe, m.in. węzeł „Lotnisko” przy planowanym do przekształcenia lotnisku wojskowym 1. A-2 węzeł „Lubelska – gr. województwa mazowieckiego
Nazwa zadania

Budowa autostrady A2 na odcinku węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Informacje

Lokalizacja

gminy: Wiązowna, Halinów, Dębe Wielskie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Mrozy, Latowicz, Kałuszyn

Dane techniczne

droga klasy A, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=120 km/h

Odcinek

Węzeł „Lubelska” (bez węzła) - gr. województwa mazowieckiego

Etap realizacji

Cel

Autostrada A2 Warszawa – Kukuryki należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, której rozwój reguluje między innymi decyzja Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1692/96/WE)

Koszt

1 170,6 mln zł

Źródła finansowania

  • Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe

 • w ramach ROŚ przebadano cztery warianty i trzy podwarianty

 • realizację podzielona na dwa etapy: I Warszawa – Siedlce, II Siedlce – Kukuryki 1. S-2 Konotopa-Lotnisko (Południowa Obwodnica Warszawy - POW)
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Lotnisko"

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, gminy: Raszyn i Michałowice; miasto Piastów

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3 (2x5), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Konotopa” – węzeł „Lotnisko” (bez węzłów)

Etap realizacji

 • Oczekiwanie na uprawomocnienie się DŚU

 • ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych – 27.03.2009 r.

 • trwa weryfikacja projektu budowlanego przez Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

Cel

Trasa drogowa posiadać będzie dwie jezdnie o trzech pasach ruchu każda, które na odcinku Al. Jerozolimskie - Al. Krakowska zostaną uzupełnione o dodatkowe dwie jezdnie manewrowe po dwa pasy ruchu każda, zapewniające bezpieczny zjazd i wjazd na drogę w węzłach. Ruch drogowy na drodze i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny. Wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą. Na przecięciach z liniami kolejowymi powstaną wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

  • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe

 • w ramach zadania będą zrealizowane trzy węzły drogowe 1. S-2 Lotnisko - Puławska wraz z Trasą NS - S-79
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S2 (POW) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska" wraz z budową drogi ekspresowej S79 (N-S) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska"

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3, Vp=80 km/h

Odcinek

S-2 (POW) – węzeł „Lotnisko” – węzeł „Puławska”

S-79 (Trasa NS) – węzeł Lotnisko – węzeł „Marynarska”Etap realizacji

 • ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych – 30.05.2009 r.

 • zakończono podstawowe roboty przygotowawcze (odhumusowanie i wycinka drzew) – 28.02.2009 r.

Cel

W węźle "Konotopa" nowy wlot autostrady A2 do Warszawy będzie się rozgałęziać na m.in. trasę POW oraz drogę ekspresową nr S7/S8 stanowiącą przedłużenie zapewniając sprawne rozprowadzenie ruchu z autostrady do południowych dzielnic Warszawy. Budowę Południowej obwodnicy Warszawy podzielono na trzy odcinki, które będą realizowane niezależnie.

Środkowy odcinek trasy POW od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej będą pełnić rolę dojazdu do lotniska MPL OkęcieKoszt

1, 122 – 1,943 mld zł

Źródła finansowania

 • współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe

 • w ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Wirażowej oraz wiadukt na linią kolejową w ciągu ul. Poleczki
 1. Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna