I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 0.64 Mb.
Strona1/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ZSROW Fundacji „PRYM” dla obszaru gmin: Parzęczew, Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca.Spis treści

I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki
odpowiedzialnej za realizację strategii. 3


II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZSROW). 15

II.1. Charakterystyka obszaru. 15

II.1.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne. 15

II.1.2. Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe. 18

II.1.3. Uwarunkowania kulturowe. 23

II.1.4. Uwarunkowania historyczne. 25

II.2. Potencjał demograficzny i gospodarczy.
28

II.2.1. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW. 28

II.2.2. Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej. 34

II.2.2.1. Infrastruktura społeczna. 34

II.2.2.2. Infrastruktura techniczna. 36


II.3. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW. 38III. Aktualnie wdrażane inicjatywy/ projekty na obszarze ZSROW. 39

IV. Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW.
42


V. Planowane zadania w ramach ZSROW. 43


V.1. Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW. 43

V.2. Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych. 46

V.3. Partnerstwo. 48

V.4. Sposób finansowania ZSROW. 49

VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu. 50

VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata 2004 - 2006). 51

VIII. Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW. 52

IX. Informacja o załącznikach. 53

IX. Spis tabel i rysunków. 54
I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) jako jednostki
odpowiedzialnej za realizację strategii.


Podczas ostatniej dekady sposoby wsparcia rozwoju na obszarach wiejskich Unii Europejskiej przybrały wyraźnie nowy kierunek, wykorzystując lokalne zaangażowanie oraz kładąc nacisk na kreowanie nowych sposobów współpracy. Jednym z efektów tych zmian jest Program LEADER, którego głównym zadaniem jest inicjowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi. Nazwę (czytaj lider) tworzą pierwsze litery francuskich słów: „Laisons Entre Actions de Development de l’Economie Rural” - Związki Pomiędzy Działaniami na rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi.

W Polsce LEADER wdrażany jest jako Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” pn. Pilotażowy Program Leader+. Realizacja tego działania ma przygotować społeczności wiejskie do wdrażania podejścia LEADER poprzez tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.


Podejście LEADER jest podejściem specyficznym w rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ włącza do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów publicznych, społecznych i ekonomicznych. Lokalne oddolne podejście pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej dopasowanych kierunków rozwoju oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
LEADER polega na oddolnym podejściu do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszaru oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby (ludzkie, naturalne, kulturowe itp.), wiedzę i umiejętności przedstawicieli 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą partnerstwo trójsektorowe, czyli tzw. Lokalną Grupę Działania, która samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.
Takie podejście wzmacnia spójność podejmowania lokalnie decyzji, podnosi jakość zarządzania i przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich a także skłania do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionu.
Te wszystkie elementy z pewnością będą sprzyjać lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków z funduszy pomocowych i w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc pracy i zwiększenia różnorodności gospodarczej obszarów wiejskich.
A. Nazwa LGD: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
B. Status prawny LGD: osoba prawna – Fundacja
C. Data rejestracji w sądzie: 23.12.2005r.
D. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów: reguluje Statut Fundacji “PRYM”. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) lub w inny znaczący sposób będą wspomagać działalność Fundacji mogą otrzymać tytuł Partnera Fundacji. Tytuł Partnera ma charakter osobisty i przyznaje go Rada. Partner może wchodzić w skład Rady. Pozostali członkowie Rady są powoływani przez Radę na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem poniższych przepisów. Partner wyznacza do Rady swojego przedstawiciela. Warunkiem członkostwa Partnera lub przedstawiciela Partnera w Radzie jest złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze pracy w Radzie. Członkostwo Partnera albo przedstawiciela Partnera w Radzie wygasa w skutek:

1) śmierci,

2) pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie,

3) odwołania, 1. złożenia przez Partnera oświadczenia o odwołaniu przedstawiciela.

Partner albo przedstawiciel Partnera jest powoływany do Rady przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów składu Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Członek Rady będący Partnerem albo przedstawicielem Partnera jest odwoływany ze składu Rady przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów składu Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Nowi partnerzy będą pozyskiwani poprzez aktywne działania Fundacji na rzecz społeczności lokalnej tj.:

1. stałe komunikowanie się z mieszkańcami poprzez lokalne i regionalne media w celu przekazania informacji o możliwościach podjęcia współpracy w ramach realizacji ZSROW; odpowiedzialni za ten zakres działalności LGD są: członek Zarządu ds. Komunikacji społecznej,

2. bieżącą współpracę z rolnikami, przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz formalnymi i nieformalnymi grupami mieszkańców w celu opracowania projektów i wniosków o dofinansowanie ich działalności z różnych źródeł zewnętrznych; odpowiedzialni za ten zakres działalności LGD są: Prezes Zarządu ds. Funduszy pomocowych i członek Zarządu ds. Współpracy z przedsiębiorcami,

3. wspólne realizowanie przedsięwzięć kulturalnych; odpowiedzialny za ten zakres działalności LGD jest członek Zarządu ds. Kultury,

4. wspólne organizowanie imprez i wydarzeń promocyjnych; odpowiedzialny za ten zakres działalności LGD jest członek Zarządu ds. Promocji obszaru,
5. współpracę przy opracowywaniu wszelkich dokumentacji, analiz, ekspertyz i opracowań, aby planowane projekty, szczególnie inwestycyjne, spełniły oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców; odpowiedzialni za ten zakres działalności LGD jest dwóch członków Zarządu ds. Wdrażania projektów,
6. współpracę z formalnymi i nieformalnymi grupami dzieci i młodzieży w celu stworzenia obszaru, gdzie będą chcieli dalej żyć i pracować; odpowiedzialny za ten zakres działalności LGD jest członek Zarządu ds. Współpracy z dziećmi i młodzieżą,
7. zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz kultywowania tradycji i produktów regionalnych; odpowiedzialny za ten zakres działalności LGD jest członek Zarządu ds. Kultywowania tradycji i produktów regionalnych,

8. nawiązywanie współpracy z LGD zarówno w kraju, jak i w UE w celu nabycia doświadczeń we wdrażaniu ZSROW oraz nawiązania kontaktów biznesowych; odpowiedzialny za ten zakres działałności LGD jest Członek Zarządu ds. Współpracy regionalnej i międzynarodowej.Rysunek 1. Struktura Zarządu Fundacji "PRYM" (na dzień 1.06.2006r.).


PREZES ZARZĄDU

ds. Funduszy pomocowych


WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Współpracy regionalnej i międzynarodowej


Sekretarz Zarządu
ds. Wdrażania projektów


Członek Zarządu
ds. Komunikacji społecznej


Członek Zarządu
ds. Kultywowania tradycji i produktów regionalnych


Członek Zarządu
ds. Współpracy
z dziećmi i młodzieżą


Członek Zarządu
ds. Wdrażania projektów


Członek Zarządu
ds. Współpracy
z przedsiębiorcami

Członek Zarządu
ds. Kultury


Członek Zarządu
ds. Promocji obszaru

Źródło: Opracowanie własne.
Aby nasza LGD odniosła lokalny i regionalny sukces niezbędne jest pozyskanie partnerów ze wszystkich lokalnych środowisk, a szczególnie rolników i przedsiębiorców. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie poprzez rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz osi Leader w latach 2007 - 2013. Inicjowanie współpracy odbywać się będzie przy pełnym zaangażowaniu wszystkich członków Rady i Zarządu oraz pracowników Fundacji.


Członkami Zarządu są: 6 kobiet i 4 mężczyzn. To co nas łączy zarówno na poziomie partnerów, jak i członków Rady i Zarządu Fundacji to przede wszystkim:

- wzajemne zaufanie,

- chęć współpracy,

- pozytywne nastawienie,

- właściwa komunikacja,

- jasne reguły,

- zaangażowanie lokalnych grup i osób,

- wspólna wizja i cele rozwoju,

- silne, ale nie dominujące przywództwo,

- jasna, spójna strategia oparta na lokalnych potrzebach,

- podobne problemy.

Bez tych cech i umiejętności powstanie Fundacji ani opracowanie niniejszej Strategii nie byłoby możliwe. Fundacja jest otwarta na lokalną społeczność i wszystkie działające na jej obszarze organizacje i instytucje.


E. Potencjał administracyjny LGD: Nasza Lokalna Grupa Działania posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi.
Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczyli w:
 • wyjeździe studyjnym do Turyngii w Niemczech w celu nawiązania współpracy w ramach Programu Leader+ z trzema Lokalnymi Grupami Działania: „Saale – Orla”, „Zeulenroda”, „Hildburghausen / Sonnenberg” w dniach 25 – 27.05.2006r.,

 • Warsztatach nt. wdrażania Programu LEADER we Włoszech zorganizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniach 18 – 19.05.2006r.,

 • Konferencji „Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi – II Ogólnopolskie Spotkanie Grup LEADER” zorganizowanej przez Fundację „Fundusz Współpracy” i FAPA w Warszawie
  w dniach 15 – 16.05.2006r.,

 • Konferencji „Program Leader w Rozwoju Obszarów Wiejskich – doświadczenia Hiszpanii” w Warszawie w dniu 27.04.2006r.,

 • Szkoleniu „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” zorganizowanym
  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w W-wie w dn. 8 – 10.03.2006r.,

 • Spotkaniu informacyjno – szkoleniowym nt. „Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność LGD” zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Małopolskim Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych i Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie w dniach 24 – 25.02.2006r.,

 • Konferencji „Sieć Leader+ w Polsce i w Unii Europejskiej – dotychczasowe doświadczenia współpracy krajowej i międzynarodowej” zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kantor Polska Sp. z o.o. w W-wie w dn. 19.12.2005r.,

 • Konferencji Międzynarodowej „Przyszłość obszarów wiejskich w Europie” zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Krakowie w dniach 29 - 30.11.2005r.,

 • Szkoleniu „Aspekty prawne oraz zagadnienia finansowe działalności Lokalnych Grup Działania” zorganizowanym przez Kantor Polska Sp. z o.o. w okresie 14.11 – 16.12.2005r.,

 • Warsztatach „Metodologia budowy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich” zorganizowanych przez Kantor Polska Sp. z o.o. w okresie 14.11 – 16.12.2005r.,

 • Konferencji „LEADER dla przyszłości polskiej wsi” zorganizowanej przez Fundację „Fundusz Współpracy” w Falentach w dniach 16 – 17.11.2005r.,

 • wyjazdach studyjnych do LAG LEADER+ „Kyjovske Slovacko” na południowych Morawach oraz „Auland Carnuntum” w Austrii zorganizowanym przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju we Wrocławiu w dniach 7 – 9.11.2005r.,

 • „European Cooperation Fair” zorganizowanym przez Leader+ Observatory w Brukseli w dniach 27 – 28.06.2005r.,

 • Szkoleniu „Praktyczne funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej instytucji oraz procedury związane z pozyskiwaniem dostępnych środków wspólnotowych” na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jacka Saryusz – Wolskiego zorganizowanym w siedzibach Parlamentu, Komisji i Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 19 - 24.06.2005r.,

 • Leader+ European Seminar „New know - how and new technologies in rural areas: competitiveness and regional economic growth” zorganizowanym przez Leader+ Observatory w Kauhajoki w Finlandii w dniach 7 – 9.04.2005r.


Charakterystyka partnerów społeczno – gospodarczych Fundacji “PRYM”:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie: Numer KRS: 0000198522; działa od 1918r.;

liczy 74 członków, w tym 39 czynnych; cele statutowe: • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
  w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,

 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,

 • wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.


Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice: Numer KRS: 0000210562; działa od 2004r.; liczy 30 członków; cele statutowe:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności gminy Wartkowice,

 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

 • pomoc osobom niepełnosprawnym,

 • budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,

 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.


Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej: Numer KRS: 0000185605; działa od 2000r.; liczy 25 członków; cele statutowe:

 • podejmowanie wszelkiego rodzaju działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród rolników oraz stworzenia wizerunku gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować, i w której można wypocząć w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych,

 • popieranie rozwoju agrobiznesu na terenie działania Stowarzyszenia,

 • zbieranie informacji na temat form agrobiznesu w gminach polskich i zagranicznych

 • propagowanie zgromadzonych doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia,

 • popieranie rozwoju kultury ludowej szczególnie związanej z rejonem działania
  Stowarzyszenia,

 • prowadzenie działalności reklamującej walory klimatyczne i kulturalne regionu,

 • gromadzenie danych na temat istniejących możliwości rozwoju bazy agroturystycznej
  regionu,

 • prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej nt. możliwości wypoczynkowo –
  rekreacyjnych regionu,

 • informowanie członków Stowarzyszenia o możliwościach pozyskania kredytów na cele
  restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz aktywne starania o uzyskanie jak
  najkorzystniejszych warunków przy zawieraniu umów kredytowych,

 • stworzenie warunków stymulujących tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu
  w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości.


Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej: Numer KRS: 0000208029; działa od 2003r.; liczy 151 członków w tym 5–ciu mężczyzn, 42 członków mieszka w mieście, pozostali mieszkają na wsi; do stowarzyszenia należą mieszkańcy wszystkich gmin powiatu łęczyckiego, najliczniejszą grupę stanowią członkowie z gminy Łęczyca (73 osoby); cele statutowe:

 • tworzenie szans rozwoju, kształcenia, zdobywania wiedzy, pracy kobiet mieszkających
  na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców,

 • integracja środowisk wiejskich i miejskich,

 • działania zmierzające w kierunku równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi,

 • kultywowanie tradycji ludowych i dziedzictwa narodowego,

 • promowanie regionu oraz Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturalno – oświatowych, wystawienniczych i targowych,

 • pobudzanie przedsiębiorczości wśród gospodyń wiejskich, emerytów i rencistów,

 • inicjowanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rodzin najuboższych
  i niepełnosprawnych,

 • profilaktyka zdrowotna oraz krzewienia zainteresowań ekologicznym stylem życia.


Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi: Numer KRS: 0000223356; na terenie LGD działa od 1983r.; liczy 32 członków; cele statutowe: Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec władz oraz współpraca z reprezentacją pracobiorców w rozwiązywaniu problemów nurtujących zakłady pracy m.in. przez:

 • prowadzenie rokowań w sporach zbiorowych, zawieranie umów i innych porozumień,

 • prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków, reprezentowanie członków przed organami sprawiedliwości i organami administracji,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,

 • prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,

 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularno – naukowej,

 • prowadzenie badań rynku, ekspertyz, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków.


Izba Lecznictwa Polskiego: Numer KRS:0000158045; na terenie LGD działa od 2003r.; liczy 86 członków; cele statutowe: Ochrona praw i prezentowanie interesów pracodawców ochrony zdrowia
w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności:

 • reprezentowanie i popieranie interesów zrzeszonych w niej członków w kontaktach
  z Parlamentem RP, z Rządem, samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego oraz innymi instytucjami kształtującymi politykę zdrowotną,

 • oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów instytucji oraz osób prawnych i fiz. prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia,

 • kształtowanie zasad etyki prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia,

 • gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących jednostek ochrony zdrowia,

 • podnoszenie poziomu wiedzy menadżerów i pracowników ochrony zdrowia.

Tak reprezentatywny Zarząd naszej Lokalnej Grupy Działania zapewnia szeroki udział mieszkańców w procesie wdrażania Strategii.


Zarząd Fundacji bogaty jest w doświadczenia z realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Członkowie Zarządu ukończyli szkolenia i kursy z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, posiadają wykształcenie rolnicze, ukończone studia wyższe, co pozwoli im na odpowiedzialne zarządzanie projektem stanowiącym przedmiot wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu II Działania 2.7. Pilotażowy Program Leader+.
Punktem wyjścia dla działań Fundacji jest identyfikacja potrzeb. Odbywać się ona będzie w sposób formalny lub nieformalny, poprzez regularne spotkania, seminaria i imprezy. W lokalnych mediach publikowane będą informacje nt. realizacji ZSROW. Kiedy zostanie zidentyfikowana potrzeba, powstaje projekt, w którego realizację angażuje się zespół projektowy i grupa robocza. Dzięki temu, że członkowie grupy roboczej są jednocześnie członkami zarządów swoich własnych organizacji, wszystkie odpowiednie grupy społeczne są zaangażowane w realizację projektu. Projekty są również sankcjonowane i wspierane przez zaangażowanie w proces decyzyjny członków Zarządu Fundacji.
Na dzień 15 czerwca 2006r. w Fundacji zatrudnione są 2 osoby: Kierownik Biura Fundacji w osobie Prezesa Zarządu oraz Główna Księgowa. W trakcie realizacji poszczególnych projektów planuje się wzrost zatrudnienia w zależności od potrzeb. Zarząd oraz pracownicy Fundacji pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu i wdrożeniu projektów poprzez kontakt z różnymi autorytetami posiadającymi określoną wiedzę i kompetencje.
Prawidłowym przeprowadzeniem procedur przetargowych zajmie się specjalista ds. zamówień publicznych. Rozliczeniem finansowym projektów i zadań zajmie się Główna Księgowa.

Przy projektach i zadaniach dofinansowanych z funduszy UE Fundacja zobowiązana jest do monitorowania i raportowania z realizacji projektu okresowo (co najmniej raz na kwartał), rocznie i na koniec realizacji. Raporty są przedkładane odpowiedniej dla danego działania Instytucji Pośredniczącej. Przygotowywaniem raportów zajmą się odpowiednio koordynatorzy poszczególnych projektów. W ramach projektu zaplanowanego w II Schemacie PPL+ niezbędne jest zatrudnienie koordynatora projektu, którym nie będzie żaden z członków Zarządu.Rysunek 2. Struktura organizacyjna Biura Fundacji "PRYM".

: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna