I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 0.64 Mb.
Strona2/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

KIEROWNIK BIURA

Prezes Zarządu
Główna Księgowa


Koordynator projektu


w ramach II Schematu PPL+

Obsługa prawna

Specjalista ds.
Zamówień publicznych

Doradca
ds. Funduszy pomocowychŹródło: Opracowanie własne.
Poprzez jawne działanie, otwartość na informacje, uwagi i rady Zarząd i Rada Fundacji starają się pozyskać przychylność i akceptację społeczności LAG-u dla podejmowanych działań.
Siedziba Fundacji znajduje się obecnie w budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie przy ul. Południowej 1. Docelowo od listopada 2006r. sekretariat Fundacji znajdować się będzie w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej. Budynek Centrum jest obecnie w trakcie remontu i rozbudowy w ramach realizacji projektu pn. „Multikulturalne miejsce spotkań w Centrum Odnowy wsi w Parzęczewie” – projekt uzyskał dofinansowanie z EFOiGR i Promesę Ministra Kultury w ramach SPO „Restrukturyzacja...”, Działanie 2.3 „Odnowa wsi...”. Centrum będzie wykorzystywane również jako baza lokalowa dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju wsi. W Centrum o pow. 502m2 znajdą się pomieszczenia niezbędne do prowadzenia cyklicznych zajęć dla mieszkańców wsi, a w szczególności: pomieszczenia dla instruktorów zajęć oraz warsztatów plastycznych, muzycznych, fotograficznych, tanecznych, historycznych, literackich i teatralnych; zaplecze kuchenne do prowadzenia kursów kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz do przygotowywania potraw regionalnych np. na pokazy regionalne; pracowania komputerowa przeznaczona na Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (wyposażenie pracowni w 20 stanowisk komputerowych oraz podłączenie do szerokopasmowego Internetu zostanie zrealizowane w ramach ZPORR przy dofinansowaniu z EFRR). W Centrum znajdować się będzie również sala widowiskowo – konferencyjna o pow. 260m2, która będzie wykorzystywana m.in. do prowadzenia stałych zajęć kulturalnych i szkoleniowych dla mieszkańców wsi oraz organizowania widowisk obrzędowych i cyklicznych imprez kulturalnych i okolicznościowych. W przyszłości zostałby tu również zorganizowany Punkt Informacji Turystycznej. Budynek Centrum będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Centrum Odnowy Wsi będzie oferować cały wachlarz możliwości. Będzie to centrum kultury i aktywności lokalnej, w którym miejscowi artyści będą występować w różnorakich formach przedstawiających ich pracę.

Tabela 1. Doświadczenie i kwalifikacje członków Zarządu Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM".

L.p.

Imię
i nazwisko


osoby wskazanej

Podmiot delegujący1

Adres zamieszkania, telefon, e-mail

Zakres odpowie-dzialności w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.Jolanta Pęgowska

Gmina Parzęczew


ul. Ozorkowska 24


95-045 Parzęczew

tel. 042 718 60 95

jolanta.pegowska@parzeczew.pl

Prezes Zarządu


Koordyna-tor wszystkich działań podejmo-wanych przez LGD

a w szczegól-ności ds. Funduszy Pomoco-wych
2000r. – 2003r. UG w Parzęczewie inspektor ds. restrukturyzacji rolnictwa i promocji gminy

2003r. – 2004r. UG w Parzęczewie inspektor ds. promocji gminy i funduszy pomocowych
Wdrażanie i koordynacja projektów realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i Phare 2001
2004r. - do teraz kierownik Referatu Funduszy Europejskich
w UG w Parzęczewie
Przygotowywanie i wdrażanie projektów realizowanych w ramach ZPORR (ERDF, EFS) oraz SPO “Restrukturyzacja....”, Działania: Obszary wiejskie, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Rozwój umiejętności powiązany
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Pilotażowy Program Leader+
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2004 – 2009, Planu Rozwoju wsi Parzęczew, w trakcie przygotowywanie Planów Rozwoju wsi Orła, Opole i Śniatowa.

Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Łódzki, Kierunek: Zarządzanie


i marketing
Szkolenia z zakresu:
- “Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”,

- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego


Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD,
- “Leaderatorium – Platforma Internetowa”,

- “Przyszłość UE z polskiej perspektywy”,


- “Zamówienia i pomoc publiczna w EFS”,
- “Produkt turystyczny Łodzi i regionu w teorii i w praktyce”,

- 16 dniowe szkolenie w zakresie: przygotowania i zarządzania


projektami, opracowywania studiów wykonalności i oceny
oddziaływania na środowisko, procedur zamówień publicznych,

- “Nowe źródła finansowania Inwestycji - Mechanizm Finansowy EOG


oraz Norweski Mechanizm Finansowy”,

- “Realizacja projektów kulturalnych współfinansowanych ze środków


SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora...””,

- “Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków EFRR


w ramach ZPORR”,

- “Monitoring i raportowanie w ramach tworzonych i realizowanych


projektów inwestycyjnych”,

- “Fundusze strukturalne dla samorządów”,

- “Leader+ jako sposób realizacji ZSROW”,

- “Nabywanie umiejętności wykorzystania pomocy przedakcesyjnej


i kredytowej dotyczącej przygotowania planów dział. gospodarczej”,

- “Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych i Zarządzanie EFS”,

- “Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych UE”

- “EFS jako instrument walki z bezrobociem”,

- “Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich”,

- “Przygotowanie gmin do wykorzystania środków EFRR”.

- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.


2.
Bogusława Szczecińska

Gmina Zgierzul. Różana 2

95-100 Zgierz

tel. 042 716 25 15 bszczecinska@


gmina.zgierz.pl


Wice Prezes Zarządu


Członek Zarządu
ds. Współpra-cy regionalnej i między-narodowej

1979r. – 1998r. ZPB Boruta Zgierz koordynator ds. przygotowania inwestycji, kierownik Wydziału Zaopatrzenia i Magazynów


1998r. – 2003r. Sekretarz Miasta Zgierza
2003r. – do teraz UG w Zgierzu, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju oraz Spraw Administracyjnych, Inspektor ds. Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy
Przygotowywanie i wdrażanie projektów realizowanych w ramach ZPORR oraz SPO “Restrukturyzacja....”, Działania: Obszary wiejskie, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Pilotażowy Program Leader+,

w ramach Programu Komisji Europejskiej Town Twinning,

w ramach Inicjatywy Equal

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zgierz na lata 2004 – 2006, Planu Rozwoju wsi Dzierżązna, przygotowanie Planu Rozwoju wsi Rosanów, Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006 – 2013.

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Łódzki, Kierunek: Zarządzanie i marketing, Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim


Szkolenia z zakresu:
- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego
Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD,

- “Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty i EFRR”,

- 16 dniowy cykl szkoleniowy dla pracowników administracji publicznej
w zakresie: przygotowanie i zarządzanie projektami, opracowanie
studiów wykonalności, opracowanie oceny oddziaływania na
środowisko, procedury zamówień publicznych.

- “Fundusze strukturalne dla samorządów”,

- “Procesy oceny i wyboru projektów w ramach ZPORR”,
- “Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego”, - “Fundusze Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce”,

- “Pisanie wniosku o finansowanie inwestycji - analizy finansowe


i ekonomiczne” , - “Studium wykonalności projektów inwestycyjnych”, - “Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, - “System zamówień publicznych”.


3.
Tomasz Kuźniak

Gmina DalikówDomaniewek 3

99-205 Dalików

tel. 043 678 04 23 ugdalikow@wp.pl
Sekretarz Zarządu

Członek Zarządu
ds. Realizacji inwestycji


2004r. - referent ds. obsługi wniosków o dopłaty obszarowe


w ARiMR w Poddębicach
2004r. do teraz - podinspektor ds. inwestycji w UG w Dalikowie
Przygotowywanie i wdrażanie projektów realizowanych w ramach ZPORR oraz SPO “Restrukturyzacja....”, Działania: Obszary wiejskie, Pilotażowy Program Leader+.


Wykształcenie wyższe – Politechnika Łódzka, Kierunek: Zarządzanie


i Inżynieria Produkcji.
Szkolenia z zakresu:
- Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- Wypełnianie wniosków o wpis do ewidencji producentów,


- Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,

- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego


Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD,

- Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,


- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.4.
Agnieszka Tomaszewska

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemienie-wieKrzemieniew 39

99-205 Dalików

tel. 043 678 02 58
Członek Zarządu ds. Współ-pracy


z dziećmi
i młodzieżą

2001r. do teraz - nauczyciel w-f


i gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół w Domaniewie i w Zespole Szkół w Dalikowie

Wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe.

Wykształcenie: wyższe - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Kierunek: Kompozycji i Teorii Muzyki w zakresie muzykoterapii w rehabilitacji, Studia Podyplomowe Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne na Uniwersytecie Łódzkim.


Szkolenia z zakresu:
- Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków
ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego
Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD,
- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.


5.Robert Małolepszy

Gmina Łęczyca


Borki 46A

99-100 Łęczyca

tel: 024 388 21 17

ugleczyca @interia.pl

Członek Zarządu

ds. Realizacji inwestycji

1990r. – 2003r. inspektor


ds. Inwestycji w UM w Łęczycy

2002r. – 2003r. pełnomocnik Burmistrza ds. utworzenia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łęczycy


2003r. - 2005r. inspektor ds. Obsługi Technicznej Gminy
w Urzędzie Gminy w Łęczycy
2005r. do teraz Zastępca Wójta Gminy Łęczyca
Przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi, NFOŚiGW w W-wie, Fundacji Polsko-Niemieckiej „Pojednanie”, UKFiS w Warszawie, Programu SAPARD, Banku Światowego.
Organizacja szkolenia dla mieszkańców gminy Łęczyca nt. „Współfinansowanie zadań w gminie ze środków UE - zasady pozyskiwania środków oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach ZPORR“.
1990r. do teraz Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Łęczycy

Wykształcenie wyższe - Politechnika Łódzka, Kierunek: Inżynieria Środowiska


Szkolenia z zakresu:
- “Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego”,

- “Nowe źródła finansowania inwestycji – Mechanizm Finansowy EOG


oraz Norweski Mechanizm Finansowy”,

- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł


finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.

6.Maria Cieślak

Stowarzy-szenie Kobiet Ziemi Łeczyckiej


ul. ZWM 1/56

99-100 Łęczyca

tel: 024 721 40 26

kobiety1@op8.pl

Członek Zarządu ds. Kultywowania tradycji

i

produktów regional-nych


1968r. - 1973r. koordynator obsługi rolnictwa w GS „Samopomoc Chłopska”


1973r. - 1981r. instruktor Wiejskiego Gospodarstwa Domowego w UG w Łęczycy

1981r. - 1988r. starszy specjalista ds. gospodarstwa domowego


w ODR w Płocku
1988r. - 2003r. stanowisko
ds. Wiejskiego Gosp. Domowego w ODR w Brartoszewicach

Wykształcenie średnie – Technikum Ogrodnictwa


Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej to organizacja, która działa
w celu kultywowania tradycji ludowych i promowania regionu oraz Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturalno - oświatowych, wystawienniczych
i targowych.
Stowarzyszenie od kilku lat organizuje imprezy, podczas których promuje lokalne tradycje i potrawy. W 2005r. zorganizowano już
V Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej, w którym wzięły udział gospodynie z 10 gmin powiatu łęczyckiego, zgierskiego i kutnowskiego. Stowarzyszenie było także organizatorem IV Pokazu Twórczości Artystycznej Gospodyń.
Szkolenia z zakresu:

- “Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcia projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny”,  • “Instruktorka gospodarstwa domowego”.

7.Janusz Gołygowski

Regionalny Związek Pracoda-wców,


Izba Lecznictwa Polskiego

Florentynów 7B

95-045 Parzęczew

tel. 042 684 87 22

ciesc@wp.pl


Członek Zarządu ds. Współpra-cy z przedsię-biorcami


1994r. do teraz wiceprezes Zarządu Regionalnego Zwiazku Pracodawców w Łodzi


2003r. do teraz przewodniczący Rady Nadzorczej w Izbie Lecznictwa Polskiego
od 1994r. prezes Zarządu Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej w Łodzi
2000r. do teraz członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Wdrażanie i realizacja projektów


w ramach ZPORR, EFS, Działania 2.1. i 2.3. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Wdrażanie i realizacja projektu
w ramach SPO “Rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006”
Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

w PUP: “Jak uruchomić działalność gospodarczą”, “Finanse w małej firmie”, “Jak uruchomić stronę www”.


2002r. do teraz prowadzenie staży absolwenckich dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Łódzki, Kierunek: Administracja


Szkolenia z zakresu:

- “Rola i zadania organów zatrudnienia w realizacji programów na rzecz


promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
osób bezrobotnych”,

- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł


finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.


8.Janusz Tarnowiecki

Stowarzy-szenie Rozwoju

i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

ul. Plac Kościuszki 7

99–220 Wartkowice

tel. 043 678-50-28


Członek Zarządu


ds. Promocji

1967r. - 1970r. asystent

w Zakładzie Nematologii Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
1970r. - 1972r. inspektor

ds. zaopatrzenia ogrodniczego, okręg Łódź - Centrala Spółdzielni Ogrodniczych w Łodzi


1972r. - 1975r. inspektor ds. bydła w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
1976r. - 1977r. wiceprezes Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej
1981r. - 1986r. dyrektor Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

1986r. - 1999r. prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

w Pełczyskach
Organizowanie wojewódzkich wystaw bydła.
Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz wniosków o dopłaty obszarowe.
Udział w przygotowaniach Festynu „Żyjmy zdrowo na sportowo” skierowanego dla społeczności
z terenu gminy Wartkowice.
Obecnie jest rencistą, wspiera działalność Stowarzyszenia.


Wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie, Kierunek: Rolny


Szkolenia z zakresu:
- “Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

9.Sylwia Sikora

Gmina WartkowiceBiała Góra 39

99–220 Wartkowice

tel. 043 678 51 05

wartkowice@bipjst.pl

Członek Zarządu ds. Komunika-cji społecznej


2002r. do teraz podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Wartkowicach


Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz wniosków o dopłaty obszarowe
Udział w przygotowaniu projektu
w ramach z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja ....” Działanie 2.3. “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Wykształcenie wyższe - studia inżynierskie na Akademii Rolniczej


w Poznaniu, Kierunek: Inżynieria Środowiska, obecnie studia magisterskie uzupełniające na Politechnice Łódzkiej, Kierunek: Inżynieria Środowiska
Szkolenia z zakresu:
- “LEADER+ jako sposób realizacji Zintegrowanych Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich”,

- Wypełnianie wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych,

- Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności obszarowych,

- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego


Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD,

- "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł


finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji”.

10.Barbara Polasińska

Stowarzy-szenie Agroturysty-czne Ziemi Zgierskiej


Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 87,

95-100 Zgierz

tel. 042 717 84 66

gokdzierzazna@xl.wp.pl

Członek Zarządu ds. Kultury


1989r. - 2000r. instruktor kulturalno – oświatowy w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Zgierz z/s w Białej,


2000r. – 2002r. kierownik Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczyn. w Dzierżąznej
2002r. - p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Białej,
2003 r. do teraz dyrektor GOK

w Dzierżąznej,


od 2000r. do teraz Członek Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej
Udział w przygotowaniu projektu
w ramach z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja ....” Działanie 2.3. Odnowa wsi ....


Wykształcenie wyższe – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


w Warszawie, Kierunek: Rolnictwo, Studia podyplomowe: Zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium turystyki na Uniwersytecie Łódzkim, Studium Prawno - Samorządowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Szkolenia z zakresu:
- „Doradca – Konsultant Rolny”,

- “Prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej”,

- „Prowadzenie działalności agroturystycznej”,

- Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów Schematu I Pilotażowego


Programu Leader+
w zakresie: metodologia budowy ZSROW, aspekty
prawne oraz zagadnienia finansowe działalności LGD.

Fundacja posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków UE, zarówno z funduszy przedakcesyjnych np. Phare, SAPARD, jak i funduszy strukturalnych np. EFRR, EFOiGR, EFS oraz innych środków pomocowych np. Bank Światowy (patrz tabela nr 2).


Tabela 2. Doświadczenia podmiotów delegujących.


L.p.

Nazwa podmiotu delegującego1

Siedziba, telefon,
e-mail


Doświadczenie

1.Gmina Dalików

Plac Powstańców 1,

99-205 Dalików,

tel. 043 678 01 23

ugdalikow@wp.pl


  • Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach programów: SAPARD, ZPORR, PAOW,

  • Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa drogowego dla OSP w Dalikowie, Zarząd Główny Związku OSP RP, WFPŚIGW w Łodzi,

- Organizowanie szkoleń dla rolników na temat „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”,

- Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin,

- Organizacja spotkania informacyjnego przedstawicieli ARiMR w Łodzi z rolnikami w sprawie możliwości wsparcia finansowego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz przedstawicielami ARR w sprawie prowadzenia gospodarki rynkowej przez Agencje.


2.
Gmina Łęczyca

ul. Konopnickiej 14,

99-100 Łęczyca

tel. 024 388 21 17

ugleczyca@interia.pl

- Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych: SAPARD, PAOW, MENiS, WFOŚiGW w Łodzi,

- Stworzenie Gminnego Centrum Informacji, Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “PIERWSZA PRACA”,

- Organizacja szkolenia dla mieszkańców gminy Łęczyca, radnych i sołtysów nt. - „Współfinansowanie zadań w gminie


ze środków Unii Europejskiej - zasady pozyskiwania środków oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach ZPORR“,

- Dotacje celowe przekazane na realizacje zadań wspólnych z innymi organizacjami z zakresu imprez kulturalnych tj.: Powiatowe Szkolne Konfrontacje Artystyczne – Impreza wspólna z Domem Kultury w Łęczycy, Międzyszkolny Festiwal Piosenki – Promocja folkloru ziemi łęczyckiej, Łęczyca w Barwach Jesieni, Pokaz potraw regionalnych, Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń,

- Dotacje celowe przekazane na realizację zadań wspólnych z innymi organizacjami w zakresie imprez z dziedziny kultury fizycznej i sportu tj: Pokrycie kosztów przejazdu na wycieczkę rehabilitacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Łęczyca, Dofinansowanie imprez sportowych, fundowanie nagród.3.Gmina Parzęczew

ul. Południowa 1,

95-045 Parzęczew

tel. 042 718 60 95,parzeczew@ parzeczew.pl

- Realizacja projektu “Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami: Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca” w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+ , SPO “Restrukturyzacja ...”, EFOiGR,- Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych: Fundusz Phare RAPID, SAPARD, EFRR (ZPORR), EFOiGR – Sekcja Orientacji, PAOW, WFOŚIGW w Łodzi, PFRON,

- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego dla OSP w Parzęczewie, Zarząd Główny Związku OSP RP, Komenda Główna PSP, WFOŚIGW w Łodzi, PZU S.A.,

- Opracowanie projektu “Gminne Centrum Informacji w Parzęczewie szansą twojego rozwoju zawodowego” w ramach ZPORR, Działanie 2.1 “Rozwój umiejętności powiazany z potrzebami regionalnego rynku pracy...”, EFS (projekt znajduje się na liście rezerwowej ze względu na brak środków),


- Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro - Akademia zrealizowało dla mieszkańców gmin: Parzeczęczew, Dalików, Wartkowice i Łęczyca cykl szkoleń "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji” współfinansowanych przez EFS,

- “Budowa i organizacja Punktu Informacji Turystycznej w gminie Parzęczew” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,

- Realizacja projektu "Przez Parzęczew do Unii Europejskiej" w ramach Programu "TERAZ INTEGRACJA", Fundusz Phare 2001; realizacja projektu oparta była na tezie: “Zrozumieć Unię – a potem świadomie głosować”; przekazywane mieszkańcom informacje odpowiadały na 4 podstawowe pytania: co przysłowiowy Kowalski powinien wiedzieć o UE?, Ile zyska, a ile straci Kowalski w UE?, Czym jest unijne referendum i dlaczego jest ono takie ważne?, Jakie zmiany czekają nas – polską wieś po akcesji?,


- Realizacja projektu “Bliżej Unii – Parzęczew Gminą Europejską” w ramach rezerwy celowej budżetu państwa; przy współpracy z Biurem Integracji Europejskiej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały zorganizowane dwa festyny dla społeczności lokalnej oraz dla dzieci i młodzieży,


- Współrealizacja z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi projektu pn. “Rolnictwo – Problem nr 1 w procesie integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską” w ramach Programu Phare; w ramach tego projektu odbywały się seminaria i warsztaty z udziałem lokalnej społeczności oraz utworzono Klub Europejski w Gimnazjum w Parzęczewie,


- Współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przy realizacji projektu pn. “Budowa zbiornika rekreacyjnego TKACZEWSKA GÓRA w wiejskiej gminie Parzęczew” w ramach projektu PHARE “Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym”; projekt polega na opracowaniu koncepcji budowy zbiornika, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności,


- Uczestnictwo w projekcie “Wspólna Marka” zrealizowanym w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego LGPP – USAID przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi; w ramach projektu zostały opracowane nazwa, logo i image marki “SMAK WSI”


- Wprowadzanie marki “Smak Wsi” na owoce, warzywa oraz produkty żywnościowe produkowane na terenie gminy Parzęczew,


- Zwycięstwo w Konkurskie na “Najciekawszą nazwę produktu” Festiwalu “Salon Kulinarny 2000” dla marki “SMAK WSI”,


- Wyróżnienie dla gminy Parzęczew za wdrożenie projektu “Wspólna Marka” w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i samorządności przyznane przez LGPP, USAID i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,


- Agroinkubator Przedsiębiorczości w Parzęczewie (jednostka organizacyjna gminy) był finalistą trzeciej edycji Konkursu “Liga Inicjatyw Powiatowych 2002” za projekt pt. “Centrum przechowalnictwa, przetwórstwa i dystrybucji”,


- Wprowadzenie w życie projektu pn. “Uprawa i wykorzystanie wierzby energetycznej na terenie gminy Parzęczew” na bazie współpracy Agroinkubatora Przedsiębiorczości w Parzęczewie z WFOŚiGW w Łodzi, przy ogólnej aprobacie i aktywnym udziale rolników z terenu gminy Parzęczew, jak i rolników gmin ościennych,

- Współrealizator Programu “BIOENERGIA” – metody pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nad którym patronat objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego,


- Inicjowanie powstania Grupy Producentów Wierzby Krzewiastej; grupa liczy obecnie 19 rolników z łączną pow. upraw 38 ha,


- Zorganizowanie 11 edycji Konkursu “Czysta zagroda – piękniejsza wieś” przy współpracy z ŁODR w Bratoszewicach, Izbą Rolniczą w Łodzi, WFOŚiGW oraz lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami,


- Sponsorowanie/ patronat/ organizacja imprez kulturalnych służących promocji regionu m.in.: Dni Parzęczewa, Dożynki Gminne, Powiatowa Biesiada Karnawałowa w Dzierżąznej, V Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej, I konkurs poezji Mówionej i śpiewanej “...Powiedz jak mnie kochasz”, Jubileusz 25-lecia Kapeli i Zespołu Śpiewaczego z Parzęczewa, Dzień Dziecka, Festyn Letni: Konfrontacje młodzieżowych Zespołów Wokalno – Instrumentalnych, Biesiada Jesienna, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Cztery ściany świata” poświęcony Jonaszowi Kofcie w 63 rocznicę urodzin poety.4.

Gmina Wartkowice

Stary Gostków 3D,

99-220 Wartkowice

tel. 043 678 51 05

fax 043 678 51 70

wartkowice@bipjst.pl- Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych: Fundusz Phare RAPID, SAPARD, EFRR (ZPORR), EFOiGR – Sekcja Orientacji, PAOW, WFOŚIGW w Łodzi,

- Organizacja spotkania informacyjnego przedstawicieli ARiMR w Łodzi z rolnikami w sprawie możliwości wsparcia finansowego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,

- Coroczna organizacja imprezy plenerowej dla społeczności lokalnej „Święto Plonów”.


5.

Gmina Zgierz

ul. Łęczycka 4,

95-100 Zgierz

tel. 042 716 25 15

fax 042 716 45 54

e-mail:


ug@gmina.zgierz.pl

- Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych: Fundusz Phare RAPID, SAPARD, EFRR (ZPORR), EFOiGR – Sekcja Orientacji, PAOW, WFOŚIGW w Łodzi- Realizacja projektu “Społeczeństwo obywatelskie – daleko czy blisko?”, TOWN TWINNING,

- Realizacja projektu “Koalicja Łamania Oporów Społecznych “KŁOS”” w ramach Inicjatywy EQUAL,

- Realizacja projektu “Wakacje z Agroturystyką” z Fundacją Wspomagania Wsi,
Organizowanie i współorganizowanie konferencji i szkoleń związanych z Unią Europejską:

- konferencja „Rolnictwo w Unii Europejskiej”,

- seminarium szkoleniowe „Pieniądze dla rolników – możliwości, jakie daje Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”.

- szkolenie „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej” przy udziale ODR w Bratoszewiczach,

- szkolenie „Jak aplikować do EFS” oraz „Wdrażanie projektów z udziałem EFS”,

- szkolenie „Sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gospodarstw rolnych”.

- Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Proakademia we wrześniu 2005 r. zrealizowało dla mieszkańców gminy Zgierz projekt pt. "Fundraising - sposób na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji” współfinansowany z EFS.
- Corocznie gmina Zgierz przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje dla swoich mieszkańców imprezy integrujące: Dożynki – święto gminy Zgierz, Gminny Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki,

Gminny Dzień Strażaka.


- Gmina corocznie od dziesięciu już lat uczestniczy z ofertą promocyjną w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku Kultur” w Łodzi wspólnie ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej.

- W roku 2005 gmina uczestniczyła po raz pierwszy w Jarmarku Łódzkim, imprezie, która ma na celu promocję Regionu Łódzkiego; gmina zaprezentowała tam swoją kompleksową ofertę rekreacyjno - turystyczną.


6.

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej

ul. Łęczycka 4

95-100 Zgierz

tel. 042 716 25 15
- Budowa szlaków agroturystycznych: dwóch rowerowych i jednego konnego;

- Współorganizator jesiennego „Biegu św. Huberta”

- Zdobycie III miejsca w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszy Produkt Regionalny” w 2005 r.

- Realizacja projektu skierowanego do młodzieży szkolnej „Wakacje z Agroturystyką” z Fundacją Wspomagania Wsi.

Konferencje, spotkania:

- konferencja „5 lecie Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej”;

- udział w konferencji nt. działalności agroturystycznej zorganizowanej przez Komisję Sejmową Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Spale;

- udział w posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Zgierz i Miasta Zgierza; zaprezentowano nową formę działalności polegającą na współpracy z przedszkolami, szkołami, organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji regionalnej i ekologicznej;

- udział w konferencji nt. funduszy europejskich zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości;

- współudział z Gminą Zgierz w przeprowadzeniu konferencji nt.: „Agroturystyka jako forma aktywacji terenów wiejskich”;

- udział w seminarium „Agroturystyka – pomysł na biznes i rozwój regionu”;

Działania promocyjne:

- udział w Dożynkach Gminy Zgierz w Dzierżąznej,

- udział w Dożynkach Powiatu Zgierskiego,

- udział w Centralnych Ogólnopolskich Dożynkach w Spale,

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi.

7.

Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

Legionów Polskich 5 99-220 Wartkowice

tel. 043 678 51 42

- Organizacja festynu dla mieszkańców gminy Wartkowice pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”; festyn miał na celu promocję zdrowego trybu życia,

- W ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez gminę w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w placówkach szkół: Kłódno, Drwalew, Parądzice, Wartkowice, które skierowane były do dzieci i młodzieży pozaszkolnej z terenu gminy,

- Organizowanie spotkań integracyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia,

- „Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej” - przekształcenie samorządowych bibliotek publicznych (lub ich przestrzeni) w lokalny młodzieżowy ośrodek animacji życia społecznego, projekt został opracowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wartkowicach oraz Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży III Edycja.

8.

Stowarzyszenie Kobiet Ziemii Łęczyckiej

ul. Kaliska 13


pokój nr 109

99-100 Łęczyca

tel. 024 388 14 51Organizacja imprez:

- III Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń,


- V Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej,
- Spotkanie integracyjne na „Dzień Kobiet”.Inne:

- Przy pomocy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i przy pomocy Referatu Promocji Urzędu Miasta w Łęczycy w ramach propagowania i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego jakim są potrawy regionalne, została opracowana publikacja okolicznościowa pt. „Z Łęczyckiej Kuchni Regionalnej”.

- Aktywny udział w wielu imprezach, gdzie szczególnie staraliśmy się zaakcentować łęczyckie potrawy, jako kulinarne dziedzictwo naszego regionu m.in.: podczas „Majówki Zdrowia” w Łęczycy, Wojewódzkiego Jarmarku w Łodzi, imprezy regionalnej „Łęczyca w barwach jesieni”,

- Organizowanie szkoleń dla rolników „Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej”, które zostały przeprowadzone przez specjalistów z Działu Integracji z Unią Europejską ŁODR Bratoszewice,

- Organizowanie szkoleń w ramach profilaktyki zdrowotnej kobiet,

- W celu wymiany doświadczeń a także w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu Stowarzyszenie organizuje wiele wycieczek: turystycznych, szkoleniowych, agroturystycznych i kulturalnych do teatru – łącznie 7 wyjazdów

- W zakresie charytatywnej działalności za zgodą Burmistrza Miasta Łęczycy stowarzyszenie zorganizowało fantową loterię, z której dochód w 50% przeznaczyliśmy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łęczycy na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci. Na imprezie regionalnej „Łęczyca w barwach jesieni” zorganizowaliśmy także zbiórkę pieniężną dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy na rehabilitację osób korzystających z terapii ŚDS.

- Po raz pierwszy w 2005 roku zorganizowano akcje dobroczynną. W ramach wspierania rodzin ubogich i niepełnosprawnych zgromadziliśmy artykuły. Dary zostały przekazane organizacją - Civitas Christiana i Akcji Katolickiej w celu rozdzielenia miedzy rodziny potrzebujące. Ponadto spełniliśmy marzenia dzieci z rodzin ubogich dofinansowując wycieczkę do kina SILVER SCREEN w Łodzi na Film „Harry Potter i czara ognia”.

- Wspierany jest też Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy, obdarowując słodkimi upominkami ciężko chorych niepełnosprawnych i niedołężnych pacjentów tegoż domu.

9.

Regionalny Związek Pracodawców

ul. Piotrkowska 272 B

90–361 Łódź

tel. 042 681 96 66


- Współorganizator obchodów Dni Parzęczewa,

- Organizator lub współorganizator konferencji, sympozjów, targów i kongresów Pracodawców Polskich,

- Współpraca przy opracowywaniu oraz wdrazaniu projektów współfinansowanych z EFS.10.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie

Krzemieniew 23

99-205 Dalików
- Udział w corocznych Gminnych Zawodach Strażackich,

- Udział w organizacji Dożynek Gminnych,

- Przeprowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego dla dzieci i młodzieży lokalnych szkół.


Rysunek 3. Schemat wdrażania ZSROW.

Zarząd FundacjiRealizator

strategiiZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


Społeczność lokalna

Rada + Zarząd Fundacji

Planowanie

strategiczne


Źródło: Opracowanie własne.: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna