I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich


II.2. Potencjał demograficzny i gospodarczyPobieranie 0.64 Mb.
Strona5/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

II.2. Potencjał demograficzny i gospodarczy.

II.2.1. Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW.A. Liczba ludności zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 1 Przepisy ogólne – art. 2 pkt 3 i 4) wynosi na dzień 31.12.2003r. - 35.080 osób, natomiast na dzień 31.12.2004r. - 35.512 osób. Gęstość zaludnienia LGD wynosi 50 os./km2.
Tabela 8. Podstawowe dane LGD.


L.p.

Gmina

Powiat

Powierzchnia
w ha


Liczba ludności

(stan na dzień
31.12.2003r.)


Liczba ludności

(stan na dzień
31.12.2004r.)


Gęstość zaludnienia

w os./km2

1.

Dalików

poddębicki

11.270

3.826

3.708

33

2.

Łęczyca

łęczycki

15.060

8.864

8.621

58

3.

Parzęczew

zgierski

10.390

5.395

5.433

52

4.

Wartkowice

poddębicki

14.100

6.662

6.435

46

5.

Zgierz

zgierski

19.924

10.333

11.275

56
RAZEM
70.744

35.080

35.472

50


Źródło: Opracowanie własne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 1


Przepisy ogólne – art. 2 pkt 3 i 4).
Analizując dane zawarte w tabeli nr 8, ludność wiejska LGD (wg ewidencji ludności w poszczególnych gminach) w liczbie 35.238 osób (stan na 31.12.2004r.), stanowi około 1,3% ogółu mieszkańców województwa łódzkiego. Zauważalna jest tendencja wzrostowa liczby ludności na terenie LGD - liczba ludności na obszarze gminy Zgierz systematycznie wzrasta (istotna tendencja związana z osiedlaniem na terenach wiejskich dotychczasowych mieszkańców dużych miast). Natomiast w pozostałych gminach ostatnie lata charakteryzują się spadkiem liczby ludności.

..........,,,,,,,,,,,,,,,,Tabela 9. Liczba ludności LGD w latach 2000 - 2004.
Gmina


Liczba ludności

(31.12.2000)


Liczba ludności

(31.12.2001)


Liczba ludności

(31.12.2002)


Liczba ludności

(31.12.2003)


Liczba ludności

(31.12.2004)

Dalików

3.857

3.849

3.839

3.826

3.798

Łęczyca

8.890

8.879

8.880

8.875

8.850

Parzęczew

5.399

5.417

5.412

5.395

5.372

Wartkowice

6.805

6.745

6.715

6.665

6.648

Zgierz

10.075

10.143

10.218

10.333

10.570

RAZEM

35.026

35.033

35.064

35.094

35.238


Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji ludności poszczególnych gmin.
B. Strukturę wieku ludności, na podstawie aktualnych dostępnych danych z GUS w Łodzi
przedstawia tabela nr 10.

Tabela 10. Struktura wieku LGD pod względem płci.
Struktura wiekowa

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Liczba

osób

%

Liczba

osób

%

Liczba

osób

%

wiek przedprodukcyjny
(do 18 lat)


8.369

23,7

4.290

24,4

4.079

23,1

wiek produkcyjny
(od 18 – do 59/64 lat)


20.501

58,2

11.087

63,0

9.414

53,3

wiek poprodukcyjny
(60/65 lat i więcej)


6.380

18,1

2.213

12,6

4.167

23,6

RAZEM

35.250

100

17590

100

17660


100Źródło: Dane na podstawie Podstawowych Informacji ze Spisów Powszechnych
w poszczególnych gminach w 2002r. (stan na 20.05.2002r.).

Rysunek 15. Struktura demograficzna obszaru LGD.

Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych w poszczególnych gminach w 2002r.
Osoby w wieku produkcyjnym stanowią 58% ludności LGD. Stosunkowo niewielki jest udział osób w wieku poprodukcyjnym (18%). W wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym przeważają mężczyźni – 38% ogólnej liczby mieszkańców, natomiast w wieku poprodukcyjnym przeważają kobiety 4.167 co stanowi 11% ogółu mieszkańców.
Tabela 11. Stopa bezrobocia na terenie LGD.

Gmina

Stopa bezrobocia (w%)

dla powiatu
na dzień 31.03.2006r.


Powiat łęczycki

19,7

Powiat poddębicki

16,8

Powiat zgierski

25,7

ŚREDNIA DLA LGD

20,7


Źródło: Dane ze strony internetowej www.wup.lodz.pl

..........................

C. Poziom zatrudnienia na obszarze LGD: dwie gminy są gminami zagrożonymi wysokim bezrobociem strukturalnym: gmina Parzęczew i gmina Zgierz w powiecie zgierskim. Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w Łodzi wynika, że 19.419 mieszkańców LGD to osoby czynne zawodowo (55,74% ogółu ludności obszaru).
Średnia stopa bezrobocia na obszarze LGD wynosi 20,70% (patrz tabela nr 11). Liczną grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, a ze względu na prognozy demograficzne, zakładające wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym, można spodziewać się gwałtownego wzrostu bezrobocia. Zwiększy się popyt na miejsca pracy, a w przypadku braku możliwości jego zaspokojenia, nastąpić może duża migracja ludzi młodych z terenów wiejskich.
Tabela 12. Poziom zatrudnienia na terenie LGD.


Gmina

Liczba zarejestrowanych

bezrobotnych
na dzień 31.12.2005r.


Liczba osób
czynnych zawodowo


na dzień 20.05.2002r.

Dalików
(powiat poddębicki)

276

1.840

Łęczyca
(powiat łęczycki)

685

7.147

Parzęczew
(powiat zgierski)

484 (gmina zagrożona wysokim bezrobociem strukturalnym)

2.596

Wartkowice
(powiat poddębicki)

488

2.993

Zgierz
(powiat zgierski)

910 (gmina zagrożona wysokim bezrobociem strukturalnym)

4.843

RAZEM/ŚREDNIA

2.843

19.419


Źródło: Dane ze strony internetowej www.wup.lodz.pl oraz udostępnione przez GUS.
Dodatkowo negatywnym czynnikiem jest niski poziom wykształcenia mieszkańców wsi oraz niechęć bezrobotnych do podjęcia edukacji w zakresie przekwalifikowania zawodowego. W związku z powyższym jest wyraźna społeczna potrzeba budowania lokalnych instytucji rynku pracy. Instytucje te zajmą się dokształcaniem osób bezrobotnych z terenów wiejskich oraz zachęceniem ich do korzystania z alternatywnych źródeł dochodu. Szkolenia będą miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności osób bezrobotnych oraz osób zaangażowanych w działalność rolniczą. Wsparcie obejmie również osoby bezrobotne pragnące założyć własną działalność gospodarczą oraz agroturystyczną.
W ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w Topoli Królewskiej i Parzęczewie zostały utworzone Gminne Centra Informacji, gdzie organizowane są szkolenia umożliwiające mieszkańcom podwyższenie lub zmianę swoich kwalifikacji, a przez to zwiększają szansę na uzyskanie pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
mmmmmmmmmmmmmm
D. Liczba gospodarstw rolnych: gminy z terenu LGD są typowymi gminami wiejskimi. Struktura gospodarcza gmin jest zdominowana przez rolnictwo, które jest główną formą gospodarki na terenie LGD. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne. Obok produkcji roślinnej i zwierzęcej występują różne dziedziny wytwórczości rolnej tj.: ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i hodowla ryb.
Gospodarstwa prowadzą głównie produkcję wielokierunkową (6.648 gospodarstw). Niewielka jest liczba gospodarstw specjalistycznych 196 gospodarstw. Ze względu na niekorzystną strukturę agrarną gospodarstw, cechującą się wysokim udziałem gospodarstw o małej powierzchni, trudno jest stosować nowoczesne technologie produkcyjne. Opłacalność gospodarowania jest niska, co przesądza o nielicznych inwestycjach.

....


Na terenie LGD działa Agroinkubator Przedsiębiorczości w Parzęczewie, który stara się zainteresować jak największą liczbę rolników alternatywnymi źródłami dochodów dla gospodarstw. Są to działania zmierzające zarówno do utworzenia nowych miejsc pracy, jak i zastępowania mało dochodowych upraw rolniczych nasadzeniami np. wierzbą energetyczną.
Należy również wspomnieć, że na terenie LGD znajduje się tylko jedno gospodarstwo ekologiczne zrzeszone w Stowarzyszeniu „Ekoland” we wsi Wilczyca w gminie Dalików. Na terenie gminy Parzęczew zarejestrowane są dwie grupy producenckie: Stowarzyszenie Grupy Producentów Ziemniaka oraz Stowarzyszenie Producentów Wierzby Krzewiastej.
Szansą dla rozwoju rolnictwa jest zrealizowany na terenie gminy Parzęczew (w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego LGPP – USAID w latach 2000 – 2001) projekt pn. „WSPÓLNA MARKA”. Projekt ten polega na prowadzeniu działań służących wzmocnieniu konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców oraz wykreowaniu wizerunku regionu poprzez stworzenie Wspólnej Marki dla producentów.
Rysunek 16. Logo Wspólnej Marki "Smak Wsi".

Została opracowana nazwa i logo „Smak Wsi” (patrz rysunek nr 16) oraz strategia marketingowa. Nazwa i logo zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. W ramach akcji promocyjnej wyprodukowano gadżety reklamowe: torby, wizytówki, metki, plansze, papier firmowy. Efektem akcji promocyjnej było zwiększenie sprzedaży produktów opatrzonych metkami z logo Wspólnej Marki, zainicjowanie negocjacji handlowych z kontrahentami zagranicznymi. Dla partnerów LGD wykorzystanie Wspólnej Marki „Smak Wsi” stwarza dodatkowe możliwości w realizowaniu zadań aktywizujących rynek związany z produkcja rolną.
E. Liczba podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP2), mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm
na obszarze LGD to 1.587. Zauważa się niewielką aktywność gospodarczą na obszarze LGD. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma czynnikami m.in. dominacją rolnictwa i niechęcią odchodzenia z tej branży, brakiem środków finansowych na uruchomienie własnej działalności, brakiem doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy oraz słabą aktywnością zawodową mieszkanców. Małe zainteresowanie potencjalnych inwestorów spowodowane jest brakiem niezbędnej infrastruktury technicznej m.in.: dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji.

: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna