I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich


VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionuPobieranie 0.64 Mb.
Strona14/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu.

Cele ZSROW zbiegają się z celami zawartymi w sferze ekonomicznej i społecznej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w następujących priorytetach: Obszary wiejskie, Rynek pracy, Wizerunek, Tożsamość regionalna, Ochrona środowiska, Społeczeństwo informacyjne i Społeczeństwo obywatelskie. Spójność wyraża się w następujących celach:

 • tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy, inwestowania i życia mieszkańców poprzez: I.1. rozwój ekoturystyki w tym m.in.: tworzenie i utrzymanie sieci szlaków pieszych, rowerowych, konnych i motocyklowych, budowę zbiorników wodnych; I.2. rozwój turystyki kwalifikowanej; I.4. działania marketingowe dla obszaru LGD: stworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz Punktów Informacji Turystycznej, stworzenie systemu promocji działań kulturalnych.

 • umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem poprzez: I.3. zachowanie dziedzictwa kulturowego: tworzenie i utrzymanie skansenów wsi polskiej, wzmacnianie tradycji kulturowych.

 • podniesienie poziomu aktywności społecznej poprzez: II.1. rozwój infrastruktury społecznej: tworzenie ośrodków rehabilitacji, poradni sportowych, centrów kultury i sportu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez: II.2. rozwój infrastruktury ochrony środowiska: podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, modernizację i budowę systemów zaopatrzenia w wodę, podejmowanie działań w celu budowy i modernizacji sieci energetycznej i gazowej; II.4. podniesienie dostępności komunikacji transportowej.

mmmmmmmmmmmmmmmmm

 • budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez: II.3. podniesienie dostępności komunikacji internetowej: upowszechnienie dostępu do Internetu mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom, integrację i usprawnienie działań administracji publicznej.

 • trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez: II.5. poprawę konkurencyjności obszaru i prowadzenia działalności gospodarczej: wspieranie innowacyjnych kierunków działalności gospodarczej, rozwój WSPÓLNEJ MARKI “SMAK WSI”, upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych.

 • podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa poprzez: II.5. tworzenie centrów informacji i promocji zatrudnienia, aktywizację osób bezrobotnych, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i prowadzenie wspólnej polityki promocji przedsiębiorczości.Cele oraz kierunki działań zapisane w ZSROW są zgodne ze: • Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2000 - 2006
  (Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXIII/286/2000 z dnia 26 września 2000r.)

 • Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020
  (Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr LI/856/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.)

 • Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyckiego na lata 2004 – 2014
  (Uchwała Nr XVII/135/2004 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 czerwca 2004r.)

 • Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2005 – 2006
  (Uchwała Nr XXVIII/241/2004 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 września 2004r.)

 • Strategią Rozwoju Powiatu Poddębickiego do 2006 r.
  (Uchwała Nr XVI/110/2000 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 2 listopada 2000r.)

 • Strategią Promocji Gospodarczej Powiatu Poddębickiego do 2006r.
  (Uchwała Nr XVI/111/2000 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 2 listopada 2000r.)

 • Strategią Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2004 – 2009
  (Uchwała Nr XXII/188/04 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 17 czerwca 2004r.)

 • Strategią Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 – 2013
  (Uchwała Nr XLI/349/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 stycznia 2006 r.)

 • Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Zgierz
  (Uchwała Nr XXII/215/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 sierpnia 2004r.)

 • Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Wartkowice
  (Uchwała Nr XXIV/115/04 Rady Gminy Wartkowice z dnia 24 czerwca 2004r.)

 • Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dalików (Uchwała Nr 107/04 Rady Gminy Dalików z dnia 30 czerwca 2004r.)

 • Strategia Rozwoju Gminy Dalików (Uchwała Nr 57/99 Rady Gminy Dalików z dnia 24 września 1999r.)

 • Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Łęczyca
  (Uchwała Nr XXI/112/2004 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 września 2004r.)

 • Wojewódzki Program Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego (Uchwała Nr XIII/148/2003 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2003r.)

 • Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zgierskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą do roku 2011 (Uchwała Nr XXII/166/2004 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 luty 2004r.)

 • Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łęczyckiego na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 (Uchwała Nr XIX/144/2004 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 29 września 2004r.)

 • Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poddębickiego na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 (Uchwała Nr XVII/81/2004 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 12 luty 2004r.)

 • Programem Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Parzęczew na lata 2004 – 2012 (Uchwała Nr XXIII/297/04 Rady Gminy w Parzęczewie z 20 lipca 2004)

 • Gminnym Programem Ochrony Środowiska dla gminy Zgierz
  (Uchwała Nr XII/211/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 sierpnia 2004r.)

 • Programem Ochrony Środowiska dla gminy Wartkowice
  (Uchwała Nr XXXV/178/05 Rady Gminy Wartkowice z dnia 31 maja 2005r.)

 • Programem Ochrony Środowiska dla gminy Dalików
  (Uchwała Nr 159/05 Rady Gminy Dalików z dnia 30 czerwca 2005r.)

 • Programem Ochrony Środowiska dla gminy Łęczyca na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 –2011 (Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady Gminy w Łęczycy z 26 listopada 2004r.)

 • Strategią Gminy Wartkowice (Uchwała Nr XL/151/97 Rady Gminy Wartkowice z 24.06.97r.)

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  (Uchwała Nr XXXVII/175/2001 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 maja 2001r.)

 • Planem Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wartkowice (Uchwała Nr IX/47/03 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 maja 2003r.)

 • Programem Bzura 2004 – 2015,

 • Programem Regionalnym Warta (Uchwała Sejmiku Woj. Łódzkiego z dnia 28 maja 2002r.)

 • Koncepcja Gospodarki Ściekowej dla Gminy Wartkowice
  (Uchwała Nr XIII/67/99 Rady Gminy Wartkowice z dnia 25 sierpnia 1999r.)

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XVI/149/99 Rady Gminy Zgierz z dnia 2 grudnia 1999r.)

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików (Uchwała Nr 201/02 Rady Gminy Dalików z dnia 28.06.2002r.)

 • Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Dalików na lata 2006 - 2009 (Uchwała Nr 190/06 Rady Gminy Dalików
  z 23.02.2006r.)

 • Program Zwodociągowania Gminy Dalików (Uchwała Nr 50/03 Rady Gminy Dalików
  z 30.06.2003r.)VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata 2004 - 2006).

Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych NPR:  • wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB poprzez poprawę konkurencyjności obszarów wiejskich, przez: I.1. rozwój ekoturystyki (zagospodarowanie terenów wokół istniejących zbiorników wodnych); I.2. rozwój turystyki kwalifikowanej (tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej); I.4. działania marketingowe dla obszaru LGD (stworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Punktów Informacji Turystycznej), II.5. wspieranie innowacyjnych kierunków działalności gospodarczej, prowadzenie wspólnej polityki promocji przedsiębiorczości.
  • zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, poprzez: I.2. rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, nowe miejsca pracy powstaną w tworzonych bazach noclegowych i punktach gastronomicznych; I.4. tworzenie Punktów Informacji Turystycznej; II.5. poprawa konkurencyjności obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej, Tworzenie Centrów Informacji i Promocji Zatrudnienia, rozwój działalności Agroinkubatora Przedsiębiorczości w Parzęczewie na terenie LGD.

  • rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, poprzez: II.3., II.4. zwiększenie dostępności komunikacji internetowej i transportowej wpłynie na wzrost poziomu wykształcenia lokalnej ludności; II.5. udzielanie pomocy szkoleniowo – doradczej rolnikom, domownikom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą; pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i aktywizacja osób bezrobotnych.
  • włączanie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej poprzez: II.1. rozwój infrastruktury społecznej; II.3. modernizację sieci telefonicznej, udostępnienie dostępu do Internetu mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, utworzenie Lokalnego Systemu Medialnego opartego na Portalu Internetowym LGD; II.4. podniesienie dostępności komunikacji transportowej – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, w tym parkingów i chodników.
  • intensyfikacja procesu zwiększania w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii, społeczeństwa informacyjnego, poprzez: I.2. wzrost zatrudnienia w usługach około turystycznych, modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno – turystycznej; II.3. podniesienie dostępności komunikacji internetowej, modernizacje sieci telefonicznej; II.5. rozwój rolnictwa ekologicznego i technologii społeczeństwa informacyjnego, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz wspieranie innowacyjnych kierunków działalności gospodarczej.
  • wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce, poprzez: I.1. rozwój ekoturystyki; I.2. rozwój turystyki kwalifikowanej; I.3. zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tradycji kulturowych; II.1. rozwój infrastruktury społecznej: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie centrów kultury i sportu, wspomaganie działalności klubów sportowych, ośrodków rehabilitacji oraz poprawę konkurencyjności obszaru.


VIII. Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW.

Podczas badań społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Parzęczew, na pytanie: W jaki sposób chciał(a)by się Pan(i) dowiadywać o tym, co się dzieje w gminie? 31% ankietowanych mieszkańców odpowiedziało że z artykułów publikowanych w lokalnej prasie, 23% - z ogłoszeń umieszczanych na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy, 21% od radnych i sołtysów podczas wiejskich spotkań, a 10% z sołeckich tablic informacyjnych. W związku z powyższym informacje o projekcie i jego efektach oraz o ZSROW upowszechniane będą m.in. poprzez:

 • zapowiedź realizacji projektu będzie miała miejsce na sesjach poszczególnych Rad Gmin oraz w regionalnej i lokalnej prasie,

 • materiały informacyjne (plakaty, ulotki) wywieszane na:

  • tablicach informacyjnych Urzędów Gmin,

  • tablicach sołeckich zamieszczonych we wszystkich sołectwach objętych projektem

  • tablicach gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: placówki oświatowe, Gminne Ośrodki Zdrowia, instytucje kultury,

 • artykuły w lokalnej i regionalnej prasie,

 • informacje w gminnych i powiatowych serwisach internetowych,

 • stronę internetową Fundacji,

 • strony internetowe partnerów Fundacji,

 • punkt informacyjny w siedzibie Fundacji

 • Punkt Informacji Turystycznej w Parzęczewie,

 • Gminne Centra Informacji w Topoli Królewskiej i Parzęczewie.

Adresatami powyższch działań są: mieszkańcy LGD 35.512 osób: w tym 160 sołtysów, 75 radnych; przedstawiciele sektora społeczno – gospodarczego - 250 osób; mieszkańcy woj. łódzkiego, szczególnie powiatów: zgierskiego, łęczyckiego i poddębickiego - 262.827 osób.Wskaźniki monitorowania:

 • liczba osób biorących udział w projektach Fundacji wynikających ze ZSROW,

 • liczba zrealizowanych projektów zgodnych ze ZSROW,

 • liczba nowych partnerów Fundacji.

Projekt realizowany w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+ będzie upowszechniany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130/30 z 31.05.2000r.). Podczas kampanii promocyjno – informacyjnej projektu będzie eksponowane: logo, godło i flaga Unii Europejskiej, logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz logo SPO „Restrukturyzacja i modernizacja...” oraz logo FAPA. Ponadto przez cały okres realizacji projektu upowszechniana będzie informacja o tym, ze projekt ten jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i z budżetu państwa.


Za informowanie o wdrażaniu ZSROW i jej promocję odpowiedzialni będą: członek Zarządu ds. komunikacji społecznej, członek Zarządu ds. Promocji obszaru oraz koordynator projektu w II Schemacie PPL+ przy pełnym zaangażowaniu wszystkich członków Rady i Zarządu oraz pracowników Fundacji.


IX. Informacja o załącznikach.

L.p.

Nazwa załącznika

Liczba załączników

1.

Streszczenie ZSROW.

1

2.

Matryca logiczna projektu pn. „Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami: Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca”.

1

3.

Szczegółowy opis zrealizowanych działań w ramach projektu pn. „Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami: Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca”.

1

4.

Listy uczestników spotkań szkoleniowo - informacyjnych z radnymi i sołtysami w dniach 18-19 sierpnia 2005 r.

5

5.

Listy uczestników warsztatów z przedstawicielami lokalnych środowisk sektora społeczno - gospodarczego w dniach 26 - 27.08.2005r. i 07 - 08.09.2005 r.

10

6.


Listy uczestników spotkania, podczas którego zostały wypracowane kierunki rozwoju obszaru objętego projektem w dniach 30.09.2005 r. i 07.10.2005 r.

5

7.


Listy uczestników konferencji, podczas której przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ZSROW w dniu 26.11.2005r.

6IX. Spis tabel i rysunków.

Tabela 1. Doświadczenie i kwalifikacje członków Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM". 8

Tabela 2. Doświadczenia podmiotów delegujących. 11

Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące gmin. 15

Tabela 4. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych na terenie LGD. 17

Tabela 5. Charakterystyka zbiorników geotermalnych na terenie LGD. 19

Tabela 6. Rzeki płynące przez obszar LGD. 20

Tabela 7. Zbiorniki wodne na terenie LGD. 21

Tabela 8. Podstawowe dane LGD. 28

Tabela 9. Liczba ludności LGD w latach 2000 - 2004. 29

Tabela 10. Struktura wieku LGD pod względem płci. 29

Tabela 11. Stopa bezrobocia na terenie LGD. 30

Tabela 12. Poziom zatrudnienia na terenie LGD. 31

Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych, w tym MŚP, na obszarze LGD. 33

Tabela 14. Struktura głównych branż działalności gospodarczej. 33

Tabela 15. Infrastruktura około turystyczna na terenie LGD. 34

Tabela 16. Układ drogowy na terenie LGD. 36

Tabela 17. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie LGD. 37

Tabela 18. Liczba gosp. domowych posiadających telefony stacjonarne w LGD. 38

Tabela 19. Analiza SWOT obszaru realizacji ZSROW. 42

Tabela 20. Plan finansowy ZSROW. 49Rysunek 1. Struktura Zarządu Fundacji "PRYM" (na dzień 1.06.2006r.). 4

Rysunek 2. Struktura organizacyjna Biura Fundacji "PRYM". 7

Rysunek 3. Schemat wdrażania ZSROW. 15

Rysunek 4. Przybliżone odległości do największych miast w Polsce. 16

Rysunek 5. Obszar LGD. 16

Rysunek 6. Mapa województwa łódzkiego z zaznaczonym obszarem LGD. 17

Rysunek 7. Struktura gruntów w gospodaratwach rolnych na terenie LGD. 18

Rysunek 8. Udział użytków rolnych objętych ONW w stosunku 18

Rysunek 9. Struktura użytków rolnych wg klas bonitacyjnych na obszarze LGD. 19


Rysunek 10. Główne rzeki na terenie LGD. 21


Rysunek 11. Strój łęczycki oraz rzeźba Diabła Boruty. 23

Rysunek 12. Ziemia Łęczycka w granicach XV wieku. 26

Rysunek 13. Akt króla Zygmunta I Starego konfirmujący przywilej króla Wł. Jagiełły. 27

Rysunek 14. Skarb Parzęczewski. 27

Rysunek 15. Struktura demograficzna obszaru LGD. 30

Rysunek 16. Logo Wspólnej Marki "Smak Wsi". 32

Rysunek 17. Struktura wykształcenia na obszarze LGD. 34

Rysunek 18. Położenia LGD a układ komunikacyjny. 361 Podmiotem delegującym są partnerzy publiczni i społeczno-gospodarczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

2 Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnioroczne mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w PLN 10 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 10 mln Euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnioroczne mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w PLN 50 mln Euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 43 mln Euro.Nie uważa się odpowiednio za małego lub średniego przedsiębiorcę, w którym przedsiębiorcy inni niż mali lub średni, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 • 25% i więcej wkład udziałów lub akcji;

 • prawa do 25% udziału w zysku;

 • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna