I. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (lgd) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 0.64 Mb.
Strona8/14
Data10.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14Źródło: Opracowanie własne (stan na 30.06.2005r).
Zaledwie 17 % dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną.
B. Zaopatrzenie w energię.
B.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną: zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców z terenu trzech gmin: Łęczyca, Wartkowice i Zgierz odbywa się z Głównych Punktów Zasilania 110/15 kV. Natomiast na obszarze gmin: Parzęczew i Dalików nie ma takich stacji. Energia elektryczna rozprowadzona jest do odbiorców przez linie napowietrzne średniego napięcia 15kV. Należy poprawić stan techniczny sieci elektrycznej, by sprostać powiększającemu się zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz ograniczyć spadki napięcia. Ponadto przez teren LGD przebiega linia napowietrzna krajowego systemu przesyłowego 220 kV.
B.2. Zaopatrzenie w gaz: przez teren gmin Dalików i Łęczyca przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Przez teren gminy Wartkowice przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia w obrębie miejscowości: Nowa Wieś, Wilkowice, Tur, Truskawiec, Stary Gostków i Wartkowice. Długość gazociągu wynosi ok. 6.743 m. Niewielka część mieszkańców gminy Zgierz korzysta z gazu ziemnego, jednakże rozwój sieci gazowniczej możliwy jest w oparciu o gazociąg wysokiego napięcia, który przebiega przez obszar gminy.
Brak jest zorganizowanego systemu produkcji paliw energetycznych z biomasy i komponentów biopaliw. Celowe jest więc ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i stworzenie zintegrowanych systemów ciepłownictwa oraz wykorzystanie w gospodarce przyjaznych środowisku technologii.
C. Gospodarka wodno – ściekowa: istnieją duże dysproporcje między zwodociągowaniem a skanalizowaniem obszaru. Stopień zwodociągowania wynosi 86%, a skanalizowania kanalizacją zbiorczą tylko 5,6%. Gminy: Parzęczew i Łęczyca stawiają raczej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków niż zbiorowej kanalizacji, a to ze względu na dość duże rozproszenie zabudowy. Pozostałe gminy stawiają na system indywidualnych i zbiorowych oczyszczalni ścieków (patrz tabela 17). Brak zorganizowanego systemu oczyszczania ścieków powoduje mniejsze zainteresowanie inwestorów pod względem gospodarczym i osiedleniowym. W celu kontroli nad zachowaniem ekologicznej czystości terenów LGD współpracują ze sobą Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w ramach Programu „BZURA” oraz gminy nadwarciańskie w ramach Programu „WARTA”.

Tabela 17. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie LGD.


LGD

istniejąca

pozostała do wykonania

Stopień

zwodociągowania/ skanalizowania

(w %)

Infrastruktura wodociągowa (w km)

834,4

225,0

86,0

Kanalizacja zbiorcza (w km)

14,9

247,0

5,6

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (w szt.)

257

3.320

7,0Źródło:Opracowanie własne (stan na 30.06.2005r.).
D. Gospodarka odpadami: prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Problemem są dzikie wysypiska odpadów, które choć są niewielkie, niekontrolowane stanowią źródło zanieczyszczeń dla gleby i wód. W Starym Gostkowie funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych o pow. 1 ha i pojemności eksploatacyjnej 5.040 m3; rocznie składowanych jest około 300 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości dokonywany jest głównie przez prywatne firmy. Odpady wytwarzane w gospodarstwach umieszczane są na składowiskach w: Borku w gminie Łęczyca, Modlnej w gminie Ozorków, FRANKI II w gminie Krośniewice oraz Zakładzie Utylizacji Odpadów w Zgierzu. Występowanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze LGD ogranicza teren, na którym mogą być lokalizowane składowiska odpadów.
E. Telekomunikacja: W zakresie powszechnych usług telekomunikacyjnych mieszkańcy obsługiwani są głównie przez Telekomunikację Polską S.A. Na terenie gminy Łęczyca działa ponadto jeszcze jeden operator - TELENET CENTRUM. Praktycznie każdy mieszkaniec ma możliwość dostępu do sieci telefonii stacjonarnej. Połączenia na terenie gmin partnerskich są realizowane: drogą kablową za pomocą nowoczesnej centrali cyfrowej, drogą kablową za pomocą starych central komutatowych (Biała, Dzierżązna, Cyprianów, Dąbrówki), drogą radiową. Bezpośrednie zaopatrzenie abonentów w łącza telefoniczne odbywa się generalnie poprzez linie napowietrzne, kable doziemne oraz kable ułożone w kanalizacji telefonicznej.
Mieszkańcy mają niewielki dostęp do: Internetu, usług on-line, e-urzędu, elektronicznych technik załatwiania spraw, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, to jest współczesnych technik funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Pozytywne zmiany w tym zakresie związane są z realizacją trzech projektów: „Rozwój i upowszechnienie społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej gminie Parzęczew”, “Przyjazna Administracja – Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego” oraz „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Zgierz poprzez upowszechnienie e-administracji” współfinansowanych z fudnuszy strukturalnych UE.

Dzięki stworzonym Publicznym Punktom Dostępu do Internetu mieszkańcy będą mieli możliwość wyszukiwania ofert pracy w Internecie, załatwienia formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, bezpłatnego kształcenia się na odległość oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w multimedialnych szkoleniach i kursach. Wskazane jest również utworzenie punktu informacji gospodarczej: prawnej oraz finansowej. Obsługa Centrów dałaby zatrudnienie osobom bezrobotnym z wyższym wykształceniem w ramach subsydiowanych miejsc pracy.


Tabela 18. Liczba gosp. domowych posiadających telefony stacjonarne w LGD.


Obszar LGD

Liczba gospodarstw

domowych

Liczba gospodarstw
posiadających
telefon stacjonarny


liczba
(w szt.)


% dla obszaru LGD

liczba
(w szt.)


% dla danej gminy

RAZEM

10.706

100

3.970

39,61


Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych w poszczególnych gminach w 2002r.

Postawienie na rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach objętych działaniem ZSROW spowoduje zatrzymanie emigracji jednostek aktywnych na zewnątrz. Mieszkańcy tych obszarów wiejskich przestaną unikać odpowiedzi na pytanie: gdzie mieszkasz? Budowa zintegrowanej platformy społeczeństwa informacyjnego na większym obszarze wzbudzi zatem poczucie tożsamości lokalnej i uaktywni lokalną inicjatywę do rozwiązywania trudnych problemów.: cms -> files -> File

Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna