I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 0.64 Mb.
Strona6/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Strukturę głównych branż działalności gospodarczej (z pominięciem spółek prawa handlowego) na terenie poszczególnych gmin z obszaru LGD przedstawia tabela nr 17. Ponadto na terenie LGD działają: Spółdzielnia Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowicach, Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wartkowicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Topoli Królewskiej, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w Dąbrówce Wielkiej oraz Banki Spółdzielcze w Wartkowicach, Poddębicach Filie w Wartkowicach i Dalikowie, Ozorkowie Filia w Parzęczewie.
Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych, w tym MŚP, na obszarze LGD.


Gmina

Liczba podmiotów gosp. działających na terenie gminy

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w ewidencji działalności gosp.


Liczba spółek prawa handlowego

Dalików

166

166

0

Łęczyca

244

236

8

Parzęczew

245

238

7

Wartkowice

252

248

4

Zgierz

680

650

30

RAZEM

1.587

1.538

49


Źródło: Dane na podstawie ewidencji działalności gospodarczej (stan na dzień 31.12.2004r.).
F. Informacje o branżach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: gminy pragną wykorzystać walory swojego naturalnego środowiska dla aktywizacji przedsiębiorczości związanej z turystyką kwalifikowaną i ekoturystyką. Obecnie na terenie LGD działa 14 gospodarstw agroturystycznych w ramach Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej. Przez teren gmin partnerskich przebiegają szlaki turystyczne, które umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Sposobem na spędzenie wolnego czasu jest również oferta ośrodków jazdy konnej. LGD chciałaby w najbliższej przyszłości być postrzegana przede wszystkim jako teren, na którym rozwija się turystyka i agroturystyka.
Z uwagi na dużą liczbę gospodarstw rolnych, które zajmują się produkcją owoców i warzyw oraz fakt, iż większość ludności zamieszkałej na terenie LGD zajmuje się rolnictwem, zauważalne są również potrzeby inwestowania w przechowalnictwo rolno – spożywcze.
Z racji istniejącej słabej infrastruktury około turystycznej (1 hotel, 2 zajazdy, 6 restauracji, 38 barów, 14 gospodarstw agroturystycznych, 7 innych obiektów hotelarskich, w tym ośrodki wypoczynkowe) wskazany jest rozwój branży turystycznej (patrz tabela nr 15).

Tabela 14. Struktura głównych branż działalności gospodarczej.


Branża

Liczba podmiotów gospodarczych

Budownictwo

161

Transport

116

Handel

550

Obróbka drewna

27

Krawiectwo i dziewiarstwo

78

Gastronomia

26

Fryzjerstwo

8

Pośrednictwo finansowe

10

Produkcja mebli

13

Usługi medyczne

25

Usługi weterynaryjne

9

Mechanika pojazdowa

54

Doradztwo finansowe
i ubezpieczenia


12

Wielobranżowe

202


Źródło: Dane na podstawie ewidencji działalności gospodarczej (stan na 31.12.2004r.)
Niski poziom dochodów podatkowych gmin objętych projektem przypadający na jednego mieszkańca (486,52 zł) jest wynikiem m.in. braku nowych inwestycji i miejsc pracy. Brak alternatyw zawodowych dla mieszkańców wsi nie daje możliwości pozyskiwania dochodów z innych źródeł np. z agroturystyki, działalności około turystycznej, przedsiębiorczości i usług. Małe zainteresowanie potencjalnych inwestorów spowodowane jest brakiem niezbędnej infrastruktury technicznej m.in.: dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji. Dla dostatecznego wykorzystania możliwości rozwojowych obszaru LGD, konieczna jest promocja walorów gospodarczych i przyrodniczych oraz tworzenie obszarów tj. parki technologiczne. Słaby rozwój sektora MŚP wynika również z braku podmiotu odpowiedzialnego za pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do unijnych funduszy pomocowych. Rozwój gospodarczy obszaru LGD wymaga przyspieszenia procesów restrukturyzacji obszarów wiejskich, prowadzących do wzrostu dochodów ludności oraz aktywizacji lokalnych środowisk gospodarczych.

Tabela 15. Infrastruktura około turystyczna na terenie LGD.


Obiekty
Liczba

Hotele


Ilość (szt.)

1

Liczba miejsc noclegowych (szt.)

21

Motele


Ilość (szt.)

0

Liczba miejsc noclegowych (szt.)

0
Zajazdy
Ilość (szt.)

2

Liczba miejsc noclegowych (szt.)

37

Stacje paliw (szt.)

17

Restauracje (szt.)

6

Bary (szt.)

38

Gospodarstwa agroturystyczne

14

Inne obiekty hotelarskie

7

RAZEM

454


Żródło: Opracowanie własne.


II.2.2. Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej.


II.2.2.1. Infrastruktura społeczna.A. Ochrona zdrowia i opieka społeczna: opiekę medyczną zapewniają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają z opieki szpitali w miastach: Łęczyca, Zgierz, Poddębice oraz stacji pogotowia ratunkowego w Zgierzu, Ozorkowie, Poddębicach i Łęczycy. Znajduje się tu 9 aptek i 12 przychodni zdrowia. Zgodnie ze Spisem Powszechnym z 2002r. żyje tu 10.706 rodzin, z czego 1.646 rodzin objętych jest pomocą społeczną (15,35%). Ponadto mieszkańcy korzystają z opieki Domów Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Łęczycy i w Starym Gostkowie.

...............

B. Bezpieczeństwo publiczne: zapewniają Powiatowe Komendy Policji w Zgierzu, Łęczycy i Poddębicach. W Parzęczewie i Wartkowicach funkcjonują Posterunki Policji. Ochronę przeciwpożarową zabezpieczają Powiatowe Komendy Straży Pożarnej w Zgierzu, Łęczycy i Poddębicach oraz 57 jednostek OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego włączonych jest 11 OSP. W Krajowym Rejestrze Sądowym wpisanych jest 27 OSP.
C. Edukacja i wychowanie: funkcjonuje 25 szkół: 2 gimnazja, 15 szkół podstawowych i 8 zespołów szkół. W gminach Wartkowice i Zgierz działają także przedszkola. W gimnazjach na terenie LGD uczy się łącznie 1.525 uczniów, natomiast do szkół podstawowych uczęszcza 3.001 uczniów. Łącznie daje to 4.526 uczniów.

...........Zdecydowana liczba ludności LGD posiada jedynie wykształcenie podstawowe (44,6 %). Tylko 4,8% mieszkańców legitymuje się wykształceniem wyższym (1.389 osób). Liczba osób z wykształceniem średnim i policealnym oraz z wykształceniem zasadniczym jest bardzo zbliżona i wynosi odpowiednio: 19,5% i 23,4%.

Rysunek 17. Struktura wykształcenia na obszarze LGD.

: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna