I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich


II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)Pobieranie 0.64 Mb.
Strona3/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZSROW).
II.1. Charakterystyka obszaru.


II.1.1. Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne.A. Gminy tworzące Lokalną Grupę Działania są typowymi gminami wiejskimi.
Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące gmin.


Gmina

Typ gminy

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju

Dalików

wiejska

1011012

Łęczyca

wiejska

1004052

Parzęczew

wiejska

1020072

Wartkowice

wiejska

1011052

Zgierz

wiejska

1020092


Źródło: Opracowanie własne.
B. LGD położona jest w samym centrum Polski, w województwie łódzkim w trzech powiatach: łęczyckim, poddębickim i zgierskim.
Atutem partnerstwa jest położenie w pobliżu największych aglomeracji miejskich: łódzkiej (1,1 mln osób), warszawskiej (2,7 mln osób) i poznańskiej (0,8 mln osób), stanowiących źródło potencjalnych inwestorów i użytkowników obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, turystycznie i gospodarczo.
Obszar LGD sąsiaduje z następującymi gminami:
- Świnice Warckie, Grabów, Daszyna, Witonia, Góra Św. Małgorzaty, Piątek, (powiat łęczycki)
- Ozorków, Głowno, Stryków, Aleksandrów Łódzki (powiat zgierski)
- Lutomiersk (powiat pabianicki)
- Poddębice, Uniejów (powiat poddębicki).
Rysunek 4. Przybliżone odległości do największych miast w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne.

Powiaty, w których znajdują się gminy wchodzące w skład LGD sąsiadują z następującymi powiatami: kutnowskim, łowickim, łódzkim - wschodnim, łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńsko – wolskim, sieradzkim, tureckim, kolskim.


Rysunek 5. Obszar LGD.Źródło: Opracowanie własne.


C. Powierzchnia LGD to 707,4 km2, co stanowi 3,9% całkowitej powierzchni województwa łódzkiego. Obszar LGD obejmuje 161 sołectw: 42 w gminie Wartkowice, 40 w gminie Zgierz, 36 w gminie Łęczyca, 24 w gminie Parzęczew, 19 w gminie Dalików.
D. Ukształtowanie powierzchni: LGD należy do regionu łęczycko - sieradzkiego, który leży na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu dwóch rzek: dolnej i środkowej Bzury, i dolnego Neru oraz na terenie równoleżnikowo biegnącej Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Północną i południową jego część stanowią ciągi pagórków moreny kutnowskiej i ozorkowskiej, natomiast zachodnią i wschodnią tereny równin Kotliny Kolskiej i Łowicko - Błońskiej.
Rysunek 6. Mapa województwa łódzkiego z zaznaczonym obszarem LGD.


Źródło: Opracowanie własne.
Udział użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w stosunku do ich ogólnej powierzchni wynosi 90,68 %. Największy procent użytków rolnych stanowią grunty orne (69,85%).
Tabela 4. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych na terenie LGD.


Wyszczególnienie

Obszar LGD

w ha

%

I. OGÓŁEM

51 618,96

100

II. Użytki rolne

46 809,34

90,68

- Grunty orne

36 058,82

69,85

- Sady

453,56

0,88

- Łąki

7 370,18

14,28

- Pastwiska

2 927,38

5,67

III. Lasy i grunty lesne

2 227,65

4,32

IV. Pozostałe grunty

2 581,97

5,00


Źródło: Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminach (stan na 20.05.2002r.).
Cztery z pięciu gmin na obszarze LGD: Parzęczew, Zgierz, Wartkowice, Dalików to gminy o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Dz. U. Nr 73, Nr 158, z późniejszymi zm.). Procentowy udział użytków rolnych objętych ONW w stosunku do ogólnej powierzchni użytków rolnych na obszarze LGD wynosi 67,5% (patrz rysunek nr 8).
Rysunek 7. Struktura gruntów w gospodaratwach rolnych na terenie LGD.

Źródło: Opracowanie własne.
ONW objęte są wszystkie użytki rolne w gminach: Parzęczew, Zgierz, Dalików i Wartkowice. Na terenie gminy Łęczyca ONW objęte są niektóre obręby geodezyjne: Karkosy, Leźnica Mała, Borek, Borów, Bronno, Liszki, Prusinowice co stanowi 14% ogólnej powierzchni użytków rolnych na terenie gminy Łęczyca. Ogólna powierzchnia użytków rolnych objętych ONW wynosi 36542,64 ha.
Rysunek 8. Udział użytków rolnych objętych ONW w stosunku

do ich ogólnej powierzchni (w ha).


Źródło: Opracowanie własne na podst. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...
(DZ.U. Nr 73 i 158 z późn. zm.)


II.1.2. Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe.


A. Klimat: umiarkowany. Obszar LGD leży w strefie ścierania się wpływów atlantyckich i kontynentalnych, częściej ulega oddziaływaniu mas powietrza z zachodu. Średnia temperatura przekracza 8 stopni Celsjusza, przy przeciętnie najchłodniejszym styczniu -3 stopnie Celsjusza i najcieplejszym lipcu +19 stopni Celsjusza. Opady atmosferyczne są raczej niskie, osiągając 600 – 660 mm z tendencją do zmniejszania się.
B. Na terenie LGD przeważają gleby klasy IV (29%) i V (36%). Warunki glebowe należą do bardzo słabych co ma zasadnicze znaczenie dla poziomu produkcji rolniczej. Praktycznie nie występują gleby I klasy bonitacyjnej. Gleby klasy bardzo dobrej i dobrej (II – IV klasa) stanowią 44% użytków rolnych (patrz rysunek nr 9.)


Rysunek 9. Struktura użytków rolnych wg klas bonitacyjnych na obszarze LGD.Źródło: Opracowanie własne.
C. Bogactwa naturalne: Obszar LGD jest zasobny w kruszywa naturalne, wody geotermalne (patrz tabela nr 5), torfy, solanki i wysad solny. W okolicach miejscowości Rogóźno występują znaczne, nie zagospodarowane zasoby naturalne w postaci złóż: soli kamiennej o zasobach zbilansowanych ok. 8,6 mld ton, węgla brunatnego ok. 550 mld ton, torfów i błot borowinowych, wód termalnych, oraz kruszyw naturalnych.

Obszar LGD usytuowany jest w szczecińsko – łódzkim okręgu geotermalnym, w niecce łódzkiej, gdzie udokumentowano możliwość uzyskania 5.800 mln tpu energii cieplnej zawartych w wodach. Struktura niecki łódzkiej, cechy geologiczne i kierunki zasilania zbiorników wód podziemnych powodują, że ten obszar jest najkorzystniejszym obszarem generowania energii geotermalnej na Niżu Polskim. Największe zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych występują na terenie gminy Łęczyca tj. 224216 tys. tpu (patrz tabela nr 5).

Gmina Dalików i gmina Wartkowice objęte są koncesją Ministerstwa Środowiska dla firmy Wielkopolska Energia S.A. na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Występujące lokalnie złoża torfów ze względu na małą miąższość pokładów torfowych oraz popielność powyżej 20% zaliczono do pozabilansowych. Ze względu na rolę torfów w bilansie wodnym i ich walory przyrodnicze należy raczej patrzeć na te miejsca jako obiekty, które powinny zostać objęte ochroną niż traktować je jako potencjalne źródło kopaliny.


Tabela 5. Charakterystyka zbiorników geotermalnych na terenie LGD.


Gmina

Powierzchnia całkowita
w km2


Potencjalne zasoby wody geotermalnej
w km3


Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych
w tys. tpu


Dalików

112,70

17,75

132.652

Łęczyca

150,60

22,56

224.216

Parzęczew

103,90

17,76

128.626

Wartkowice

141,00

20,60

136.536

Zgierz

199,24

25,29

178.067

Razem

707,44

103,96

800.097

Źródło: Opracowanie własne na podst. „Charakterystyki geotermalnej powiatów województwa
łódzkiego” opracowanej przez Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

D. 16,2% obszarów Lokalnej Grupy Działania zajmują lasy (11.490 ha), przy średniej lesistości województwa łódzkiego wynoszącej 20,4% oraz przy średniej krajowej 28,1%. Szatę roślinną stanowią głównie lasy mieszane iglasto–liściaste, rozproszone są nasadzenia sosnowe, brzozowe, jaworowe, bukowe, lipowe, olchowe oraz dębowe.

Zbiorowiska leśne przedstawiają wartość ekologiczną oraz odgrywają znaczną rolę krajobrazowo – przyrodniczą. Z uwagi na rozwój turystyki i rekreacji planowane jest zalesienie 4.000 ha gruntów.


E. Zasoby wodne: Zaletą terenów jest malownicze położenie i niezwykły krajobraz, na który wpływ mają przepływające rzeki (patrz tab. nr 6). Rzeka Bzura wypływa z terenów Wzniesień Łódzkich i płynie przez Zgierz, Ozorków, Parzęczew, Łęczycę, a dalej przez Łowicz, Sochaczew i wpada do Wisły w miejscowości Kamion. Na obszarze partnerstwa długość rz. Bzury wynosi 16,43 km, co stanowi 10,1% jej całkowitej długości. Ner jest największym, prawostronnym dopływem Warty. Całkowita długość Neru wynosi 134 km. Swój początek bierze w pobliżu miejscowości Wiśniowa Góra, a do Warty uchodzi na 444,4 km jej biegu. Obecnie czystość obu rzek zdecydowanie regularnie poprawia się, co związane jest z funkcjonującymi od kilku lat oczyszczalniami ścieków.

Tabela 6. Rzeki płynące przez obszar LGD.


L.p.

Rzeki

Długości rzek w km

1.

BZURA

16,43

2.

NER

11,30

3.

Zian

28,80

4.

Gnida

28,14

5.

Linda

17,30

6.

Kanał Północny

4,90

7.

Kanał Łęka – Dobrogosty do Bzury

4,25

8.

Kanał Łęka – Dobrogosty do Zianu

6,35

9.

Kanał Łęka A

3,60

10.

Kanał Łęka B

0,80

11.

Kanał Sierpów

2,27

12.

Bełdówka

8,60

13.

Kucinka

8,70

14.

Pisia k/Bronówka

6,91

15.

Kanał A (Żelgoszcz)

6,19

16.

Kanał SW (Wilkowice)

2,66

17.

Moszczenica

31,70

18.

Czerniawka

16,20

19.

Ciosenka

16,00

20.

Malina

10,00

21.

Dzierżązna

11,70
RAZEM

242,80


Źródło: Opracowanie własne.

: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna