I. 10. Identyfikacja obecnie realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych z zakresu systemu transportowego oraz określenie ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie tego systemu na Obszarze OpracowaniaPobieranie 1.14 Mb.
Strona3/21
Data27.04.2016
Rozmiar1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

S-2 Puławska – Lubelska - POW
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, gmina Wiązowna

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3 most - 2x4), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Puławska” – węzeł „Lubelska”

Etap realizacji

 • trwa postępowanie odwoławcze w sprawie Postanowienia uzgadniającego Ministra Środowiska - uchylenie Postanowienia MŚ przez WSA - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie rozpatruje

Cel

Wschodni odcinek planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy połączy dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi, za wyjątkiem tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę, gdzie przewidziano przekrój 2 x 4. Najważniejszymi obiektami inżynierskimi są na tym odcinku tunel pod Ursynowem długości ponad 2600 m, przeprawa przez Wisłę oraz estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe

 • zadanie na liście rezerwowej w rządowym „Programie budowy dróg krajowych na lata 2008 - 2012"

 • tunel długości 2650 m przechodzący pod I linią metra

 • most drogowy przez rzekę Wisłę, przekrój 2x4 – ok. 1000 m długości 1. S-7 Płońsk – Czosnów
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

Informacje

Lokalizacja

miasto Nowy Dwór Mazowiecki; gminy: Zakroczym, Czosnów

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Siedlin” (bez węzła) – węzeł „Czosnów” (bez węzła)

Etap realizacji

 • przygotowanie STEŚ – Etap I i Etap II

 • wybór przez KOPI wariantu 2

 • złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – 09.07.2009 r.

Cel

Odcinek od Czosnowa do Ostrzykowizny, o długości 14 km spełnia nawet normy dla dróg ekspresowych. Na pozostałym odcinku droga jest klasy głównej ruchu przyspieszonego z kolizyjnymi skrzyżowaniami i zjazdami w jednym poziomie. Trasa ta, wraz z nowym mostem przez Wisłę w Zakroczymiu (dł. 530 m.), była realizowana na przełomie lat 80-tych i 90-tych ub. wieku. Technologie i normy stosowane w owym czasie nie odpowiadały normom stosowanym obecnie dla ruchu ciężkiego. Gwałtowny wzrost natężenia ruchu na drodze, jaki nastąpił po 1989 roku, a zwłaszcza ruchu pojazdów ciężarowych, doprowadziły do znacznych zniszczeń nawierzchni i powstania kolein. Obecny stan nawierzchni na trasie uniemożliwia prawidłowe odwodnienie i stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe

 • w projekcie jest zawarty nowy węzeł drogowy w ciągu planowanego przebiegu DK-62

 • wariant 2 zawiera możliwość rozbudowy mostu na rzece Wiśle pod przekroju 2x3 1. S-7 Czosnów – Warszawa
Nazwa zadania

Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska odcinek Czosnów - Warszawa

Informacje

Lokalizacja

gmina Czosnów, miasto i gmina Łomianki, m.st. Warszawa

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3, Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Czosnów” – węzeł „NS”

Etap realizacji

 • ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej – 14.05.2009 r.

 • decyzja środowiskowa wg. wariantu II – 06.05.2009 r. (przy wariancie rekomendowanym IIB)

Cel

Budowa nowego odcinka pozwoli na:

  • stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,

  • dostosowanie przekroju drogi i nawierzchni do prognozowanego ruchu,

  • zapewnienie osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.

  • ułatwienie dojazdu mieszkańców gmin sąsiadujących z Warszawą do miasta,

  • stworzy alternatywny wylot drogi krajowej z Warszawy w kierunku Gdańska.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe

 • brak bezpośredniego powiązania ciągu Trasy Mostu Północnego – Nowo-Lazurowej z drogą S-7 1. S-7 Warszawa – Grójec (Trasa NS)
Nazwa zadania

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, gminy: Raszyn, Lesznowola, Tarczyn, miasta i gminy: Piaseczno, Grójec

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Lotnisko” (bez węzła) – węzeł „Grójec” (bez węzła)

Etap realizacji

 • dyrektor GDOŚ uchylił decyzję środowiskową – 10.07.2009 r.

 • ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej – 19.03.2009 r.

 • postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej wykonalności dla Wariantu II – 29.04.2009 r.

Cel

Celem zadania inwestycyjnego jest:

 • wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum Warszawy, a w konsekwencji usprawnienie ruchu

 • w centrum miasta;

 • skrócenie czasu przejazdu przez centrum Warszawy oraz w kierunku miejscowości

 • zlokalizowanych na południe od Warszawy;

 • pośrednio - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe

 • wykonanie węzła drogowego „Lesznowola” pod nowy przebieg DW-721

 • analizowano Wariant IV po śladzie rezerwy pod planowaną autostradę A-7
 1. S-8 Radziejowice – gr. województwa mazowieckiego
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice

Informacje

Lokalizacja

gmina Radziejowice, miasto Mszczonów

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Radziejowice” (bez węzła) – gr. województwa mazowieckiego

Etap realizacji

 • przygotowaniu materiały do wniosku o pozwolenie na budowę

 • ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych – 30.05.2009 r.

Cel

Projektowana droga ma na celu usprawnienie istniejącego ruchu, ma również ułatwić tranzytowy ruch pojazdów z ominięciem odcinków miejskich. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia spowoduje poprawę obsługi ruchu tranzytowego, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe

 • na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do linii PKP w roku 2006 została wykonana przebudowa korony drogi do docelowego przekroju z dostosowaniem nośności do obciążenia 115 kN/oś oraz przebudowa odwodnienia

 • w rejonie węzła „Mszczonów” zostanie dokonana tylko wymiana warstwy ścieralnej jezdni głównych 1. S-8 węzeł „Radziejowice”
Nazwa zadania

Budowa węzła Radziejowice w ciągu drogi krajowej nr 8

Informacje

Lokalizacja

gmina Radziejowice

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 (doc. 2x3), Vp=100 km/h

Odcinek

węzeł „Radziejowice”

Etap realizacji

 • złożono wniosek o pozwolenie na budowę (PnB) - 08.07.2009 r.

 • ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie robót budowlanych – 30.05.2009 r.

Cel

Planowana przebudowa drogi Nr 8 (objazdu Radziejowic) na odcinku 1,7 km, ma na celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej i zakłada ograniczenie jej dostępności - krzyżowanie się dróg tylko w węzłach. Obecnie w miejscu opracowania istnieje skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 579.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

 • Krajowy Fundusz Drogowy

Informacje dodatkowe

 • realizowany będzie wariant III – węzeł WB,

 • droga wojewódzką (DW-579) zostanie przebudowana (budowa ronda, ciągów pieszych, wymiana nawierzchni). 1. S-8 Wolica-Radziejowice
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. nr 721 w Wolicy

Informacje

Lokalizacja

gminy: Nadarzyn, Żabia Wola, Radziejowice

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x2 (doc. 2x3)

Odcinek

węzeł „Paszków” – węzeł „Radziejowice” (bez węzła)

Etap realizacji

 • w opracowaniu raport o oddziaływaniu na środowisko

 • złożono wniosek do RDOŚ o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – 19.06.2009r.

 • postanowienie RDOŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – 24.06.2009 r.

Cel

Zakres inwestycji przewiduje podniesienie klasy technicznej istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego, rozwiązanie problemu odwodnienia drogi nr 8, wprowadzenie zabezpieczeń w zakresie ochrony środowiska. Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej przewidziano budowę węzłów, przejazdów, kładek dla pieszych, przejść dla dzikich zwierząt oraz budowę Miejsc Obsługi Podróżnych.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

b.d.

Informacje dodatkowe

 • KOPI zarekomendowała wariant 1A – 2x2, doc. 2x3, z korektą łuków poziomych (z wyłączeniem Nadarzyna)

 • w ramach inwestycji planowane są do realizacji trzy węzły drogowe 1. S-8 Wolica-Salomea (Trasa Salomea-Wolica)
Nazwa zadania

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa; gminy: Raszyn, Michałowice, Nadarzyn

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3 (2x2/2x4), Vp=100 km/h (70 km/h między węzłami „Opacz” i „Salomea”)

Odcinek

węzeł „Paszków” – węzeł „Salomea” wraz z łącznikiem do węzła „Magdalenka”

Etap realizacji

 • WSA uchylił decyzję o ustaleniu lokalizacji dla odcinka zlokalizowanego poza granicami m. st. Warszawy – 22.05.2009r.

 • unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane – 07.07.2009r.

Cel

Trasa Salomea-Wolica stanowić będzie łącznik pomiędzy drogą ekspresową S8. DK7 i Południową Obwodnicą Warszawy (S2), a miejskim układem komunikacyjnym Warszawy. Będzie to nowy wylot na Katowice i Kraków, którego głównym zadaniem będzie odciążenie Al. Krakowskiej, Raszyna i Janek.

Koszt

ok. 579 mln zł

Źródła finansowania

współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ)

Informacje dodatkowe

 • w ramach zadania nie ma budowy węzła „Opacz”

 • między węzłami „Salomea” i „Opacz” powstanie miejska trasa ekspresowa

 • projekt węzła „Salomea” zawiera wylot na ul. Nowo-Lazurową i jest skorelowany w kwestii rozkładu potoków ruchu z projektem węzła „Kleszczowa” 1. S-8 Prymasa Tysiąclecia-Piłsudskiego (Trasa AK) – Etap I
Nazwa zadania

Dostosowaniu drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasto Marki

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3, Vp=70 km/h

Odcinek

węzeł „Modlińska” – węzeł „Piłsudskiego” – Etap I

Etap realizacji

 • wydano pozwolenie na budowę – 01.07.2009 r.

 • trwają postępowania przetargowe: wybór wykonawcy robót dla I etapu i wybór nadzoru

Cel

W stanie istniejącym Trasa Armii Krajowej nie spełnia wymogów drogi ekspresowej, powoduje duże utrudnienia w ruchu, co roku zmniejsza się jej przepustowość, przy jednoczesnym narastaniu natężenia ruchu pojazdów. Niepodejmowanie przedsięwzięcia, poza narastającymi utrudnieniami dla ruchu pojazdów, oznacza, również, że nie zostaną uzupełnione braki w zakresie urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych z ochroną warunków życia ludzi. Dotyczy to zwłaszcza ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczających spływy opadowe z analizowanej drogi.

Koszt

1,571 mld zł – 8,68 mln zł

Źródła finansowania

współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ)

Informacje dodatkowe:

 • budowa brakujących obiektów między węzłami „ Modlińska” i „Łabiszyńska”;

 • przygotowanie węzła „Piłsudskiego” do podłączenia dróg S-18 i S-17; 1. S-8 Prymasa Tysiąclecia – Piłsudskiego (Trasa AK) – Etap II
Nazwa zadania

Dostosowaniu drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

Informacje

Lokalizacja

m.st. Warszawa, miasto Marki

Dane techniczne

droga klasy S, przekrój 2x3 (2x5), Vp=70 km/h

Odcinek

węzeł „Prymasa Tysiąclecia” – węzeł „Modlińska” – Etap II

Etap realizacji

wydano pozwolenie na budowę – 01.07.2009 r.

Cel

W stanie istniejącym Trasa Armii Krajowej nie spełnia wymogów drogi ekspresowej, powoduje duże utrudnienia w ruchu, co roku zmniejsza się jej przepustowość, przy jednoczesnym narastaniu natężenia ruchu pojazdów. Niepodejmowanie przedsięwzięcia, poza narastającymi utrudnieniami dla ruchu pojazdów, oznacza, również, że nie zostaną uzupełnione braki w zakresie urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych z ochroną warunków życia ludzi. Dotyczy to zwłaszcza ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczających spływy opadowe z analizowanej drogi.

Koszt

b.d.

Źródła finansowania

współfinansowanie w ramach POIŚ

Informacje dodatkowe:

 • ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – wrzesień 2009

 • rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od oddania do użytku Trasy Mostu Północnego odc. węzeł „Pułkowa” – węzeł „Modlińska”


Pobieranie 1.14 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna